Aké vlastnosti by mal mať prešovský parkovací systém?

V jednom z predchádzajúcich článkov na mojom poslaneckom blogu som zhrnul, aké zásady by mal rešpektovať parkovací systém v Prešove.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže záujem o tému parkovania stále pretrváva, diskusia o ňom v úzadí stále prebieha, presunul som text o zásadách tu, do samostatného článku, aby bol pohotovejšie po ruke a našlo ho viac ľudí.

Keďže o parkovacom systéme v Prešove stále prebieha diskusia a patrilo by sa v dohľadnom čase rozhodnúť, môžu sa aj tézy v tomto článku podľa diskusie ešte meniť a dopĺňať.

Naposledy som sa zúčastnil pomerne rozsiahlej diskusie o parkovacom systéme na štvrtkovom zasadnutí výboru v našej mestskej časti, kde bol záujem o tému pomerne značný a diskusia dosť podrobná.

16 zásad, ktoré by mohol rešpektovať prešovský parkovací systém

V nasledujúcom odseku začína text z pôvodného článku.

Radnica pripravila text mestského nariadenia o parkovaní a plán dostavby parkovísk na sídliskách. To však nie je dosť na to, aby nás tieto snahy bez zbytočných komplikácií doviedli k výsledku.

Moje názory, ktoré sa zatiaľ snažím vnášať do diskusie, vrátane diskusie na zasadnutiach komisie pre dopravu a do diskusie na zasadnutiach mestskej rady, som zosumarizoval v nasledujúcom texte.

Neváhajte pridať svoje! Ak ste prihlásený cez Facebook, tak to môžete urobiť aj cez formulár dole.

Zatiaľ mi pri vytváraní riešenia chýba resp. je potrebné podľa mojej mienky ešte urobiť toto:

1. Simulácia situácie po zavedení parkovacieho nariadenia do života

Musí byť dopredu všetkým zrozumiteľné, a) ako presne a b) v akom rozsahu sa zmenia každodenné návyky obyvateľov a návštevníkov mesta.

Až podľa toho budeme vedieť zodpovedne posúdiť, či je návrh domyslený, či bude verejnosťou s pochopením prijatý alebo či obsahuje nejaké nedomyslenosti a chyby, ktorým sa treba dopredu vyhnúť.

Začať sa dá napríklad spísaním sumára všetkých každodenných životných situácií, ktorým budú čeliť motoristi na sídliskách v novom systéme a aké zmeny ich návykov to vyvolá.

2. Harmonogram všetkých aktivít na zavedenie parkovacieho systému

vrátane ich organizačného a finančného zabezpečenia. Teda: kedy, kto a za koľko to uvedie do života. Lebo na papier sa dá napísať hocičo.

Ku začiatku októbra neexistuje ani na papieri žiadny oficiálny plán.

3. Ekonomická analýza parkovacieho systému

Parkovací systém by mal byť od zárodku finančne udržateľný a daňovo neutrálny. Inak nebude dlhodobo fungovať alebo sa po čase rýchlo rozsype, napríklad pre neochotu trvale ho dotovať na úkor potrebnejších povinností mesta.

Prípadne ešte viac naruší vzťahy a pokoj v meste medzi tými obyvateľmi, ktorým systém prinesie výhody a tými, ktorým systém prinesie nevýhody.

Na parkoviská sme sa skladali daňami všetci s tým, že každý na nich môže zaparkovať, ak nájde voľné miesto. Či už doma pri paneláku alebo keď sme išli na iné sídlisko na návštevu.

Toto by sa nemalo zmeniť len tak jednoducho, že niekto zrazu bude musieť platiť a iný menej alebo vôbec, hoci sa obidvaja na financovaní podieľali rovnako. Prípadne niektorá skupina obyvateľov bude musieť za tú istú výhodu platiť viac, ako iná skupina, ktorá za ňu bude platiť menej, prípadne nebude platiť vôbec.

Ešte horšie by bolo, keby niekto len platil a na výhodu, ktorú majú z jeho peňazí tí druhý, by nemal nárok.

Viem, že toto si väčšina ľudí na prvé počutie neuvedomí, až kým to nezažije na vlastnom vrecku.

4. Udržateľný rozvoj, riadené utlmovanie

Finančné parametre parkovacieho systému by sa mali vopred známymi pravidlami samoregulovať tak, aby sa parkovacie kapacity rozvíjali úmerne tomu, kde je po nich aký veľký objektívne merateľný dopyt.

Časom by sa mala vytvoriť rovnováha medzi dopytom a parkovacími možnosťami tak, aby nenastala ani jedna z týchto okrajových možností:

 1. Primálo parkovacích kapacít znamená to, čo všetci dnes dobre poznáme.
   
 2. Naopak, priveľa parkovacích kapacít znamená ich nevyužívanie a plytvanie spoločným verejným priestorom a peniazmi.

Preto by mala byť cieľom uvedená rovnováha. Po nastolení rovnováhy už nie je potrebné budovať ďalšie parkovacie kapacity, pokiaľ budúcnosť neprinesie potrebu nejakej zmeny.

Na tých miestach, kde vznikne rovnováha, už nie je potrebné investovať a cena za také parkovanie by sa mala blížiť k nule, resp. k čiastke potrebnej na údržbu parkovacieho systému a obnovu jeho súčastí počas životnosti.

Celé toto pravidlo je úzko previazané s ďalšími tu uvedenými a nemožno ho vnímať izolovane.

5. Kvalitatívne a kvantitatívne zadefinovanie požiadaviek a cieľov zavedenia parkovacieho systému

"Čo vlastne presne chceme dosiahnuť?" To je otázka, ktorá zatiaľ bez nahlas povedanej zrozumiteľnej odpovede visí vo vzduchu.

Parkovanie je totiž mnohovrstvový problém a keďže je mnohovrstvový, nedá sa vyriešiť jedným zásahom.

Treba si položiť niekoľko otázok a vytvoriť zhodu na odpovediach na ne. Ide o základné otázky:

 • Čo presne chceme vyriešiť?
 • Kde sú problémy?
 • Čo je príčinou tých problémov?
 • Akým spôsobom chceme tie problémy vyriešiť?

Povedať, že cieľom je "zaviesť poriadok", to nestačí. Na poriadok sú rôzne názory a rôzne názory sú aj na cenu, ktorú považujeme za prijateľnú za nastolenie "poriadku". Zavedie poriadku je len nástrojom, nie cieľom.

Zatiaľ nedošlo k potrebnej zhode na tom, čo chceme považovať za želaný výsledný stav po zavedení parkovacieho systému.

Dokonca sa nikto neopýtal obyvateľov Prešova na to, čo potrebujeme, aké máme požiadavky na výsledné riešenie a za akých podmienok.

Treba sa vyhnúť takým riešeniam, ktoré nikto nepožaduje alebo vytvoria väčší problém ako ten, ktorý "akože" riešia.

Ideálne by bolo, keby predstava o cieľoch parkovacieho systému vznikla v sérii kvalitne facilitovaných diskusií všetkých skupín, ktorých sa to týka. Až potom by vznikol návrh celkového riešenia. Jeho jednou časťou by bol aj dokument s návrhom všeobecne záväzného nariadenia na diskusiu, pripomienkovanie a schválenie v mestskom zastupiteľstve.

Ak by sa ukázalo, že takýto priamočiary postup nevedie ku dostatočnej zhode, východiskom by mohol byť medzikrok - dohoda a schválenie pomerne jednoduchého a zrozumiteľného dokumentu, ktorý by sa mohol nazývať Ciele parkovacej politiky mesta Prešov v mestskom zastupiteľstve.

Nevenoval by sa detailom, ale iba podstatným predstavám o tom, čo chceme v parkovaní dosiahnuť a prečo vlastne. Zhodou na ňom by sa ľahšie dospelo k ďalším detailom, ktoré by prirodzene vychádzali z dohodnutých cieľov.

6. Zachovať elementárnu spravodlivosť systému

Zatiaľ nikto nevyslovil a neodôvodnil, čo presne je tou rozhodujúcou a spravodlivou skutočnosťou, ktorej dôsledkom vznikne v novom systéme majiteľovi nárok na zabezpečenie parkovacej kapacity alebo miesta pre jeho motorové vozidlo.

Možností je veľa, z mnohých spomeniem prvé, ktoré človeku napadnú:

 1. vlastníctvo nehnuteľnosti v meste,
 2. vlastníctvo nehnuteľnosti v ulici,
 3. trvalý pobyt v meste,
 4. trvalý pobyt v ulici,
 5. užívanie bytu v ulici,
 6. držba vozidla v rodine,
 7. a ďalšie.

Rozhodnutie o tom, aká skutočnosť má vytvárať nárok na zvýhodnenie pri parkovaní a pre koho, síce vôbec nie je triviálne, ale musí byť zodpovedne rozhodnuté a dobre odôvodnené pred tvorbou detailov celkového riešenia. Tento krok by nemal byť preskočený.

Novozavedený nárok na zaparkovanie auta na jednej strane, totiž znamená na druhej strane povinnosť mesta zabezpečiť uspokojenie takého nároku.

Problémom by bolo, ak by sa na financovaní tejto novej povinnosti mesta museli podieľať aj tí, ktorí nárok na parkovanie za rovnakých podmienok nebudú mať.

7. Porovnanie všetkých vhodných riešení parkovacieho problému a odôvodnenie, ktorý je najvhodnejší a prečo

Prvý zle zapnutý gombík na kabáte znamená zle zapnutý celý kabát. Začať riešenie prevzatím nejakého hotového systému od susedov bez kritického zváženia, či je to najvhodnejšie, môže viesť do slepej uličky. Preskočili sme tento dôležitý úvodný krok, ale zaradiť spiatočku by sa ešte dalo. Skôr, ako niekto dupne na brzdu a už z nej nezloží nohu.

Možností a koncepcií na zlepšenia pocitu obyvateľov pri parkovaní je veľa.

Nikto zatiaľ nevysvetlil, prečo tvorcovia zvolili pre Prešov z mnohých koncepcií práve takú, ktorá vyhovuje finančne motivovanému prevádzkovateľovi a uľahčuje mu dosahovanie zisku - a nie iný koncepčný model.

8. Reprezentatívny prieskum

Bez neho to asi napokon k úspechu nebude viesť. Poctivý prieskum by mal zodpovedať na otázku, aké riešenie si ako obyvatelia za svoje peniaze predstavujeme ako najvhodnejšiu službu od mesta. To zatiaľ nikto nevie a spoľahnúť sa na intuitívne pocity aktuálnych poslancov môže viesť ku trafeniu mimo.

9. Dematerializované parkovacie oprávnenia, nulová byrokracia

Nápad vydávať desaťtisícom vodičov papierové kartičky, ktoré si budú vodiči dávať za okno, je dnes už prekonaný. A priznajme si, že aj logisticky mimoriadne náročné, nepružné a drahé. Patrí to do minulého storočia.

Povinnosť nosiť osobne na úrad list vlastníctva od bytu a doklady od auta na to, aby človek získal oprávnenie parkovať na sídlisku je byrokratickým nezmyslom, no žiaľ zatiaľ to z doterajších návrhov vyplýva. Moderný svet je inde.

Parkovanie nemá vytvoriť ďalšiu robotu pre úradníkov za okienkami a ďalšie byrokratické povinnosti pre ľudí. Vieme predsa, kto by aj toto platil...

Každý majiteľ bytu zatiaľ dostáva každoročne dôverne do vlastných rúk výmer na daň za byt. Využiť to po nábehu systému na doručovanie tokenu na každoročnú aktiváciu parkovacieho oprávnenia sa priam ponúka. Malo by sa to zvážiť.

10. Neplatiť tam, kde miestni nepociťujú problém

Kto chce mať pohodlie pri parkovaní, nech má možnosť získať túto výhodu. Za férových podmienok, platných pre každého.

Nie je však rozumné nútiť platiť ľudí za niečo, v čom nevidia zmysel alebo nepociťujú problém natoľko vážne, aby im to stálo za to. Argument, že keď nič iné, tak sa aspoň zavedie poriadok, je nepostačujúci.

Cieľ spočívajúci v "zavedení poriadku" totiž vôbec nemusí viesť ku zlepšeniu pre väčšinu ľudí.

Na opačnom póle oproti navrhovanému systému je princíp: "Platí len ten, kto má garanciu."

Vtedy vie, za čo platí a dobrovoľne sa rozhodne, či mu to stojí za to. Súvisí to s nasledujúcim bodom.

11. Musí byť úplné jasné, čo presne systém garantuje...

... a musí to byť zásadným zlepšením oproti súčasnému stavu.

Azda najviac diskutovanejšia zásada je o tom, čo presne má obyvateľ získať a na čo bude mať nárok, keď zaplatí za oprávnenie parkovať na parkovisku na mestskom pozemku.

Sú dva opačné póly pohľadu na riešenie tej istej úlohy:

 1. Možnosť zaparkovať v určitom ohraničenom území, ak tam niekde bude voľné parkovacie miesto. Ale čo ak bude príliš ďaleko od bytu? Čo ak príde vodič domov v čase, keď už všetky blízke parkovacie miesta budú obsadené? To je totiž v podstate súčasný stav.
   
 2. Mať svoje konkrétne garantované miesto. Ale čo ak ich v dostupnej vzdialenosti nebude dosť?

Medzi nimi je široká škála ďalších možností. Každá má inú cenu.

Vo výsledku musí po zavedení parkovacieho systému vzniknúť zmysluplná služba pre obyvateľov mesta za primerané náklady a dostupnú cenu.

Za rovnaké peniaze by mal každý obyvateľ dostať rovnakú službu, rovnaké protiplnenie, ako ktorýkoľvek iný obyvateľ za tie isté peniaze.

12. Krátkodobé bezplatné parkovanie

Považujem za nesprávne spoplatniť parkovanie

 1. vtedy a
 2. tam,

kde je aj bez spoplatnenia dostatočný počet parkovacích miest. Prípadne na miestach, kde si služby v okolí vyžadujú pružný prístup osobnými autami, inak nemajú zmysel a prídu o klientov (najmä komerčné služby, kde sa klient dlho nezdržiava a niečo osobným autom privezie alebo odvezie) alebo sa sťaží či predraží prístup klientov k nim (úrady, kam klient jednoducho musí prísť).

Inak je to len čisté vyťahovanie peňazí z vreciek obyvateľov.

Krátkodobé parkovanie a vysoká obrátkovosť vozidiel sa v takých miestach dá vynucovať aj bez nadmerného obťažovania platením a aj bez zložitých či drahých technických riešení.

13. Postupné zavedenie parkovacieho systému, nie naraz

Ak má radnica problém spoľahlivo a včas zabezpečovať svoje rutinné kompetencie, tak zámer zaviesť revolučný parkovací systém naraz všade v celom meste je manažérskou samovraždou.

Ak na tom bude niekto zanovito trvať a nepresvedčí, že to za každých okolností dokáže, nemôže sa potom čudovať, že na to nedostane požehnanie.

Ani pri dobrej príprave sa nemusí všetko podariť hneď od začiatku. Náprava sa jednoduchšie urobí na menšom území pilotného projektu.

Vybudovaniu dôvery v celý systém napomôže, ak sa začne v lokalite, kde bude prínos rýchlo badateľný a nespochybniteľný. Ideálne by bolo, ak by sa obyvatelia a užívatelia v pilotnej lokalite a jej okolí na nový systém tešili.

Je to lepšie východisko, ako nasadzovať nejaký systém celoplošne s negatívne naladenou verejnou mienkou. Prvé kroky pre pozitívne prijatie systému musí radnica urobiť dávno pred rozhodovaním o riešení na pôde mestského zastupiteľstva.

Vopred musí existovať plán, ktoré ďalšie lokality, v akom poradí a čase budú v prípade úspechu nasledovať po pilotných lokalitách.

14. Musí existovať reálna alternatíva k jazde autom podľa doterajších zvyklostí

Väčšina ľudí necestuje autom zo zábavy, ale preto, že sa niekam v rozumnom čase potrebujú premiestniť, prípadne z existenčných dôvodov.

Autom sa snažia čo najrýchlejšie dostať čo najbližšie k cieľu. Autom idú neraz preto, že inú rozumnú možnosť nemajú.

Zastaviť týmto ľuďom autá pred bránami mesta alebo pred bránami jeho sídlisk a centra znamená, že táto kategória ľudí sa do svojho cieľa bude musieť dostať nejako inak. Prešov je totiž centrom zamestnanosti a vzdelávania pre veľkú spádovú oblasť okresu a kraja s nedostatočnou úrovňou inej, ako automobilovej osobnej dopravy.

K diskusii o tomto dopade sa tvorcovia parkovacieho systému ešte nedostali, no pre funkčnosť a celkový ekonomický zmysel riešenia, je kľučová.

Vôbec sa nehovorí o tom, kde budú rodiny odstavovať svoje všetky existujúce druhé a ďalšie autá, ak to nebude možné na rezidentských plochách na sídlisku, kde bývajú. Nevie sa ani to, koľko takých vozidiel je.

Téza, že kto chce, môže si pre druhé a ďalšie auto v rodinne kúpiť lístok a parkovať na návštevníckom parkovisku, je dnes len ničím nepodložené želanie a "pseudoriešenie", ktoré takmer isto nemôže v skutočnosti fungovať.

Nevidel som žiadny výpočet, ktorý by preukázal, že na návštevníckych parkoviskách bude dostatok miesta pre všetkých, ktorí si budú chcieť a budú môcť dovoliť zaplatiť za parkovanie tzv. návštevnícku sadzbu.

Ak by miesta na odkladanie druhých a ďalších rodinných áut aj boli známe (čo dnes nie sú), tak zatiaľ nie je pomenované riešenie, ako sa z tých miest obyvatelia sídlisk po vystúpení dostanú domov.

Vedomé ignorovanie tohto momentu môže rozhodnúť o tom, že prvý pokus radnice skončí nesúhlasom poslancov. Ak sa to stane, bude to žiaľ zaslúžené a vopred predvídateľné.

Poznámka: Pozrite si, prosím, moju komentovanú fotoreportáž o integrovanej doprave v odkazoch nižšie, aby ste si priblížili ideál toho, o čom hovorím. Prešov potrebuje stavať na moderných víziách. Viem, že potrebujú svoj čas, lebo veľa sa tu zanedbalo a málo urobilo, ale vízie musíme mať, aby sme vedeli kam smerovať.

15. Kvalita bývania by sa nemala zhoršiť

Bokom nesmú ostať názory ľudí, pre ktorých je dôležitá kvalita prostredia, v ktorom sa nachádza ich byt. Mala by byť dohodnutá hranica toho, čo sme spolu ešte ochotní obetovať z okolia svojho bytu pre pohodlnejšie zaparkovanie áut. Netýka sa to len likvidácie zelene, ale aj ďalších cenných hodnôt dobrého bývania.

Iný názor na to majú napríklad obyvatelia bytov na prízemí, než obyvatelia vyšších poschodí. Prvé, čo mnohých neraz napadá, je využiť pre parkovanie áut miesto pod oknami iných susedov. Hoci konečné slovo o postavení ďalšieho parkoviska má stavebný úrad, rozhodovanie od stola tu nemá miesto.

16. Ďalšie detailné požiadavky

Pozorne sledujem mnohé dostupné diskusie, kde zaznieva množstvo rozumných pripomienok, ktoré októbrový návrh nezohľadňuje alebo ich priamo popiera. Ďakujem vám za ne.

Aby nezapadli prachom a nemuseli ste mi ich prípadne posielať viacerí opakovane, spisujem ich do nasledujúcich stručných a heslovitých poznámok.

 1. ZŤP - parkovacie miesta pre tých, ktorým auto naozaj nahrádza "nohy", by mali byť zmysluplne blízko ich bytu.
 2. Zámena áut - z praktických dôvodov by nemalo by záležať na tom, komu patrí vozidlo. Ak parkovací systém zavádza pre niekoho výhodu pri parkovaní jedného vozidla - malo by byť jedno, či patrí jemu, manželke, rodičom, potomkovi, je z požičovne, z lízingovky a podobne. To v skutočnosti naozaj nie je podstatné a prevádzkovateľa systému to ani nemusí zaujímať. V ideálnom prípade by nemala byť problémom ani zámena áut počas dňa.
 3. Vykladanie nákupov a dovoz tovaru domov - systém by mal bez zbytočných obmedzení umožňovať bežné zásobovanie domacností tovarom, či už vlastnými silami, kuriérmi a podobnými zásobovacími službami. Veľké nákupy je normálne nosiť do bytu z blízkosti vchodu do domu.
 4. Nie bonzáctvu - systém nemá mať základ v tom, že jeho vymáhanie si budú v prvom rade zabezpečovať sami obyvatelia. Mal by obsahovať účinnú hrozbu, ktorá bude motivovať k dodržiavaniu pravidiel. Samozrejme, tiež rýchly a účinný nástroj pre prípady, ak niekto férové pravidlá zneužije na úkor ostatných.
 5. Nové parkoviská nad sieťami s rozumom - situáciu pri výstavbe nových parkovísk by mali využiť správcovia prípadných sietí (vodári, plynári, operátori) na výmeny a údržbu sietí. Nie je logické, aby sa parkoviská po nejakom čase rozkopali, keď sa tomu dá predísť.

Poďme diskutovať

Moje pripomienky nie sú isto jediné a nemusia byť ani správne. Chcem ich preto spolu s vami cibriť a pokojne aj meniť podľa názorov ostatných ľudí v diskusii.

Preto sa prosím nečudujte, ak tu alebo na inom mieste s odstupom času nájdete nejaké iné názory.

Dajte prosím spätnú väzbu, diskutujme o tom. Zatiaľ pre väčšinu Prešovčanov ani nie je veľmi o čom, lebo bežná verejnosť (ale aj podnikatelia a zamestnávatelia), ktorých sa to najviac dotkne, ešte o ničom konkrétnom prakticky nevedia a téma stále čaká na poriadne odštartovanie diskusie zo strany radnice.

Zatiaľ najvýraznejší počin v informovaní verejnosti urobil satirický pohľad jedného prešovského média.

To je však pri tak vážnej veci, ako zavedenie parkovacej politiky v meste - žalostne málo a samozrejme nedostatočné.

Ďalšie informácie

Okrem návrhu parkovacieho nariadenia, ktorý sa dá po značnej námahe nájsť na webovej stránke mesta Prešov a už aj tak neplatí, nájdete niektoré ďalšie materiály a súvislosti s mestským parkovaním aj v mojich blogoch v odkazoch nižšie.

Dnes sú dôležité tie najnovšie, staršie informácie sú pre záujemcov, ktorých zaujímajú aj chyby z minulosti.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Trenčín predstavil riešenie parkovania inak, ako Prešov. Poučíme sa? 

Satirici reagujú na rezidentské parkovanie v Prešove. Čo sa chystá? 

Diskusia viceprimátora s obyvateľmi Sekčova o spoplatnení parkovania 

Tlačová konferencia primátorky k zavedeniu rezidentského parkovania v Prešove 

Prešov má štúdiu na spoplatnenie parkovania na sídliskách 

Chystá sa spoplatnenie parkovania na ďalších uliciach v Prešove 

Za seba ďakujem. Čo sľúbila budúca primátorka Prešova? 

Sídlisko II má parkovanie vyriešené najmä na papieri. No máme aj iné úzke miesta 

Nežiadúce parkovanie na trávniku sa dá riešiť. Inšpirácia pre Prešov 

Na Sídlisku 2 pribudlo nové parkovisko, spojovacie uličky sa trochu odľahčia 

Poslanci vyzvali primátora, aby nebola podpísaná nevýhodná parkovacia zmluva s Vinci 

Poslanci vyzývajú primátora, aby hotovosť z parkovného vyberala z automatov mestská firma 

Komisia vyzvala primátora, aby zabránil neoprávnenému vyberaniu parkovného a porušovaniu zákona 

Prešovskí poslanci vyzývajú primátora, aby konal v súvislosti s ukončením zmluvy o spoplatnení parkovania 

Primátor bez súhlasu zastupiteľstva udelil firme EEI právo prenajímať parkovacie miesta na Sídlisku III za 1 euro denne. Ako ďalej s parkovaním v Prešove? 

Viceprimátor Pucher chce zvýšiť parkovné a do 31. 8. 2013 spoplatniť parkovanie na Táborisku, Sídlisku Duklianskych hrdinov a pri nemocnici 

Fotoreportáž: Integrovaná verejná doprava, cyklistické trasy a parkovanie v Nemecku 

Ostrovčeky na Sekčove a ich prerobenie na parkovacie miesta bolo predmetom rokovania komisie 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...