Ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad, čierna skládka)

Často sa stretávame s otázkami, ako treba postupovať, ak v okolí narazíte na čiernu skládku. Pomerne zrozumiteľné a jasné usmernenie k tomu vydalo ministerstvo životného prostredia.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Usmernie ministerstva síce vychádza z jednej z predchádzajúcich verzií zákona o odpadoch, ale zatiaľ principiálne sedí, iba sa pri jednej z noviel zákona prečíslovali odseky v § 18 (bol vložený nový odsek).

Ak teda budete písať podanie na úrady, použite správne citácie odsekov, aby boli v súlade s aktuálnym znením zákona o odpadoch.

Usmernenie ministerstva:

Postup vychádza z ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), konkrétne z § 18 citovaného zákona.

Nájdenie nedovolene uloženého odpadu je však stav, ktorý nastal po protiprávnom konaní neznámej osoby. Protiprávnym preto, lebo bola porušená  povinnosť uvedená v § 18 ods. 3 zákona o odpadoch, podľa ktorej sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom v súlade so zákonom. Miesto určené v súlade s týmto zákonom môže byť napr. aj miesto, ktoré určí obec na ukladanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo všeobecne záväznom nariadení. Porušenie tohto ustanovenia je spojené so sankciou podľa § 78 ods. 2 písm. c), ktorou je pokuta do 500 tis. Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi. V ostatných prípadoch ide o priestupok podľa § 80 ods. 1 písm. a) a b), ktorý prerokúva obec a môže uložiť pokutu do 5 tis. Sk.

Konkrétny právny režim, ktorý by mal napomôcť riešiť prípady tzv. opusteného odpadu ustanovuje § 18 ods. 6 až 11.

Podľa ods. 6 ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti (t.j. povinná osoba) zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Povinnosť oznámiť bezodkladne nájdenie opusteného odpadu podľa ods. 6 znamená, že tak treba urobiť ihneď, ako je to možné, napr. hneď v ten deň, ako to bolo zistené, príp. v najbližší pracovný deň. Povinnosť urobiť oznámenie má vlastník nehnuteľnosti, príp. správca alebo nájomca; v konkrétnom prípade ten z nich, ktorý túto skutočnosť zistil.

Zistenie môže nastať aj tak, že opustený odpad nájde aj iná ako povinná osoba a oznámi to niektorej z troch povinných osôb. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorí sú právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť, hrozí im pokuta do 200 tis. Sk podľa § 78 ods. 1 písm. f); ak ide o ostatné fyzické osoby, je neoznámenie tejto skutočnosti priestupkom podľa § 80 ods. 1 písm. c) s pokutou do 5000 Sk.

Povinná osoba splní oznamovaciu povinnosť vtedy, ak vec oznámi miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a zároveň miestne príslušnej obci, pričom nestačí oznámenie len jednému z nich. Zákon nepredpisuje formu, akou sa má oznámenie urobiť, malo by to však byť spôsobom, ktorý by nebol následne spochybniteľný vzhľadom na hrozbu sankcie.

Oznámenie podľa odseku 6 nie je návrhom na začatie konania obvodného úradu životného prostredia. Podľa odseku 7 je obvodný úrad životného prostredia povinný požiadať Policajný zbor o zistenie zodpovednej osoby

a) z vlastného podnetu na základe oznámenia podľa odseku 6,
b) z podnetu iného orgánu štátnej správy (napr. SIŽP, zdravotníckych orgánov, požiarnych orgánov),
c) z podnetu obce, pričom nemusí ísť len o obec, na území ktorej sa odpad nachádza.

Ak sa zistí osoba zodpovedná za uloženie odpadu, je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.

Odsek 8 ďalej ustanovuje, že ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti

a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, alebo
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.

Hoci sa v zákone neustanovuje lehota pre obvodný úrad životného prostredia, z povahy veci vyplýva, že by tak mal úrad urobiť ihneď, ako Policajný zbor oznámil, že nezistil osobu zodpovednú za umiestnenie odpadu.

Obvodný úrad životného prostredia postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), t. j. je povinný podľa § 32 ods. 1 zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Účastníkom konania môže byť každý, komu toto oprávnenie vyplýva z § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

V odseku 8 písm. b) ide len o tie prípady, keď vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) vyplýva určitá povinnosť z právneho predpisu alebo z právoplatného rozhodnutia súdu (Napríklad § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka ustanovuje, že ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť).

Ak sa v konaní preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom niektorá s vyššie uvedených skutočností, prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.

Prechod povinnosti zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z posledného držiteľa na vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti podľa odseku 9 nastane nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 8, v ktorom sa potvrdila jeho zodpovednosť. Je ale pravdepodobné, že v mnohých prípadoch sa konanie skončí s negatívnym výsledkom a obvodný úrad životného prostredia takéto konanie v zmysle § 30 zákona o správnom konaní zastaví, pretože odpadol dôvod konania začatého správnym orgánom.

Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 8 nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 8 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.

Na to, aby obvodnému úradu životného prostredia vznikla povinnosť podľa odseku 10 zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady, musia byť splnené obidve podmienky, t. j. potvrdenie Policajného zboru podľa odseku 7, že sa nenašla osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti a právoplatné rozhodnutie obvodnému úradu životného prostredia podľa odseku 8 vylučujúce zodpovednosť vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.

Posledná veta odseku 10 ustanovuje zodpovednosť obce za zhodnotenie resp. zneškodnenie opusteného odpadu v prípadoch, ak ide o komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad. Náklady, ktoré tým obci na odstránenie takýchto „divokých skládok“ vzniknú, si obec zahrnie ako náklady pre výpočet miestneho poplatku za komunálne odpady.

Podľa odseku 11, ak sa po tom, ako bol odpad zhodnotený alebo zneškodnený buď obvodným úradom životného prostredia alebo obcou podľa odseku 10, alebo vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti podľa odseku 9, nájde skutočne zodpovedná osoba, možno od nej požadovať náhradu vynaložených nákladov, a to v lehote dvoch rokov od zistenia skutočne zodpovednej osoby, najneskôr v lehote 3 rokov od splnenia povinnosti podľa odseku 9 alebo 10 a ak sa preukáže úmysel takejto osoby, tak v lehote desať rokov od splnenia povinnosti podľa odseku 9 alebo 10.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Na Ulici Zimný potok pribudli lampy. Problém s uličným sexom a tvrdými drogami sa zmiernil 

Prešov hľadá najvýhodnejšie nakladanie s odpadmi, no odpadové firmy pozvánku nedostali 

Dodatok k zmluve o odpade bol pod tlakom verejnej mienky napokon stiahnutý 

Vyzval som primátora, aby zastavil predĺženie zmluvy o odpade na ďalších 18 rokov a mesto vyhlásilo súťaž 

Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov 

Kontajnery na nadrozmerný odpad sú pristavené aj v našej mestskej časti 

Mesto upratujú nezamestnaní a je to vidieť 

Príklad, ako môže fungovať separácia odpadu, ani som nemusel chodiť ďaleko 

Ako funguje separačný dvor? 

Veľkoobjemové kontajnery máme aj na miestach, kde doposiaľ chýbali 

Rodí sa zámer, ktorý na desaťročia ovplyvní výšku poplatkov za odpad. Prešovčania ho môžu pripomienkovať 

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad 

Prešovčanka poslala primátorovi a poslancom otvorený list, hlboko im vstupuje do svedomia 

Od dnes môžete v našej mestskej časti vynášať odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov 

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba 

Pripomienkoval som nariadenie o poplatkoch za odpad 

Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov 

Nadrozmerný odpad môžete odniesť do veľkoobjemových kontajnerov 

Poslanecký prieskum prekladiska komunálneho odpadu na Cemjate 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.