Ako pripomienkovať návrh nariadenia mesta (VZN)? Má pripomienkovanie zmysel?

Včera ste sa ma viacerí pýtali, ako sa pripomienkuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré vaše mesto (alebo obec) zverejnilo na verejné pripomienkovanie. Keďže otázky pokračujú, napísal som návod, ako jednoducho na to.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

(Článok je aktualizáciou pôvodného článku z 26. 10. 2016).

V závere uvediem aj dôvody, prečo vôbec nariadenia pripomienkovať a čo z toho môže každý mať.

Kde sú zverejnené materiály na pripomienkovanie?

Mesto (a každá obec) musí každý návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejniť na úradnej tabuli oveľa skôr, ako o ňom budú poslanci hlasovať.

To preto, aby bola splnená požiadavka, že ktokoľvek sa mohol pred schválením nariadenia s jeho znením zoznámiť a mohol podať pripomienky.

Úradná tabuľa je jednak tá klasická na úrade (nástenka) ale aj na internete a volá sa - elektronická úradná tabuľa.

Medzi množstvom zverejnených dokumentov si treba všímať tie, ktoré majú v názve niečo také, ako "Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta".

Niektoré mestá majú na zverejňovanie návrhov nariadení osobitnú podstránku na svojom webe. Takže u vás to môže byť trochu inak. Preto radšej poklikajte a pohľadajte.

Na elektronickej úradnej tabuli na internete potom stačí kliknúť a nariadenie si môžete prečítať.

Ak sa Vás zverejnené nariadenie týka alebo niečo sa Vám na ňom nepozdáva a chcete to zmeniť, môžete sa pustiť do práce.

Musíte si však dať pozor, aby ste to stihli v zákonom stanovenej lehote.

Podľa akých pravidiel sa pripomienkuje?

Na túto otázku je najlepšie odpovedať citáciou piatich ustanovení zákona o obecnom zriadení, konkrétne § 6, odseky 3 až 7, v ktorých je všetko dané:

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená.

Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

Ako podať pripomienku?

Najjednodnoduchšie je to napísaním a odoslaním mailu. Emailové adresy bývajú súčasťou oznámenia o zverejnení. Ak nie, možno použiť oficiálnu mailovú adresu mestského úradu.

Odporúčam v takom maili okrem pripomienok dopísať aj krátku vetu: "Žiadam o potvrdenie prijatia tohto podania". Dôvod je jednoduchý. Mail sa môže stratiť, tak sa aspoň dozviete, či ho úrad dostal. Ak nepríde z úradu mail od úradníka s potvrdením, že Vaše pripomienky úrad dostal, môžete to nejako riešiť.

Ďalšími možnosťami podávania pripomienok je odoslanie klasickou poštou, zanesenie papiera do podateľne alebo dokonca aj nadiktovanie ústne do zápisnice. To sú postupy hodné minulého storočia, ale zároveň aj cesta, keby náhodou internet nebol až takou Vašou silnou stránkou.

Kto môže podať pripomienku?

Ktokoľvek. Fyzická osoba ale aj právnické osoby.

Vôbec nie je podmienkou trvalý pobyt alebo sídlo podnikania v meste.

Pripomienku k nariadeniu vo Zvolene môže podať človek z Brezna. Na mieste bydliska naozaj nezáleží.

Musí mať pripomienka nejakú predpísanú formu?

Žiadna forma alebo formulár nie je nutný, mail možno po formálnej stránke napísať tak, ako píšete mail komukoľvek.

Ale pozor na obsah!

Zákon hovorí: Pripomienkou možno v určenej lehote

  • navrhnúť nový text,

alebo odporučiť úpravu textu, a to

  • doplnenie,
  • zmenu,
  • vypustenie
  • alebo spresnenie pôvodného textu.

V týchto rámcoch by ste sa mali vyjadriť. Pripomienka musí byť vecná, ak chcete, aby mala šancu na úspech.

Pripomienka by teda nemal skončiť vyjadrením, že nie ste spokojní, ale je dobré, ak napíšete, čo sa má v nariadení zmeniť a prečo.

Ak to úplne presne formulovať neviete, treba sa aspoň čo najzrozumiteľnejšie vyjadriť.

Samozrejme, ak viete navrhúť nové presné znenie, je najlepšie, ak okrem odôvodnenia a vysvetlenia napíšete aj presné navrhované nové znenie tej časti nariadenia, ktorú chcete zmeniť. Niekedy je to len jedno alebo niekoľko slov, takže sa toho naozaj netreba báť.

Čo ešte musia obsahovať pripomienky?

Opäť si pomôžem zákonom:

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Ku každej pripomienke preto napíšte, prečo navrhujete to, čo navrhujete.

Mimochodom, obyčajne dostávajú poslanci ku schvaľovaniu nariadenia takzvanú dôvodovú správu. Tam napíše svoje dôvody autor nariadenia. To preto, aby sa dal lepšie pochopiť úmysel navrhovateľa a cieľ, ktorý sleduje.

Z toho istého dôvodu odporúčam, aby ste ku každej Vašej pripomienke tiež napísali vysvetlenie dôvodu pripomienky (odôvodnenie). Aby všetci vedeli, ako to myslíte a čo chcete návrhom dosiahnuť alebo vyriešiť.

Žiaľ, nie je zatiaľ povinnosť zverejňovať dôvodové správy pre verejnosť, takže o tieto informácie je verejnosť neraz ochudobnená.

Niektoré otvorené mestá však spolu s návrhom nariadenia zverejňujú aj dôvodovú správu. Tak by to podľa mňa malo byť.

Nezabudnite ešte na jednu vec

Tou je povinnosť uviesť Vaše meno, priezvisko, ulicu bydliska, číslo a názov mesta či obce, kde bývate.

To preto, lebo to vyžaduje zákon - lebo hovorí, že "z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá".

Bude sa vôbec niekto zaoberať mojou pripomienkou?

Musí, lebo inak by bola spochybnená platnosť nariadenia. Zákon hovorí jednoznačne, čo sa s Vašimi pripomienkami musí stať:

"Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov."

Dozvedia sa poslanci o mojej pripomienke?

Áno, dozvedia. Opäť zákon:

"Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia."

Nejaký príklad?

Do mailu môžete napísať viacej pripomienok, ja som sa stretol napríklad s takouto, ktorú považujme za vzor toho, ako može napríklad vyzerať Vaša pripomienka:

Pripomienka č. 1

V Čl. 12 Sadzba dane písm. b) navrhovaného nariadenia sa ustanovuje sadzba poplatku vo výške: 0,12 € za umiestnenie letného sedenia a terasy na Hlavnej ulici v Prešove.

Navrhujem zmenu uvádzaného nariadenia v nasledujúcom znení:

0,10 € za umiestnenie letného sedenia a terasy v Pamiatkovej rezervácií (PR) mesta Prešov.

Odôvodnenie:

1. V rámci určovania sadzieb vymedzovaním určitých oblastí, by podľa môjho názoru mal byť súlad s existujúcimi dokumentami mesta, najmä s územným plánom mesta. Pri navrhovanom riešení (Hlavná ulica) tomu tak nie je. Navrhované riešenie (Pamiatková rezervácia) je v súlade s platným Územným plánom mesta Prešov. Obdobný postup sa uplatnil aj pri schvaľovaní VZN o prevádzkovom čase – mesto bolo rozdelené na centrálnu mestskú zónu a zónu s prevažnou funkciou bývania podľa ÚP mesta Prešov.

2. Aktívne, či pasívne príjmy do mestského rozpočtu  prinášajú nielen terasy na Hlavnej ulici, ale aj na vedľajších uliciach. V posledných rokoch bol citeľný rozdiel medzi počtom  terás na Hlavnej ulici a na bočných uliciach (napr. Floriánová). Život v meste počas letných mesiacov udávali najmä terasy na Floriánovej, Jarkovej a Slovenskej ulici. Mesto môže ďakovať majiteľom podnikov na predmetných uliciach, že to v meste ako-tak žilo. Hlavná ulica bola poloprázdna, naopak Floriánova ul. bola plná života. Súčasný návrh ide „trestať“ vyšším poplatkom práve majiteľov podnikov na týchto uliciach. Považujem to za veľmi nekorektné a neštastné riešenie. Ak chceme, aby mesto Prešov žilo v celej Pamiatkovej zóne (nielen vo vymedzených častiach) je potrebné stanoviť rovnaké podmienky pre podnikateľov na Hlavnej ulici, ako aj na susedných uliciach.

Pre inšpiráciu iného prístupu ku formulovaniu pripomienok prikladám jednu z mojich vlastných pripomienok.

Podával som ju ku všeobecne záväznému nariadeniu o poplatkoch za odpad.

Nezľaknite sa, je písaná pomerne extrémnym štýlom. Má to svoje dôvody. Vaše pripomienky samozrejme nemusia byť písané takto.

Posledná rada

Mesto a ani poslanci nemôžu vydať hocijaké nariadenie a nemôžu v ňom schváliť hocičo.

Aby Vaša pripomienka musela byť vzatá vážne, mala by byť logická, napísaná so znalosťou veci a tak, aby bola v súlade so zákonmi. 

Prečo vôbec pripomienkovať?

Tradícia pripomienkovania vychádza z myšlienky, že každý by mal možnosť vyjadriť sa a aj ovplyvniť zákony, ktoré potom po schválení bude musieť rešpektovať.

Pri zákonoch schvaľovaných v parlamente to tak naozaj je, informačný legislatívny portál Slov-lex umožňuje komukoľvek pripomienkovať návrh zákonov, ktor smeruju do slovenského parlamentu.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta je niečo ako "mestský zákon", ktorý na rozdiel od zákona národnej rady neplatí v celej republike, ale len na území mesta.

Nemyslite si, že nariadenia vymýšľajú ľudia, ktorí tomu rozumejú lepšie ako Vy.

Často je to práve naopak! Nariadenia sa píšu a menia bez hlbšej znalosti veci a od stola. Nie vždy, ale dosť často. No a to môže byť dosť nebezpečné, čo poviete?

Aj nechtiac sa tak do nariadení dostanú veci (povinnosti a práva), ktoré sú nezmyselné a budú sa po schválení týkať aj Vás.

Naozaj sa môže stať, že keď sa neozvete, tak si nejakú hlúposť nikto nevšimne a začne platiť. Zmeniť potom takéto nedobré nariadenie je často neporovnateľne ťažšie, ako to urobiť formou pripomienky ešte pred schválením.

Horším prípadom je, ak niekto úmyselne napíše do návrhu nariadenia niečo zlé. Ak si to poslanci nevšimnú alebo nechcú všimnúť, tak keď nepríde ani jedna pripomienka, ktorá by na to upozornila, môžu sa všetci tváriť, že o ničom zlom nevedeli.

Pripomienkou zabezpečíte, že sa o Vašom názore a návrhu dozvedia aj poslanci. Nemôžu sa potom nijako vyhovárať.

Ani poslanci totiž nie sú vševedkovia, často ani odborníci v danej problematike, takže často schvália veci tak, ako im ich úrad predloží.

Často s dobrým úmyslom, že je všetko v poriadku. Až neskôr sa ukáže, že všetko nebolo v poriadku, že na niečo sa nemyslelo. Napríklad na situáciu, v ktorej ste Vy a nikomu nenapadlo nad tým uvažovať.

Aj preto je dobré všímať si úradnú tabuľu mesta a niekedy aj poslať pripomienku, ak nadobudnete pochybnosť o správnosti či logike návrhovaných nariadení.

Čo všetko ešte môže občan pripomienkovať?

Zákon hovorí:

"Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky."

Pripomienky môžu teda obyvatelia a aj všetci ďalší podať nielen ku návrhom nariadení, ale aj ku:

  • návrh rozpočtu mesta (obce),
  • návrh záverečného účtu mesta (obce),
  • návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

Zverejňujú sa aj ďalšie dôležité dokumenty mesta (obce), ale tam už nie je uzákonnená povinnosť prijímať pripomienky.

Viac o tom je v zákone o obecnom zriadení, ktorý je dobré poznať, ak sa vážnejšie zaujímate o dianie v samospráve.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...