Bude sa meniť využitie mnohých pozemkov v meste, dotkne sa to aj vás

Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Ten náš prešovský sa teraz bude meniť. Zmien je zatiaľ vyše 130 po celom meste. Dotknú sa väčšiny z nás, niekoľko týždňov ich môže každý pripomienkovať.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

- Zvykli ste si na aký-taký pokoj pred oknami Vášho bytu?

- Žijete v pokojnej uličke mesta?

- Máte zatiaľ kde ako tak parkovať?

- Kúpili ste si stavebný pozemok a máte plán si na ňom postaviť rodinný domček?

- Alebo naopak, máte pozemok, ale nedá sa na ňom stavať?

- Uvažujete o budovaní domu na dedine mimo mesta?

Pre mnohých z nás sa môžu odpovede na tieto otázky zmeniť, keď poslanci mestského zastupiteľstva schvália navrhované zmeny.

Ešte pred tým, však úrad zverejnil, aké zmeny sa chystajú. Zmeny budú o týždeň verejne prezentované.

Následne môže každý podať svoje pripomienky aj písomne a vyjadriť tak svoj súhlas alebo nesúhlas so zmenami - do 11. 7. 2012.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v utorok 22. 6. 2012 o 16. hodine v budove mestského úradu na Jarkovej ulici v Prešove, na 3. poschodí v miestnosti č. 403.

Nie je dobré byť o rok či neskôr prekvapený, keď sa vo vašom okolí, či na ulici začne diať niečo nežiadúce a budete počuť slová: "Veď je to v súlade s územným plánom, mohli ste ho pripomienkovať."

Na druhej strane, každá zmena v územnom pláne môže pomôcť v rozvoji mesta, je na zodpovednosti poslancov, aby bola všeobecne prospešná a nesledovala len úzke záujmy.

Celý zoznam navrhovaných zmien vrátane mapy si môžete stiahnuť z mestských stránok, adresa je na konci tohto textu.

Vybrané zmeny prinášam nižšie, vychádzajú zo zverejneného materiálu.

Ak máte pocit, že niečo by malo byť inak, môžete sa obrátiť aj na svojho poslanca a upozorniť ho. Kontakt na mňa napríklad nájdete na mojej poslaneckej stránke, kliknite vyššie na moje meno.

Zoznam zmien navrhovaných v Návrhu zmien a doplnkov 2012 Územného plánu mesta Prešov

Zmena č. 1
Územie severne od mosta na Bajkalskej ulici popri Toryse a ceste I/68 pod Dúbravou, konečná MHD na sídl.III
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád a územná rezerva pre líniové dopravné stavby
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy – jestvujúci stav a návrh

Zmena č. 2
Plocha západne od komunikácie Prostejovskej ulice a severne od bytového domu na ulici Mirka Nešpora č. 68-77 , plocha zrealizovanej výstavby
Pôvodná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie – jestvujúci stav

Zmena č. 3
Plocha bývalej materskej školy ZPA na ulici Mirka Nešpora, teraz admin.budova M.B.P.
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie – jestvujúci stav

Zmena č. 4
Západná časť Kráľovej hory pozdĺž katastrálnej hranice
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov

Zmena č. 5
Pás územia v severojužnom smere na ploche Kráľovej hory
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov

Zmena č. 6
Areál základnej školy Mirka Nešpora 2
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: občianska vybavenosť – jestvujúci stav

Zmena č. 7
Územie popri Volgogradskej ulici severne od ČSPHM Shell po vrátnicu VUKOVa
Pôvodná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie - návrh
Navrhovaná funkcia: občianska vybavenosť – stav (existujúca zástavba)

Zmena č. 8
Existujúci menší cintorín na Tehelnej ulici na Sídlisku III
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: cintoríny - stav

Zmena č. 9
Plocha severne od cesty I.triedy na výjazde z mesta za križovatkou Vydumanec – cesta I/18
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba

Zmena č. 10
Plocha križovatky Vydumanec – diaľnica D1 Prešov-západ
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád, plochy poľnohospodárskej pôdy, neurčené - územná rezerva líniových dopravných stavieb
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy – návrh a stav

Zmena č. 11
Časť kopca Halperová, západne od Čerešňovej ulice /navrhovaný vodojem Halperová/
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry - návrh

Zmena č. 12
Horný okraj kopca západne od Čerešňovej, Átriovej a ulice Marka Čulena
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – stav
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene

Zmena č. 13
Plocha na Kollárovej ulici západne od areálu Strednej lesníckej školy
Pôvodná funkcia: plocha občianskej vybavenosti
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene

Zmena č. 14
Plocha východne od areálu Ekocentra Holá hora na Botanickej ulici
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene

Zmena č. 15
Územie na konci Slávičej ulice, severne od komunikácie
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 16
Územie na konci Slávičej ulice, južne od komunikácie
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád - stav
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - stav

Zmena č. 17
Územie medzi Turistickou a ul. Ku Brezinám (bývalá záhr. osada Kalina) a severne od ul. Ku Brezinám
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád - stav
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 18
Východná časť od ulice Pod Kalváriou medzi reštauráciou Mladosť a zimným štadiónom
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie

Zmena č. 19
Západná časť ulice Pod Kalváriou od č. 51 po križovatku s ulicou Pod Kamennou baňou
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie

Zmena č. 20
Územie východne od jestvujúceho cintorína Pod Kalváriou
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene
Navrhovaná funkcia: cintoríny – návrh

Zmena č. 21
Plocha exist. Zástavby ulíc Ku Brezinám (pôvodne Terchovská 21 – 25) a Malkovská
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 22
Západný koniec Malkovskej ulice
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 23
Juhozápadná časť Skromnej ulice na Vydumanci
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh

Zmena č. 24
Južná časť Zajačej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 25
Plocha západne a východne od južnej časti ulice Vydumanec
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 26
Plocha južne od ulice Vydumanec pri ceste II/546
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 27
Západná časť ulice Vydumanec, plocha medzi cestou II/546 a potokom
Pôvodná funkcia: bez funkčného využitia
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 28
Plocha západne od jestvujúcich domov v severnej časti ulice Vydumanec
Pôvodná funkcia: les – stav (nezodpovedá skutočnosti)
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov

Zmena č. 29
Lokalita Hradené lúky, severne od Vydumanca
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: les - stav

Zmena č. 30
Juhozápadná časť katastrálneho územia Prešov
Určenie novej hranice lesoparku a zrušenie pôvodnej – začlenenie mestských lesov v lokalite Cemjata
Pôvodná funkcia: les – ostáva nezmenená

Zmena č. 31
Severná časť Cemjaty, Medvedia ulica
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 32
Lokalita Do Sopkového, južne od Zabíjanej a cesty II/546 /navrhovaný vodojem Cemjata/
Pôvodná funkcia: les
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry

Zmena č. 33
Severná časť ZO Cemjata pozdĺž cesty II/546
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov

Zmena č. 34
Južná časť ZO Cemjata pozdĺž cesty II/546
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene (nezodpovedá skutočnosti)
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád – jestvujúci stav

Zmena č. 35
Juhozápadná časť ulice Zimný potok
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 36
Plocha medzi ulicou Pod Vinicami a Stavbárskou ulicou, zrealizovaná výstavba
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 37
Plocha medzi Lesnou ulicou a ulicou Ku Okruhliaku, zrealizovaná výstavba
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 38
Surdok, južne od pôvodnej osady, zrealizovaná výstavba
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 39
Plocha východne od ulice Surdok južne od osady, po hranicu mokrade
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 40
Celé územie mesta Prešov
Vyznačenie záplavových území podľa mapy povodňového ohrozenia

Zmena č. 41
Vodojem Kúty I.
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry - stav

Zmena č. 42
Vodojem Kúty II.
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry - stav

Zmena č. 43
Južná časť lokality Pod Skalkou
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – stav (nezodpovedá skutočnosti)
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh

Zmena č. 44
Lokalita Kúty - Rybníčky
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád a plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 45
Plocha severozápadne od otočky autobusov v lokalite Kúty
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 46
Severná časť bývalého hospodárskeho areálu na Kútoch
Pôvodná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – severná časť a plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – južná časť
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba - návrh

Zmena č. 47
Areál Polície SR na Kútoch
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti - stav

Zmena č. 48
Južná časť bývalého hospodárskeho areálu na Kútoch
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba - návrh

Zmena č. 49
Plocha južne od hospodárskeho areálu na Kútoch, hon Koryto
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád - stav
Navrhovaná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy

Zmena č. 50
Plocha západne od ulice Ku Surdoku a južne od navrhovanej trasy preložky cesty I/68
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – stav (nezodpovedá skutočnosti)
Navrhovaná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy

Zmena č. 51
Plocha medzi komunikáciou ulice Ku Surdoku a riekou Sekčov, mokraď Kúty
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene –jestvujúci stav

Zmena č. 52
Severozápadná časť lokality Širpo /ČOV/
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry – jestvujúci stav

Zmena č. 53
Lokalita Širpo, severná časť Strojníckej ulice
Zmena vyznačenia trasy existujúcej a navrhovanej miestnej komunikácie prepájajúcej Strojnícku ulicu s MK5
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 54
Lokalita Na Tablách
Pôvodná funkcia: plochy dopravy – severozápadná časť a plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – ostatná časť
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba

Zmena č. 55
Plocha pozdĺž potoka Šebastovka v lokalite Na Tablách
Pôvodná funkcia: plochy dopravy, plochy priemyselné, výrobné a skladovacie a plochy technickej a komunálnej infraštruktúry
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene - stav

Zmena č. 56
Nižná Šebastová, Strážnická ulica
Doplnenie ochranného pásma cintorína
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 57
Východný obchvat mesta Prešov
Upravená trasa navrhovanej komunikácie východného obchvatu v súlade s ÚPN VÚC Prešovského kraja
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 58
Herlianska ulica vo východnej časti – existujúci areál SaÚC PSK
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – jestvujúci stav

Zmena č. 59
Plocha existujúcej sprievodnej zelene potoka Šebastovka vedľa Herlianskej ulice vo východnej časti, pri areáli SaÚC PSK
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – severná časť a plochy športu – južná časť
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – navrhovaný stav

Zmena č. 60
Plocha jestvujúceho kynologického cvičiska na Herlianskej ulici
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: plochy rekreácie a športu

Zmena č. 61
Nižná Šebastová, lokalita Kamenec, existujúca sprievodná zeleň Ľubotického potoka
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 62
Pod Šibeňom, plocha východne od Sabinovskej ulice
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád - návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 63
Časť kopca Pod Šibeňom, medzi Sabinovskou ulicou a ulicou Ku Surdoku
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene a plochy záhradkárskych osád - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 64
Záhradkárska osada VUKOV severne od Kotradovej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád – jestvujúci stav

Zmena č. 65
Plocha severnej časti Murárskej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 66
Plocha na západnom okraji areálu Kronospanu - jestvujúca rozvodná el.stanica Prešov III.
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry

Zmena č. 67
Plocha vymedzená ulicami Narcisová, Lipová, Čapajevova a Mudroňova
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov – stav (nezodpovedá skutočnosti)
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 68
Areál Milk Agro na Čapajevovej ulici
Pôvodná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti

Zmena č. 69
Plocha medzi Čapajevovou ulicou, Mudroňovou ulicou a bývalým mlynským náhonom
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti

Zmena č. 70
Plocha na Sabinovskej ulici č. 3 - 21
Pôvodná funkcia: plochy občianskej vybavenosti
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie - stav

Zmena č. 71
Cesta I/68 v trase komunikácií Šafárikovej, Hollého, Lesík delostrelcov a Východnej ulice
Doplnenie zakreslenia komunikácie ako súčasti Základného komunikačného systému mesta
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 72
Plocha zelene na Kúpeľnej ulici medzi ulicami Tarasa Ševčenka a Zápotockého
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene - stav

Zmena č. 73
Navrhovaná trasa komunikácie MK3 a jej križovatky s Rusínskou ulicou
Úprava trasy podľa spracovanej technickej štúdie
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 74
Plocha medzi autobusovou stanicou a komunikáciou Východnej ulice
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 75
Plocha severne od Jilemnického ulice – areál SAD
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy

Zmena č. 76
Plocha južne od Jilemnického ulice a západne od Budovateľskej ulice
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba

Zmena č. 77
Plocha južne od Jilemnického ulice a východne Budovateľskej ulice
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba

Zmena č. 78
Areál bývalých Solivarov na Košickej ulici
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti

Zmena č. 79
Pás územia južnej časti areálu bývalých Solivarov popri rieke Sekčov
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene - návrh

Zmena č. 80
Pod Wilec hôrkou - plocha východného portálu tunela diaľnice D1
Doplnenie ochranného pásma diaľnice D1
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 81
Plocha južne od ulice Pod Wilec hôrkou a severne od navrhovanej trasy diaľnice D1
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád

Zmena č. 82
Košická ul., plocha bývalej ČOV, medzi žel.traťou a Torysou
Pôvodná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie - jestvujúci stav

Zmena č. 83
Plocha križovatky diaľnice D1 – Prešov-juh a navrhovaného východného obchvatu
Pôvodná funkcia: neurčená - územná rezerva líniových dopravných stavieb
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy – stav

Zmena č. 84
Južná časť katastrálneho územia Prešov v okruhu rozhlasového vysielača v Záborskom
Zrušenie ochranného pásma rozhlasového vysielača
Pôvodná funkcia: jednotlivých plôch – ostáva nezmenená

Zmena č. 85
Plocha pozdĺž potoka Delňa v juhovýchodnej časti katastrálneho územia Solivar
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 86
Plocha severne od potoka Delňa a západne od kúpaliska Delňa
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 87
Severná časť areálu kúpaliska Delňa pozdĺž oplotenia
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 88
Plocha v južnej časti Jesennej ulice
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie –jestvujúci stav

Zmena č. 89
Plocha medzi Švábskym potokom a navrhovanou preložkou cesty III/068002 na hone Kastosevy
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – návrh

Zmena č. 90
Plocha východne od Dlhej ul. Po hranicu katastrálneho územia Solivar
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 91
Križovatka cesty III/068002 a Dlhej ulice
Navrhovaná okružná križovatka vrátane zmeny trasy pripájanej preložky cesty III/068002
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 92
Plocha východne od areálu bývalého hospodárskeho dvora na Zlatobanskej ulici
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – západná časť a plochy poľnohospodárskej pôdy – východná časť
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 93
Areál bývalého hospodárskeho dvora na Zlatobanskej ulici
Pôvodná funkcia: plochy zariadení poľnohospodárskej a lesnej výroby – severná časť a plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – južná časť
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba

Zmena č. 94
Pás územia po obvode plochy navrhovaného cintorína Solivar- Šváby
Pôvodná funkcia: cintoríny
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene

Zmena č. 95
Plocha radových garáží východne od domov na Soľnej ulici prístupná z Urxovej ulice a plocha navrhovaného parkoviska pre cintorín Solivar - Šváby
Pôvodná funkcia: cintoríny
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy – jestvujúci stav

Zmena č. 96
Severozápadná časť Švábskej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 97
Juhovýchodná časť Švábskej ulice po Urxovu ulicu
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti

Zmena č. 98
Plocha vymedzená ulicami Urxova, Švábska a Suvorovova
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov a plochy občianskej vybavenosti – severná časť
Navrhovaná funkcia: polyfunkčné plochy - občianska vybavenosť a bývanie – jestvujúci stav

Zmena č. 99
Na Hrádku, areál kostola sv. Štefana na Sadovej ulici
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 100
Plocha východne od jestvujúca cintorína na oboch stranách ulice Pod Hrádkom
Pôvodná funkcia: cintoríny – južná strana a obytné plochy rodinných domov – severná strana
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti - návrh

Zmena č. 101
Plocha južne od komunikácie vo východnej časti ulice Pod Hrádkom
Pôvodná funkcia: cintoríny
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy - návrh

Zmena č. 102
Areál kaplnky sv. Róchusa na Zlatobanskej ulici
Pôvodná funkcia: bez funkčného využitia
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene

Zmena č. 103
Areál klopačky na Čipkárskej ulici
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene

Zmena č. 104
Dve plochy na konci Lidickej ulice /na pravej aj ľavej strane/
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – severná plocha a plochy poľnohospodárskej pôdy – južná plocha
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov

Zmena č. 105
Plocha medzi komunikáciou Soľnobanskej ulice a Soľným potokom
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie

Zmena č. 106
Plocha medzi cestou III/068004 smer Teriakovce a prítokom Soľného potoka
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – návrh
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád – jestvujúci stav

Zmena č. 107
Severná časť areálu kúpaliska na Kutuzovovej ulici
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu
Navrhovaná funkcia: obytné plochy bytových domov - návrh

Zmena č. 108
Plocha v severnej časti Palárikovej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 109
Areál MŠ v juhozápadnej časti Smetanovej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti

Zmena č. 110
Areál bývalého Glaska na ul. Arm. Gen. Svobodu
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 111
Plocha východne od ulice Na Vyhliadke
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád - návrh

Zmena č. 112
Plocha bývalého ťažobného priestoru Solivarov
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy, plochy záhradkárskych osád a plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh

Zmena č. 113
Plocha južne od Šalgovického potoka
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád - návrh

Zmena č. 114
Plocha nákupného strediska Dubník a vedľajších materských škôl
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 115
Plocha medzi komunikáciou ulice Laca Novomeského a Šrobárovou ulicou
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 116
Park Keratsiny
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene a plochy občianskej vybavenosti – návrh
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 117
Južná časť Exnárovej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 118
Severná časť Exnárovej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: polyfunkčné plochy – občianska vybavenosť a bývanie – jestvujúci stav

Zmena č. 119
Areál kotolne západne od ulice Arm. gen. Svobodu, oproti Bille
Pôvodná funkcia: plochy občianskej vybavenosti - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry – jestvujúci stav

Zmena č. 120
Plocha medzi kotolňou a ulicou Arm. gen. Svobodu
Pôvodná funkcia: plochy občianskej vybavenosti - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 121
Východná časť Karpatskej ulice (č.8-11)
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy bytových domov – jestvujúci stav

Zmena č. 122
Plocha na Ďumbierskej ulici
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene – návrh
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 123
Plocha navrhovaného parkoviska a otočky MHD na Sibírskej ulici
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy - návrh

Zmena č. 124
Plocha v Šalgovíku na Drozdej a Holubej ulici
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - jestvujúci stav

Zmena č. 125
Plocha v Šalgovíku na Orlej ulici
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - jestvujúci stav

Zmena č. 126
Plocha na Sekčovskej ulici západne od vodojemu Šalgovík
Pôvodná funkcia: plochy krajinne zelene a trasa komunikácie Východného obchvatu
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 127
Plocha v Šalgovíku pred areálom bývalých HŠM
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy bytových domov - návrh

Zmena č. 128
Plocha v Šalgovíku pred areálom bývalých HŠM
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu – návrh
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti - návrh

Zmena č. 129
Dve plochy v Šalgovíku pred areálom bývalých HŠM
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu – západná plocha a plochy krajinnej zelene – východná plocha - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – návrh

Zmena č. 130
Celé územie mesta Prešov
Vyznačenie zosuvných území – jestvujúci stav

Zmena č. 131
Plocha okolo bývalých hydinárskych závodov v Šalgovíku
Zrušenie ochranného pásma bývalých HŠM
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy – ostáva nezmenená

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...