Kedy možno očakávať dokončenie diaľničného obchvatu D1 okolo Prešova?

Dostal som dnes od dvoch občanov otázku, kedy možno očakávať dokončenie diaľničného obchvatu Prešova na diaľnici D1 a čo bráni tomu, aby práce napredovali. Keďže téma zaujíma viacerých ľudí, tu sú aktuálne informácie.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V prvom rade je potrebné uviesť, že za výstavbu diaľnice zodpovedá štátna Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (v skratke NDS), teda nie prešovská samospráva.

Aj napriek tomu nielen mňa zaujíma stav prípravy všetkých dopravných stavieb v Prešove a nie je ani ostatným poslancom ľahostajné dianie okolo ich prípravy a výstavby.

Preto komisia mestského zastupiteľstva pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, ktorej som členom, zvolala koncom januára zasadnutie kompetentných, aby sme z prvej ruky získali najčerstvejšie informácie.

Pozvaní boli zástupcovia NDS (spravuje rýchlostné cesty a diaľnice), Slovenskej správy ciest (cesty 1. triedy), Prešovského samosprávneho kraja (cesty 2. a 3. triedy) a aj z mestského úradu (miestne komunikácie).

Keďže naša komisia na základe môjho návrhu rokovacieho poriadku zverejňuje na internetovej stránke mesta nielen svoj program zasadnutí a prijaté uznesenia, ale aj zápisnicu a najmä materiály ešte pred samotným zasadnutím, môžete si ich pozrieť na stránke komisie.

V čase písania tohto článku je to na stránke: http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=299

Zasadnutie komisie o ktorom hovorím, sa uskutočnilo 31. januára 2012. Program si môžete pozrieť na stránke: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=17650

Celú zápisnicu a uznesenia z tohto zasadnutia si môžete pozrieť na stránke: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=17868

Pre zjednodušenie vyberám zo zápisnice texty k bodu, ktorý približuje o čom sa hovorilo na zasadnutí komisie v súvislosti s výstavbou dopravných stavieb v našom meste:

Stav prípravy dopravných stavieb nadradenej komunikačnej siete na území mesta Prešov a v jeho okolí

Za NDS, a.s.- IO Prešov vystúpil Ing. Šima:

V úvode podrobne popísal súčasný stav v príprave dvoch významných stavieb – diaľnice D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh a rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov západ – Kapušany. Výklad sprevádzal grafickou dokumentáciou. Z hľadiska predpokladov realizácie uviedol aktuálne termíny začatia stavieb – uvedený úsek R4 začatie v roku 2014,uvedený úsek D1 začatie v roku 2015. V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie – výber zhotoviteľa DSP (pozn. autora: dokumentácia pre žiadosť o stavebné povolenie) pre obidve stavby.

Predseda komisie Ing. arch. Tkačík na ilustráciu prečítal úryvok z listu ministra Ing. Jána Figeľa z roku 2010, v ktorom sú uvedené odlišné termíny začatia stavieb.

Ing. Šima vysvetlil, že financovanie týchto stavieb je závislé na možnosti čerpania prostriedkov z európskych fondov, čerpanie z operačného programu 2007 – 2013 je nereálne, ukončenie výstavby je po termíne ukončenia programu. Predpokladá sa zaradenie do programu po roku 2013.

Za SSC – IV SC Košice vystúpil Ing. Šťastný:

Podrobne prezentoval pripravované stavby na cestách I. triedy na území mesta a v jeho okolí. Výklad sprevádzal grafickou dokumentáciou s uvedením jednotlivých úsekov. Poukázal na fakt, že možnosti financovania sú len na rekonštrukcie a technické zlepšenia, realizovať sa bude len jedna nová stavba a to úsek tzv. Nábrežnej komunikácie Škutétyho – križovatka ZVL a časť úseku Košickej ulice.

Za VÚC PSK a SÚC PSK vystúpil Ing. Kozák:

Podrobne popísal stav komunikácií II. a III. triedy na území mesta. Poukázal na fakt, že tieto cesty suplujú nadradenú cestnú sieť, z čoho vyplýva, že sú nadmerne preťažované a spôsobujú zvýšené náklady PSK na ich údržbu. Ďalej poukázal na anomálie v zaraďovaní ciest – napr. Petrovianska ulica je podľa kolaudačného rozhodnutia cestou III. triedy a privádzačom dopravy z cesty I. triedy Košická ulica na diaľnicu D1. Očakáva bližšiu spoluprácu s mestom pri majetkovoprávnom usporiadaní pre stavbu úseku cesty Kuzmányho ulica, ktorá bude zároveň súčasťou II. mestského okruhu.

Ing. Luterán – odbor dopravy PSK dal ministerstvu zamietavé stanovisko, aby peniaze určené pre výstavbu R4 boli použité na stavby ciest I. triedy, podľa ich stanoviska je pre odľahčenie ciest II. a III. triedy prioritná stavba R4 v úseku Prešov západ – Kapušany.

Ing. Šťastný – všetky stavby ciest I. triedy sú financované z fondov, v súčasnej dobe nezačíname veľké stavy, ide len o rekonštrukcie mostov a odstraňovanie bodových nedostatkov.

S tým súvisia aj informácie z ďalšieho bodu zasadnutia komisie, z ktorého vyberám:

Ing. Šima – NDS, a.s. trvá na realizácii týchto dvoch stavieb súčasne

 • stavba D1 môže fungovať samostatne, R4 bez D1 nemôže, ale z pohľadu mesta je R4 prioritnejšia,
 • reálne očakávajú výrazne nižšiu cenu po vysúťažení dodávateľa.

Ing. Luterán – je skeptický, neverí, že tento štát dá takúto sumu pre riešenie dopravy v meste.

Ing. arch. Ligus – za tento stav môžu centrálne orgány, je fakt, že v Prešove nebolo investované dlhé roky.

Ing. Šima – je optimista, všetci si musia uvedomiť že súvislé trasy Bratislava – Košice a Poľsko – Maďarsko nemôžu mesto preskočiť. Nie je možné na 100 % potvrdiť definitívny termín začatia, plánovanie v orgánoch EÚ,

 • dopravnú situáciu v meste môže zlepšiť len súčasné riešenie nadradenej ale aj miestnej siete ciest
 • je treba stavať po častiach a plánovať po rokoch

Súčasťou vystúpení boli aj videoprezentácie projektových zámerov. Keďže zasadnutia našej komisie sú dostupné verejnosti, prítomní hostia z radov verejnosti si mohli pozrieť aj zaujímavé a názorné videoprezentácie.

Budúcnosť výstavby tunelového diaľničného obchvatu Prešova by som mohol zosumarizovať do niekoľkých bodov:

 • trasa tunelového obchvatu je už niekoľko rokov ustálená v uzemnom pláne mesta,
 • na tunelový obchvat bolo vydané a je právoplatné územné rozhodnutie,
 • v súčasnosti prebieha verejná súťaž na projektantskú firmu, ktorá následne urobí dokumentáciu pre žiadosť o stavebné povolenie,
 • následne budú ešte prebiehať výkupy nehnuteľností a povoľovanie stavby,
 • kvôli súvislosti s diaľničnou mega križovatkou na Vydumanci je nevyhnutné začať budovať tunelový obchvat D1 spolu so severným obchvatom R4 (od Vydumanca, s tunelom cez Bikoš, okolo Fintíc s vyústením pri Kapušanoch),
 • prevláda názor, že obchvat R4 je pre Prešov potrebnejší ako tunelový diaľničný obchvat,
 • financovanie výstavby je reálne akurát z eurofondov, aktuálne programové obdobie sa končí v roku 2013, takže výstavba sa môže dostať do plánu najskôr až v nasledujúcom období,
 • o pláne výstavby rýchlostných ciest a diaľnic rozhoduje záväzne vláda Slovenskej republiky, takže od rozhodnutia vlády záleží, či dostane Prešov vo výstavbe zelenú a kedy.

Situáciu okolo prípravy a výstavby prešovských dopravných stavieb dlhodobo podrobne sledujem, zozbierané a aktualizované správy z médií môžete nájsť na stránkach, ktorých odkazy uvádzam na konci tohto textu.

Ak máte záujem aj o ďalšie poslanecké informácie, môžete navštíviť aj moju poslaneckú internetovú stránku http://vyvlastnenie.sk/poslanec alebo ma požiadať o priateľstvo na Facebooku: http://facebook.com/drutarovsky

Ak máte účet na Facebooku, diskutovať k tejto téme môžete tam alebo priamo pod týmto článkom.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...