Koľko "zarobili" mestskí poslanci v Prešove od prvého nástupu do funkcie?

Jeden z obyvateľov Prešova si dal námahu a vyžiadal si informácie o príjmoch všetkých súčasných funkcionárov prešovského mestského zastupiteľstva z verejných zdrojov.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Vytvoril prehľadnú tabuľku s menovitým zoznamom všetkých súčasných poslancov, primátorky a doterajších príjmov osobitne pre každého z nich.

Ich celkovú sumu príjmov vyčíslil na 1 393 459 eur.

V tabuľke nie sú uvedení bývalí poslanci, ktorí pochopiteľne v minulých volebných obdobiach mali tak isto príjmy, ale dnes už priamo neovplyvňujú dianie v orgánoch mesta.

Tabuľka je členená podľa dvoch zdrojov príjmov:

  • príjmy za výkon poslaneckého, primátorského mandátu v orgánoch mesta (tzv. príjem z MsÚ),
  • príjmy z mestských podnikov.

V mestských podnikoch pôsobia niektorí vybraní poslanci ako zástupcovia vlastníka, t. j. mesta Prešov.

Sú v pozíciách členov predstavenstiev, dozorných rád prípadne boli v štatutárnych orgánoch.

Čo tabuľka neobsahuje?

Tabuľka neobsahuje mzdy tých poslancov, ktorí sú alebo boli okrem poslaneckého mandátu zamestnaní v mestských podnikoch a príspevkových organizáciách.

Získanie plateného pracovného miesta alebo dohody v mestskej firme po získaní poslaneckého mandátu je pozoruhodné prinajmenšom pre riziko konfliktu záujmov.

Pomerne dosť poslancov resp. bývalých poslancov je takto zamestnaných.

Tabuľka neobsahuje ani príjmy členov komisií mestského zastupiteľstva, tzv. neposlancov.

Tabuľka neobsahuje ani príjmy hlavného kontrolóra mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo.

Neobsahuje ani príjmy tých členov predstavenstiev, dozorných rád a konateľov, ktorých tiež volí mestské zastupiteľstvo, ale nie sú poslancami.

Rodinné rozpočty niektorých poslancov môže zlepšovať aj to, ak sú ich blízky príbuzní zamestnaní na mestskom úrade alebo v mestskej firme.

Prečo je dôležité poznať príjmy poslancov?

Dôvodov je niekoľko.

Prvým dôvodom je fakt, že ide o nakladanie s verejnými prostriedkami, ktoré by malo byť:

  • hospodárne,
  • efektívne,
  • a účelné.

Ďalším dôvodom je, aby sa dalo posúdiť, či poskytnuté odmeny plnia u jednotlivých poslancov účel, na ktorý by mali slúžiť.

Malo by sa dať vyhodnotiť, či zodpovedajú zodpovednosti, námahe a povinnostiam, ktoré by poslanec mal plniť a porovnať to s ich skutočným plnením.

Pripomínam, že kompetencie a právomoci poslancov, ktoré im voliči zveria svojim hlasom, sú konkrétne dané v zákone o obecnom zriadení.

Kompetencie a právomoci poslancov by sa samozrejme nemali podceňovať, ale ani preceňovať. Úlohou poslanca je rozhodovať o tzv. základných otázkach mesta.

Čo presne znamená pojem "základné otázky mesta", je definované v zákone o obecnom zriadení.

Ostatné rozhodnutia a zabezpečovanie operatívneho chodu samosprávy má v kompetencii výlučne primátor(ka) resp. jej zástupca, ktorého si vyberá z radov poslancov.

Motivácia kandidovať

Tretím dôvodom na to, prečo je vhodné poznať príjmy poslancov, je motivácia ostatných šikovných ľudí, aby kandidovali za poslancov.

Námaha a čas, ktoré by zvolení poslanci mali venovať výkonu poslaneckého mandátu, je totiž vyvažovaná práve poslaneckou odmenou.

Poslanecký mandát vykonáva poslanec popri pôvodnom "civilnom" zamestnaní, obvykle vo voľnom čase. Otázky to môže vyvolávať u poslancov, ktorí sú zamestnaní v mestských firmách resp. organizáciách a ako poslanci rozhodujú o osude svojho "nadriadeného". Tam nie je úplne jednoznačné, kto je komu vlastne naozaj nadriadený.

Ktokoľvek (aj vy, milý čitateľ) sa môže rozhodnúť, že bude kandidovať v komunálnych voľbách vo svojom meste (obci). Nepotrebujete na to nikoho súhlas. Preto je férové a nevyhnutné, aby:

  • bol spôsob odmeňovania poslancov,
  • jeho primeranosť a vhodnosť,

predmetom diskusie a verejnej kontroly.

Pochopiteľne, odmeňovanie a príjmy "za poslanecký mandát" by nemali byť prevažujúcim motívom pre rozhodnutie kandidovať.

Od istej hranice sa totiž príležitosť získať poslanecké odmeny a ich výška môže stať pre niekoho silným motívom získať vo voľbách mandát. Samotná kvalita vykonávaného mandátu už pre rozhodnutie kandidovať potom nehrá významnú rolu.

Spolu s nezáujmom šikovných ľudí kandidovať, to môže viesť k tomu, že dôležité rozhodnutia v meste nevykonávajú ľudia s najvhodnejšími schopnosťami, lebo takí sa ani nerozhodnú kandidovať.

Pochopiteľne, toho, kto nekandiduje, nemožno zvoliť.

Spôsob odmeňovania tiež môže motivovať k tomu, aby sa uskutočňovalo čo najviac zasadnutí orgánov mesta, pretože základným princípom odmeňovania poslancov v Prešove je v súčasnosti odmena "za zasadnutie".

Podkladom na vyplatenie odmeny je podpis na prezenčnej listine. Častým javom je preto neskorý príchod a skorý odchod zo zasadnutia. Aj to však postačuje na vyplatenie plnohodnotnej odmeny.

V mestských firmách sú zasa odmeny podľa mojich informácií paušálne, takže úplne pasívny člen predstavenstva alebo dozornej rady sa zasadnutiach ani nemusí zúčastňovať, nemusí vykonávať ani žiadne ďalšie činnosti a odmena mu aj tak prináleží.

Ako sa počítajú odmeny poslancov?

Odmeny za výkon poslaneckého mandátu určuje uznesením len mestské zastupiteľstvo.

Poslancov na to splnomocňuje § 25 ods. 5 zákona o obecnom zriadení:

"Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere."

V Prešove sú odmeny určené dokumentom, ktorý má názov "Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov v mestských častiach v Prešove".

Odmeňovací poriadok bol schválený v januári 2008 a jeho zatiaľ posledný, štvrtý dodatok, bol schválený v novembri 2012.

Posledný zverejnený a formálne navrhnutý pokus o jeho novelu bol v januári 2013, no nebol právoplatne schválený a "skončil" v mestskej rade.

Doplnené 3. 2. 2017:

V diskusii som bol upozornený, že nie je pravda, že posledný pokus o jeho novelu bol tak, ako som napísal. Upozornenie je správne, o novele odmeňovacieho poriadku rokovalo mestské zastupiteľstvo aj neskôr na zasadnutí dňa 27. 4. 2015.

Diskusia je zaznamenaná aj v oficiálnom videozázname.

V diskusii som vystúpil s faktickou poznámkou.

Taktiež som bol upozornený, že v súčasnosti platí odmeňovací poriadok z roku 2015. Mala by to byť pravda. Na vysvetlenie uvádzam, že som pri overovaní podkladov pri písaní článku najprv prehľadal internetovú stránku mesta, kde sa zverejnený odmeňovací poriadok nenachádza, takže som nedokázal prísť na tento môj omyl.

Za moje chyby a nesprávne informácie sa ospravedlňujem.

(koniec doplnenia)

Materiál si môžete sami pozrieť, platné zásady odmeňovania sú jeho prílohou.

Treba dodať, že odmeny sa raz ročne valorizujú.

Tabu o odmenách prelamujem už roky

Súvislosť a motivácie poslancov, silno ovplyvnené poslaneckými odmenami, sledujem už dlhé roky.

Preto sa aktívne snažím o to, aby mestský úrad zverejňoval poslanecké odmeny aktívne a automaticky. To sa už nejaký čas robí, ale trochu rozpačito.

Nájsť ich môžete aj sami na internetovej stránke mesta. Stále sú však trochu "tabuizované".

V súčasnosti napríklad na internetovej stránke mesta nenájdete odmeny za predchádzajúce roky pred rokom 2016. "Zmizli" s novým redizajnom prešovskej oficiálnej stránky.

Boja sa poslanci zverejňovania odmien?

Denník Korzár už 27. novembra 2011 v článku "Prešovskí poslanci sa boja zverejňovania odmien" okrem iného napísal:

Drutarovský ukázal výpisy z účtu

Richard Drutarovský je za to, aby sa príjmy poslancov zverejňovali. Ako dôkaz svojho presvedčenia nám ukázal výplatné výpisy z banky. Potvrdil tiež, že každý mesiac majú odmeny inú výšku a presné podklady má len mzdová učtáreň radnice. Jeho odmeny za polrok za pohybovali od 140 do 450 eur (pozn." mesačne).

„Nemám čo tajiť a ľudia by to mali vedieť, lebo ide o peniaze daňových poplatníkov a asi chcú vedieť, čo volení zástupcovia za tie peniaze aj reálne robia,“ povedal nám.

Viac informácií a aj odkazy na citované zdroje som pripojil v odkazoch na konci tohto textu. Môžete si ich tam pozrieť.

Čo vyšlo Prešovčanovi v tabuľke o príjmoch?

Spomínaný Prešovčan poslal poslancom nasledujúcu tabuľku.

Predpokladám, že informácie získal dopytmi, ktoré môže každý občan položiť úradom a mestským firmám podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Príjem z MsÚ

Príjem z podnikov

SPOLU

Ing. Andrea Turčanová - primátorka

114 619,45

 

114 619,45

MUDr. Ján Ahlers MPH

18 386,67

5 368,16

23 754,83

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková PhD., MPH

53 006,60

23 123,54

76 130,14

PhDr. Marcela  Antolová 

10 348,16

5 260,50

15 608,66

RNDr. Zuzana  Bednárová PhD.

9 838,16

5 368,16

15 206,32

PaedDr. Miroslav Benko MBA

51 406,09

 

51 406,09

MUDr. Peter Cvengroš

6 336,41

4 760,00

11 096,41

Valéria  Drobňáková 

9 926,10

5 368,16

15 294,26

Ing. Richard  Drutarovský 

35 713,27

6 259,42

41 972,69

PhDr. Rudolf Dupkala PhD.

29 099,53

4 760,00

33 859,53

JUDr. Katarína  Ďurčanská 

76 756,18

 

76 756,18

PhDr. Martin Ďurišin PhD.

12 919,40

4 760,00

17 679,40

Ing. Renáta Fedorčíková

10 293,50

4 760,00

15 053,50

Mgr. Stanislav Ferenc

48 063,86

32 400,27

80 464,13

Štefan Hermanovský

10 675,55

2 970,00

13 645,55

Ing. Juraj Hudáč

12 424,18

4 760,00

17 184,18

MUDr. Vasiľ  Janko 

60 504,08

34 511,73

95 015,81

Ing. Stanislav Kahanec

52 549,37

3 442,50

55 991,87

Ing. Marta Kollárová PhD.

57 688,32

22 361,76

80 050,08

PhDr. Mikuláš Komanický

35 484,97

12 866,13

48 351,10

Mgr. Peter  Krajňák 

31 350,16

2 110,50

33 460,66

Mgr. Jaroslava Kutajová

8 249,65

 

8 249,65

Ing. Štefan Kužma

105 590,55

 

105 590,55

PhDr. Janette Langová

28 523,75

 

28 523,75

PhDr. Martin Lipka PhD.

26 244,71

8 040,00

34 284,71

Ing. Ľudovít Malaga

71 253,31

9 672,30

80 925,61

PhDr. Martin Matejka MBA

7 535,18

2 110,50

9 645,68

Ing. Rastislav Mochnacký

13 048,15

2 430,00

15 478,15

MUDr. Daniela Mrouahová

22 639,01

11 401,00

34 040,01

JUDr. René Pucher

106 831,98

11 670,00

118 501,98

Ing. Štefan Szidor

13 525,11

 

13 525,11

Zuzana Tkáčová

9 982,44

2 110,50

12 092,94

Správnosť celej tabuľky potvrdiť nemôžem. Autor totiž nedal k dispozícii kópie podkladových materiálov. Ale autor je však mnohým dobre známy, hodnoverný a riadne sa pod svoje dielo podpísal, vrátane spätného kontaktu na seba.

Autor tabuľky uvádza, že prehľad je spočítaný k septembru 2016.

Poznajúc okolnosti a približnú metodiku určovania odmien, sa dá povedať, že čísla vyzerajú na prvý pohľad reálne.

Poslanecké odmeny však závisia od skutočnej účasti poslancov na zasadnutiach orgánov mesta. Pri tých poslancoch, ktorých účasť na zasadnutiach orgánov nie je pravidelná, to je vidieť.

Pri neospravedlnenej "absencii" odmena poslancovi nepatrí. Ak sa však ospravedlní, dostane polovicu odmeny. Našli by sa aj poslanci, ktorí sa ospravedlňujú opakovane za sebou.

Taktiež nie všetci poslanci v tabuľke sú poslancami rovnako dlho. To objasňuje niektoré významné rozdiely medzi poslancami.

Sumy v tabuľke sú predpokladám uvedené ako hrubé príjmy.

Na jednej strane sú zaťažené odvodmi a daňovou záťažou rovnako, ako príjmy zamestnancov. Čiste príjmy poslancov sú preto nižšie o odvody a dane. V prípade primátorky sú vzhľadom na výšku jej platu ešte ponížené o tzv. milionársku daň.

Na druhej strane, celkové náklady zvyšujú odvody, ktoré platí z tých nákladov Mesto Prešov resp. mestské fifmy.

Všetky odvody a dane putujú do štátneho rozpočtu resp. do verejnoprávnych poisťovní.

Odmeny poslancov netvoria zásadný podiel na výdavkoch mesta, no môžu mať aj tak zásadný vplyv na kvalitu rozhodovania o výdavkoch mesta a aj iných, nefinančných rozhodnutí.

Finty na nafukovanie

Napríklad ukončenie zasadnutia zastupiteľstva pre neuznášaniaschopnosť má za následok zo zákona povinnosť zvolania ďalšieho zasadnutia, za ktoré poslanci opäť dostanú odmenu.

Ak sa primátorka rozhodne nepodpísať uznesenie mestského zastupiteľstva, musí zo zákona zvolať zasadnutie mestskej rady, za ktoré poslanci opäť dostanú odmenu.

Keďže materiály na zasadnutia komisií sú zverejňované, niekedy si môžete všimnúť, že zvolané zasadnutie má v návrhu programu iba otvorenie a bod Rôzne.

Aj za účasť na takom zasadnutí prináleží poslancom a ostatným členom komisií odmena. Otázne v takých prípadoch je, či zvolanie zasadnutia komisie bolo nevyhnutné. Rozhoduje o tom predseda komisie.

Diskusia o odmenách

Verím, že otvorená diskusia o problematike odmien poslancov napokon povedie k tomu, že v mestskom zastupiteľstve, odborných komisiách zastupiteľstva a v orgánoch mestských firiem budú mať záujem pôsobiť rozhľadení a zodpovední zástupcovia, zvýši sa záujem takých ľudí o kandidatúru a v konečnom dôsledku si ostatní občania dokážu takých ľudí vybrať.

Samozrejme, odmeny a diskusia o nich sama o sebe Prešov "nespasí", no je jednou dosť významnou skladačkou do stavebnice, ktorá ovplyvňuje verejné dianie a pocit z neho v Prešove.

Čo si myslíte? Podeľte sa o svoje názory.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...