Poslanci rozhodnú o výstavbe rodinných domov v Kolmanovej záhrade

Poslanci by mali v pondelok rozhodnúť o zámere výstavby rodinných domov v Kolmanovej záhrade. Navrhovaná zmena územného plánu by mala zmeniť pozemky z kategórie stavebných parciel späť na zeleň, no hlasy proti tejto zmene sú silné.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Od niektorých poslancov a aj zo samotného úradu zaznievajú názory, že táto zmena by nemala byť schválená.

Preto je možné, že po pondelkovom zasadnutí sa v Kolmanke nič nezmení a ostane súčasný stav, ktorý na časti pozemkov umožňuje stavať rodinné domy.

Bol by to veľmi zlý signál, keďže výstavbu v Kolmanke sprevádzajú podozrenia, že zmena pozemkov v územnom pláne na stavebné parcely neprebehla čestne a došlo k nej, mierne povedané, uvedením vtedajších poslancov do omylu.

Keďže sa toto deje pred očami verejnosti, nečudo, že dôvera obyvateľov v to, že na úrade sa robia rozhodnutia v prospech nich, postupne na škodu všetkých vyprcháva.

O výstavbu v Kolmanke sa už vlastníci pokúsili.

Ich prvotná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia bola v lete tohto roku zamietnutá, keďže k parcelám v Kolmanke neexistuje podľa stavebného úradu dopravný prístup s dostatočnou kapacitou a sú bez potrebných inžinierskych sietí.

V zverejnenej ponuke realitnej kancelárie sa však pozemky v Kolmanke objavili tak, akoby boli bez problémov pripravené na výstavbu rodinných domov.

Vzhľadom na to, že Kolmanova záhrada je mnohými považovaná za unikát našej mestskej časti, prinášam súhrn významných údalostí, ktoré nastali v súvislosti s Kolmanovou záhradou a môžu mať rozhodujúci vplyv na rozhodovanie poslancov v pondelok.

Územný plán

Územný plán nie len akýsi byrokratický formálny "papier" pre úrady, ale je to naozaj veľmi silný nástroj, ktorým obyvatelia vedia dosiahnuť, aby vo výstavbe v meste vládol nejaký poriadok.

Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Úrady môžu povoliť len takú stavbu, ktorá je v súlade s územným plánom a za podmienok, ktoré sú dané územným plánom.

Územný plán obce resp. mesta schvaľuje obecné resp. miestne zastupiteľstvo, ktorého poslanci sú za územný plán zodpovední. Územný plán obce je uložený na každom stavebnom úrade a musí byť každému sprístupnený. Keďže územný plán schvaľujú poslanci formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN), musí byť tiež zverejnený rovnako ako každé VZN.

Proces príjmania územného plánu je naozaj jeden z najotvorenejších úradných procesov.

V každej dôležitej etape schvaľovania k nemu môže ktorýkoľvek občan vznášať návrhy a pripomienky. Iná vec je, že to tak robí málokto a tak sa neraz podarí presadiť zmeny, ktoré vyhovujú len tým "šikovnejším" a môžu byť na úkor pasívnej väčšiny.

V pondelok sa bude na zasadnutí prešovského mestského zastupiteľstva rozhodovať o územnom pláne práve v tej časti, ktorá sa týka Kolmanky.

História kauzy "Kolmanka" v bodoch

Pozemky pri Kolmanke boli v dávnej minulosti súkromné a v povojnových rokoch zoštátnené. O určitý podiel sa po roku 1989 prihlásili reštituenti. Išlo o podiel v pozemkoch pri Kolmanke vrátane pozemkov v areáli súčasného Ekoncentra (bývala stanica mladých prírodovedcov).

Dnes sa dá povedať, že v reštitúciach sa neprihlásili všetci pôvodní vlastníci. Vlastníctvo preto bolo podielové ("zmiešané"). Väčší podiel vlastnilo Mesto Prešov (ako nástupca štátu, ktorý získal v minulosti pozemky zoštátnením), menší podiel reštituenti (dedičia pôvodného vlastníka).

Všetci teda vlastnili svoje podiely všade, ale nikto nevlastnil ani kus zeme sám.

Preto došlo k vymeraniu pozemkov tak, že Mesto Prešov sa stalo výlučným vlastníkom pozemkov okolo Ekoncentra a reštituenti vlastníkmi pozemkov pri Kolmanke, každý o skutočnej výmere zodpovedajúcej svojmu vlastníckemu podielu.

30. 5. 2005 - podiel na pozemkoch patrí reštituentom

Mestské zastupiteľstvo uznalo reštitučný nárok vlastníkov na ich podiel na pozemkoch o výmere 15 335 m2. Uznesením č. 317/2005 schválilo na druhý pokus rozdelenie podielového spoluvlastníctva medzi mestom a reštituentmi.

Uznesenie podpísal vtedajší primátor Milan Benč.

11. 7. 2005 - primátor odobril pozemky pre reštituentov

Vtedajší primátor Milan Benč podpísal dohodu s vlastníkmi, ktorou došlo k rozdeleniu spoluvlastníctva. Vlastníkom pozemku o výmere 3 006 m2 sa stal p. Antony, vlastníčkou druhého pozemku o takej istej výmere sa stala jeho sestra p. Koziaková. Vlastníkmi však neboli veľmi dlho, ako uvidíme ďalej.

1. 1. 2007 - Kolmanka rozhodnutím úradu stratila ochranu

Kolmanka bola ešte v tomto tisícročí chráneným územím - volala sa "Chránený areál Holá hora".

Krajský úrad životného prostredia v Prešove vyhláškou č. 7/2006 z roku 2006 ochranu územia zrušil od 1. 1. 2007. Oficiálnym dôvodom, ktorý je uvedený vo vyhláške, je "absencia prírodných hodnôt, ktoré by mali byť predmetom jeho ochrany".

Vyhlášku podpísal Ing. Václav Mihók, vtedajší prednosta krajského úradu.

12. 2. 2007 - spustenie zmeny územného plánu

Takmer ihneď po zrušení ochrany územia v Kolmanke, mestské zastupiteľstvo schválilo začatie procesu zmien a doplnkov územného plánu mesta Prešov. Odštartovaním tohto procesu sa začali zmeny, ktoré napokon viedli k dnes problémovému preklasifikovaniu časti pozemkov v Kolmanke na stavebné parcely.

Mesto oznámilo verejnosti na úradnej tabuli začiatok procesu týchto zmien 16. 2. 2007. Verejnosť mohla podávať návrhy na zmeny v územnom pláne. Informovaní jedinci tak aj naozaj urobili.

17. 4. 2007 - reštituenti žiadajú zmenu na stavebné parcely

Vlastníci dvoch parciel (reštituenti p. Ivan Antony a p. Zuzana Koziaková) požiadali úrad o zmenu územného plánu tak, aby sa pozemky stali stavebnými parcelami.

25. 7. 2007 - verejnosť sa môže vyjadriť

Úrad oznámil na úradnej tabuli tzv. prerokovanie zmeny územného plánu. Samotné prerokovanie za účasti verejnosti sa udialo 22. 8. 2007.

22. 8. 2007 - verejnosť chce zeleň, úrad to akceptuje

Občania vzniesli pripomienku aj k navrhovaným zmenám v Kolmanovej záhrade. P. Bachinger vzniesol pripomienku, ktorá je zachytená v oficiálnom dokumente takto:

"... Navrhujeme Kolmanovú záhrady a priľahlé územie prednostne realizovať v rámci plánovanej obnovy starých mestských parkov v Prešove (podľa uvedenej urbanistickej štúdie. Štúdia naväzuje na areál Kalváriu a je dobre spracovaná. Pri ďalšom pokračovaní vychádzať zo štúdie a nepovoliť v areáli zástavbu rodinných domov, aby sa neoklieštila plocha areálu."

Úrad túto pripomienku oficiálne vyhodnotil takto:

"Pripomienka akceptovaná, Kolmanova záhrada a priľahlé plochy sú ponechané vo funkčnej ploche urbanistickej zelene, s cieľom zriadiť na nich mestský park vrátane malej ZOO a príslušných zariadení občianskeho vybavenia."

24. 10. 2007 - výbor v mestskej časti má iný názor

Vtedajší predseda výboru v mestskej časti, poslanec Miroslav Lukáč, adresuje úradu list, formulovaný ako stanovisko výboru k požiadavke reštituentov na zmenu územného plánu - čiže zmenu na stavebné parcely:

"Výbor mestskej časti č. 2 vyjadruje pozitívne stanovisko k žiadosti o schválenie zmeny územného plánu k vyššie uvedeným parcelám na účely individuálnej bytovej výstavby v obmedzenom rozsahu vo vzťahu ku Kolmanovej záhrade a k plánovanému zámeru mesta."

Členmi výboru za našu mestskú časť boli vtedy poslanci Lukáč, Smolko, Benč.

30. 1. 2008 - územný plán je schválený

V tento deň poslanci schválili zmeny územného plánu, označované odvtedy letopočtom "2007".

V schvaľovanom dokumente, v jeho textovej časti, ktorú dostali vtedajší poslanci ako podklad na rozhodnutie, sa ku zmene pozemkov v Kolmanke píše:

"Lokalita č. 35 - areál zelene naväzujúci zo západnej strany na Kolmanovú záhradu na Kollárovej ulici v katastrálnom území Prešov,
legislatívna zmena - zrušenie chráneného areálu Holá hora
Pôvodná funkcia plochy verejnej a súkromnej zelene, urbanistická zeleň ostáva nezmenená.
"

V takomto znení v podkladoch schválili poslanci zmeny územného uznesením č. 131/2008. Uznesenie následne podpísal vtedy úradujúci primátor Pavel Hagyari.

11. 2. 2008 - reštituenti predávajú pozemky

Ani nie dvanásť dní po schválení zmeny územného plánu, keď nariadenie o zmene územného plánu ešte nebolo právoplatné, p. Pirník s manželkou a p. Jaroščák odkúpili od reštituentov pozemky.

19. 3. 2008 - hlavný architekt odobruje výstavbu v Kolmanke

Úrad vydáva p. Pirníkovi stanovisko, že "po prehodnotení" sú jeho čerstvo nadobudnuté parcely v územnom pláne "navrhované ako obytná plocha rodinných domov".

Stanovisko podpísal hlavný architekt mesta p. Ligus.

20. 3. 2008 - územný plán sa vyhlasuje

Zaujímavosťou je, že samotné všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa územný plán vyhlásil, bolo vyvesené na úradnú tabuľu až deň potom, ako p. Pirník dostal kladné stanovisko od Mesta Prešov z 19. 3. 2008, ktoré sa na toto nariadenie č. 168/2008 odvoláva.

Pritom v tom čase ešte nariadenie podľa zákona nebolo účinné, teda nemalo žiadnu právnu silu a nebolo možné sa na neho odvolávať.

Účinnosť nadobudlo až 4. 4. 2008, teda viac ako dva týždne po tom, ako mal p. Pirník v ruke papier, podpísaný hlavným architektom mesta, že podľa nariadenia, ktoré v tom čase nebolo účinné, vlastní stavebné parcely a výstavba rodinných domov na nich je možná.

Zákon o obecnom zriadení hovorí jasne v § 6 ods. 8:

"Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti."

Poslanci sa cítia podvedení, za zrušenie zelene vraj v roku 2008 nehlasovali

Niektorí poslanci z predchádzajúceho obdobia sa cítia podvedení.

Nie sú si totiž vedomí, že hlasovali za zmenu parciel pri Kolmanke zo zelene na stavebné pozemky.

V dokumentácii o ktorej hlasovali a ktorej originály majú doma odložené sa totiž podľa ich názoru zmena parciel na stavebné parcely nespomína. Ba dokonca naopak, text vyzerá tak, ako by sa v Kolmanke nič nemenilo a zeleň ostala zachovaná.

Aby sa našla pravda, navrhol som na jar tohto roku, aby komisia pre územný plán dostala k dispozícii všetky fakty a písomnosti, a mohla si urobiť názor, či k manipulácii resp. k zavedeniu poslancov pri schvaľovaní územného plánu v roku 2008 došlo alebo nie.

Úrad takýto materiál pripravil, kópie relavantných dokumentov sú jeho súčasťou a keďže sa materály na zasadnutia komisie zverejňujú, každý si ich môže pozrieť.

V období rokov 2007 a 2008, kedy sa schvaľoval územný plán, som nebol poslancom mestského zastupiteľstva. Preto si môžem vytvoriť názor len z písomností, ktoré sa z tej doby zachovali a na základe tvrdení, ktoré hovoria vtedajší aktéri zmeny parciel v Kolmanke na stavebné pozemky.

Po preštudovaní písomností mi vychádza záver, že v originálnych materiáloch, ktoré dostali poslanci do poslaneckých schránok a na základe ktorých rozhodovali, nielenže nie je zmienka o zmene na stavebné parcely, ale materiál utvrdil poslancov v tom, že v Kolmanke a napriľahlých pozemkoch ku zmene z funkcie zelene na stavebné parcely nedochádza.

6. 5. 2013 - zastupiteľstvo chce v Kolmanke zeleň a stavebnú uzáveru

Na základe záverov komisie prijalo mestské zastupiteľstvo dve uznesenia č. 369/2013 a 370/2013.

V nich zastupiteľstvo žiada vypracovanie zmeny územného plánu tak, aby sa jednoznačne zmenila a určila funkcia sporných pozemkov na pôvodnú funkciu verejnej a urbanistickej zelene.

Formou uznesenia tiež zastupiteľstvo požiadalo primátora, aby podal ako jediný oprávnený, čiže štatutár mesta, návrh na vydanie stavebnej uzávery na sporné pozemky v Kolmanke a to až do rozhodnutia o zmene územného plánu.

Toto rozhodnutie by sa malo uskutočniť teraz v pondelok.

15. 5. 2013 - zmena zo stavebných parciel späť na zeleň štartuje

Mesto Prešov naozaj začalo pripravovať zmenu územného plánu tak, aby sa údajné stavebné pozemky v Kolmanke vratili v územnom pláne jednoznačne späť do funkcie zelene.

21. 5. 2013 - noví vlastníci chcú predať pozemok mestu

Vlastník pozemku p. Pirník ponúka mestu odkúpenie svojich pozemkov za 700 000 eur.

20. 8. 2013 - začalo sa konanie o stavebnej uzávere

Začalo sa konanie o stavebnej uzávere.

17. 9. 2013 - vlastníci zastrašujú poslancov trestným oznámením

Páni Pirník a Jaroščák podali na polícii trestné oznámenie na poslancov, ktorí presadzujú, aby sa parcely v Kolmanke preklasifikovali späť na zeleň.

18. 9. 2013 - vlastníci tvrdia, že im vznikla škoda

Páni Pirník a Jaroščák a p. Pirníková doručujú na mestský úrad žiadosť o predbežné prerokovanie náhrady škody za to, že Mesto Prešov, ako orgán územného plánovania pripravuje zmenu územného plánu, následkom ktorej údajne dôjde k zmene ceny ich pozemku.

Čo sa stane 25. 11. 2013?

O zmene využitia plochy v Kolmanke v územnom pláne by mali v pondelok 25. 11. 2013 rozhodnúť poslanci.

Zvažovať budú niekoľko faktorov:

  • Ak zmenu v územnom pláne neschvália a dôjde ku zastavaniu pozemkov pri Kolmanke rodinnými domami, táto zmena územia bude prakticky nevratná.
  • Vlastník pozemku podal na poslancov trestné oznámenie a od mesta požaduje prerokovanie náhrady škody, o ktorej tvrdí, že mu vznikla.
  • Vlastník pozemku ponúkol odpredaj svojho pozemku mestu za 700 000 eur.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...