Komisia vyzvala primátora, aby zabránil neoprávnenému vyberaniu parkovného a porušovaniu zákona

Komisia mestského zastupiteľstva dnes prijala uznesenie, ktorým žiada primátora Prešova, aby bezodkladne zabránil neoprávnenému vyberaniu poplatkov za parkovanie na území mesta Prešov spoločnosťou VINCI Park Slovakia a zabránil aj porušovaniu zákona pri nakladaní s mestským majetkom.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ako poslanec mestského zastupiteľstva som navrhol v úvode dnešného zasadnutia komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, aby do programu rokovania bol zaradený bod s informáciou o aktuálnom stave plateného parkovania v meste Prešov.

Návrhom som reagoval na otázky občanov, či sa na mestských spoplatnených uliciach a parkoviskách platí od 1. 9. 2013, keďže je všeobecne známe, že koncesná zmluva so spoločnosťou VINCI Park Slovakia, s. r. o., skončila 31. 8. 2013.

Taktiež som v priebehu dnešného dňa dostal otázku, kto v súčasnosti prevádzkuje platené parkovanie na mestských parkoviskách.

U koho končia peniaze vybrané za parkovné?

V diskusii som položil otázku, u koho končia peniaze vybrané od vodičov za parkovné, keď spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., nemá účinnú zmluvu a nie je oprávnená príjmať peniaze z parkovného.

Hoci spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., nemá zmluvu a ani oprávnenie na vyberanie parkovného, aj naďalej v automatoch prijíma hotovosť, zahrňuje ju do svojho účtovníctva a vydáva platné daňové doklady.

Presvedčili sa o tom poslanci, ktorí sa počas rokovania komisie vybrali pred mestský úrad kúpiť si od spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o., parkovací lístok.

Spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., prostredníctvom parkovacieho automatu poslancom lístok predala a dostali o tom riadny daňový doklad s dátumom 3. 9. 2013 a s vyčíslením dane z pridanej hodnoty, ktorá sa musí odviezť do štátneho rozpočtu.

Keďže medzi spoločnosťou Vinci Park Slovakia, s. r. o., a Mestom Prešov nie je po 31. 8. 2013 žiadny zmluvný vzťah, tak spoločnosť na jednej strane nie je oprávnená vyberať parkovné (čo sa napriek tomu stalo) a na druhej strane nie je povinná žiadny podiel z tržieb odvádzať Mestu Prešov.

Ide tak o neoprávnené nakladanie s mestkým majetkom, ak súkromná spoločnosť inkasuje peniaze bez právneho dôvodu od obyvateľov mesta za využívanie mestského majetku. 

Podľa § 451 Občianskeho zákonníka: "Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

Kto spravuje mestské parkoviská?

Na zasadnutí komisie som nastolil aj túto otázku.

Primátor mesta podpísal dňa 30. 8. 2013 zmluvu s mestskou spoločnosťou Prešov Real, s. r. o., ktorou sa tejto mestskej firme zverujú všetky pozdĺžne parkovacie miesta na miestnych komunikáciách a parkovacie miesta na vyhradených parkoviskách vo vlastníctve mesta, podliehajúce režimu plateného parkovania v zmysle už neúčinnej zmluvy so spoločnosťou VINCI Park Slovakia.

Zmluva bola zverejnená 2. 9. 2013. Podľa zákona táto povinne zverejňovaná zmluva nadobudla účinnosť až dnes, 3. 9. 2013.

Okrem iného to znamená, že v pondelok 2. 9. 2013 nespravovala parkovacie miesta ani spoločnosť Vinci Park Slovakia a ani mestská firma Prešov Real, s. r. o., keďže predchádzajúca zmluva s VINCI Park Slovakia, s. r. o., už nebola účinná a nová zmluva ešte nebola účinná.

Prvého a druhého septembra tak za parkovanie a vyberanie parkovného zodpovedalo výhradne Mesto Prešov, zastúpené štatutárom - primátorom mesta.

Stále nezodpovedanou otázkou je, kde skončili a končia peniaze vybrané za parkovné od 1. 9. 2013.

Končí Vinci v hre o peniaze občanov za tŕžby prešovských parkovísk?

Jeden z členov komisie interpeloval konateľa mestskej firmy Prešov Real, s. r. o., aby objasnil aktuálnu situáciu.

O výsledku interpelácie informoval prítomných členov komisie a hostí tak, že primátor údajne uložil konateľom mestskej firmy Prešov Real, s. r. o., aby podpísali vopred pripravenú zmluvu medzi touto mestskou firmou a spoločnosťou Vinci Park Slovakia, s. r. o., o prevádzkovaní spoplatneného parkovania v meste.

To by bolo obídením kompetencie zastupiteľstva, ktoré jediné má právomoc schvaľovať koncesné zmluvy.

Je na rozhodnutí konateľov, či takú zmluvu podpíšu a budú za jej podpis niesť zodpovednosť. Ak ju už medzičasom nepodpísali... Podľa internetovej stránky v septembri zatiaľ žiadne zmluvy zverejnené neboli.

Keďže členom komisie je aj jeden poslanec, ktorý je súčasne členom mestskej rady, interpeloval som ho, aby ma informoval o tom, či sa na zasadnutí mestskej rady rokovalo o tomto probléme a s akým výsledkom. Uviedol, že sa o tom rokovalo v bode "Rôzne", podrobnosti však neuviedol.

Komisia nemohla ostať pasívna, vyzvala na neporušovanie zákona

Fakty svedčia o tom, že ide o neoprávnené nakladanie s mestkým majetkom.

Najhoršie je, že peniaze, ktoré by mali patriť mestu, inkasuje a zahŕňa do svojho účtovníctva súkromná firma a neskončia v mestskom rozpočte.

Prečo primátor nepodpísal alebo aspoň nezverejnil dodatok k zmluve so spoločnosťou Prešov Real, s. r. o., o prevzatí parkovacích miest v dostatočnom predstihu (aby nadobudla účinnosť, stačilo o jeden deň skôr), je otázka na neho. Rovnako ako otázka, či ide z jeho strany o úmysel alebo nedbalosť.

Nemôže tvrdiť, že o tom nevedel, pretože v dostatočnom predstihu ho poslanci a člen finančnej komisie oficiálne písomne cez podateľňu vyzvali, aby niečo urobil.

Podrobnosti o tejto výzve nájdete v článku na konci tohto textu.

Komisia preto pre istotu prijala uznesenie, ktorým žiada primátora Prešova, aby bezodkladne zabránil neoprávnenému vyberaniu poplatkov za parkovanie na území mesta Prešov spoločnosťou VINCI Park Slovakia od 1. 9. 2013 a zabránil aj porušovaniu zákona pri nakladaní s mestským majetkom.

Myslím si, že primátor by mal hneď zajtra ráno konať.

Prečo primátor včas nekonal, kto má z toho prospech a na koho úkor?

Prečo spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., s ukončením účinnosti koncesnej zmluvy v sobotu 31. 8. 2013 neprestala prijímať hotovosť, neukončila vydávanie daňových dokladov a naďalej vyberala hotovosť bez právneho podkladu od občanov, je tiež otázka na primátora.

Primátor mal totiž zabezpečiť ako vykonný orgán mesta, aby úžitky z mestského majetku, čiže tŕžby za parkovanie nekončili bez právneho podkladu mimo mestského rozpočtu, čo neurobil.

Ako jediný je zodpovedný za to, čo sa dialo 2. 9. 2013, keď nebola účinná zmluva so spoločnosťou Prešov Real, s. r. o, a primátor ako štatutár mesta zodpovedal za všetko, čo sa s vyberaním parkovného v uliciach mesta dialo.

Oficiálne priznané tŕžby spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o., boli v roku 2012 celkovo 308 348,35 eur. Je to údaj, ktorý som po viacnásobnom urgovaní získal z mestského úradu.

Priemerne to na jeden deň výberu parkovného vychádza na cca 1 220 eur, čo nie je malá suma a platia ju obyvatelia a návštevníci mesta.

Ďalšie súvislosti

Ako som na mojej poslaneckej internetovej stránke už skôr informoval, primátor udelil inej parkovacej firme EEI, s. r. o., právo, aby na Sídlisku III vyberala parkovné.

Odkaz na článok s podrobnosťami je uvedený na konci tohto textu.

Veľmi netransparentný pokus o predĺženie koncesnej zmluvy urobil v júni viceprimátor René Pucher, keď až na zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil návrh dodatku koncesnej zmluvy so spoločnosťou VINCI Park Slovakia.

Okrem zvýšenia parkovného navrhol aj mnohé nevýhodné zmeny pre mesto, predĺženie účinnosti koncesnej zmluvy z piatich rokov na dvadsať a rozšírenie spoplatnenia na Táborisko a Sídlisko duklianskych hrdinov.

V diskusii som navrhol takýto návrh stiahnuť z rokovania. Zastupiteľstvo sa s týmto mojim návrhom stotožnilo, pre mesto veľmi nevýhodné predĺženie koncesnej zmluvy neschválilo.

Aj k tejto téme nájdete článok s podrobnosťami na konci tohto textu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...