Konfliktom pri rozvoji Prešova sa dá predchádzať. Nástrojom je územný plán zóny

Na viacerých zasadnutiach orgánov mesta som sa vyjadroval o spôsoboch riešenia konfliktov medzi obyvateľmi a developermi v Prešove. Aby som bol konkrétny. Vášne vzbudilo pomerne násilné presadzovanie výstavby garážového domu na Sibírskej ulici.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Sídliska Sekčov sa týka aj kauza výstavby čerpacej stanice a autoumyvárne na Čergovskej ulici.

Konflikt sa dá očakávať pri výstavbe prevádzky Billa na pozemku tzv. detského parku oproti budove "pozemných stavieb" na Masarykovej ulici.

Billa chce vstúpiť tiež na sídlisko Šváby do susedstva pastoračného centram neďaleko pizzérie U Gréka. Hovorilo sa o tom na februárovom zasadnutí tamojšieho výboru v mestskej časti, na ktorom som sa zúčastnil.

Ďalší konflikt vznikol pri výstavbe tzv. centra pre týrané ženy na Šidlovci.

Podobne, ako ku garážovému domu na Sibírskej, aj tu prišli pred poslancov dve petície, ktoré boli prerokovávané na zasadnutí mestského zastupiteľstva v januári 2015.

Kvôli zlému územnému plánovaniu vznikol konflikt aj pri zámere postaviť zlievareň v mestskom priemyselnom parku v susednej obci Záborské. Aj tu sa obyvatelia mesta obrátili na svojich poslancov s petíciou.

Nevôľu a veľa diskusií vyvolal zámer Slovenskej správy ciest necitlivo zrekonštruovať križovatku ulíc Obrancov mieru - Levočská - Vlada Clementisa, uprednostnením áut a vyhnaním chodcov na nadchody. Obyvatelia ostali zaskočení informáciou, že takéto riešenie umožňuje územný plán, ktorý poslanci schválili v 90-tych rokoch minulého storočia.

Územný plán zóny

Územný plán zóny je demokratickým nástrojom, kde sa vo viacerých krokoch, za účasti verejnosti, vytvorí a schváli záväzná predstava o budúcej zástavbe nejakého konkrétneho územia.

Pozor! Nemýľme si územný plán mesta s územným plánom zóny. Ide o veci, ktoré síce spolu úzko súvisia, ale sú to dva odlišné pojmy a každý znamená niečo iné.

Proces schvaľovania územného plánu je transparentný, definovaný v súčasnosti stavebným zákonom (pozn.: ktorého zásadná zmena sa v súčasnosti pripravuje).

Proces prípravy a schvaľovania územného plánu zóny je zverejňovaný a prerokovaný s verejnosťou. Hovorí o tom najmä § 23 súčasného znenia stavebného zákona:

(1) Návrh územného plánu zóny obec zverejní na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a vyzve fyzické osoby a právnické osoby spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu vyjadrili. Pred uplynutím lehoty na vyjadrenie obec zvolá verejné prerokovanie pre obyvateľov obce; na verejnom prerokovaní obec zabezpečí odborný výklad spracovateľa.

(2) Obec oznámi dotknutým orgánom, prípadne aj dotknutému samosprávnemu kraju, ktorého územia sa riešenie týka, prerokovanie návrhu územného plánu zóny jednotlivo; fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorých vlastnícke práva sú riešením územného plánu zóny dotknuté, a vlastníkom verejného dopravného a technického vybavenia územia termín prerokovania návrhu územného plánu zóny spôsobom v mieste obvyklým na území riešenej zóny.

(3) Obec je povinná návrh územného plánu zóny prerokovať s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú zastavovacie podmienky, regulatívy neprípustného funkčného využívania pozemkov alebo stavebná uzávera, a s vlastníkmi stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia.

(4) Obec vyhodnotí stanoviská k územnému plánu zóny v spolupráci so spracovateľom. Tie stanoviská osôb podľa odseku 3, ktoré nemožno zohľadniť, prerokuje s tými, ktorí ich uplatnili, ak sa bezprostredne týkajú ich vlastníckych práv alebo iných práv k pozemkom alebo k stavbám.

Iné mestá územný plán zóny využívajú

Príkladom je napríklad aktuálny zámer dosiahnuť demokratickú dohodu o rozvoji okolia Štrkoveckého jazera v Bratislave.

Zverejnené boli návrhy územného plánu zóny, ktoré si každý na ukážku môže pozrieť.

 

Dôležité pre developerov a obyvateľov je poznanie skutočnosti, že ak je pre nejakú zónu mestským zastupiteľstvom schválený územný plán zóny, tak už nie je potrebné vydávať územné rozhodnutie. Developer (investor, stavebník), môže priamo podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Poučenie pre Prešov

Nebojme sa - a najmä v územiach, kde je veľká hustota obyvateľov a stretávajú sa všelijaké záujmy - pustiť sa do vytvárania záväznej predstavy vo forme územných plánov zón.

Je to proces náročný, musíme sa ho v modernom meste naučiť, no výsledkom môže byť  vytvorenie naozaj kvalitného priestoru pre život najmä na sídliskách.

Myslím si, že plánovanie cez územné plány zón bude nevyhnutné pri realizácii myšlienky z volebného programu primátorky mesta:

„Parkovacie miesta tam, kde chýbajú“
Ihneď začnem ulicami na sídliskách, kde parkovanie kolabuje. Mám plán, aby každá rodina mala miesto na parkovanie.

Masívne konflikty sa totiž dajú očakávať pri umiestňovaní nových parkovacích kapacít na sídliskách, kde je životného priestoru a zelene málo.

„Zeleň tam, kde žijeme“
Vybudujem sieť mini-parkov. Atraktívne miesta blízko vášho domova, kde sa budete chcieť stretávať s dobrými susedmi.

„Venčoviská pre našich miláčikov“
Ihrisko nesmie slúžiť ako venčovisko. Dám vymedziť sieť primeraných a dostupných plôch pre prechádzky so psami.

V súčasnosti sa pripravuje rozhodnutie o zmene územného plánu mesta Prešov. Práve to je priestor, aby sa rozhodlo, kde všade v meste by sa mali v budúcnosti vytvoriť územné plánu zón.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...