KOSIT sa oficiálne ozval ku kauze prešovského odpadu. V odpovedi polemizuje s poslancom

Košická odpadová spoločnosť KOSIT, a. s., požiadala podľa tlačového zákona vydavateľa internetového časopisu Odpady-portal.sk o uverejnenie odpovede k článku „Prešov chce obmedziť súťaž o odpady opäť len na jednu ponuku“.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V odpovedi ide o stanovisko spoločnosti KOSIT, a. s., k publikovanému článku zo dňa 14. februára 2017.

V stanovisku sa spoločnosť KOSIT, a. s., "dôrazne dištancuje od tvrdení v texte „Prešov chce obmedziť súťaž o odpady opäť len na jednu ponuku“ (http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103402/presov-chce-obmedzit-sutaz-o-odpady-opat-len-na-jednu-ponuku.aspx)".

Tvrdí, že "sa zakladajú výlučne na subjektívnych názoroch komunálneho poslanca Richarda Drutarovského".

Pokračuje, že "Prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré pán poslanec Drutarovský kritizuje, je výsostnou vecou mesta Prešov".

Spoločnosť KOSIT v stanovisku striktne popiera, že je spriaznená s konkrétnymi mestskými poslancami.

Presnejšie so 17-timi poslancami, ktorí hlasovali za sporné uznesenie.

Na návrh poslanca Miroslava Benka boli uznesením zo dňa 25. 1. 2017 schválené rámcové podmienky pre vypracovanie súťažných podmienok desaťročnej zákazky na zhodnocovanie komunálneho odpadu za 26 400 000 eur.

KOSIT hodnotí informáciu z článku o tom, že vyhovujúce zariadenia má iba košická spaľovňa, za špekulatívne a pohybujúce sa na hranici zákonnosti.

KOSIT v závere článku uvádza, že ho považuje za tendenčný a nevyvážený. Svoje stanovisko uzatvára s tvrdením, že poslanec navrhol na zasadnutí mestského zastupiteľstva vypočuť zástupcu konkurenčnej spoločnosti, pričom táto spoločnosť má v časopise Odpady-portal.sk umiestnenú reklamu.

Spoločnosť KOSIT svoje stanovisko datovala na 15. februára 2017 a zverejnené bolo 18. februára 2017 na adrese:

www.odpady-portal.sk/Dokument/103409/stanovisko-spolocnosti-kosit-a-s-k-clanku-uverejnenom-na-portali-www-odpady-portal-sk-dna-14-februara-2017-pod-nazvom-presov-chce-obmedzit-sutaz-o-odpady-opat-len-na-jednu-ponuku.aspx

Úplné znenie stanoviska spoločnosti KOSIT, a. s.

Stanovisko spoločnosti KOSIT, a. s., k článku uverejnenom na portáli www.odpady-portal.sk dňa 14. februára 2017 pod názvom „Prešov chce obmedziť súťaž o odpady opäť len na jednu ponuku“

Spoločnosť KOSIT, a. s., sa dôrazne dištancuje od tvrdení v texte „Prešov chce obmedziť súťaž o odpady opäť len na jednu ponuku“ (http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103402/presov-chce-obmedzit-sutaz-o-odpady-opat-len-na-jednu-ponuku.aspx), ktoré sa zakladajú výlučne na subjektívnych názoroch komunálneho poslanca Richarda Drutarovského.

Predstaviteľov spoločnosti autor textu a šéfredaktor portálu www.odpady-portal.sk v jednej osobe, Radovan Kazda, nekontaktoval. V odpadovom hospodárstve bezúhonne podnikáme 15 rokov, preto spomínaný text považujeme za poškodzujúci a zasahujúci do názvu a povesti našej spoločnosti.

Nie je v poriadku, ak sa názor jedného politika stane jediným zdrojom článku uverejnenom na spravodajskom portáli a redakcia neosloví ďalšie zainteresované strany, ktorých sa obvinenia týkajú. Formulácie typu „súťaž s podozrivými podmienkami, z ktorých by mal profitovať košický Kosit“ považujeme za tendenčné a vysoko zavádzajúce.

Prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré pán poslanec Drutarovský kritizuje, je výsostnou vecou mesta Prešov, a pán poslanec mal možnosť s ním v hlasovaní nesúhlasiť, sám sa však zdržal hlasovania. Za uznesenie hlasovalo 17 poslancov, 5 sa zdržali a žiaden nebol proti. Ide o základnú informáciu, ktorá v texte nezaznela.

Skutočnosti týkajúce sa obsahu uznesenia a spôsobu jeho schválenia, sú pre spoločnosť KOSIT faktami, ktoré mohla len zobrať na vedomie, na rozdiel od pána poslanca. Zároveň však autor článku poukázal na stranícku príslušnosť poslancov: „Za uznesenie hlasovalo 17 poslancov, pričom väčšinu z nich tvorili poslanci za klub „SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS“, tiež traja poslanci za Lepší Prešov a dvaja za pravicový klub.“ Vzniká tým domnienka, že KOSIT je spriaznený s konkrétnymi mestskými poslancami, čo strikne popierame.

Informáciu v znení „V porovnaní so skládkovaním ide o výrazne vyššiu sumu. Obyvatelia by tak museli platiť viac a bez výberu konkurenčných ponúk. V dostupnej vzdialenosti a s kapacitou primeranou Prešovu má totiž vyhovujúce zariadenie iba košická spaľovňa.“ nemožno považovať za objektívnu, dokonca v čase, keď nedošlo ani k vyhláseniu súťaže za špekulatívnu, pohybujúcu sa na hranici zákonnosti.

Portál venujúci sa odpadovému hospodárstvu na odbornom základe by mal v rámci objektivity uviesť, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky koncom januára avizovalo prípravu legislatívy týkajúcej sa úprav poplatku za uloženie odpadov s cieľom zvýšiť poplatky za skládkovanie, a tým znížiť počet odpadu končiaceho na skládkach na 50 % úroveň do roku 2020.

Slovenská republika sa taktiež zaviazala znížiť počet skládok do roku 2030 tak, aby na nich končilo iba 10 % odpadu. V januári podali europoslanci návrh nového zákona, ktorý tento pomer ešte sprísnil a znížil ho na 5 %.

Samozrejme, je vecou prístupu novinára, ak napadne Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov za schválenie uznesenia, ktoré vytvára základ pre vyhlásenie súťaže na likvidáciu odpadov zhodnocovaním spôsobom R1 na obdobie z neho vyplývajúce, avšak poukazovať v tejto súvislosti na spoločnosť KOSIT a.s., ktorá z kontextu vychádza ako manipulátor mestského zastupiteľstva, je hrubým porušením novinárskej etiky.

Text považujeme za tendenčný a nevyvážený z vyššie uvedených dôvodov. Za povšimnutie však stojí „zhoda náhod“, že pán poslanec Drutarovský v súvislosti s témou súťaže na likvidáciu odpadov navrhol na Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov vypočuť zástupcu spoločnosti Marius Pedersen, teda tej spoločnosti, ktorá, prichádza do úvahy ako jeden zo záujemcov o získanie spomínanej „megazákazky“, a na portáli www.odpady-portal.sk má dlhodobo umiestnenú reklamu na hlavnej stránke, čiže je s portálom v úzkom inzertnom vzťahu, a teda aj v konflikte záujmov.

KOSIT, a. s., dňa 15. februára 2017

Kauza prešovskej odpadovej megasúťaže - v kocke

Články s podrobnými informáciami k jednotlivým etapám kauzy nájdete pod odkazmi na konci.

2014 - pokus o predĺženie vtedajšej odpadovej zmluvy o ďalších 18 rokov

Boj o získanie prešovského odpadu sa v zastupiteľstve verejne začal už v júni 2014 neúspešným pokusom počas mandátu bývalého primátora Pavla Hagyariho o predĺženie vtedajšej zmluvy so spoločnosťou Ozón Hanušovce z roku 1996 o ďalších 18 rokov až do roku 2032, bez súťaže.

Zastupiteľstvo napokon cúvlo a namiesto návrhu exprimátora Pavla Hagyariho schválilo môj návrh, aby sa uskutočnila riadna verejná súťaž.

Uznesenie určilo, že sa na radnici majú zanalyzovať všetky možnosti nakladania s odpadmi.

Zaviazalo primátora, aby vytvoril pracovnú skupinu a prizval k jej činnosti všetky subjekty, ktoré o to prejavia záujem.

Skupina mala do marca 2015 vytvoriť súťažné podmienky pre súťaž o najvýhodnejšie riešenie nakladania s odpadmi pre obyvateľov mesta Prešov.

Pokusy o verejnú súťaž

Na vytvorenie podmienok verejnej súťaže bolo počas vyše dvojročného obdobia vytvorených postupne niekoľko pracovných skupín. Druhá z nich v poradí, ktorú už menovala súčasná primátorka Andrea Turčanová, pripravila podmienky verejnej súťaže.

Súťaž sa uskutočnila, no po námietke jej výsledok zrušila Rada Úradu pre verejné obstarávanie.

Druhú súťaž zrušila primátorka po otvorení obálok s cenovými ponukami.

august 2016 - koniec dlhodobej zmluvy

Dlhodobá zmluva na likvidáciu komunálneho odpadu s predchádzajúcou spoločnosťou Ozón Hanušovce napokon skončila k zmluvne dohodnutému termínu dňa 31. augusta 2016. Trvala celkovo dvadsať rokov.

Do jej riadneho skončenia sa prešovskej radnici nepodarilo ukončiť dlhodobú súťaž na ďalšie dlhšie obdobie.

Mesto od 1. septembra 2016 riešilo likvidáciu odpadu reťazou troch krátkodobých súťaží o najnižšiu cenu likvidácie. Všetky formou elektronického aukčného kontraktačného systému (EKS) vyhrala odpadová spoločnosť Marius Pedersen.

Mesto má tak zmluvne podchytenú likvidáciu odpadu do 30. apríla 2017.

december 2016 - prvý pokus o "súťaž" pre jedného

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. decembra 2016 predložil poslanec (vtedy ešte aj viceprimátor) Martin Ďurišin materiál s názvom "Podmienky a spôsob likvidácie komunálnych odpadov v meste Prešov".

Materiál navrhol nakladať s prešovským komunálnym odpadom formou "energetického zhodnocovania komunálneho odpadu formou R1", teda výhradne v spaľovni odpadov.

Dĺžka kontraktu mala byť 14 rokov a predpokladaná cena zákazky okolo 36 miliónov eur.

Vážne argumenty pre takýto záver však v predloženom zverejnenom materiáli uvedené nie sú. Napísané dôvody nezaberajú ani jednu celú stranu a každý ich môže posúdiť sám.

Zaujímavosťou je, že komisia, ktorá mala byť odborná, dospela k svojmu záveru tajným hlasovaním.

Poslanec Juraj Hudáč doplnil návrh o formuláciu, aby primátorka mesta využila pre urýchlenie výsledku aj priame rokovacie konanie. V oficiálnom zverejnenom zvukovom zázname o tom poslanec Juraj Hudáč hovorí približne od 24. minúty.

Navrhol: "... aby sme sa pokúsili využiť ustanovenie paragrafu 81 zákona o verejnom obstarávaní, a to možnosti využitia priameho rokovacieho konania..."

Pomerne tesná väčšina poslancov podmienky z materiálu predkladateľa Martina Ďurišina, doplnené o pozmeňovací návrh Juraja Hudáča, hlasovaním schválila.

Primátorka mesta Andrea Turčanová však v decembri takéto podmienky "vetovala" a uznesenie nepodpísala.

Január 2017 - druhý pokus o "súťaž" pre jedného

Podmienky pripravovanej megasúťaže na prešovský komunálny odpad schválilo na druhý pokus mestské zastupiteľstvo dňa 25. 1. 2017.

Išlo o poslanecký návrh poslanca Miroslava Benka.

Prečítal podmienky dlhodobej súťaže tak, že ich môže reálne splniť len jedno zariadenie na spaľovanie odpadu.

V dostupnej vzdialenosti a s kapacitou primeranou Prešovu ním disponuje iba košická spaľovňa odpadov.

Predpokladaná hodnota zákazky je 26 400 000 eur aj s DPH.

Za uznesenie o podmienkach hlasovalo 17 poslancov:

 1. Ján Ahlers (SIEŤ), klub LEPŠÍ PREŠOV
 2. Štefánia Andraščíková (NEKA), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 3. Miroslav Benko (SMER - SD), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 4. Rudolf Dupkala (NEKA), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 5. Katarína Ďurčanská (NEKA), klub LEPŠÍ PREŠOV
 6. Martin Ďurišin (SIEŤ), klub LEPŠÍ PREŠOV
 7. Juraj Hudáč (SMER - SD), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 8. Marta Kollárová (NEKA), klub LEPŠÍ PREŠOV
 9. Mikuláš Komanický (SMER - SD), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 10. Jaroslava Kutajová (NEKA), klub LEPŠÍ PREŠOV
 11. Janette Langová (NEKA), nezaradená poslankyňa
 12. Martin Lipka (SMER - SD), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 13. Ľudovít Malaga (SMER - SD), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 14. Martin Matejka (NEKA), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 15. René Pucher (NEKA), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 16. Štefan Szidor (KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD), klub LEPŠÍ PREŠOV
 17. Zuzana Tkáčová (KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD), klub KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA

Február 2017 - víťaza určí externý konzultant

Dňa 14. februára 2017 zverejnila prešovská radnica na svojej internetovej stránke výzvu na predkladanie ponúk na konzultanta, ktorý má zastrešiť verejné obstarávanie na likvidáciu komunálneho odpadu v Prešove.

Na predkladanie ponúk bola určená len trojdňová lehota, skončila v piatok 17. februára 2017 na presné poludnie.

Vybraný konzultant má komplexne zabezpečiť celú súťaž a vybrať pre radnicu víťaza tejto spornej megazákazky za vyše 26 miliónov eur.

Jeho úloha skončí predložením zmluvy s víťazom na podpis primátorke mesta. Za túto službu verejného obstarávania je radnica ochotná zaplatiť 7 500 eur.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...