Mesto Prešov chce v Záborskom vybudovať linku na spracovanie komunálnych odpadov

Zámer hovorí o ročnej kapacite separačnej a drviacej linky 40 tisíc ton. Mala by sa nachádzať na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Prešov, ktoré mesto vlastní v katastrálnom území bezprostredne susediacej obce Záborské v areáli priemyselného parku IPZ Záborské.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zámer bol zverejnený dnes a môže sa k nemu v stanovenej lehote vyjadriť verejnosť.

Ide o výstavbu zariadenia na úpravu (drvenie a triedenie) zmesového komunálneho odpadu pre získanie podrvenej druhotnej suroviny, odseparovanie jednotlivých zložiek odpadu a s tým súvisiaca redukcia materiálu ukladaného na skládku.

Zo zámeru vyberám:

Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na úpravu (drvenie a triedenie) zmesového komunálneho odpadu (komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu) pre získanie podrvenej druhotnej suroviny, odseparovanie jednotlivých zložiek odpadu a s tým súvisiaca redukcia materiálu ukladaného na skládku.

Z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov prevádzkovaného za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.

Prevádzkovateľom predmetu navrhovanej činnosti – zariadenia na mechanickú úpravu budú Technické služby mesta Prešov, a. s.

Navrhovaná lokalita na výstavbu zariadenia na mechanickú úpravu odpadu je situovaná v areáli priemyselného parku Záborské, kde je pozemok určený na umiestnenie priemyselných prevádzok. Územie priemyselného parku je situované v extraviláne obce Záborské, na hranici území obce Záborské a mesta Prešov, mestskej časti Šváby.

Termín začatia výstavby: 02/2019
Termín skončenia výstavby: 12/2019
Termín začatia prevádzky: 02/2020

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na mechanickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. Stavebné objekty vrátane technológie budú predstavovať zariadenie na drvenie a triedenie komunálneho odpadu za účelom redukcie množstva odpadu ukladaného na skládku, zhodnotenia vyseparovaných zložiek a získania druhotnej suroviny - tuhého alternatívneho paliva (TAP).

Technológia predchádza vzniku odpadov a obmedzuje ich tvorbu získaním druhotnej suroviny TAP, čím zvyšuje recykláciu druhotných materiálov a surovín pri súčasnom znižovaní nepriaznivých vplyvov odpadov na znečisťovanie životného prostredia. V rámci navrhovanej činnosti výstavby zariadenia budú vybudované stavebné objekty, bude namontovaná linka na mechanicko-biologickú úpravu odpadov a obstaraná technika na manipuláciu s komunálnym odpadom. Objekt bude chránený oplotením. Úžitková plocha zariadenia bude 4 500 m2.

Základné parametre (údaje o prevádzke)

  • prevádzkový režim: celoročný v jednozmennej prevádzke s maximálnym výkonom linky 23 t/hod (pre bežnú prevádzku je odporúčaný priemerný výkon polovičný cca 11 t/hod)
  • množstvo vstupného materiálu: cca 40 000 t/rok zmesového komunálneho odpadu, vstupné množstvo je závislé od počtu hodín prevádzkovania linky v jednotlivých dňoch
  • špecifická hmotnosť vstupného materiálu: od 0, 1 - do 0,5 t/m3
  • množstvo výstupného materiálu – tuhé alternatívne palivo (TAP): množstvo výslednej druhotnej suroviny je závislé od kvalitatívneho zloženia vstupného materiálu, max 11 t/hod.

Ostatný výsledný produkt – maximálny výkon

  • kovy cca 0,5 t/hod
  • organická frakcia cca 7 t/hod + 1 t/hod jemný podiel
  • ťažká frakcia cca 2,5 t/hod (Pri ťažkej frakcii je možnosť ručného vytriedenia a vybratia vhodných častí pre tuhé alternatívne palivo z odpadu.)
  • jemná frakcia cca 1t/hod
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...