Mesto Prešov chce v Záborskom vybudovať linku na spracovanie komunálnych odpadov

Zámer hovorí o ročnej kapacite separačnej a drviacej linky 40 tisíc ton. Mala by sa nachádzať na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Prešov, ktoré mesto vlastní v katastrálnom území bezprostredne susediacej obce Záborské v areáli priemyselného parku IPZ Záborské.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zámer bol zverejnený dnes a môže sa k nemu v stanovenej lehote vyjadriť verejnosť.

Ide o výstavbu zariadenia na úpravu (drvenie a triedenie) zmesového komunálneho odpadu pre získanie podrvenej druhotnej suroviny, odseparovanie jednotlivých zložiek odpadu a s tým súvisiaca redukcia materiálu ukladaného na skládku.

Zo zámeru vyberám:

Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na úpravu (drvenie a triedenie) zmesového komunálneho odpadu (komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu) pre získanie podrvenej druhotnej suroviny, odseparovanie jednotlivých zložiek odpadu a s tým súvisiaca redukcia materiálu ukladaného na skládku.

Z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov prevádzkovaného za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.

Prevádzkovateľom predmetu navrhovanej činnosti – zariadenia na mechanickú úpravu budú Technické služby mesta Prešov, a. s.

Navrhovaná lokalita na výstavbu zariadenia na mechanickú úpravu odpadu je situovaná v areáli priemyselného parku Záborské, kde je pozemok určený na umiestnenie priemyselných prevádzok. Územie priemyselného parku je situované v extraviláne obce Záborské, na hranici území obce Záborské a mesta Prešov, mestskej časti Šváby.

Termín začatia výstavby: 02/2019
Termín skončenia výstavby: 12/2019
Termín začatia prevádzky: 02/2020

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na mechanickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. Stavebné objekty vrátane technológie budú predstavovať zariadenie na drvenie a triedenie komunálneho odpadu za účelom redukcie množstva odpadu ukladaného na skládku, zhodnotenia vyseparovaných zložiek a získania druhotnej suroviny - tuhého alternatívneho paliva (TAP).

Technológia predchádza vzniku odpadov a obmedzuje ich tvorbu získaním druhotnej suroviny TAP, čím zvyšuje recykláciu druhotných materiálov a surovín pri súčasnom znižovaní nepriaznivých vplyvov odpadov na znečisťovanie životného prostredia. V rámci navrhovanej činnosti výstavby zariadenia budú vybudované stavebné objekty, bude namontovaná linka na mechanicko-biologickú úpravu odpadov a obstaraná technika na manipuláciu s komunálnym odpadom. Objekt bude chránený oplotením. Úžitková plocha zariadenia bude 4 500 m2.

Základné parametre (údaje o prevádzke)

  • prevádzkový režim: celoročný v jednozmennej prevádzke s maximálnym výkonom linky 23 t/hod (pre bežnú prevádzku je odporúčaný priemerný výkon polovičný cca 11 t/hod)
  • množstvo vstupného materiálu: cca 40 000 t/rok zmesového komunálneho odpadu, vstupné množstvo je závislé od počtu hodín prevádzkovania linky v jednotlivých dňoch
  • špecifická hmotnosť vstupného materiálu: od 0, 1 - do 0,5 t/m3
  • množstvo výstupného materiálu – tuhé alternatívne palivo (TAP): množstvo výslednej druhotnej suroviny je závislé od kvalitatívneho zloženia vstupného materiálu, max 11 t/hod.

Ostatný výsledný produkt – maximálny výkon

  • kovy cca 0,5 t/hod
  • organická frakcia cca 7 t/hod + 1 t/hod jemný podiel
  • ťažká frakcia cca 2,5 t/hod (Pri ťažkej frakcii je možnosť ručného vytriedenia a vybratia vhodných častí pre tuhé alternatívne palivo z odpadu.)
  • jemná frakcia cca 1t/hod
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...