Mestská firma chce žalovať mestského poslanca za výroky v zastupiteľstve. Dala mu ultimátum a chce od neho vysúdiť peniaze

Mestská obchodná spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s., odoslala na moju adresu predžalobnú výzvu cestou svojho právneho zástupcu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je nakladanie s komunálnym odpadom.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V predžalobnej výzve mi píše, že na tohtoročnom februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove som podľa jej dohadu zasiahol do dobrej povesti tejto mestskej firmy.

Malo sa to údajne stať pri prerokovaní bodu „4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov.

Právny zástupca následne uvádza citáty z denníkov Prešovský večerník a Prešovský Korzár, v ktorých vidí ďalší zásah do dobrej povesti technických služieb.

Rozsiahlu časť predžalobnej výzvy tvoria citáty zo zákonov, z ktorých advokát technických služieb vyvodil názor, že moje výroky údajne „presiahli prípustnú intenzitu do takej miery, ktorú už v demokratickej spoločnosti nemožno tolerovať a ktorá je v rozpore so zásadou proporcionality slobody prejavu.

V závere ma vyzýva, aby som sa ústne ospravedlnil „na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove, teda rovnakým spôsobom a formou ako došlo k zásahu do práv nášho klienta.

Predžalobná výzva končí slovami: „V prípade, že sa však za tieto výroky neospravedlníte spôsobom uvedeným vyššie, bude náš klient v tomto prípade nútený podať v tejto právnej veci žalobu na ochranu dobrej povesti spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., pričom v tomto prípade si už pravdepodobne bude uplatňovať okrem morálnej satisfakcie aj majetkovú satisfakciu vo forme primeraného zadosťučinenia v peniazoch v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Ultimátum vyprší o týždeň

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva je plánované o týždeň. To je ultimátum, po ktorom sú technické služby odhodlané žalovať ma na súde a žiadať odškodné v peniazoch.

Čo bolo naozaj povedané, kým a prečo?

Hoci autorovi predžalobnej výzvy prekážajú moje údajné nepravdivé tvrdenia a obvinenia, sama predžalobná výzva ide mimo merita diskusie na zastupiteľstve a vychádza z nepravdivých obvinení, takže za také považujem aj jej závery.

Aby si každý mohol urobiť názor sám a porovnať objektívne zachytené fakty, na mojej poslaneckej internetovej stránke som zverejnil kópiu predžalobnej výzvy v úplnom znení (http://www.scribd.com/doc/166566086/AK-Pal%C5%A1a-v%C3%BDzva-na-ospravedlnenie).

Keďže v nej ide o moje vystúpenie na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je oficiálne zaznamenávané, ktokoľvek si môže pozrieť oficiálny videozáznam alebo vypočuť oficiálny zvukový záznam na stránkach mesta.

Koho zaujímajú fakty, nájde na mojej poslaneckej internetovej stránke odkaz na oficiálny videozáznam a môže si vytvoriť názor na základe faktov.

Technickým službám a inkriminovanej problematike prevádzkového poriadku sme sa na tom istom zasadnutí venovali aj v jedenástom bode zasadnutia. Išlo o prerokovanie správy o kontrole hlavného kontrolóra v technických službách a o nedostatkoch, ktoré tam zistil.

Jeden z nich sa týka práve záležitosti, kvôli ktorej sa technické služby rozhodli zasiahnuť do mojej slobody prejavu, keďže som verejne hovoril o pochybeniach, ktoré vo svojej správe konštatuje hlavný kontrolór mesta. Aj tento videozáznam nájdete na mojej poslaneckej internetovej stránke.

Vtedajší hlavný kontrolór mesta Ing. Milan Tkáčik vo svojej správe uviedol zistenie, ktoré sa stalo kameňom sváru.

Materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva sa zverejňujú, takže aj túto správu hlavného kontrolóra si môže každý prečítať a vytvoriť názor.

Z 15. strany správy vyberám: „Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade nájmu za hrobové miesta sa jedná o cintorínsku službu (pohrebisko), nie o službu súvisiacu s pohrebom (pohrebnú službu), tieto ceny mali byť súčasťou Cenníka služieb, ktorý je ako príloha k VZN č. 4/2011 a mali byť odsúhlasené v MsZ.

Prečo chcú technické služby zastrašiť poslanca?

Technické služby ako oficiálny dôvod na podanie žaloby voči mne a vymáhanie odškodného uvádzajú údajný zásah do svojej dobrej povesti pri mojom výkone poslaneckého mandátu.

Vo svetle faktov sa predžalobná výzva javí ako vykonštruovaný nezmysel, takže v tento oficiálny dôvod neverím.

Poďme uvažovať nad ďalšími možnými dôvodmi.

Zvyšovanie poplatkov za odpad

Začiatkom decembra minulého roka som spochybnil požiadavku na zvýšenie poplatkov za odpad. Radnica totiž v návrhu na zvýšenie poplatkov nedokázala uviesť žiadne argumenty, napriek tomu z radnice návrh na zvýšenie putoval pred poslancov.

Žiadal som zverejniť kalkuláciu nákladov na nakladanie s odpadmi a doplniť vzorec, ktorým boli v návrhu na zvýšenie poplatkov za odpad vypočítané sadzby.

Zastal som sa občana, ktorý si od radnice žiadal rovnaké informácie.

Na mojej internetovej poslaneckej stránke som k tomu napísal článok „Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad“, kde všetko podrobne vysvetľujem. Na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva k tejto téme vznikla diskusia a ku navrhovanému zvýšeniu objemu poplatkov za odpad nedošlo.

Neochota poskytnúť kľúčové zmluvy

Ako zastupiteľstvom zvolený a dodnes primátorom nevymenovaný člen predstavenstva technických služieb som v apríli oficiálne písomne interpeloval výkonného riaditeľa technických služieb, aby mi poskytol kópie zmlúv s kľúčovými obchodnými partnermi tejto mestskej firmy, nasledujúcimi otázkami:

  1. Aké je aktuálne znenie Zmluvy o dielo zo dňa 2. 1. 1996, vrátane podpísaných dodatkov, uzatvorenej medzi Mestom Prešov a spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s. (ďalej aj „Spoločnosť“)? Aké všetky dodatky k uvedenej zmluve boli uzatvorené a kedy?
  2. Aké je aktuálne znenie Zmluvy o prekládke komunálneho odpadu a jeho preprave zo dňa 5. 1. 1998, vrátane podpísaných dodatkov, uzatvorenej medzi Spoločnosťou a spoločnosťou Duteko, a. s.? Aké všetky dodatky k uvedenej zmluve boli uzatvorené a kedy?
  3. Aké je aktuálne znenie Zmluvy o skládkovaní tuhého domového odpadu zo dňa 1. 8. 1996, vrátane podpísaných dodatkov, uzatvorenej medzi Spoločnosťou a spoločnosťou Ozón Hanušovce, a. s.? Aké všetky dodatky k uvedenej zmluve boli uzatvorené a kedy?

Kópie zmlúv som si vyžiadal jednak preto, aby som sa v predstihu pripravil na výkon funkcie člena predstavenstva, ale aj preto, že v diskusiách na zasadnutí zastupiteľstva mnohokrát zazneli slová, ktoré výhodnosť týchto zmlúv z rôznych hľadísk spochybňovali.

Výkonný riaditeľ mi ako poslancovi odmietol kópie týchto zmlúv poskytnúť.

Následne som v tejto veci interpeloval predsedu predstavenstva technických služieb, no ani takouto cestou som požadované zmluvy nedostal.

Ku kópiám niektorých zmlúv som sa dostal až o takmer tri mesiace neskôr na základe žiadosti o informácie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Nevymenovanie členov predstavenstva, porušenie zákona primátorom

V decembri a januári minulého roka zastupiteľstvo odvolalo dvoch členov predstavenstva technických služieb a zvolilo troch nových členov, medzi inými aj mňa.

Primátor odmietol splniť svoju formálnu povinnosť a zvolených členov predstavenstva odmietol vymenovať.

Voči konaniu primátora som podal podnet prokurátorovi. Prokurátor vec preskúmal, skonštatoval, že primátor porušil zákon a poslal primátorovi tzv. upozornenie prokurátora.

List prokurátora som zverejnil a ďalšie súvislosti som uviedol na mojej internetovej poslaneckej stránke v článku „Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal“.

Primátor dodnes odmieta splniť literu zákona a v predstavenstve technických služieb pôsobia dodnes už dávno odvolané osoby.

Platenie za právne služby

Síce tomu príliš neverím, ale chabá úroveň právneho poradenstva technickým službám zvádza aj k úvahám, či za vznikom myšlienky vypracovania predžalobnej výzvy a následnej žaloby nie je úplne prízemná vec. Presnejšie to, aby vznikol nejaký dôvod zaplatiť advokátovi. Zastrašovanie poslanca a zásah do slobody prejavu, ak hovorí o nepríjemných veciach, by bol k tomu iba akýsi bonus.

Advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne poradenstvo technickým službám, poskytuje právne poradenstvo aj Mestu Prešov.

Z oficiálneho zoznamu zverejnených faktúr za necelé dva roky vyplýva, že advokátska kancelária poslala len Mestu Prešov faktúry za 29 675 eur, čo je mesačne v priemere asi 1 290 eur z peňazí daňových poplatníkov.

K tomu je potrebné pripočítať ešte 2 020 eur, ktoré advokátska kancelária získala od Mesta Prešov na základe dohody s primátorom mesta o urovnaní súdneho sporu.

Advokát žaluje svojho chlebodárcu

Pikantné na tomto spore je, že žalobcom mesta je samotná advokátska kancelária za to, že dňa 5. 4. 2012 v poludňajších hodinách došlo k poškodeniu auta advokátskej kancelárie na jednej z miestnych komunikácií v Prešove. Ešte v ten istý deň znalec vypracoval znalecký posudok a určil príčinu poškodenia vozidla tak, že podľa názoru advokátskej kancelárie za škodu zodpovedá mesto a neskôr zažalovala Mesto Prešov (čiže v iných súdnych sporoch súčasne svojho klienta) na súde.

Súd však vo veci napokon nerozhodol, pretože primátor podpísal uvedenú dohodu, na základe ktorej zaviazal mesto vyplatiť advokátskej kancelárii spomenutých 2 020 eur.

Podľa zverejnených faktúr poslala advokátska kancelária technickým službám za obdobie od januára 2012 do apríla 2013 faktúry za právne služby v sume 25 767,20 eur, čo je mesačne priemerne 1 610 eur od mestskej firmy.

Sčítaním sa dostaneme k úctyhodnej sume 57 462,20 eur, čo je v slovenských korunách vyše 1,7 milióna korún od daňových poplatníkov resp. z mestskej firmy, ktorá v prevažnej miere žije z peňazí daňových poplatníkov a v jej štatutárnych orgánoch rozhodujú a za spoločnosť konajú členovia predstavenstva bez legitimity zo strany orgánu, ktorý zo zákona členov predstavenstva volí a odvoláva.

Kto zaplatí súdny spor?

V prípade, že technické služby podajú žalobu a budú vo vlastnom spore neúspešné resp. im súd neprisúdi súdne trovy, náklady na právne zastúpenie resp. trovy právneho zastúpenia zaplatia daňoví poplatníci. Súdny poplatok budú musieť technické služby zaplatiť už na začiatku súdneho konania.

Advokátska kancelária si však „na svoje“ príde takpovediac bez ohľadu na výsledok súdneho sporu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...