Mestský úrad akceptoval všetky moje pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Mestský úrad v Prešove ma včera informoval, že akceptoval a zapracoval všetky moje pripomienky k všeobecne záväznému nariadeniu o prevádzkovom poriadku pohrebísk.

Moje pripomienky si môžete prečítať nižšie, ale ide o dosť nezáživné čítanie. Podobne zaujímavé je aj štúdium návrhov a tvorba pripomienok, lenže aj to patrí k práci poslanca.

Tu sú pripomienky:

Pripomienky k návrhu VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk

Podávam pripomienky k návrhu „Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov“, ktorý mi bol doručený elektronickou poštou dňa 21. 2. 2011 a žiadam o ich zapracovanie.

1. K čl. 4 ods. 3:

Odsek v predloženom návrhu znie „Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest v elektronickej forme prostredníctvom špecializovaného softvéru.“

Uvedený odsek navrhujem doplniť slovami „...a umožňuje verejnosti bezplatné vyhľadanie hrobového alebo urnového miesta v evidencii prostredníctvom internetu.“

Odôvodnenie: Navrhuje sa zavedenie povinnosti pre prevádzkovateľa pohrebiska, aby sprístupnil verejnosti informácie z evidencie hrobových a urnových miest automatizovaným spôsobom cez internet bez nutnosti osobnej návštevy či iného kontaktu s prevádzkovateľom. Navrhovaná služba bola v minulosti zavedená, verejnosťou pozitívne prijatá a využívaná.

2. K čl. 5 ods. 9:

Odsek v predloženom návrhu znie „Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto Prešov, na území ktorého došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.“

V uvedenom odseku navrhujem zmeniť časť vety „...pochovanie zabezpečí mesto Prešov, na území ktorého došlo k úmrtiu...“  na vetu „...pochovanie zabezpečí mesto Prešov, ak došlo k úmrtiu na jeho území...“.

Odôvodnenie: V texte všeobecne záväzného právneho predpisu sa musí dbať na jazykovú a štylistickú správnosť a všeobecnú zrozumiteľnosť textu, čo predložený návrh v uvedenej časti nesplňuje, k čomu zrejme došlo nedokonalosťou pri recipovaní ustanovení § 6 ods. 1 zákona o pohrebníctve, preto sa navrhuje zmena textu.

3. K čl. 4 ods. 1 písm. h):

Odsek v predloženom návrhu znie „Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný / ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.“

Navrhujem uvedený odsek vypustiť.

Odôvodnenie: Uvedený odsek je duplicitný s odsekom v čl. 6 ods. 5, ktorý znie „Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskum,“ a ktorým sa ukladá tá istá povinnosť ako v rovnako znejúcom čl. 4 ods. 1 písm. h). Preto sa navrhuje uvedený odsek vypustiť.

4. K článku 14:

V uvedenom článku tvorí väčšinu textu deklaratórny opis stavebne technických parametrov konkrétnych domov smútku v Prešove na Krátkej ul. č. 2, v Nižnej Šebastovej a v Solivare.

Navrhujem z uvedeného článku vypustiť všetky deklaratórne časti textu.

Odôvodnenie: Z legislatívne technického hľadiska je neprípustná konštatácia stavebne technických parametrov existujúcich stavieb v texte všeobecne záväzného predpisu. Text všeobecne záväzného právneho predpisu má byť zrozumiteľný, prehľadne usporiadaný a stručný v tom zmysle, že má obsahovať len ustanovenia s normatívnym obsahom. Uvedený článok neobsahuje výhradne normatívny obsah, preto sa navrhuje vypustenie iných, nenormatívnych častí textu.

5. K čl. 15 ods. 4:

Odsek v predloženom návrhu znie „Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný minimálne jeden deň vopred oboznámiť prevádzkovateľa pohrebiska so scenárom pohrebného obradu, a v prípade, že v rámci scenára pohrebného obradu je aj použitie hudby, preukázať sa prevádzkovateľovi pohrebiska uzatvorenou platnou licenčnou zmluvou so spoločnosťou SOZA (Slovenský ochranný zväz autorov).“

V uvedenom odseku navrhujem zmeniť časť vety „...so spoločnosťou SOZA (Slovenský ochranný zväz autorov)“ na vetu „...so subjektom, ktorému boli udelené oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv podľa autorského zákona.“ Odporúčame však radšej zvážiť úplné vypustenie časti vety, začínajúcej slovami „... a v prípade...“.

Odôvodnenie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je oprávnené udeliť oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv podľa autorského zákona viacerým subjektom a v minulosti takéto oprávnenia udelilo aj iným subjektom, nielen združeniu SOZA, prípadne v budúcnosti môže ďalšie oprávnenie udeliť.

Bolo by diskriminačné a neodôvodnené vyžadovať všeobecne záväzným nariadením, aby prevádzkovateľ pohrebnej služby musel preukazovať svoj vzťah uzatvorený výhradne s jedným konkrétnym menovaným subjektom, ak neexistuje zákonná povinnosť mať uzatvorenú zmluvu práve s týmto konkrétnym subjektom.

Odporúčame neukladať všeobecne záväzným nariadením povinnosť preukazovať sa uzatvorenou licenčnou zmluvou, nakoľko mesto Prešov a ani prevádzkovateľ pohrebiska nie je subjektom oprávneným a ani povinným vykonávať práva a povinnosti, vyhradené zo zákona združeniam pre výkon kolektívnej správy práv.

6. K Prílohe č. 1:

Žiadam o informáciu, či všetky pozemky vymedzené v Prílohe č. 1 ako územie cintorína „Solivar – Šváby“, sú vo vlastníctve Mesta Prešov, prípadne či má Mesto Prešov doklady o inom práve užívať vymedzené pozemky ako cintorín.

V prípade, ak Mesto Prešov nemá právo užívať všetky pozemky vymedzené v prílohe, žiadam upraviť prílohu tak, aby príloha v dobe zverejnenia a schvaľovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia vymedzovala iba pozemky, ku ktorým má Mesto Prešov právo užívania ako cintorín.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...