Nájomné za hroby bolo vyberané bez schválenia poslancami. Dočkajú sa Prešovčania nápravy?

Za schvaľovanie výšky nájomného za hrobové miesto na mestských cintorínoch nesú zodpovednosť poslanci. Hoci v polovici roka 2011 schválilo prešovské mestské zastupiteľstvo cenník bez určenia výšky nájomného, pozostalí až dodnes musia platiť mestskej firme nájomné vo výške 120 eur na desať rokov za štandardné hrobové miesto.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na nezrovnalosť upozornil hlavný kontrolór mesta po kontrole v Technických službách mesta Prešov na poslednom zasadnutí zastupiteľstva.

Platí zásada, že od občanov možno platby za monopolné služby vyberať iba po ich riadnom schválení kompetentným orgánom. Mesto je zo zákona povinné spravovať mestské cintoríny. Výhradnú kompetenciu schvaľovať cenník cintorínskych služieb preto zákon o pohrebníctve zveruje mestskému zastupiteľstvu.

Zákon hovorí jednoznačne, že „Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením. Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje cenník služieb. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.

V máji 2011 sme v zastupiteľstve schválili formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov. Prílohou je cenník cintorínskych služieb. Položky s nájomným za hrobové miesta v ňom nie sú.

Keď 2. júla 2011 nadobudlo toto nariadenie účinnosť, jeho zrušovacie ustanovenie v ten deň zrušilo predchádzajúci prevádzkový poriadok a tým aj predchádzajúci cenník z roku 2008.

Je to dôsledok všeobecnej zásady, že ak sa zrušuje prevádzkový poriadok, automaticky sa zrušuje aj cenník v jeho prílohe. Cenník totiž nemôže platiť bez prevádzkového poriadku, záväznosť cenníka vyplýva práve z prevádzkového poriadku.

Jediným platným a riadne schváleným cenníkom je stále len cenník schválený nariadením zastupiteľstva z roku 2011 bez nájomného za hrobové miesta.

Netvrdím nič prekvapujúce. Všetky uvedené skutočnosti mali poslanci, verejnosť a médiá napísané v podkladoch na rokovanie. Mestský úrad do materiálov skopíroval aj prvotný cenník z roku 2011 a do dôvodovej správy uviedol, že poslanci majú rozhodnúť o doplnení nových položiek do cenníka o určení výšky nájomného.

Materiál je zverejnený na mestskej stránke, ktokoľvek sa o tom môže presvedčiť aj dnes.

Už dvadsať mesiacov trvá stav, že Prešov nemá riadne schválenú výšku nájomného za hroby.

Cenník technických služieb však napriek tomu položky nájomného obsahuje. Ako mi povedali obyvatelia, ktorí v tom období platili za pohreb, technické služby na platení tohto nájomného trvajú.

Hlavný kontrolór vyčíslil len v minulom roku takto neoprávnene vybrané nájomné na 104-tisíc eur. Vo svojej správe dodal, že ceny za nájom hrobových miest mali byť odsúhlasené v mestskom zastupiteľstve.

Na základe čoho boli poplatky vyberané?

Na zasadnutí zastupiteľstva som sa vedenia technických služieb opýtal: Na základe čoho boli tieto poplatky od obyvateľov vyberané? Kto a na základe čoho určil ich výšku? Nemali by byť takto vybrané poplatky vrátené? Budete vybrané nájomné vracať?

Každý si môže vypočuť v oficiálnom audiozázname slová riaditeľa: „Na základe čoho? Na základe schváleného cenníka, ktorý posledný krát bol schvaľovaný v roku 2008 v zastupiteľstve... Ten poplatok, ktorý momentálne je platný, bol platný aj v roku 2008.

Logika však nepustí. Cenník z roku 2008 sme v zastupiteľstve zrušili v polovici roku 2011. Na základe cenníka z roku 2008 nemal nikto po 2. júli 2011 právo vyberať od občanov nájomné, lebo položky s nájomným sa v cenníku nenachádzajú.

Je tu právny štát a poriadok?

Neraz sa sťažujeme na nefungujúci právny štát a nedodržiavanie pravidiel. Samospráva a jej firmy by mali ísť príkladom. Vyberanie nájomného za hroby bez riadne schváleného cenníka túto zásadu pošliapalo. Hoci za cenník zodpovedajú poslanci, nájomné sa vyberalo bez ich súhlasu.

Ani ja nespochybňujem, že starostlivosť o mestské cintoríny niečo stojí a primerané nájomné je preto na mieste. Občania sú však citliví na to, ak od nich niekto žiada peniaze bez oprávnenia.

Kontaktoval ma občan, že v minulom roku zaplatil nájomné a cíti sa ukrivdený o dobu, za ktorú zaplatil nájomné, hoci platiť nemal. Presne o túto dobu skôr sa mu totiž skončí vyplatené nájomné a toľko skôr bude musieť po skončení doby nájmu vyplatiť ďalšie najomné, povedal.

Stala sa len "chyba"?

Faktom je, že keď vtedajší prednosta mestského úradu odsúhlasil a podpísal návrh cenníka, ktorý potom úrad predložil poslancom, cenník výšku nájomného za hrobové miesta neobsahoval.

Predtým sa ku navrhovanému materiálu vyjadrovalo veľa ľudí. Dvakrát prebehlo interné pripomienkovanie, posudzoval ho manažér pre kvalitu, uznesenie prijali dve komisie zastupiteľstva - majetková a finančná. Rokovala o ňom aj mestská rada pod vedením primátora, ďalších desať dní na pripomienkovanie mala aj verejnosť.

Na chvíľu pripusťme, že všetci zlyhali a nikto z predkladateľov si nevšimol, že poslanci dostali návrh, ktorým sa možnosť vyberať nájomné za hroby ide v skutočnosti zrušiť. Zastupiteľstvo však takto rozhodlo a primátor nariadenie bez nájomného podpísal.

Na správne riešenie sa čaká už takmer dva roky

Bývalý prednosta mestského úradu, dnes už riaditeľ technických služieb, vysvetlil schválenie cenníka v zastupiteľstve v roku 2011 s vynechaným nájomným ako „chybu“ a „pozabudnutie“.

Poslanci dostali údajne chybný návrh cenníka. Jeho správnosť však posúdil, odsúhlasil a vlastnoručne podpísal ako prednosta.

To, čo na zasadnutí zastupiteľstva pred týždňom nazval chybou a pozabudnutím, do rozpočtu technických služieb pod jeho vedením prinieslo v minulom roku viac ako stotisíc eur od pozostalých.

Chybu však nemožno napraviť ďalšou chybou, lebo z neprávosti nemôže vzísť právo. Predstavenstvo technických služieb nemalo právo svojvoľne doplniť do cenníka zastupiteľstvom neschválené položky a vyberať podľa nich od občanov nájomné. To sa v právnom štáte nerobí, takto sa chyby naprávať nesmú.

Na čo je potom zastupiteľstvo, ak vedenie mestskej firmy nerešpektuje zastupiteľstvom schválené a primátorom podpísané všeobecne záväzné nariadenie mesta?

Správne malo vedenie technických služieb okamžite urobiť dva kroky.

  1. Najprv, a to až do vyriešenia problému, prestať vyberať nájomné.
  2. Hneď potom žiadať primátora, aby čo najskôr predložil poslancom návrh na doplnenie cenníka o chýbajúce položky s nájomným za hroby. To preto, aby bola vec čo najskôr uvedená na správnu mieru a hospodárenie mesta a mestskej firmy kvôli výpadku príjmov čo najmenej utrpelo.

Až po riadnom schválení výšky nájomného v orgánoch mesta sa mohlo opäť začať vyberať od pozostalých nájomné. Nie skôr.

Nič z toho sa nestalo. Konať sa začalo, až keď zastupiteľstvo poslalo hlavného kontrolóra do technických služieb. Ten pri kontrole celú neprávosť vytkol.

Bude vôľa chybu spätne napraviť?

Ak primátor v najbližších dňoch podpíše doplnené nariadenie, na prešovských cintorínoch sa opäť legislatívne čistým spôsobom zavedie nájomné za hrobové miesta.

Spätne to však nenapraví skutočnosť, že pozostalým bola počas dvadsiatich mesiacov účtovaná výška nájomného za hroby zosnulých bez právneho základu.

Až im doba nájmu v nájomných zmluvách skončí, časť z nej bude spadať do obdobia, kedy výber nájomného nemal oporu v nariadení mesta. Naviac, každý z dotknutých pozostalých môže namietať, že celé nájomné bolo určené neoprávnene a správca cintorína získal neoprávnený príjem.

Prípadne po skončení dohodnutej desaťročnej doby nájmu vyvstane otázka, čo so zaplateným nájomným za obdobie jeho nelegitímneho výberu a prečo by malo len tak prepadnúť?

Čo s tým? Ak sa chyba stala, niekto za ňu nesie zodpovednosť. Najhoršie by bolo, a toho sa obávam, ak by sa kompetentní tvárili, že sa nič nestalo a stotisíc eur od pozostalých len tak vylepšilo hospodársky výsledok mestskej firmy.

Riešením môže byť napríklad prehodnotenie uzatvorených nájomných zmlúv z toho obdobia. Bude záležať od nájomcov hrobových miest, či budú súhlasiť s predĺžením doby nájmu alebo budú žiadať vrátenie neoprávnene vybraného nájomného, prípadne sa zvolí iné riešenie.

Prvý krok by však malo urobiť vedenie technických služieb. Nie len preto, aby platili vyslovené slová riaditeľa, že „...je potrebné postupovať v súlade s platným VZN, ináč ani ako správca postupovať nemôžeme,“ ale aj preto, aby občania Prešova nemuseli mať pocit, že si z ich peniazmi môže niekto svojvoľne a bez následkov robiť, na čo nemá právo.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...