Necenzúrovaný záznam z januárového zasadnutia mestského zastupiteľstva je na webe

Celý záznam z pondelkového zasadnutia mestského zastupiteľstva je každému prístupný na webe.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ide o záznam vytvorený časovo na tzv. jeden súvislý záber z troch kamier, ktoré primátorku, poslancov a ďalších prítomných sprevádzajú počas celého zasadnutia.

Záznam začína 15 minút pred oficiálne oznámeným začiatkom zasadnutia, takže je vidieť aj to, čo sa deje pred samotným zasadnutím a aj cez prestávky.

Video je vytvorené prostredníctvom služby Youtube, ktorú v danom čase považujem z viacerých hľadísk za optimálny spôsob záznamu diania na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Ide najmä o technickú prepracovanosť, ktorá uľahčuje verejnosti prístup k sledovaniu záznamu a následnu prácu s ním.

Zhotovovanie videozáznamov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva je jednou z mojich viacerých prioritných agend.

Sprístupnenie záznamov z diskusií na zasadnutiach mestského zastupiteľstva zvyšuje kontrolu volených funkcionárov, tlačí ich k zodpovednejším a odôvodnenejším rozhodnutiam. Umožňujú aj verejnosti lepšie pochopiť rozhodnutia a potlačiť tak dôsledky mnohých dezinformácií, ktoré sú často dôsledkom nedostatku informácií.

O vážnych veciach sa často rozhoduje povrchne a bez poznania súvislostí

Som totiž príliš často svedkom toho, že závažné rozhodnutia, neraz s dopadom na konkrétne osudy ľudí, robí naše zastupiteľstvo bez dostatku informácií a poznania súvislostí.

Hovorí sa, že "Fakty pozná málokto, ale názor má každý". Výsledok vidíme každý deň v našom meste. Kontrastnejšie vtedy, keď sa vrátime z vyspelejších miest a rozdiel človeka doslova zaskočí.

Myslím si, že značnú "zásluhu" na tom má práve neodborné rozhodovanie mestských poslancov.

Aby som nekrivdil len poslancom, medzi ktorých malú chvíľu v živote nášho mesta patrím - poslanci vykonávajú svoj mandát popri svojom riadnom civilnom povolaní.

Mimo zasadnutí orgánov mesta chodia do svojej práce tak, ako každý pracujúci v tomto meste.

Pri svojom rozhodovaní sa preto musia opierať o odborné a objektívne podklady od zamestnancov mestského úradu, ktorí za svoju prácu berú plat.

Nie je to malá čiastka. Možno niekoho prekvapím, ale na platy zamestnancov úradu mesto minie viac eur, ako vyberie na dani z nehnuteľností od obyvateľov a právnických osôb v meste.

Česť výnimkám, ale často úrad pripraví pre poslancov materiály, ktorých úroveň kvality a pravdivosti je žalostná. V predchádzajúcom volebnom období to bola vec, kde sa nepodarilo dosiahnuť zmenu.

Znalci pomerov na mestskom úrade to komentujú slovami, že poslanec bol vykreslený nepriateľom úradníka. Takúto doktrínu vraj pretláčalo najúžšie vedenie mesta.

Či to až tak explicitne bolo, neviem dokázať, no z prístupu niektorých vyššie postavených zamestncov a kvality materiálov, ktoré podpisovali, to tak vyzeralo.

Verejná kontrola je jediným liekom, no niektorí s ňou majú veľký problém

Je žiadúce, aby aspoň časť verejnosti mala záujem o videozáznamy.

Môžem s potešením konštatovať, že už priamy prenos cez internet sledovalo pomerne dosť ľudí a aj ja som priamo na zasadnutí zastupiteľstva cez sociálne siete a mail dostával od vás spätnú väzbu a vyjadrenia.

Dokonca, a čo si veľmi vážim, dostal som aj faktické informácie, ktoré som hneď počas zasadnutia využil. Išlo o situácie, keď z úst iných rečníkov zazneli nepresné resp. nesprávne informácie.

Môžem len povzbudiť takéto konanie - sledujte a píšte, ak je to k veci, aj na budúce.

Hrozbou je, že niektorým kolegom poslancom publicita diskusie zo zasadnutí mestského zastupiteľstva prekáža. Nehovoria to verejne a ani otvorene, ale z diskusií a aj hlasovaní, ktoré nie sú verejné, je to jednoznačné. Otvorená diskusia je im doslova proti srsti.

Možno sa dočkáme aj zrušenia videozáznamov, hoci dúfam, že to sa nikdy v tomto volebnom období nestane.

Má mať obyvateľ mesta slušnú možnosť, aby vystúpil pred poslancami a primátorkou?

Kandidátka na primátorku mesta, dnes primátorka mesta, uviedla vo volebnom svojom programe aj tento sľub:

„Moc občana nad mocou mesta“

Priblížim zasadnutia mestského zastupiteľstva obyvateľom a tým, ktorí mestu platia mestské dane. Na každom zasadnutí zastupiteľstva predložím návrh, aby mohli dostať slovo vo vopred určenej pevnej hodine. Budem aj týmto spôsobom ctiť zásadu, že moc primátorky a poslancov pochádza len od obyvateľov mesta.

Tento sľub zatiaľ ostáva nenaplnený. Aj na pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva čakali občania s prosbami o vystúpenie pomerne dosť veľa hodín. Napokon slovo dostali, niektorí aj po vyše ôsmych hodinách čakania.

Na čiastočnú obranu primátorky musím uviesť, že o "polhodinku pre občanov" sa pokúsila, no už drvivú väčšinu mestskej rady tento nápad doslova iritoval.

Dôkazom je návrh programu, ktorý primátorka predložila do mestskej rady.

Na jeho konci sa píše: "16:30 - 17:00 hod. Vystúpenie občanov"

Členovia mestskej rady o vypustení tejto časti programu hlasovali, a tak sa v následne zverejnenom oficiálnom návrhu programu zasadnutia už nenachádza. Môj jediný hlas "proti" nestačil.

POZVÁNKA
 
Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

dňa 26. januára 2015 (pondelok) so začiatkom o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.

2. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

3. Informácia primátorky mesta Prešov o ustanovení do funkcie zástupcu primátorky mesta Prešov.

4. Informatívna správa o zmene členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., za Mesto Prešov.

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015 o Mestskej polícii v Prešove.

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

8. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie.

9. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.

10. Prerokovanie petícií obyvateľov mesta Prešov:

a) za urýchlené dobudovanie druhej časti komunikácie Pavlovičovo námestie č. 42-45 s prepojením na Škultétyho ulicu,

b) za úpravu celého vnútroblokového priestoru spolu so stanovišťami pre odpadové nádoby na Janouškovej ul. č. 13.

11. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 559/2014 zo dňa 16.6.2014 k informatívnej správe o príprave stavby „Mestský cintorín Prešov – Šváby“.

12. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017.

13. Návrh súťažných podmienok pre výber prevádzkovateľa parkovacích miest v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov.

14. Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) pozemkov parc. č. KN-C 14302/109, KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 14302/215, KN-C 14302/207 v k. ú. Prešov na výstavbu súkromnej stavby „Garážový dom Prešov − Sekčov, Sibírska ulica" pre Sell Slovakia, s. r. o., Letecká 1, 040 01 Košice − Sever.

15. Prerokovanie petícií obyvateľov mesta Prešov vo veci využitia objektu na Jánošíkovej ul. č. 70.

16. Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za zamietnutie výstavby garáže na Wolkerovej ulici.

17. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 536/2014 zo dňa 26.5.2014 k ústnej informácii k petícii obyvateľov mesta Prešov a obyvateľov časti Ticha Dolina, ulica Pri Delni a Chmeľová ulica proti investičnému zámeru „SKC Projekt Slovakia − nová zlievareň, Záborské", navrhovateľa SKC fondry, s. r. o. , Soľnobanská 7, 080 05 Prešov.

18. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

19. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

20. Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

21. Informatívna správa o realizácii investícií a opráv nad rámec bežných opráv nájomcom HC Prešov, občianske združenie, Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov na prenajatom majetku Zimný štadión vrátane areálu, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov.

22. Informatívna správa o služobných cestách a ich finančných náhradách zamestnancov mesta Prešov vrátane primátora mesta Prešov od 1.1.2013 do 26.5.2014.

23. Informácia o kreovaní funkcie predsedu a určení sekretára v jednotlivých výboroch v mestských častiach.

24. Rôzne.

25. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.

26. Záver.

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
primátorka mesta

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...