Obchvat D1 Prešov západ - juh, kadiaľ presne vedie?

Pozrite si projekt diaľnice. V poslednej dobe sa množia otázky, kadiaľ presne povedie tunelový variant diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh, ktorého spustenie výstavby mnohí očakávajú v najbližších mesiacoch.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže o projekte som písal už dávnejšie a tieto informácie zaujímajú mnohých, bol som si na mestskom úrade pozrieť a potom som si aj požičal oficiálny výkres projektu diaľnice, konkrétne výkres na podklade leteckej snímky - ortofotomapy.

Keďže úsek diaľnice vrátane dvojrúrového tunela, spájajúci dokončený úsek diaľnice od Ružomberka s úsekom ku privádzaču Košice pri obci Budimír, má niekoľko kilometrov, tak aj situačný výkres je dlhý niekoľko metrov a je rozdelený do piatich subvýkresov.

Diaľnica začína na budúcej križovatke Vydumanec, kde má byť už v tejto etape vybudovaná údajne najväčšia mimoúrovňová križovatka na Slovensku s pripravenými vyústeniami pre severný obchvat Prešova (tzv. R4) cez tunel Bikoš, okolo Veľkého Šariša, poza Fintice, Kapušany pri Prešove s vyústením pri obci Lada s perspektívou budúcej križovatky s napojením na víziu východného obchvatu.

Poďme ale späť do reality projektu. Z mimoúrovňovej križovatky má diaľnica viesť cez lokalitu Vydumanec medzi ulicami Terchovská a Malkovská. Diaľničiari dobudujú obslužné komunikácie pre tieto ulice, keďže diaľnica pretne súčasné prirodzené prepojenia.

(Odporúčanie: Video si môžete prepnúť na zobrazenie na celú obrazovku, uvidíte viacej detailov)

Malkovská ulica bude s Terchovskou ulicou prepojená nadjazdom ponad diaľnicu. Z nej bude pripravené aj napojenie na možnú budúcu komunikáciu na koniec Slávičej ulice.

Na opačnej strane bude komunikácia na Malkovskej ulici pokračovať dvojprúdovou komunikáciou na koniec ulice Ku Brezinám, kde je zástavba niekoľkých rodinných domov a bude okolo dnešného lesného skladu mestských lesov pokračovať popod diaľničný viadukt smerom ku križovatke ulice Ku Brezinám s ulicami Ku Kyslej vode a Turistická.

Diaľnica zárezom prekoná hrebeň na severnej strane ulice Za Kalváriou a približne 500 metrov od konca ulice, kde je obratisko linky č. 15 a ďalší lesný sklad, vojde západným portálom do kopca blízko Malkovskej hôrky.

Po vyše dvoch kilometroch v rovnomernom klesaní pod zemou sa dvojrúrový tunel objaví niekoľko desiatok metrov nad úrovňou rieky Torysa na konci zástavby rodinných domov na ulici Pod Willec hôrkou.

Z tohto východného portálu pôjde malými serpentínami obslužná havarijná komunikácia, prekrižuje preloženú časť ulice Pod Willec hôrkou, prekoná novým mostom rieku Torysa a nadjazdom sa napojí na nový kruhový objazd na štátnej ceste medzi Prešovom a obcou Haniska, približne v lokalite pri bývalej čistiarni odpadových vôd.

Hlavné teleso diaľnice bude z tunela pokračovať viaduktom ponad rieku Torysa  a aj spomínanú štátnu cestu z Prešova do Hanisky, neskôr sa napojí na násyp z vyťaženej horniny a bude pokračovať ku súčasnému ukončeniu diaľnice z Košíc na ktoré sa napojí v priamom smere. Vznikne nová menšia viacúrovňová križivatka, ktorý prepojí juh Prešova s diaľnicou v smere na Poprad, Žilinu a Bratislavu.

To bude miesto, kde sa bude odpájať súčasnž tranzit, ktorý dnes prechádza Prešovom všetkými smermi pri jazde vozidiel od Košíce.

Diaľnica by v naprojektovanom úseku mala úplne vylúčiť tranzit cez mesto Prešov v smere na Poprad.

Hovorí sa, že ďalšou prioritou by mal byť úsek severného obchvatu R4 od Vydumanca (križovatka Prešov - západ) po výpadovku z Prešov na Veľký Šariš. Po jeho dokončení by mesto obišla aj tranzitná doprava v smere Sabinov - Košice a opačne. To je však dnes veľmi vzdialená hudba budúcnosti.

Pokračovanie severného obchvatu až po obec Lada by zasa umožnila obísť Prešov pre tranzit v smere Poprad - Vranov. V prípade jeho dokončenia a časovej následnosti výstavby, ako som napísal, by sa mesto Prešov dalo pre tranzitnú dopravu úplne obísť, hoci by ešte neexistoval východný obchvat medzi diaľnicou z Košíc a smerom na Vranov.

Podčiarknuté a zhrnuté

Ako tak reálné kontúry má začiatok výstavby tunelového obchvatu Prešova, tzv. stavba D1 Prešov západ - Prešov juh.

Pokiaľ vás zaujíma aktuálne dianie prípravy, výstavby a prevádzky diaľnice D1 v úseku Prešov západ - Prešov juh, sledujte monitoring. Odkaz je nižšie za týmto textom.

Všetko ostatné sú dnes len vízie bez reálneho plánu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...