Obchvat D1 Prešov západ - juh, kadiaľ presne vedie?

Pozrite si projekt diaľnice. V poslednej dobe sa množia otázky, kadiaľ presne povedie tunelový variant diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh, ktorého spustenie výstavby mnohí očakávajú v najbližších mesiacoch.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže o projekte som písal už dávnejšie a tieto informácie zaujímajú mnohých, bol som si na mestskom úrade pozrieť a potom som si aj požičal oficiálny výkres projektu diaľnice, konkrétne výkres na podklade leteckej snímky - ortofotomapy.

Keďže úsek diaľnice vrátane dvojrúrového tunela, spájajúci dokončený úsek diaľnice od Ružomberka s úsekom ku privádzaču Košice pri obci Budimír, má niekoľko kilometrov, tak aj situačný výkres je dlhý niekoľko metrov a je rozdelený do piatich subvýkresov.

Diaľnica začína na budúcej križovatke Vydumanec, kde má byť už v tejto etape vybudovaná údajne najväčšia mimoúrovňová križovatka na Slovensku s pripravenými vyústeniami pre severný obchvat Prešova (tzv. R4) cez tunel Bikoš, okolo Veľkého Šariša, poza Fintice, Kapušany pri Prešove s vyústením pri obci Lada s perspektívou budúcej križovatky s napojením na víziu východného obchvatu.

Poďme ale späť do reality projektu. Z mimoúrovňovej križovatky má diaľnica viesť cez lokalitu Vydumanec medzi ulicami Terchovská a Malkovská. Diaľničiari dobudujú obslužné komunikácie pre tieto ulice, keďže diaľnica pretne súčasné prirodzené prepojenia.

(Odporúčanie: Video si môžete prepnúť na zobrazenie na celú obrazovku, uvidíte viacej detailov)

Malkovská ulica bude s Terchovskou ulicou prepojená nadjazdom ponad diaľnicu. Z nej bude pripravené aj napojenie na možnú budúcu komunikáciu na koniec Slávičej ulice.

Na opačnej strane bude komunikácia na Malkovskej ulici pokračovať dvojprúdovou komunikáciou na koniec ulice Ku Brezinám, kde je zástavba niekoľkých rodinných domov a bude okolo dnešného lesného skladu mestských lesov pokračovať popod diaľničný viadukt smerom ku križovatke ulice Ku Brezinám s ulicami Ku Kyslej vode a Turistická.

Diaľnica zárezom prekoná hrebeň na severnej strane ulice Za Kalváriou a približne 500 metrov od konca ulice, kde je obratisko linky č. 15 a ďalší lesný sklad, vojde západným portálom do kopca blízko Malkovskej hôrky.

Po vyše dvoch kilometroch v rovnomernom klesaní pod zemou sa dvojrúrový tunel objaví niekoľko desiatok metrov nad úrovňou rieky Torysa na konci zástavby rodinných domov na ulici Pod Willec hôrkou.

Z tohto východného portálu pôjde malými serpentínami obslužná havarijná komunikácia, prekrižuje preloženú časť ulice Pod Willec hôrkou, prekoná novým mostom rieku Torysa a nadjazdom sa napojí na nový kruhový objazd na štátnej ceste medzi Prešovom a obcou Haniska, približne v lokalite pri bývalej čistiarni odpadových vôd.

Hlavné teleso diaľnice bude z tunela pokračovať viaduktom ponad rieku Torysa  a aj spomínanú štátnu cestu z Prešova do Hanisky, neskôr sa napojí na násyp z vyťaženej horniny a bude pokračovať ku súčasnému ukončeniu diaľnice z Košíc na ktoré sa napojí v priamom smere. Vznikne nová menšia viacúrovňová križivatka, ktorý prepojí juh Prešova s diaľnicou v smere na Poprad, Žilinu a Bratislavu.

To bude miesto, kde sa bude odpájať súčasnž tranzit, ktorý dnes prechádza Prešovom všetkými smermi pri jazde vozidiel od Košíce.

Diaľnica by v naprojektovanom úseku mala úplne vylúčiť tranzit cez mesto Prešov v smere na Poprad.

Hovorí sa, že ďalšou prioritou by mal byť úsek severného obchvatu R4 od Vydumanca (križovatka Prešov - západ) po výpadovku z Prešov na Veľký Šariš. Po jeho dokončení by mesto obišla aj tranzitná doprava v smere Sabinov - Košice a opačne. To je však dnes veľmi vzdialená hudba budúcnosti.

Pokračovanie severného obchvatu až po obec Lada by zasa umožnila obísť Prešov pre tranzit v smere Poprad - Vranov. V prípade jeho dokončenia a časovej následnosti výstavby, ako som napísal, by sa mesto Prešov dalo pre tranzitnú dopravu úplne obísť, hoci by ešte neexistoval východný obchvat medzi diaľnicou z Košíc a smerom na Vranov.

Podčiarknuté a zhrnuté

Ako tak reálné kontúry má začiatok výstavby tunelového obchvatu Prešova, tzv. stavba D1 Prešov západ - Prešov juh.

Pokiaľ vás zaujíma aktuálne dianie prípravy, výstavby a prevádzky diaľnice D1 v úseku Prešov západ - Prešov juh, sledujte monitoring. Odkaz je nižšie za týmto textom.

Všetko ostatné sú dnes len vízie bez reálneho plánu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.