Podarilo sa vysporiadať pozemky za Kalváriou, jedna z prekážok rozvoja lokality je odstránená

Málokto si do dôsledkov uvedomoval, že pozemky pod ulicami za Kalváriou neboli mestské. Na sklonku roka sa ich konečne výhodne podarilo získať do majetku mesta.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Išlo o celú Súľovskú ulicu a takmer celú Terchovskú ulicu. Pozemky pod cestami a okolo mali v správe štátne lesy. Stalo sa tak historicky, pretože dnešné ulice boli vybudované na dávnych lesných cestách a pri všelijakých zmenách spoločenských systémov v minulom storočí "prešli" tieto pozemky na štát a ako pozemky pod lesnými cestami do správy správcu štátnych lesov.

Boli teda štátne, najprv patrili socialistickému štátu, po revolúcii boli stále štátne a keďže každý štátny pozemok má nejakého správcu, tak ako pradávne lesné pozemky ich až do novembra minulého roka spravovala organizácia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.

Pritom ide už desiatky rokov o regulérnu ulicu, spolu so susediacou Súľovskou ulicou.

Nevysporiadané vlastníctvo k pozemkom pod cestami bolo jednou z prekážok akéhokoľvek väčšieho rozvoja týchto ulíc. Podmienkou napríklad pre vydanie stavebného povolenia je totiž vždy vlastníctvo pozemku pod stavbou, v tomto prípade napríklad pod budúcim chodníkom, či budúcou rozšírenou cestou, oporným múrom alebo hoci aj zástavkovou nikou zastávky MHD.

Pochopiteľne, teoreticky sa pozemok dal vykúpiť alebo vyvlastniť, ale rozloha pozemkov len pod cestami týchto dvoch ulíc je 11 791 m2, čo je značná výmera.

Pravidlá o nakladaní zo štátnym majetkom nedovoľujú za bežných okolností, aby správca štátneho majetku odovzdal niekomu štátny majetok bezodplatne.

Našťastie, za silnej podpory niektorých obyvateľov lokality za Kalváriou, ktorým leží na srdci osud a stav ulíc, po ktorých chodia každodenne do svojich domovov a na svoje pozemky, sa podarilo nájsť právny dôvod a podklady na bezodplatný prevod týchto štátnych pozemkov do vlastníctva mesta Prešov.

20. novembra 2011 bol podpísaný protokol medzi Lesmi Slovenskej republiky, š. p. a Mestom Prešov o odovzdaní parciel pod spomínanými cestami do vlastníctva mesta.

Parcely registra C KN č. 9465 a 9467 v katastrálnom území Prešov sú ku dnešnému dňu už zapísané na liste vlastníctva mesta Prešov.

Pevne verím, že sa teraz podarí dosiahnuť viacej v rozvoji tejto lokality, ktorá má potenciál v rozvoji individuálnej bytovej výstavby. Viac informácií o tom môžete nájsť v článkoch na konci tohto textu.

Vysporiadanie pozemkov je výsledok, ktorý nie je vidieť a je dosť možné, že ho v odpočte výsledkov v tomto volebnom období nikto nedocení.

Bolo by však krátkozraké, ak by sa robilo len to, čo prinesie výsledok do roka či do dvoch a o ostatné sa nezaujímať. Dobrý hospodár a správca tak nemôže uvažovať.

Potrebné je pracovať aj na veciach potrebných z dlhodobého hľadiska, bez ktorých nebude možné dosiahnuť výsledky, ktoré sa prejavia až neskôr, ale bez dnešnej práce by neboli možné.

Vysporiadanie pozemkov pod Terchovskou ulicou a Súľovskou ulicou je jednou z takých potrebných vecí.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...