Poslanci vyzvali primátora, aby nebola podpísaná nevýhodná parkovacia zmluva s Vinci

Poslanci jedného z poslaneckých klubov a niektorí členovia komisí mestského zastupiteľstva v Prešove oficiálne vyzvali primátora, aby nepodpísal uznesenie o schválení parkovacej koncesnej zmluvy so spoločnosťou Vinci Park Slovakia, s. r. o., a aby nedošlo k podpísaniu tejto zmluvy.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ako dôvody uvádzajú zjavnú nevýhodnosť pre mesto a odporovanie zákonu. Od primátora chcú, aby zabezpečil, nech táto zmluva nebude podpísaná.

Návrh koncesnej zmluvy predložil mestský úrad poslancom na zasadnutí dňa 16. 9. 2013 bez toho, aby bol vopred prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva a v mestskej rade.

Prvotný, poslancom oficiálne doručený návrh uznesenia obsahoval schválenie úplného znenia koncesnej zmluvy a tiež poverenie primátorovi mesta, aby uzatvoril koncesnú zmluvu.

Výsledné uznesenie po zmenách, ktoré zazneli počas zasadnutia zastupiteľstva, schválila potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Oproti prvotnému doručenému návrhu je rozdiel v tom, že samotnú koncesnú zmluvu nepodpíše primátor mesta, ale majú ju podpísať a za podpis prevziať zodpovednosť konatelia mestskej obchodnej spoločnosti Prešov Real, s. r. o., páni Mgr. Peter Bobko a Ing. Juraj Hudač (druhý menovaný pôsobí súčasne aj ako riaditeľ prešovskej pobočky Sociálnej poisťovne).

Právomoc dať konateľom mestskej firmy pokyn na uzatvorenie zmluvy má primátor mesta.

Primátor medzičasom uznesenie zastupiteľstva podpísal, nerozhodol sa ho teda „vetovať“.

Dočasná a nevypovedateľná. Dočasná aj do nekonečna

Zmluva je formulovaná ako „dočasná“ až do chvíle, kým nebude podpísaná trvalá zmluva s víťazom výberového konania.

V prípade, ak by z rôznych dôvodov nedošlo k podpísaniu zmluvy s víťazom, dočasná zmluva môže byť účinná neobmedzene dlho. Je totiž prakticky nevypovedateľná.

Už súčasné schválené znenie zmluvy bude po podpise garantovať spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o., nárok na výber všetkých úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel, a to až do skončenia jej účinnosti.

Výberové konanie sa ešte nezačalo. Podľa uznesenia by mali byť jeho podmienky prerokované v mestskom zastupiteľstve a schválené uznesením. Zastupiteľstvo určilo termín do 30. 9. 2013.

Schválenie podmienok výberového konania však môže väčšina v zastupiteľstve „pohodlne“ zablokovať alebo oddialiť a tak dosiahnuť nesplnenie tejto nutnej podmienky pre vyhlásenie výberového konania. To môže mať za následok pretrvanie dlhodobo nevýhodných podmienok pre mesto a jeho obyvateľov, keďže by platila súčasná „dočasná“ zmluva.

Ak by aj súťaž bola vypísaná, môže sa stať, že sa do nej neprihlási nikto. Prípadne budú niektorí uchádzači vylúčení pre nesplnenie podmienok. Ak by sa napríklad stalo, že sa súťaže zúčastní a do vyhodnotenia sa dostane len spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., môže sa potom táto spoločnosť rozhodnúť, či je pre ňu výhodnejšie podpísať zmluvu podľa súťažných podmienok alebo zmluvu nepodpísať, takže ostane účinná zmluva schválená poslancami pred týždňom.

Môžeme síce dúfať, že súťaž bude férová, no podmienky, ktoré už uzreli svetlo svetla, boli diskriminačné, akoby šité pre firmu istých parametrov, čo predznamenalo výsledok takej súťaže.

Zjavná nevýhodnosť pre mesto

Poslanci vo výzve uvádzajú niekoľko faktov, ktoré vyplývajú z oficiálnej informácie, ktorú mi poskytla radnica na základe mojej interpelácie.

Fakty:

 • Tŕžby spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o., boli v roku 2012 v sume 308 348 eur, z toho výnos mesta bol 45 870 eur (14,9 %).
   
 • Priemerné tŕžby spoločnosti boli v roku 2012 za jeden mesiac v čiastke 25 696 eur. Toľko priemerne každý mesiac zaplatili za parkovanie Prešovčania a návštevníci mesta.
   
 • Tržby spoločnosti boli v mesiaci október 2012 v sume 28 357 eur, z toho výnos mesta bol 4 170 eur (14,7 %).
   
 • Celkové tržby spoločnosti boli za obdobie júl 2008 až december 2012 v sume 867 712 eur, z toho výnos mesta bol 145 950 eur (16,8 %).

Z celkových tržieb za parkovanie si teda spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., ponechala a do rozpočtu mesta sa nedostalo 721 762 eur.

To je suma peňazí, ktoré sa po odpočítaní nákladov na prevádzku parkovania mohla dostať do mestského rozpočtu, no kvôli predchádzajúcej zmluve z roku 2008, ukončenej na konci augusta, sa do rozpočtu nikdy nedostali a už sa ani nedostanú.

Podľa textu zmluvy schváleného pred týždňom, sa v zásade zachovávajú pre mesto Prešov nevýhodné podmienky z koncesnej zmluvy, podpísanej primátorom mesta, so spoločnosťou Vinci Park Slovakia, s. r. o., dňa 27. 5. 2008 s tým, že mesačný podiel na prevádzkovom zisku sa stanovuje na pevných 5 000 eur mesačne.

„Ak zvážime priemerné mesačné tržby spoločnosti z minulosti v roku 2012 v mesačnej výške 25 696 eur resp. tŕžbu spoločnosti za mesiac október 2012 vo výške 28 357 eur, tak je navrhovaný mesačný podiel mesta vo výške 5 000 eur (17,6 %) zjavne nevýhodný pre mesto vzhľadom na hodnotu poskytnutej protislužby zo strany spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o.,“ uzatvárajú tému nevýhodnosti poslanci vo výzve primátorovi.

Čo by sa za tie peniaze dalo získať?

Počítajme spolu.

V roku 2012 spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., uviedla v oficiálnom výkaze, že od šoférov vybrala 308 348 eur. Pripomínam, že služby spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o., sú zaťažené daňou z pridanej hodnoty. K tomu sa však ešte dostaneme neskôr.

Hoci z čísel vyplýva, že tŕžby pre spoločnosť sa každým rokom zvyšujú, pre zjednodušenie uvažujme s touto sumou aj pre nasledujúce roky.

Z tejto sumy 308 348 by za predpokladov dostalo mesto len púhych 60 000 eur, ani nie jednu pätinu. Tak rozhodli poslanci, ktorí považujú za postačujúce, ak mesto dostane mesačne 5 000 eur, hoci oficiálne tŕžby sú mnohonásobne vyššie.

Nech zo zostávajúcej sumy sú odhadom 48 000 eur ročné náklady na prevádzku parkovacieho systému, čiže 4 000 eur mesačne, čo nie je vôbec málo, keďže parkovacia inraštruktúra je v súčasnosti už vybudovaná a netreba do nej úvodnú investíciu. Upozorňujem, že je to len odhad a ten nemusí byť presný.

Ostával by zvyšok niečo nad 200 000 eur, ktorý by však nekončil v rozpočte mesta Prešov, ale v účtovníctve spoločnosti Vinci Park Slovensko, s. r. o.

Ak budeme uvažovať, že jedno nové parkovacie miesto na solídnej úrovni môže stáť so všetkým potrebným naokolo 2 000 eur (o tejto odhadovanej sume môžeme samozrejme diskutovať), ročne prídeme o možnosť vybudovať v meste 100 parkovacích miest.

To je jasná odpoveď na to, prečo „nie sú peniaze,“ hoci máme oprávnene pocit, že sme ich zaplatili, keď platíme za parkovné.

Čo na to cestný zákon?

Cestný zákon v § 6a ods. 2 hovorí: „Výnos z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce.

Poslanci vo výzve primátorovi píšu: „Podľa navrhovanej zmluvy by sa úhrada za dočasné parkovanie, ktorú platia občania, stala príjmom súkromnej spoločnosti a nie mesta Prešov a jeho rozpočtu, ako prikazuje zákon.

Keď som tento argument vyslovil na zasadnutí zastupiteľstva, videl som, ako primátor krútil hlavou. Ale nevyvrátil ho.

Citácia zo zákona nepresvedčila ani poslancov, ktorí za zmluvu hlasovali.

Schválili dokonca pre spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., vyviňovaciu klauzulu, ktorá túto spoločnosť zbavuje zodpovednosti, ak by zmluva mala akúkoľvek právnu chybu.

Škandalózne je, že dokonca poslanci schválili také podmienky, ktoré po nadobudnutí účinnosti zaviažu daňových poplatníkov mesta Prešov uhradiť spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o., všetku škodu, ak by sa dodatočne ukázalo, že takúto zmluvu nebolo možné uzavrieť pre ľubovoľné právne alebo faktické prekážky.

Pre toho, kto by tomu nechcel uveriť, odcitujem doslova článok 2.2 koncesnej zmluvy, v ktorom sa o tom píše:

Mestská spoločnosť (pozn. autora: Prešov Real, s. r. o.) vyhlasuje, že uzavretiu tejto zmluvy nebránia žiadne právne ani faktické prekážky na strane Mestskej spoločnosti a je preto plne spôsobilá túto zmluvu uzavrieť. V prípade, ak sa však toto vyhlásenie Mestskej spoločnosti ukáže ako nepravdivé s dôsledkom neplatnosti alebo neaplikovateľnosti tejto Zmluvy, Mestská spoločnosť odškodní spoločnosť VPS v rozsahu všetkej škody, ktorá jej vznikne v súvislosti s plnením tejto Zmluvy ako aj nákladov, ktoré v súvislosti s plnením tejto zmluvy účelne vynaložila. Pre vylúčenie pochybností spoločnosť VPS vyhlasuje, že záväzky vyplyvajúce z tejto Zmluvy prijala iba za podmienky prijatia takéhoto záväzku Mestskej spoločnosti, keďže tak povinná urobiť nebola.

Na čo je primátorovi koncesná firma, keď to vieme zabezpečiť lacnejšie?

Primátora sme už skôr vyzvali, aby výber parkovného robilo mesto a prevádzku parkovacieho systému (ak sa to tak dá nazvať) zabezpečoval mestský úrad v spolupráci s mestskými firmami.

Považujeme to za lacnejšie a výhodnejšie pre mesto a jeho obyvateľov.

Nehovoriac o tom, že spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., vyberala parkovné ako platu za službu, čiže vodiči zaplatili aj daň z pridanej hodnoty, ktorá sa odvádza do štátneho rozpočtu a neostáva v mestskom rozpočte. Sadzba dane z pridanej hodnoty je v súčasnosti 20 percent. Je to jeden z mnohých argumentov, prečo je nevýhodné, ak sa parkovné vyberá cez obchodnú spoločnosť, akou Vinci Park Slovakia, s. r. o., je.

Bezmocnosť? Nie!

Počas schvaľovania koncesnej zmluvy viedli poslanci diskusiu, ktorá je zaznamenaná a s prístupom na internet si ju môžete sami pozrieť (http://www.tv7.sk/index.php/zaznam/zastupitelstvo/160-xlii-msz-presov).

Argumentovali len tí, ktorí mali v rukách argumenty o nevýhodnosti zmluvy pre mesto a jeho obyvateľov. Ostatní väčšinou mlčali, takže dôvody pre podporu textu nevýhodnej zmluvy nepovedali.

Keď sa hlasovalo, deliaca čiara bola pomerne ostrá. Za navrhovanú zmluvu hlasovala drvivá väčšina poslancov dvoch poslaneckých klubov:

 • Klub nezávislých poslancov, ktorí reprezentujú názory primátora,
 • Poslanecký klub SMER – SD a nezávislých poslancov.

Čo ich viedlo k rozhodnutiu, ktoré podľa môjho názoru zbytočne a bezdôvodne pripraví mesto o balík peňazí na potrebné veci, ktoré nám chýbajú, sa treba pýtať ich menovite.

Ich priezviská sú a za koncesnú zmluvu na parkovanie hlasovali:

 • Andraščíková,
 • Andrejčák,
 • Bačík,
 • Benko (Ivan),
 • Benko (Miroslav),
 • Ďurčanská,
 • Grega,
 • Kaliňák,
 • Klein,
 • Kollárová,
 • Komanický,
 • Laca,
 • Lipka,
 • Lukáč,
 • Malaga,
 • Mrouahová,
 • Pavlovičová,
 • Pucher,
 • Zamborská.

Hlas „za“ bol pripísaný aj poslancovi Tkačíkovi, ten však hneď po ukončení hlasovaní tvrdil, že došlo u neho k nesprávnemu hlasovaniu. Jeho hlas nebol rozhodujúci.

Mimochodom, schválený text novej zmluvy v jednom zo svojom ustanovení preberá priamo všetky ustanovenia zmluvy z roku 2008, ktoré podpísal bez súhlasu vtedajšieho zastupiteľstva primátor mesta. Súčasní poslanci teda legitimizovali a vyjadrili súhlas s podmienkami zmluvy, ktorú nejeden z nich v minulosti kritizoval.

Príčinou hlasovania možno bola dohoda, ktorej motívy nepovažujem za také, ktoré by boli pre naše mesto a jeho obyvateľov prospešné. Svoje skutočné motívy vyššie menovaní zatiaľ nevysvetlili, hoci „poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva“ (§ 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení). To je mimochodom priestor pre každého voliča, aby sa to ktoréhokoľvek poslanca opýtal, kontakty na poslancov sú na mestskom webe.

Kedy to zopakujú na budúce?

Ak konkrétni poslanci rozhodli nezrozumiteľne a spôsobom, ktorý považujem za nevýhodný pre mesto, môžu to na budúce zopakovať tiež.

Zdalo by sa, že ten obyvateľ mesta, ktorý s takým rozhodnutím svojich poslancov nesúhlasí, môže len bezmocne pozerať na to, ako sa pripravuje postupnými krokmi pôda na tunelovanie príjmov, ktoré by inak skončili v rozpočte mesta.

Našťastie to tak nie je.

O niektorých z nich sa hovorí, že budú kandidovať o niekoľko týždňov spolu so svojimi zoskupeniami do zastupiteľstva vyššieho územného celku.

Ak nechcete, aby rozhodnutia podobného charakteru robili aj tam, stačí tentoraz málo. To málo ma každý z nás, voličov, vo svojej hlave, vo svojich rukách a v svojich nohách.

Je to jednoduché. Stačí sa o niekoľko týždňov vybrať voliť a svoj hlas nedať im, ale iným kandidátom.

(Poznámka: Pre úplnosť dodávam, že tiež uvažujem o kandidatúre, definitívne rozhodnutie bude zrejmé o týždeň, keď je termín na podávanie kandidátnych listín do volieb.)

Príbeh nevýhodnej koncesnej zmluvy so spoločnosťou Vinci Park Slovakia sa v zastupiteľstve nezačal pred týždňom. Začal sa ešte v júni, keď viceprimátor Pucher predložil návrh zmluvy do zastupiteľstva ako svoj vlastný, v ktorom okrem iného navrhol aj zvýšenie parkovného a spoplatnenie parkovania na ďalších uliciach a na Sídlisku duklianskych hrdinov.

O tom som však už písal na mojej internetovej poslaneckej stránke, kde sa môžete dozvedieť viac zo zákulisia.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...