Prajem si, aby sa Prešovčania nemuseli báť psov v uliciach mesta

Obyvatelia mesta sa obracajú na ľudí vo vedení mesta so svojími podnetmi. Včera sa jeden z Prešovčanov obrátil na náčelníka mestskej polície, poslancov a primátora, aby využili svoje kompetencie a zbavili obyvateľov strachu z nebezpečných psov v uliciach mesta.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Celé znenie podnetu obyvateľa jedneho z prešovských sídlisk citujem po jeho anonymizácii nižšie.

Začiatkom apríla sa totiž zdalo, že Prešov bude mať čoskoro nariadenie o držaní psov, od ktorého si mnohí sľubujú zásadné zlepšenie situácie.

Dobrou správou je, že mestské zastupiteľstvo požiadalo uznesením primátora mesta, aby pripravil nové všeobecne záväzné nariadenie mesta o podmienkach držania psov.

Primátor zatiaľ toto uznesenie nesplnil, čaká totiž v zmysle uznesenia na schválenie "príslušného zákona" v národnej rade. To sa však v dohľadnom čase nemusí stať a takmer isto vzhľadom na legislatívny proces v parlamente ani nestane.

Nové všeobecne záväzné nariadenie musíme prijať preto, lebo okresný prokurátor podal tzv. prokurátorský protest proti platnému Všeobecne zaväznému nariadeniu mesta Prešov č. 171/2008 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Prešov.

Je totiž povinnosťou prokurátora kontrolovať, či zastupiteľstvo neprijalo také rozhodnutie alebo nariadenie, ktoré by bolo v rozpore so zákonom. Žiaľ, aj to sa stáva a sa to náhodou stane, je prokurátor povinný podať tzv. protest.

Zastupiteľstvo sa protestom musí zaoberať a protiprávny stav odstrániť.

Konkrétne nezákonnosti nariadenia z roku 2008 sú dobre popísané a vyargumentované v proteste prokurátora. Kópia je súčasťou písomného materiálu pre rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva dňa 2. 4. 2013.

Tamtiež je aj text platného nariadenia č. 171/2008. Materiály na zasadnutie zastupiteľstva sa v Prešove vopred zverejňujú na internete, takže sú každému dostupné.

Všetky schválené všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov musia byť povinne zverejnené na internetovej stránke mesta, kde si ich tiež môže ktokoľvek pozrieť, ak ho to zaujíma.

Nové nariadenie sme mohli mať už v júni

Podľa pôvodného materiálu o proteste prokurátora, ktorý vypracoval úrad pre poslancov, mal úrad pripraviť nové nariadenie  a predložiť ho už v júni na schvaľovanie do zastupiteľstva.

Novým nariadením sa totiž malo súčasne s novými pravidlami zrušiť aj nezákonné nariadenie č. 171/2008. Tak sa mali uviesť do života nové pravidlá držania psov, ktoré by už nemali byť v rozpore so zákonom.

Žiaľ, jeden z poslancov navrhol odloženie schválenia nového nariadenia a tak hoci by sme dnes už mohli mať prijaté nové nariadenie, toto nové nariadenie mesto Prešov stále nemá.

Dodnes nezrušené nariadenie z roku 2008 je protizákonné a preto neaplikovateľné v uliciach mesta.

Je právom poslanca dávať pozmeňovacie návrhy, no návrhom by nemala chýbať základná logika, ktorá našťastie ostáva v platnosti, aj keď poslanci tvrdohlavo odhlasujú hlúposť.

Na nezmyselnosť návrhu poslanca upozornil hneď po jeho vystúpení v rozprave primátor, v diskusii som vystúpil aj ja, naozaj nečakajúc, že zjavne nelogické uznesenie, vedúce veľmi pravdepodobne k právnemu vákuu, bude schválené.

Keďže zvukové záznamy a tabuľky s hlasovaním jednotlivých poslancov sa zverejňujú na mestskej stránke, každý si môže desať minút trvajúci záznam rozpravy vypočuť sám na vlastné uši a urobiť si názor o argumentoch a aj o hlasovaní jednotlivých poslancov a poslankýň.

Každý návrh, aj nelogický, sú povinní posúdiť poslanci podľa svojho najlepšieho vedomia, svedoma a v súlade so zákonmi. Je to naša kompetencia a zodpovednosť, tak sa píše v sľube poslanca.

Zákonne žiaľ nepostupovali ani poslanci, ktorí hlasovali za nelogický pozmeňujúci návrh poslanca, aby sa s odstránením nezákonnosti čakalo na neurčitý čas až do akéhosi rozhodnutia národného parlamentu v Bratislave.

Bola ich väčšina a obrazne povedané "odložili" prijatie nového nariadenia a odstránenie protizákonného stavu do doby až "po schválení príslušného zákona Národnou radou Slovenskej republiky".

Akýsi očakávaný zákon však dodnes parlament neschválil a nie je ani jasné, kedy bude schválený a či vôbec bude schválený. Život beží ďalej aj napriek tomu, že parlament má prázdniny.

Ako poslanec sa snažím udržiavať prehľad nielen v zákonoch, ktorými sme v samospráve povinní sa riadiť, ale sledujem v rámci možností aj legislatívny proces v národnej rade.

Ako každý, kto sa o problematiku zaujíma, si mohol všimnúť zverejnený list ministra Jahnátka, ktorým stiahol z rokovania národnej rady návrh zákona o držaní psov.

Svedčí to o tom, že na "zaručené" informácie, ktoré vtedy zaznievali v kuloároch radnice o rýchlom prijatí zákona v národnej rade parlamentnou väčšinou, sa nemožno spoliehať a jedinou istotou je zdravý rozum.

Zastupiteľstvo musí tiež dodržiavať pravidlá a zákon

Mestské zastupiteľstvo však má jednoznačnú zákonnú povinosť podľa zákona o prokuratúre, konkrétne podľa § 25, v 90-dňovej lehote nezákonné nariadenie zrušiť a schváliť prípadne nové nariadenie:

(2) Orgán verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu.

(3) Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

O proteste rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom zasadnutí uznesením č. 360/2013 tak, že uznalo nezákonnosť nariadenia z roku 2008.

Keďže zákon v tom prípade ukladá mestskému zastupiteľstvu zrušiť nezákonné nariadenie najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, v tomto prípade lehota uplynula 4. 6. 2013, keďže prokurátor svoj protest doručil radnici 6. 3. 2013.

Zákon dokonca používa pojem, že zastupiteľstvo tak musí urobiť "bez zbytočného odkladu".

Mestské zastupiteľstvo po tomto dátume porušuje zákon, keďže nedodržalo lehotu na odstránenie protiprávneho stavu.

Praktickým dopadom vzniknutej situácie na obyvateľov mesta a život v ňom je fakt, že Prešov má síce formálne platné nariadenie o držaní psov z roku 2008, to je však nezákonné a teda prakticky neaplikovateľné v celom rozsahu, čo uznal uznesením aj sám kompetentný orgán mesta - mestské zastupiteľstvo.

Uznalo, ale v zákonnej lehote napokon nekonalo.

Mestská polícia tak nemôže účinne zasahovať v prípadoch, ak držiteľ psa porušuje ustanovenia platného, ale nezákonného nariadenia.

Myslím si preto, že bolo zo strany zastupiteľstva nesprávne a aj nezákonné odkladať nápravu nezákonnosti do udalosti, ktorá nemusí nastať resp. nie je isté, kedy nastane. Myslím tým čakanie na schválenie "príslušného" zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.

Na čakanie nebol a nie je žiadny dôvod, hádam okrem "lenivosti" poslancov zaoberať sa novým nariadením na dvakrát, čo však naozaj nie je relevantný dôvod.

Stále totiž platí zákon 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov, čiže nové "opravené" nariadenie mohlo, môže a musí vychádzať z doteraz platného zákona.

Nezákonnosť v zastupiteľstve vytvára nebezpečenstvo v uliciach mesta

Problémy s nezákonným a doteraz nezrušeným VZN na seba nedali dlho čakať, o čom svedčí aj spomenutý podnet obyvateľa.

Problematika spolunažívania ľudí a psov na sídliskách je hlbšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Niekedy neboli žiadné "vézetenka", ale komunita svojich psov poznala, ľudia so psami spolunažívali. Všetci sa navzájom poznali, zvieratá poznali ľudí, ľudia psov. Vedelo sa, komu pes patrí, akú má povahu ba aj to, aký je jeho majiteľ.

Každý domáci vedel, čo môže od ktorého psa čakať. Psy mali svoje teritoriá, domácich poznali, neznámich sa pudovo snažili zahnať, aby chránili svoju ľudsko-psiu "svorku". Všetko bolo, ako má byť.

Takmer nikto nechoval psa, ak by ho nepotreboval. Ľudia chovali psov presne na to, na čo psa potrebovali. Na stráženie domu alebo na pomoc pri práci. Spoločenská funkcia bola sekundárna.
 
Toto všetko dnes často už neplatí... a prírodu a jej zákonitosti neoklameme, tu neexistujú skratky. Psom sú naše zákony a nariadenia ukradnuté.
 
Preto je vhodné upraviť spoločenské vzťahy, čo sa týka držania psov a preniesť zodpovednosť za psa na jeho majiteľa resp. držiteľa.

Som presvedčený, že nastavovanie pravidiel spolužitia by malo prebiehať v diskusii, najlepsie aktívnym zapojením obyvateľov mesta. K tomu by ľudia vo vedení mesta mali ísť príkladom a vytvoriť na to podmienky.

Možno obyvatelia nebudú mať o túto diskusiu záujem alebo sa nevydarí, pretože v Prešove zatiaľ chýba zvyk diskutovať vopred o nariadeniach mesta.

Aj v takomto prípade by však verejne pred očami a ušami obyvateľov mesta mala prebiehať diskusia na úrovni zodpovedných ľudí vo vedení mesta, najmä poslancov, primátora a načelníka mestskej polície.
 
Diskusia nie je zbytočná, práve naopak, hoci často počúvam názory o zbytočnosti diskusie so slovami, že "ľudia si nás zvolili, aby sme za nich rozhodovali, tak diskusia netreba". Nesúhlasím.

Diskusia pred prijatím rozhodnutí, ktoré majú zmeniť život v meste, majú slúžiť na to, aby sa do širšieho povedomia dostalo, že nejaký problém je, ze sa hľadá jeho najlepšie priechodné riešenie, aké to riešenie napokon je a prečo je práve také. To preto, aby riešenie potom v praxi aj fungovalo a všetci sme chápali, prečo by sme sa mali správať tak, ako sa navrhuje.

Zúročí sa to, keď proces vyvrcholí prijatím VZN a bude nasledovať osveta vrátane preventívnej činnosti, ale v nevyhnutných prípadoch aj sankčnej činnosti mestskej polície.

Pravda, nie s cieľom bezhlavo vyberať pokuty a šikanovať obyvateľov mesta, ale s cieľom uviesť do života pravidlá pokojného spolunažívania psov, ich majitelov a ostatných obyvateľov mesta, ktorí z niektorých neznámych psov na verejných priestranstvách jednoducho pociťujú strach o seba alebo svojich blízkych.

Čo napísal obyvateľ vo svojom podnete poslancom?

Dovolím si parafrázovať obsah podnetu, s ktorým sa konkrétny podpísaný obyvateľ obrátil na náčelníka mestskej polície, zamestnanca mestskej polície, primátora mesta a podnet poslal na vedomie aj trom poslankyniam.

Predmet: Názor občana mesta Prešov - psy v meste
Komu:
jan.andrejko@presov.sk, mestska.policia@presov.sk, ladislav.kmec@presov.sk, primator@presov.sk
Kópia: andra@unipo.sk, svetlana.pavlovicova@vucpo.sk, turcanova.andrea@gmail.com


Vážení zástupcovia mestskej polície a mestského zastupiteľstva v Prešove,
obraciam sa na Vás ako občan mesta Prešov s problémom, ktorý myslím trápi viacerých obyvateľov. Konkrétne sa mi jedna o upozornenie na situáciu s majiteľmi tzv. nebezpečných psov.

Totiž postupne je vidieť v uliciach mesta a na jednotlivých sídliskách čoraz viac už na pohľad nebezpečných psov – rôzne rasy – nechcem používať pojem „bojové psy“ – ale som presvedčený, že viete aké druhý psov tu spomínam. Konkrétne, bývam na Sekčove, a stáva sa mi, že sa na chodníku musím doslova vyhýbať psom. A rovnako aj iní rodičia s malými deťmi, mamičky s kočíkmi, atď.

Máloktorý s týchto psov má košík, a často sa stáva, že dokonca nemajú tieto psy ani vôdzku. Ak si slušný človek dovolí majiteľov týchto psov upozorniť, aby psov uviazali, tak v lepšom prípade povedia notoricky známu vetu – „veď on Vám nič nespraví“. Nuž, ja nepotrebujem skúšať na vlastnej koži, či je to pravda.  V horšom prípade sa tvária, že toho psa majú naozaj ako zbraň – a ešte zhodnotia, že môžeme na nich zavolať políciu.

Toto pomerne často zažívam napr. v okolí ulíc Federátov a Smreková.

Naposledy minulý týždeň, kedy sa spoza bloku na ulici Smreková 2 (smerom k potoku, ktorý tečie za bytovým domom) na chodník vyrútil dosť veľký pes (nerozoznávam rasy, ale vyzeral ten pes ako americký buldog alebo argentínska doga – podľa obrázkov čo som porovnával) a namieril si to najprv k mojej manželke, a hneď na to k dievčaťu, ktoré malo na rukách nejakého pudla, a ten pes začal okolo nej krúžiť.

Vzápätí sa do cesty dostala aj mladá mamička s kočiarom, ktorá rovnako zdrevenela od strachu. Majiteľa psa nebolo vidno, až po relatívne dlhej chvíli  sa objavil s mobilom pri hlave. Avšak vôbec mu nevadilo, že jeho pes krúži okolo iných ľudí  - doslova ich držal v šachu, a nereagoval na ich opatrný krik, aby s tým psom niečo robil. Našťastie tam prišiel nejaký muž z blízkeho bytového domu, ktorý si v danej situácii našťastie išiel vonku „zapáliť“. Dostal sa do slovnej potýčky s majiteľom psa, avšak ten ani potom nedal psa na vôdzku, ale išiel ďalej za dom na ulici Smreková  a nechal tam psa voľne behať. Tento pán potom tvrdil, že ide na mestskú políciu, ale neviem, či tam aj naozaj bol.

Manželka bola v takom šoku, že nebola bohužiaľ schopná zavolať políciu.
Iná pomerne častá situácia je taká, kedy majitelia týchto psov idú „vyvenčiť“ svojich „miláčikov“ do parku nad Základnou školou na Šrobárovej ulici, resp. nechajú ich na voľno behať po chodníku okolo školy. Cez spomínaný park vedie chodník, kde chodí veľa ľudí, a o pohybe psov v blízkosti školy ani netreba snáď diskutovať.

A toto je len špička ľadovca, a rozhodne sa nejedná len o sídlisko Sekčov.

Neviem, aké sú VZN mesta Prešov, a či majú byť psy podľa zákona naozaj na vôdzkach a s košíkmi. Obávam sa, že možno ani nie. A rovnako sa obávam, podľa príkladov, ktoré sa stali na iných miestach na Slovensku, že majiteľovi psa sa v podstate nič nestane, ak jeho pes niekomu ublíži. (pokuta 30e – to isté uznáte, že nie je trest, ak dôjde k ublížení na zdraví človeka) .  A zrejme aj preto sa majitelia psov neboja ich využívať ako zbrane a slušní ľudia sa im musia vyhýbať na ulici.

Avšak myslím si, že netreba čakať, kým sa naozaj stane nejaké nešťastie – napr. v oblasti spomínaných miest. A chcem Vás týmto poprosiť, či je možné robiť náhodne kontroly na týchto miestach – či už cez pracovné dní, alebo víkendy, cez deň aj podvečer. Netvrdím, že sa v týchto miestach mestská polícia nepohybuje, len mám pocit, že treba na to upozorniť, možno aj osvetovo.

Rovnaký problém majú aj rodičia s malými deťmi, ktorí si občas musia vyberať detské ihriská, pretože tam chodia venčiť psy ich majitelia, veď „nikomu neublížia“.

Tento problém sa už pomaly stáva celospoločenským problémom na Slovensku, avšak ako sa o ňom chvíľu v parlamente hovorilo,  tak sa na to už aj zabudlo (môj osobný názor je, že sa na to zabudlo zámerne...). Ale myslím, že v našom peknom meste by sme si na tento problém mohli dať väčší pozor. (nakoniec, aj v mestskom zastupiteľstve sú poslanci NR SR, môžu to tiež zobrať ako podnet ako pomáhať občanom a voličom)

(...)

Mám rád mesto Prešov, žijem tu, platím poctivo dane a poplatky mestu aj štátu,a myslím si, že mám právo upozorniť na takýto problém, ktorý trápi veľa občanov (len nie každý to dá aj verejné najavo, resp. kde sa nenájde spravodlivosť, tam sa zvyčajne hľadajú mimozákonné riešenia).

Ďakujem za pochopenie a pomoc.

Každý občan môže ovplyvniť, ako bude vyzerať nariadenie o držaní psov

Predpokladám, že skôr či neskôr, sa do zastupiteľstva dostane na schválenie návrh nového nariadenia o držaní psov.

Či to bude po opakovanom proteste prokurátora, alebo začne radnica dodržiavať zákony, to uvidíme.

Skôr, ako sa návrh nariadenia dostane pred poslancov, musí byť vopred zverejnený aj na internetovej stránke mesta a každý občan, ale aj právnická osoba, má právo k textu nariadenia podať pripomienku. Úrad sa musí touto pripomienkou zaoberať a návrh riešenia pripomienky predložiť v materiáloch poslancom.

Toto právo každého občana je dané v zákone a berie sa veľmi vážne. Občania aj v Prešove pripomienky podávajú, no zatiaľ to nie je veľmi rozšírené.

Pre poučenie citujem, ako presne je verejné pripomienkovanie nariadenia upravené v § 6 zákona o obecnom zriadení

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(...)

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

Vzhľadom na to, že v Prešove je registrovaných niekoľko tisíc psov a pôjde o nariadenie, ktoré sa bude týkať psíčkarov a aj nepsíčkarov, bolo by žiadúce, aby sa do pripomienkovania zapojil každý, kto s navrhovaným nariadením (až sa dostane na úrade rad) nebude stotožnený.

Stačí sledovať na internetovej stránke mesta takzvanú elektronickú internetovú tabuľu a po zverejnení návrhu si ho prečítať a pripomienky poslať hoci aj mailom na úrad.

Náhodou dnes na úradnej tabuli bolo zverejnené schválené nariadenie o zákaze požívania alkoholických nápojov v meste. Ale to je iný príbeh.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.