Predložil som niekoľko koncepčných návrhov na zmenu územného plánu

V uplynulom období mohol ktokoľvek podávať návrhy na zmeny v územnom pláne mesta. Je to jeden z najdôležitejších dokumentov samosprávy, ktorý má nepriamy, ale veľmi podstatný vplyv na život obyvateľov v meste.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ako informujem v inom článku, od občanov a aj z vlastných poznatkov úradu sa nazbieralo dovedna až okolo 200 podnetov, ktorými sa bude úrad teraz zaoberať a vytvorí z nich prvotný návrh.

Po patričnom procese by napokon o finálnej zmene územného plánu malo rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Harmonogram predpokladá, že by to mohlo byť približne o rok, na jar v roku 2013.

Keďže zmeny v územnom pláne nie sú na každodennom poriadku, ako poslanec som podal na úrad niekoľko koncepčnejších návrhov v nasledujúcom znení.

Týmto dávam návrh na zmeny a doplnenie územného plánu mesta Prešov:

 1. Vytvoriť samostatný výkres pre sieť cyklistickej dopravy.
 2. Definovať ďalšie cyklistické komunikácie nižšieho významu nad rámec siete hlavných a priečných trás (v zmysle ich súčasného definovania v regulatíve RL 1.4) s cieľom dosiahnuť dostatočné pokrytie celého územia mesta cyklistickými komunikáciami nižšieho dopravného významu a ich blízku a bezpečnú dostupnosť pre väčšinu obyvateľstva. Rezervovať ich koridory a ochranné pásma v území.
 3. Definovať v záväznej časti územného plánu regulatívy pre súbeh resp. križovanie cyklistických komunikácií s komunikáciami pre iné druhy dopravy vrátane súbehu a križovania s chodníkmi pre chodcov.
 4. Doplniť v záväznej časti územného plánu regulatívy pre statickú cyklistickú dopravu.
 5. Definovať ochranné pásma pre cyklistické komunikácie.
 6. Definovať v území úplnú sieť výhľadových lokality (bodov) pre automatické výpožičné stanice bicyklov. Umiestnenie skoordinovať so sieťou cyklistickej dopravy.
 7. Definovať v území výhľadové lokality (body) pre budúce zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) a zosúladiť ich s koncepciou dostupnosti MHD.
 8. Rozpracovať a spodrobniť v územnom pláne systém integrovanej verejnej dopravy (integrovaný dopravný systém) do samostatnej kapitoly a podľa možnosti aj do samostatnej grafickej časti.
 9. Skoordinovať regulatívy pre záchytné parkoviská so sieťou zastávok integrovanej dopravy a sieťou cyklistickej dopravy, s výhľadom zavedenia systému P+R.
 10. Doplniť regulatív pre telekomunikácie a spoje tak, že telekomunikačné stožiare a iné zariadenia nesmú narušovať horizont mesta a pohľadové dominanty zo žiadneho možného uhla pohľadu.
 11. Doplniť regulatív pre telekomunikácie a spoje tak, že je žiaduce budovať a podporovať optické komunikačné siete vo všetkých lokalitách s obytnou funkciou, a to aj vrátane zástavby rodinných domov.
 12. Prehodnotiť v regulatíve pre telekomunikácie a spoje trend presmerovávania analógových okruhov na sieť ISDN a prioritizovať radšej rozširovanie optických komunikačných sietí.
 13. Aktualizovať územný plán vzhľadom na digitalizáciu pozemného televízneho a rozhlasového vysielania.
 14. Doplniť regulatív pre energetiku a zásobovanie teplom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) tak, aby zohľadňoval estetické kritériá pri umiestňovaní fotovoltických panelov na existujúce stavby.
 15. Podrobnejšie rozpracovať regulatív pre parkovanie v obytných súboroch bytových domov, rešpektovať pri tom právo obyvateľov na priaznivé životné prostredie.
 16. V oblasti odpadového hospodárstva definovať regulatív pre vytvorenie priestorových podmienok na zber a separáciu komunálneho odpadu pri zdroji v obytných štruktúrach na území mesta.
 17. Definovať v lokalite za Kalváriou (až po Vydumanec) plochy určené primárne pre základnú občiansku vybavenosť.
 18. Doplniť potrebu obstarania územných plánov zóny aj pre územie v priestore za Kalváriou až po Vydumanec.
 19. Zo zoznamu verejnoprospešných stavieb vypustiť realizované a neperspektívne stavby.
 20. Vytvoriť technickú formu dokumentácie zmien a doplnkov územného plánu tak, aby bola bez potreby ďalších úprav zahrnuteľná do geografických informačných systémov, najmä (ale nielen) tých používaných v samospráve mesta Prešov (napr. Gisplan). Podľa možností tak vytvoriť aj úplné znenie grafických častí územného plánu.
 21. Zahrnúť územný plán do sústavy vrstiev v systéme Gisplan.
 22. Umožniť zverejnenie a zverejniť grafické časti dokumentácie územného plánu (okrem formátu PDF) aj vo formáte DWG.
 23. Zverejniť po schválení zmien a doplnkov spolu so zmenami a doplnkami resp. úplným znením územného plánu aj všetky regulačné dokumenty, na ktoré sa územný plán v záväznej časti odvoláva. Zvážiť zahrnutie obsahu regulačných dokumentov schvaľovaných orgánmi mesta Prešov do textu územného plánu a odstránenie odvolávok na takého dokumenty zo záväznej časti územného plánu.
 24. Definovať územie mestských lesov v prímestskej oblasti ako územie rekreačných lesov s osobitným režimom hospodárenia, ktorých hlavnou funkciou je slúžiť na rekreáciu obyvateľstva a nie na hospodársku produkčnú funkciu.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.