Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba

Návrh nariadenia o poplatkoch za odpad obsahuje niekoľko bodov, s ktorými sotva možno súhlasiť.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Prešovská radnica minulý týždeň predložila poslancom na interné pripomienkovanie návrh nariadenia o poplatku za odpad. Ako poslanec som využil možnosť dať pripomienky k návrhu v internom pripomienkovaní.

Rovnaký dokument bol dnes v navrhovanom programe rokovania finančnej komisie a je v čase písania tohto článku zverejnený na stránke komisie (http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=19301).

Päť- a viac-členné domácnosti majú zaplatiť o takmer 17 eur viac ako v tomto roku (päťčlenná domácnosť má platiť 134,50 eura ročne, šesťčlenná 161,40 eura ročne).

Takýchto domácností je v Prešove 3 430, uvádza sa v dôvodovej správe.

Štvorčlenná domácnosť zaplatí o 1,32 eura viac. Jedno- až trojčlenné domácnosti majú platiť priemerne o symbolické euro menej.

Oproti súčasnosti sa už neuvažuje s možnosťou platiť poplatok za odpad v splátkach. Poplatok má byť splatný naraz v celkovej výške do 15 dní po doručení rozhodnutia o vyrúbení poplatku.

Päťčlenná domácnosť tak bude musieť zaplatiť v mesiaci splatnosti z rodinného rozpočtu o 105 eur viac ako je tomu teraz, keď je poplatok rozdelený na štyri rovnomerné platby od apríla do októbra.

Rozloženie poplatkov do splátok sa navrhuje zrušiť aj pre právnické osoby, ktoré dnes platia poplatok v mesačných splátkach. Po novom budú musieť zaplatiť za odpad naraz na celý rok v jednom mesiaci.

V porovnaní s platným nariadením pre rok 2012 (v čase písania tohto článku na adrese http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=17611) sa v návrhu zrušuje aj úľava 3,32 eura pre všetky fyzické osoby nad 65 rokov (tzv. dôchodcovská zľava).

Prečo nové nariadenie?

Mestskému zastupiteľstvu bol na októbrové zasadnutie predložený protest prokurátora proti v súčasnosti platnému nariadeniu o poplatkoch (v čase písania tohto člnáku: http://www.presov.sk/file/16840/prerokovanie_protestu_prokuratora_proti_vzn.pdf).

K jeho prerokovaniu však nedošlo, lebo zasadnutie bolo kvôli nízkemu počtu poslancov pri hlasovaní neuznášaniaschopné a muselo byť predčasne ukončené.

Prokurátor vo svojom proteste namieta, že zastupiteľstvo môže ukladať poplatky a úľavy z nich len v súlade so splnomocnením podľa zákona o miestnych daniach.

Prešov totiž v súčasnosti vyrubuje poplatky v odlišnej výške pre prvú a druhú osobu v domácnosti a v inej výške pre tretiu a ďalšie osoby.

Výška poplatku pre organizácie a podnikateľov sa líši podľa toho, či sa pre zber odpadu využíva 110 litrová nádoba, 1 100 litrový kontajner alebo veľkoobjemový kontajner.

Podľa prokurátora takéto členenie nie je možné. Poplatok musí byť jednotný pre každú osobu a nemôže závisieť ani podľa druhu nádoby na odpad.

Naviac je od 1. 7. 2012 účinná novela zákona o miestnych daniach. Tá už neumožňuje svojvoľne nariadením určovať všelijaké odpustenia poplatku alebo zľavy. V podstate poslancom ostala jediná možnosť priznať v nariadení úľavu, a to ak sa fyzická osoba preukázateľne nezdržiava v meste. Zaviedla sa možnosť rozhodnúť individuálne o úľave alebo odpustení poplatku, ale až po vyrúbení poplatku. V tom prípade však až na základe následnej odôvodnenej žiadosti jednotlivého poplatníka.

Z týchto dvoch dôvodov (protest prokurátora a zmena legislatívy) radnica navrhuje zastupiteľstvu prijať nové nariadenie a zrušiť to súčasné.

V návrhu nariadenia je teda už len jedna sadzba pre pre fyzické osoby a jedna sadzba za liter odpadu pre právnické osoby a podnikateľov, bez ohľadu na druh nádoby na zber odpadu.

Čo nie je v poriadku v návrhu nariadenia?

Poplatok za odpad sa zásadným spôsobom zvyšoval na sklonku minulého roka. Dovtedy sa totiž na poplatkoch za odpad vyberalo oveľa menej, ako radnica platila technickým službám (Technické služby mesta Prešov, a. s. – 100 percentná mestská akciová spoločnosť) za zber a nakladanie s odpadom.

Rozdiel v cene sa priebežne doplácal z mestského rozpočtu. Poplatníci tak za odpad spolu zaplatili oveľa menej, ako boli skutočné náklady.

Hlavným argumentom radnice pri zvyšovaní poplatkov pred rokom bolo, že by sa konečne malo vyberať na poplatkoch toľko, koľko zber a nakladanie s odpadom naozaj stojí.

Neskončil sa však ešte ani prvý rok zvýšených poplatkov a v dôvodovej správe sa prekvapujúco píše, že: „Predpokladané príjmy z poplatku ani v roku 2013 nepokryjú výdavky na zabezpečenie celkovej činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Deficit príjmov a výdavkov z tejto činnosti v rozpočte mesta odhadujeme na cca 260 000 eur“ (viď 2. strana dôvodovej správy, posledný odsek).

Podľa posledných verejne dostupných podkladov sú ročné náklady na nakladanie s odpadom, vrátane dlhu mesta voči technickýcm službám za rok 2010, vo výške 3 439 263 eur. Údajne chýbajúcich 260 000 eur je 7,5 percenta z tejto sumy, čo nie je zanedbateľné. Ide o deficit vyše štvrť milióna eur, ktorý nie je riadne odôvodnený.

Ďalším faktom je (vyplýva to tiež z už skôr zverejnených podkladov), že mesto platí za nakladanie s odpadom technickým službám platby na základe zmluvy z roku 1996, ku ktorej sa každý rok podpisujú dodatky s navýšením ceny.

V roku 1996 stáli radnicu všetky činnosti technických služieb, vrátane zberu, nakladania a likvidácie odpadu dovedna len 10 miliónov korún (331 939 eur). V roku 2012 stojí obyvateľov mesta a firmy len nakladanie s odpadom už spomenutých 3 439 263 eur.

To je nárast ceny viac ako 10-násobný.

Jednoduchý prepočet vedie k porovnaniu, že takýto nárast ceny pri pravidelnom zvyšovaní zodpovedá navyšovaniu cien o 17 percent každý rok, počas uplynulých 15-tich rokov od podpisu zmluvy.

Takto dynamicky nerástli každoročne ceny v žiadnom odvetví, preto je na mieste otázka, za čo všetko vlastne občania a firmy platia v poplatku za odpad a čo sú vlastne ekonomicky oprávnené náklady.

Čísla, ktoré uvádzam, si môžete skontrolovať aj sami. Kópia zmluvy s technickými službami a jej niektorých dodatkov bola totiž súčasťou materiálu, o ktorom 11. 4. 2012 rokovala mestská rada (v čase písania tohto článku: http://www.presov.sk/file/15003/material_c._4.pdf - viď od 55. strany materiálu).

Taktiež je na mieste otázka, čo sa za necelý rok stalo, že z vyrúbených poplatkov má na budúci rok chýbať ďalších 260 000 eur, ako avízuje dôvodová správa. Pritom rok 2013 sa ešte ani nezačal, ale to, že vznikne deficit a jeho konkrétna výška je už úradníkom na radnici známe.

Moje pripomienky k návrhu nariadenia

V internom pripomienkovaní nariadenia som na úrad poslal niekoľko pripomienok.

Ich celé znenie nájdete v článku na konci tohto textu.

Ako boli určené náklady na odpad a vypočítaná výška poplatkov?

Najzásadnejšia pripomienka sa týka toho, že poplatky za odpad sa idú zvyšovať a to tak, že v absolútnom objeme sa od Prešovčanov má vybrať viac. Jedno- až trojčlenné domácnosti síce zaplatia o symbolické centy menej, ale štvor- a viacčlenné domácnosti zaplatia v celkovom objeme viac ako je táto symbolická zľava (o cca 60 tisíc eur viac).

Keďže sa už neuvažuje s úľavou 3,32 eura pre fyzické osoby vo veku nad 65 rokov a ak predpokladáme, že takýchto osôb je v meste napríklad štvrtina, na poplatku by sa len od nich malo vybrať asi o 75 tisíc eur viac ako v tomto roku.

Preto som navrhol, aby úrad doplnil do dôvodovej správy kalkulačný vzorec, postup a vstupné finančné údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch, na základe ktorých nastavil nové sadzby poplatkov.

Podľa zákona totiž poslanci mestského zastupiteľstva zodpovedajú za také určenie sadzby poplatku za odpad, aby sa neprevýšili priemerné náklady mesta na zabezpečenie činností nakladania s odpadmi. Aby mohli poslanci sadzbu poplatku zodpovedne posúdiť, potrebujú poznať nielen celkový objem nákladov, ale aj jeho štruktúru.

Len tak môžu posúdiť, či všetky náklady sú ekonomicky oprávnené, urobiť si názor na to, aké faktory vlastne vyvolávajú potrebu každoročného dosť výrazného zvyšovania nákladov, ako sú podložené, odôvodnené a čo ich vyvoláva.

Problémom môže byť napríklad to, že technické služby okrem nakladania s odpadmi vykonávajú ďalšie podnikateľské činnosti s ambíciou svoje podnikanie rozširovať a tak je na mieste otázka, čo všetko vlastne Prešovčania v poplatkoch za odpad platia a kde tie peniaze vlastne končia.

Keďže sa odpad v meste separuje, zákon prikazuje od nákladov odpočítať výnosy zo zhodnotenia odpadov. Preto je potrebné poznať aj výšku výnosov zo zhodnocovania odpadov.

Nakladanie s odpadom by malo byť úplne transparentné, keďže pre väčšinu občanov o najväčší poplatok, ktorý priamo platia do mestského rozpočtu. A to počnúc zberom v ulicach, končiac až jeho uložením na skládku.

Transparentnosť totiž nie je o samoúčelnom zverejňovaní všelijakých materiálov.

Transparentnosť je prostriedkom na to, aby zverejnenie informácií vytvorilo tlak na ich zodpovedné posúdenie a také následné rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku povedú k lacnejším a kvalitnejším službám pre Prešovčanov.

Za odpad je nepochybne potrebné platiť. Nejde však vôbec o malé sumy. Poplatky by preto mali byť spravodlivé, veľmi dobre odôvodnené a pod neustálou kontrolou.

Zrušenie možnosti platiť poplatky v spátkach je nesprávne

Návrh nariadenia od budúceho roka neuvažuje s možnosťou platiť poplatok za odpad na splátky. Pre niektoré domácnosti môže byť neúnosné, ak budú musieť zaplatiť celý poplatok v jednom mesiaci na jar a nie v štyroch splátkach (apríl, jún, august a október) ako je zaužívané dodnes.

Môže to byť neúnosné aj pre niektoré právnické osoby, ktoré doposiaľ platili splátky mesačne a po novom by museli zaplatiť celú splátku naraz, dokonca približne v rovnakom období, ako sa platia dane zo zisku či príjmu.

Zákon totiž možnosť rozložiť splátky umožňuje, rozhodnutie o zavedení splátok necháva na poslancov. Úradníci však takúto môžnosť do návrhu nezapracovali.

Finančná situácia mesta je nelichotivá. S tým môže súvisieť aj „opomenutie“ možnosti rozloženia poplatkov na splátky.

Okrem stagnácie v príjmoch z podielových dani budú rozpočet Prešova v nasledujúcich rokoch gniaviť splátky úverov, ktoré Prešovčania vzali na svoje plecia v uplynulých rokoch s víziou prebudenia a naštartovania rozvoja mesta.

Už v tomto roku začali mať financie mesta vážny problém, keď mesto nebolo schopné splácať načas niektoré svoje záväzky. Dôvodom bolo, že príjmy na účet mesta prichádzajú postupne a to aj preto, lebo dane a poplatky sa platia na splátky.

Preto bolo potrebné prijať kontokorentný úver na preklenutie nedostatku hotovosti v sume okolo 2 miliónov eur. Podobná situácia sa dá očakávať aj v roku 2013.

Uvedená dvojmiliónová suma sa nápadne približuje sume, ktorá by v predstihu prišla na účet mesta ak bude zrušená možnosť platiť poplatky za odpad v splátkach. Bolo by to za cenu možného ohrozenia finančnej stability niektorých domácností a aj zamestnávateľov, ktoré podnikajú na území mesta.

Radnica neplatí za nakladanie s odpadom jednorázovo, ale platí technickým službám v splátkach. Preto nie je jednorázový výber poplatkov od poplatníkov spravodlivý. Vybrané prebytky peňazí na účtoch mesta by tak neslúžili len na úhradu nákladov na odpad, ale najskôr na niečo iné, čo nie je zodpovedné k daňovým poplatníkom.

Nezodpovední dlžníci by nemali mať možnosť odpustenia poplatku alebo udelenie úľavy

V mojej poslednej pripomienke navrhujem, aby sa do navrhovaného nariadenia doplnila zásada, že znížiť alebo odpustiť poplatok je možné len poplatníkom, ktorí nemajú žiadny nedoplatok.

Myslí sa tým nedoplatok voči mestu Prešov alebo voči právnickým osobám, ktorých je mesto Prešov vlastníkom alebo zriaďovateľom.

Ide o vyjadrenie všeobecnej zásady, že ten, kto si neplní riadne svoje povinnosti voči samospráve, mal by byť znevýhodnený pri využívaní nenárokovateľných benefitov oproti občanom, ktorí si svoje povinnosti plnia riadne a včas.

Zákon totiž pripúšťa, aby primátor individuálne rozhodoval o úľavách či odpustení poplatkov na zmiernenie alebo odstránenie jeho tvrdosti.

Nebolo by správne, ak by boli poplatky odpúšťané dlžníkom. Aj preto v závere mojej pripomienky navrhujem, aby do návrhu nariadenia boli podrobnejšie stanovené rámce, kompetencie orgánov mesta a procedúry pre rozhodovanie o žiadostiach poplatníkov o zníženie alebo odpustenie vyrúbeného poplatku.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...