Prešovčanka poslala primátorovi a poslancom otvorený list, hlboko im vstupuje do svedomia

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Do podateľne mestského úradu v Prešove bol 26. novembra 2012 osobne doručený neanonymný list obyvateľky Prešova. Pisateľka reaguje na trend zvyšovania poplatkov za odpad, cestovného v prostriedkoch MHD, na spoplatnenie hrobových miest.

Vyzýva na objektivizáciu výpočtu poplatkov za odpad, dôsledné vymáhanie nedoplatkov, lepšiu kontrolu vecnosti ale aj zmysluplnosti prác vykonávaných pre radnicu, najmä čo sa týka výsadby zelene, vianočnej výzdoby. Navrhuje spoplatnenie vjazdu do pešej zóny.

Pýta sa, ako sa radnica vyrovná s nedoplatkami, ktoré môžu vzniknúť kvôli neschopnosti platiť poplatky mestu po ich prípadnom zvýšení, keď ich niektoré domácnosti nebudú splácať.

Volá po odpočte činnosti každého poslanca na konci volebného obdobia a v závere listu píše o svojej príjmovej situácii v rodine.

List bol oficiálnou cestou z úradu preposlaný všetkým poslancom, riaditeľovi Technických služieb mesta Prešov a riaditeľovi Dopravného podniku mesta Prešov.

Prečo ma tento list zaujal?

Témy sú nastolené a načasované správne, možno s nimi súhlasiť.

Pozoruhodné je však aj niečo iné.

S výkonom správy verejných vecí zrejme už nie je spokojný nikto (možno s výnimkou tých, ktorí z neporiadku a netransparentnosti profitujú).

List pisateľky je na dnešné pomery unikátny tým, že neostala len pri nadávaní pri televíznej obrazovke alebo za klávesnicou počítača, ale prekonala pohodlie, možno aj strach a svoju nespokojnosť vyjadrila otvorene. Nielen to. Svoj názor písomne doručila kompetentným a verejne od nich očakáva nápravu. Svojim spôsobom, teraz ako radová občianka, vstúpila do politiky s požiadavkou niečo zmeniť.

Očakáva to správne od tých, ktorí disponujú právomocami niečo urobiť, o niečom rozhodnúť, niečo zmeniť.

Očakáva zodpovedné rozhodnutia, ktoré budú zrozumiteľné, odôvodnené a hlavne v prospech komunity obyvateľov mesta a nie úzkej skupiny, či dokonca len jednotlivcov, na úkor ostatných.

Ako to dosiahnúť?

Túto otázku som si kládol dávno pred ujatím sa volenej funkcie.

Primátor a poslanci budú konať a rozhodovať zodpovedne len vtedy, ak budú mať dostatok správnych informácií, budú cítiť hrozbu verejnej kontroly a najmä tlak verejnej mienky.

Mali by cítiť tlak, že svoje konkrétne rozhodnutia budú musieť ako jednotlivci verejne vysvetľovať, obhajovať, podopierať argumentami. Cez médiá alebo priamo svojim voličom.

Mali by sa už vopred obávať toho, že každé ich konkrétne rozhodnutie môže byť konfrontované z východiskami, z ktorých vychádzali a podrobené verejnej kritike.

Boli by ste možno prekvapení už len z toho, ako takýto pocit hrozby zvýši záujem poslancov o prerokovávané veci a prinúti k zodpovednejšiemu naštudovaniu témy a kvalitnejšiemu rozhodovaniu.

Aby toto mohlo fungovať, médiá a prostredníctvom nich potom verejnosť, musia vopred vedieť o čom sa bude rozhodovať, ako ktorý poslanec rozhodol a na základe akých podkladov rozhodol.

Neraz je problém práve v podkladoch, ktoré má poslanec alebo primátor k dispozícii. Nie je totiž jednoduché sa správne rozhodnúť pri záležitostiach, ktorým človek nerozumie alebo o ktorých má len povrchné informácie. Verte, že takých situácií je veľa.

Donedávna bolo mestské zastupiteľstvo doslova uzavretým systémom. Nikto zvonku nevedel o čom presne sa rozhoduje, na základe čoho, ako a prečo sa rozhodlo. Výstupom boli neraz uznesenia, ktoré same o sebe nie sú zrozumiteľné. Urobiť si názor na také rozhodnutie bolo prakticky nemožné.

Nebola možná kontrola, informácie pre vecnú diskusiu mala k dispozícii len hŕstka vyvolených. Hlasovať stačilo len na základe laických poznatkov. Pýtať sa ako občan bolo komplikované, lebo keď nemáte v ruke podklady, otázku ani neviete položiť. To odradí väčšinu.

Pamätám si to na vlastnej koži. Musel som sa „kamarátiť“ s niektorým poslancom, aby som vedel, o čom sa rokuje. Bol som závislý na jeho ochote nechať ma nahliadnuť do podkladov, ktoré dostal z úradu. Úradník, primátor a niektorí poslanci mali informačnú výhodu, „outsajder“ nemal reálnu šancu.

Dnes sme ďalej. Materiály sú zverejňované na internete vopred, a to nielen na zasadnutia mestského zastupiteľstva, ale aj mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva. Videozáznamy s vystúpeniami primátora, poslancov a úradníkov sú dostupné na jedno kliknutie.

Zverejnené sú aj uznesenia, ba aj zoznam hlasovaní každého poslanca, takže podmienky pre hodnotenie rozhodnutí poslancov sú vytvorené.

Stále však niečo nefunguje

Spomenul som, že poslanci rozhodujú aj o veciach, ktorým dostatočne alebo dokonca vôbec nerozumejú.

Niekedy je to preto, že problematika je mimo sféry ich záujmu alebo vzdelania. Inokedy preto, lebo je nad ich sily problematiku pochopiť, uvedomiť si, čo sú tie podstatné súvislosti a nenechať sa ovplyvniť tými nepodstatnými.

Práve v tom by im mali pomôcť materiály, ktoré pre nich pripravia úradníci. Úradníci a ich nadriadení majú v skutočnosti veľkú moc. Odfláknutím práce, zámerným skreslením alebo vynechaním dôležitej informácie môžu zmanipulovať rozhodnutie poslancov, ktorí potom rozhodnú proti záujmom obyvateľov mesta.

Poslanci sa spravidla na nekvalitné materiály v minulosti nesťažovali. Maximálne tak počas diskusie a aj to len niektorí. Či majú pravdu alebo nie, to nikto "zvonku" nevedel posúdiť. Témou v médiách sa stalo skôr to, čo zaznelo v diskusii, a nie to, čo je podstatné.

Dnes sú materiály zverejnené, takže názor si môže urobiť každý, ale príprave kvalitných materiálov pre poslancov stále nie je venovaná potrebná pozornosť.

V rukách to drží primátor tým, ako zodpovedá za úradníkov na mestskom úrade, aké pokyny im rozdáva a k plneniu akých úloh ich vedie. On je ich najvyšší nadriadený, na výkon práce jednotlivých úradníkov nemajú poslanci žiadny vplyv.

Z nekvalitných materiálov sa nemôžu dlhodobo rodiť kvalitné rozhodnutia. Dopláca na to úroveň života v meste, dopady znáša každý Prešovčan. Zdá sa, že vznikol začarovaný kruh.

Ako zo začarovaného kruhu von?

Našťastie sa objavujú prvé lastovičky, ako napríklad pisateľka otvoreného listu. Chce totiž na prvý pohľad obyčajnú vec – aby poslanci vedeli o čom rozhodujú a na základe čoho rozhodujú. Pýta sa, polemizuje, argumentuje.

Dúfam, že práve takýto verejný tlak donúti poslancov, aby dôraznejšie vyžadovali od dobre platených úradníkov radnice predkladanie materiálov s dobre odôvodnenými argumentami pre prijímanie dobrých rozhodnutí.

Ten istý verejný tlak bude nutiť primátora s prednostom k tomu, aby si konečne začali plniť svoje povinnosti a zabezpečili u svojich podriadených prípravu a predkladanie kvalitných materiálov. Aby materiály neboli odfláknuté, neobjektívne alebo dokonca manipulatívne.

Preto sa snažím a presadzujem, aby boli materiály a všetky informácie z radnice dobre dostupné každému, kto o ne má záujem.

Transparentnosť nevnímam ako módny pojem, ktorým sa dnes oháňa takmer každý, ale ako konkrétnu cestu, ako donútiť volených predstaviteľov k zodpovednejším a prospešnejším rozhodnutiam, za ktorými si budú vedieť stáť a presvedčiť o ich prvoradej výhodnosti a prospechu pre obyvateľov mesta.

Nepôjde to však bez toho, ak sa obyvatelia a média nebudú pýtať: Ako chcete rozhodnúť? Prečo ste tak rozhodli?

V tlaku na väčšiu transparentnosť by som chcel nepoľaviť. Na radnici je totiž veľa zákutí, kde zrejme nie je všetko v poriadku. Kým v nich nebude svetlo, bude chýbať potrebná dôvera. Kde chýba dôvera, tam sa zle a drahšie žije.

Preto, prosím, aj vy tlačte otázkami, požiadavkami a návrhmi na svojich poslancov a primátora, aby vysvetľovali ako a prečo rozhodujú, obhajovali svoje rozhodnutia a argumentovali.

Príklad, ako sa to dá, nám dala pisateľka otvoreného listu.

Mailujte, píšte, telefonujte... Každý poslanec má zverejnený kontakt na seba (v čase písania tohto článku: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=15067).

Neposlanci to nevidia, ale dostávame dosť často maily s otázkami a výčitkami, ktoré keby boli položené verejne, každý poslanec by sa dosť zapotil, aby so cťou na ne reagoval.

Vážnejšie veci môžete prísť povedať aj osobne na pravidelné mesačné stretnutia občanov s poslancami a úradníkmi (najbližšie bude v našej mestskej časti už zajtra).

Verejné sú aj zasadnutia mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Videozáznamy z prešovského zastupiteľstva sú už aj v sieti YouTube.com 

Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta 

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba 

Pripomienkoval som nariadenie o poplatkoch za odpad 

Prešovská radnica zverejňuje rozhodnutia valných zhromaždení mestských firiem 

Koľko a komu platíme za opravy chodníkov a ciest v meste Prešov? 

Podnety a námety môžeme prešovskej radnici nahlasovať už aj cez portál "Odkaz pre starostu" 

Predložil som niekoľko koncepčných návrhov na zmenu územného plánu 

Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov mesta k tzv. Škole šmykov pri mestskej hale 

Radnica začala zverejňovať videozáznamy zo zasadnutí prešovského zastupiteľstva 

Navrhol som, aby úrad oznamoval verejnosti zmeny v dopravnom značení 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dôležitý zabudnutý dokument 

Prešovská mestská kronika je na webe 

Výbor mestskej časti číslo 2 zverejňuje požiadavky obyvateľov a odpovede na webe 

Radnica je pripravená zverejniť "tabuľu hanby" s menami neplatičov za odpad 

Prvykrát a vopred zverejnila prešovská radnica materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva 

Radnica prvý krát vopred zverejnila materiál na rokovanie mestskej rady 

Nechajte odkaz primátorovi (návod, ako urobiť z Prešova moderné, príjemné a fungujúce mesto) 

Úrad by mal začať zverejňovanie odpovedí občanom z výboru mestskej časti 

Materiály o rušení škôl zo školskej komisie 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...