Prešovskí poslanci vyzývajú primátora, aby konal v súvislosti s ukončením zmluvy o spoplatnení parkovania

Deväť poslancov mestského zastupiteľstva v Prešove a jeden člen komisie mestského zastupiteľstva písomne vyzvali primátora mesta Prešov, aby začal konať v súvislosti s tým, že 31. 8. 2013 končí účinnosť zmluvy medzi Mestom Prešov a spoločnosťou VINCI Park Slovakia, s. r. o.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ide o koncesnú zmluvu na služby prevádzky platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov z 27. 5. 2008.

Signatári výzvy žiadajú primátora, vzhľadom na blížiaci sa termín skončenia účinnosti zmluvy, aby zabezpečil pripravenosť mestského úradu, mestskej polície a mestských obchodných spoločností prevziať zodpovednosť za prevádzku verejných parkovísk.

Ďalej žiadajú, aby sa v prípade, ak by sa pri úvahách o zabezpečení spoplatneného parkovania kapacitami mestského úradu, mestskej polície a mestských firiem odôvodnenie preukázalo, že je výhodnejšie využiť externého prevádzkovateľa – tak aby Mesto Prešov bez zbytočného odkladu vyhlásilo transparentnú a nediskriminačnú súťaž na výber prevádzkovateľa.

Žiadajú, aby bola súťaž vyhlásená najviac na obdobie piatich rokov.

Vzhľadom na to, že podľa zákona o majetku obcí schvaľuje koncesné zmluvy výhradne mestské zastupiteľstvo, žiadajú, aby podmienky súťaže boli ešte pred jej vyhlásením prerokované v príslušných výboroch v metských častiach, v komisiách mestského zastupiteľstva, v mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve.

Vo výzve uvádzajú, že cieľom má byť zabezpečenie nevyhnutnej regulácie množstva áut v exponovaných uliciach mesta, ale takým spôsobom, aby neboli nad nevyhnutnú mieru zaťažovaní Prešovčania.

Zisk z činnosti plateného parkovania má byť transparentne využitý, predovšetkým pre zlepšenie statickej dopravy (parkovanie) v meste.

Najprv trochu teórie: Prečo spoplatňovať parkovanie a ako by malo byť nastavené?

Odmietam filozofiu, aby hlavnou prioritou výberania parkovného z mestských parkovísk a ulíc bolo zabezpečiť zisk pre súkromnú firmu.

Spoplatnenie parkovného na (zdôrazňujem) mestských parkoviskách a uliciach má mať v slušnej spoločnosti jediný cieľ: ekonomickým nástrojom regulovať množstvo áut, ktorých vodiči a posádka prichádza do spoplatnenej zóny a chce tam odparkovať vozidlo.

Regulovať tak, aby vodič, ktorý sa rozhodne nevyužiť iný spôsob dopravy a napriek spoplatneniu sa vyberie do zóny zaparkovať, mal veľkú šancu, že nájde miesto na zaparkovanie na potrebný čas. Pravdaže, s vedomím, že dopredu vie, koľko zaplatí.

Regulácia funguje správne vtedy, ak sa časť vodičov sa rozhodne zaparkovať mimo spoplatnenej zóny, v lepšom prípade zvolí na dopravu do spoplatnenej zóny iný druh dopravy (verejná doprava, chôdza, bicykel, taxík), prípadne posunie svoj zámer na takú dennú hodinu, kedy sa za parkovanie neplatí, ak je to možné.

Regulačnými faktormi, podľa ktorých sa vodič rozhoduje, sú cena parkovného a množstvo voľných miest v čase, keď je záujem o ich využitie.

Príliš nízka cena parkovného spôsobí, že záujem parkovať v spoplatnenej zóne je väčší, ako množstvo voľných miest. Výsledkom je, že po spoplatnenej zóne doslova blúdia vozidlá, ktorých vodiči neúspešne, nervózne a zdĺhavo hľadajú voľné miesto na parkovanie. Musia najazdiť viac a stráviť hľadaním voľného miesta zbytočný čas.

To, aby sa tomu predišlo, je vlastne jediný legitímny dôvod na zavedenie spoplatnenia v situácii, ak nie je možné riešiť nedostatok parkovacích miest iným spôsobom.

Príliš vysoká cena parkovného zasa spôsobí, že záujem parkovať v spoplatnenej zóne je menší. Spravidla je dostatok, až prebytok voľných miest. Výsledkom je, že nájsť voľné miesto blízko cieľa je jednoduché, no zároveň vodiči sa snažia pobyt v zóne príliš nepredlžovať, aby nemuseli priveľa platiť.

Vysoká cena spôsobí aj to, že vodiči sa budú snažiť parkovať mimo spoplatnenej zóny a obsadzovať voľné miesta mimo, na ktorých sa dá parkovať. Je to nesprávne, pretože spôsobia konflikty tam, ak ide napríklad o ulicu, kde parkujú v masovom meradle jej obyvatelia, zamestnanci dochádzajúci tam za prácou a podobne. Naviac, je to škoda, pretože v spoplatnenej zóne ostávajú nevyužité miesta. Takýto extrém má význam len vtedy, ak je zámerom z nejakých zrejmých dôvodov naozaj významne znížiť množstvo áut v spoplatnenej zóne, ale nevylúčiť z nej premávku úplne. Robiť to len kvôli bezprácnejšiemu zisku je nesprávne.

Za zmienku stojí ešte jeden efekt. Ak je spoplatnená zóna, v ktorej sú prevádzky, do ktorých chodia na autách ľudia míňať peniaze a tráviť voľný čas (napr. obchody, reštaurácie, kaviarne, kiná a pod.), začnú vyhľadávať také konkurenčné prevádzky, ktoré ich rovnako alebo lepšie uspokoja, ale za parkovanie áut v nich budú platiť menej alebo vôbec. Ide napríklad o známy efekt vyľudňovania centier miest v prospech nákuných a zábavných centier s parkovacími miestami „zadarmo“.

V optimálnom prípade by tržby za parkovné mali pokryť nielen prevádzku parkovacieho systému. Niečo totiž stojí technika na výber parkovného. Niečo stoja aj sankčné zložky, ak je platba za parkovanie viazaná na rozhodnutí zaplatiť alebo nie – pod tou sankčnou zložkou myslím políciu. Aj to totiž niekto musí zaplatiť a sú to – vodiči.

Niečo stojí aj vybudovanie parkovísk (pokiaľ už nestoja) a ich udržiavanie v náležitom stave, vrátane dopravného značenia.

Parkovacie systémy sú rôzne a ich použitie je potrebné veľmi dobre zvážiť podľa cieľa, ktorý sa má dosiahnuť – niekde sú parkovacie lístky a dodržiavanie pravidiel je potrebné kontrolovať v uliciach (príkladom je centrum mesta).

Inde sa kontroluje vstup do spoplatnenej zóny a výstup z nej. Skutočná doba parkovania je tak ľahko odmerateľná a cena za parkovanie sa ľahko vypočíta. Príkladom je napríklad fakultná nemocnica na Hollého ulici a vnútroareálové parkovanie v správe nemocnice, kde je zavedený prechod a zdržanie do 25 minút bez akéhokoľvek poplatku.

Aká je "prax" v Prešove?

Zmluva so spoločnosťou VINCI Park Slovakia, s. r. o., bola predmetom vášnivých debát v predchádzajúcom zastupiteľstve a zdrojom podozrení, že nie je výhodná. Bolo k nej uzatvorených niekoľko dodatkov.

Tržby sa podľa komplikovaného vzorca delia medzi súkromného prevádzkovateľa a medzi Mesto Prešov. Keďže tieto zaujímavé sumy neboli nikde zverejňované a ani oficiálne prezentované pred poslancami a obyvateľmi mesta, interpeloval som primátora, aby som dostal tieto čísla k dispozícii. Našťastie, doterajšia zmluva zatiaľ prikazuje spoločnosti VINCI Park Slovakia, aby mestu poskytovala informácie o svojich tržbách, ktoré vyberá za parkovanie na mestských pozemkoch od vodičov.

Prehľad tržieb a platieb mestu si preto môžete pozrieť na mojej internetovej poslaneckej stránke.

V júni predložil viceprimátor René Pucher za veľmi neštandardných a netransparentných okolností návrh na zmenu a predĺženie účinnosti koncesnej zmluvy so spoločnosťou VINCI Park Slovakia, s. r. o., z piatich na dvadsať rokov poslancom mestského zastupiteľstva. Stalo sa tak až na zasadnutí zastupiteľsta.

K dispozícii je videozáznam z toho rokovania.

Vzhľadom na nevýhodnosť a naozaj čudné okolnosti predloženia dodatku do zastupiteľsta som vystúpil v rozprave a navrhol som hlasovať o stiahnutí materiálu.

Zastupiteľstvo sa stotožnilo s týmto mojim návrhom.

Koľko záujemcov by chcelo prevádzkovať mestské parkovanie?

Hoci o ukončení účinnosti koncesnej zmluvy tento týždeň sa vie už niekoľko rokov, primátor nezabezpečil vyhlásenie verejnej súťaže na prevádzkovateľa spoplatneného parkovania a neurobil nič napriek faktu, že účinnosť zmluvy skončí a ak sa nestane zázrak, od 1. 9. 2013 nebude mať kto oficiálne prevádzkovať platené parkovanie v meste na základe výsledkov súťaže.

Z materiálov poslaneckého návrhu, ktorý predložil do zastupiteľstva v júni viceprimátor René Pucher, sa zdá, že návrh nevznikol na mestskom úrade, ba ani u viceprimátora, ale pochádza pravdepodobne od samotnej firmy. Prečo firma nezvolila oficiálnu cestu a nepodala svoj návrh do podateľne mestského úradu ako svoju oficiálnu ponuku, je vážna otázka. Odpoveď nepoznáme, a tak sa dá všetko zvaliť na viceprimátora.

Oficiálnu cestu zvolila iná firma, ktorá podľa medializovaných informácií podala svoju ponuku na prevádzkovanie spoplatneného parkovania oficiálne na mestskom úrade začiatkom augusta. Informáciu priniesol Prešovský večerník dňa 9. 8. 2013 v článku „Na scéne je nový hráč vo veľkej hre o parkoviská v meste“ na 10. strane.

Keďže prevádzkovateľov s podobným portfóliom služieb je na Slovensku viac, je veľká šanca, že pri transparentnej a férovej súťaži by sa do takej súťaže mohlo prihlásiť ešte viac záujemcov a výsledné podmienky pre Mesto Prešov by mohli byť oveľa lepšie, ako doterajšie návrhy.

Aby bola súťaž férová a jej priebeh mal význam a výsledok mal zmysel, myslím si, že by prípravu súťažných podmienok mal pripraviť mestský úrad, následne by mali byť prerokované v orgánoch mesta a najmä v mestskom zastupiteľstve, ktoré by súťažné podmienky malo schváliť.

V opačnom prípade by sa mohlo poľahky stať, že sa súťaž síce uskutoční, ale jej výsledok bude tak nezmyselný, že zastupiteľstvo takú koncesnú zmluvu neschváli.

A čo prevádzkovanie vo vlastnej réžii mesta?

Ďalším riešením, ktoré môže mať dosť výhod, je prevádzkovanie spoplatneného parkovania v réžii samotného mesta, napríklad prostredníctvom niektorej mestskej firmy, či spoluprácou viacerých mestských firiem a mestského úradu.

Skúsenosti a každodennú prax s prevádzkou desiatok automatov či predajom predplatených lístkov vrátane lístkov cez SMS má napríklad mestský dopravný podnik. Lístky predáva aj mestské informačné centrum. Vodorovné a zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciách mesto aj tak spravuje zo zákona, takže nie je problém, aby to zmluvný partner mesta vykonával aj na spoplatnených parkovacích miestach.

No chce to šikovný manažment na mestskom úrade alebo v niektorej mestskej firme, ktorá by taký zámer zastrešila. Myslím si, že by sa to dalo za menšiu sumu, ako je napríklad mesačných 21 873 eur (priemer z priemerných mesačných tržieb za rok 2012 vo výške 25 695 eur po odpočítaní platby mestu), ktoré si nechával doterajší prevádzkovateľ.

Ako to najskôr asi dopadne?

Výzvu sme podali aj na základe medializovanej informácie agentúry TASR:

Primátor hovorí, že pokiaľ nebudú známe výsledky súťaže, parkovacie miesta v centre bude ďalej spravovať Vinci Park a víťaz súťaže ich po skončení súťaže a podpísaní novej zmluvy preberie od nich.

Súťaž, o ktorej hovorí, však nebola doteraz ani len vyhlásená. Naviac, radnica pod vedením primátora mala v poslednom čase niekoľko problémov s verejnými súťažami, ktoré nie a nie skončiť úspešne a v rozumnom čase, pričom niektoré bolo nutné opakovať, niektoré boli vyhlásené duplicitne a podobne.

Kým bude vyhlásená súťaž na platené parkovanie, kým prebehne jej vyhodnotenie, kým budú známe (ak vôbec) výsledky súťaže, kým sa zmluva dostane do mestského zastupiteľstva, ktoré ju ešte nemusí schváliť a ak áno, nemusí ju potom primátor podpísať – môže ubehnúť naozaj veľa času.

Môžu to byť mesiace, ale viem si predstaviť po doterajších skúsenostiach, že to môžu byť aj roky.

Víťazom bez súťaže sa tak na rovnako dlhý čas môže stať doterajší prevádzkovateľ, ktorému budú aj nadaľej plynúť zisky z tržieb, ktoré v mestských uliciach platia za parkovanie Prešovčania a návštevníci mesta.

Nič na tom nemusí zmeniť fakt, že záujemcov je viac, ponuky môžu byť výhodnejšie a možno by si mesto dokázalo platené parkovanie zabezpečiť efektívnejšie, transparentnejšie a zisk využiť užitočnejšie ako je tomu doposiaľ.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...