Priebeh a výsledok 6. riadneho zasadnutia prešovského mestského zastupiteľstva zo dňa 25. 5. 2011 očami poslanca

V stredu som sa zúčastnil zasadnutia zastupiteľstva. Tu sú moje subjektívne postrehy a dôvody hlasovania.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Poznámka: Keďže mi chýba intenzívnejšia spätná väzba od vás, uvažujem že nabudúce moje postrehy prinesiem v zúženej forme. To znamená, že vyberiem len niekoľko bodov, ktoré považujem za najdôležitejšie alebo také, ktoré sa významne týkajú len našej mestskej časti. Prípadne také, ktoré vás budú zaujímať a vopred mi o svojom záujme dáte vedieť.

Dôvodom na túto redukciu je časová náročnosť. Budem však rád, ak mi pred tým dáte vedieť aj váš názor, som otvorený hľadaniu takého modelu, aby ste odo mňa mali informácie, ktoré vás zaujímajú (Info: Ako ma môžete kontaktovať?).

Otvorenie rokovania

Otvorenie rokovania prebehlo štandardne. V poslaneckých laviciach sme našli niekoľko opráv materiálov a doplnenie materiálu o rozpočtových opatreniach o výsledok posúdenia ponúk bánk, ktoré by mohli mestu poskytnúť ďalší úver.

Oproti minulosti nastal posun pri voľbe členov návrhovej komisie. Pri otvorení rokovania bol prítomný poslanec Ivan Benko, a tak doposiaľ najmenší „klub nezávislých“ požiadal primátora o zaradenie dvoch poslancov z tohto klubu do návrhovej komisie. Doposiaľ tento klub nominoval iba jedného člena.

Táto požiadavka rešpektuje pravidlo pomerného zastúpenia, takže návrhová komisia mala prvý krát šesť členov, po dvoch z každého klubu.

Hlasovanie o programe rokovania

Na začiatku rokovania sa hlasuje o programe rokovania.

Vzhľadom na prítomnosť obyvateľov mesta z okolia lokality Stará tehelňa, šéfa odborov dopraveného podniku a zástupcov spoločnosti Honeywell Turbo, s. r. o. sme v programe presunuli na začiatok body, ktoré sa ich týkali.

Hlasoval som sa za zmenu programu v týchto bodoch, rovnako hlasovala aj väčšina poslancov.

Schválenie predaja pozemkov spoločnosti Honeywell Turbo s. r. o.

O krátky príhovor požiadal zástupca spoločnosti Honeywell Turbo s. r. o.

Predniesol niekoľko zdvorilostných viet a vyjadril očakávanie, že poslanci schvália predaj pozemkov a mesto si splní svoje povinnosti voči spoločnosti.

Spoločnosť totiž podmienila svoju investíciu a kúpu pozemkov napríklad tým, že mesto Prešov na svoje náklady (čiže z mestského rozpočtu) postaví prístupovú cestu v areáli priemyselného parku v Záborskom do 1. septembra tohto roku.

Ide o sumu 400 000 eur, ktorú možno neskôr uhradí ministerstvo hospodárstva formou dotácie.

V rozprave zaznel názor, že od vystúpenia predstaviteľa poslanec očakával predstavenie zámeru spoločnosti Honeywell. Odpoveďou na túto požiadavku bolo tlmočenie názoru, že interné pravidlá spoločnosti Honeywell neumožňujú podávať žiadne informácie o plánoch spoločnosti.

Ďalšia poslankyňa vyjadrila pochybnosť, či mestský úrad dokáže zabezpečiť včas splnenie všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o budúcej zmluve (môžete si ju vrátane príloh pozrieť http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=16317).

Otázka pramenila z pochybností o schopnosti úradu, keďže z našich poznatkov má úrad problémy zabezpečiť spoľahlivo aj jednoduchšie záležitosti.

Predkladateľ materiálu, vedúci odboru správy mestského majetku ubezpečil, že úrad je pripravený a ak sa to nestihne, tak zmluva za určitých okolností umožňuje predlžiť termín do konca septembra.

Pri hlasovaní som hlasoval za majetkový prevod 50.000 metrov štvorcových pozemku spoločnosti Honeywell za podmienok zmluvy o budúcej zmluve za cenu 30 eur za meter štvorcový. Podobne hlasovala väčšina a prevod bol schválený.

Hlasoval sa za preto, že napriek zdanlivej nevýhodnosti tejto transakcie verím, že prinesie vyšší nepriamy osoh. Z iných materiálov viem, že spoločnosť plánuje začať výrobu na budúce leto s počtom zamestnancov čosi nad 100 s postupným plánom nárastu výroby a počtu zamestnancov na niečo nad 400 ľudí, približne o štyri roky.

Pripomeniem, že priemyselný park v Záborskom vyrástol vďaka štátnej podpore od agentúry SARIO. Jednou z podmienok podpory bolo, že pozemky nebudú predané. Keďže sme časť pozemkov predali, lebo ich nadobudnutie do vlastníctva bolo vraj podmienkou spoločnosti Honeywell, začiatkom budúceho roku budeme musieť vrátiť podporu približne v sume 700.000 eur.

Správa o mestských nájomných bytoch

Táto pravidelná správa sa týkala všetkých nájomných bytov mesta, avšak kvôli prítomnosti obyvateľov z okolia lokality Stará Tehelňa sa celá rozprava venovala diskusii o ich vystúpení.

O slovo požiadala p. Miklošová, zástupkyňa petičného výboru obyvateľov a žiadala, aby zastupiteľstvo zrušilo uznesenie o umiestnení kontajnerového bývania pre neplatičov na sídlisku Stará Tehelňa. Hlasoval som možnosť jej vystúpenia a podobnú vôľu mala väčšina zastupiteľstva.

Mesto vlastní 465 bytov, 31 garáží, 7 nebytových prestorov v bytovkách a 62 krytov civilnej ochrany. Ako som ale spomenul, tomu sme sa vlastne v rozprave ani nevenovali.

V rozprave som vystúpil s názorom, že je našou povinnosťou urobiť maximum toho, čo je v kompetencii orgánov mesta pre pocit bezpečnosti všetkých obyvateľov mesta, vrátane obyvateľov z okolia lokality ulice K Starej Tehelni.

Domnievam sa, že práve to je jedným z vážne pociťovaných problémov. Keďže nevnímam koncepčný prístup mestskej polície k vytvoreniu pocitu bezpečia týchto našich spoluobčanov (ulica Murárska, Údenárska a ďalšie), navrhol som doplniť uznesenie o opatrenie, aby bol pripravený akčný plán opatrení pre Mestskú políciu v Prešove na zlepšenie situácie obyvateľov okolia lokality k Starej Tehelni a predkladať zastupiteľstvu polročne správu o stave bezpečnostnej situácie a plnení akčného plánu.

Návrhová komisia z tohto môjho návrhu prebrala do finálneho návrhu len jeho značne oklieštenú časť.

Nerobím to veľmi rád, keď v zastupiteľstve schvaľujeme také všelijaké deklaratívne uznesenia zo slovami „schvaľuje opatrenia zabezpečiť súčinnosť...“ a podobne, pretože bez jasnej vízie, popísania problému, príčin jeho vzniku a popisu cesty k jeho riešeniu sú takéto uznesenie len hromadou slov.

Uvedomujem si však, že ľudskými a finančnými kapacitami na tvorbu vízií disponuje mestský úrad, ktorý má v čele tiež voleného predstaviteľa so svojimi predstavami, ktoré môžu byť iné, ako vôľa časti zastupiteľstva.

Keďže od inej poslankyne zaznel v jej príspevku názor, ktorý zvádzal k záveru, že obyvatelia nájomných bytov v lokalite K Starej Tehelni neplatia dane a tak z nich mesto nič nemá. V diskusii som oponoval, že ak je občan obyvateľom mesta, tak sa započítava do počtu obyvateľov mesta a mesto získava z podielových daní príjmy zo štátneho rozpočtu najmä podľa počtu obyvateľov a vôbec nie podľa toho, ako, koľko a či obyvatelia platia dane z príjmu.

Informatívnu správu sme vzali na vedomie.

Paradoxne, sa koncepciou sociálneho bývania zaoberal neskorší bod programu, ale diskusia k nej prebehla čiastočne už v tomto bode.

Vyhodnotenie koncepcie sociálneho bývania

Opíšem stručne problém, ktorý by mala pomôcť zvládnuť koncepcia. Mesto má problém, že časť občanov neplatí nájomné za bývanie v mestských bytoch. Keďže zákonodarca v parlamente zrejme nedôveruje v humánnosť vlastníkov bytov, nie je podľa zákona možné rodinu, deti a neplatiča len tak „vyhodiť“ na ulicu. Je potrebné poskytnúť náhradné ubytovanie. To pochopiteľne nie je také pohodlné ako bývanie v byte. Lenže mesto Prešov, ako vlastník nájomných bytov nemá také ubytovanie.

Preto neplatiči vedia, že mesto ich nevysťahuje a to ich ešte viac motivuje míňať svoje príjmy inak a neplatiť mestu.

Koncepcia sociálneho bývania je založená na tom, že keby mesto malo prístrešia – ubytovňu s prísnym režimom, tak značná časť neplatičov pod tlakom predstáv o presťahovaní do menej pohodlného bývania zváži okolnosti a rozhodne sa svoje príjmy používať aj na platenie nájomného mestu.

Pre predstavu – ubytovňa s prísnym režimom by mala obsahovať izby s kapacitou asi 8 jednoduchých lôžok, bez akéhokoľvek súkromia, kúpeľňa, toaleta, kuchyňa a práčovňa by boli spoločné, prítomný by bol správca ubytovne. Používanie spoločných služieb by bolo na základe vopred predplatených žetónov, ktoré by sa míňali podľa intenzity využívania služieb.

Ubytovaní by museli dodržiavať ubytovací poriadok. Bývanie by muselo byť zaplatené vopred s možnosťou predlžovania pri zachovaní disciplíny rádovo na dni či mesiace.

Neplatenie či nedodržiavanie pravidiel by znamenalo vylúčenie z ubytovne, prakticky na ulicu, kde by sa takýto ľudia stali „objektom“ záujmu nízkoprahového denného centra, útulku, ktoré v Prešove poznáme pod pojmom „charita“ a na ktorých činnosť plynú tiež peniaze z verejných zdrojov.

Naopak, vzorné plnenie povinností by otvorilo možnosť prestúpiť do menej prísnej formy ubytovania.

Podstatnou skutočnosťou, na ktorú upozornila správa o vyhodnotení koncepcie sociálneho bývania, bol fakt, že koncepcia sa v Prešove nenaplňuje, pretože mesto nemá najnižší typ ubytovania a najväčším problémom je, kde by takáto ubytovňa mala byť umiestnená, pretože ju nechce mať v susedstve nikto. Z minulosti platí uznesenie, že by to malo byť v lokalite Stará tehelňa, avšak ani pri tejto lokalite nepanuje zhoda.

Hlasoval som vzatie správy na vedomie.

Vyhodnotenie hospodárskych výsledkov mestských firiem

Mesto je akcionárom resp. spoločníkom niekoľkých mestských firiem, ktoré navonok vystupujú ako bežné obchodné spoločnosti.

Je to napríklad Dopravný podnik mesta Prešov, Technické služby mesta Prešov, Spravbytkomfort, IPZ, Prešov Real, Správa a zimná údržba prešovských ciest.
O slovo požiadal šéf odborov dopravného podniku. Hlasoval som za umožnenie jeho vystúpenia a podobne hlasovala väčšina zastupiteľstva.

Šéf odborov reagoval na úsporné opatrenia v mestskom rozpočte, ktoré viedli k zníženiu dotácie pre dopravný podnik a žiadal poslancov, aby sa s týmto problémom zaoberali, pretože zníženie financovania bude viesť k prepúšťaniu zamestnancov, škrtaniu spojov MHD a rozšíreniu automobilovej dopravy v meste, nutnosti znižovať zľavy viac, ako by bolo potrebné len kvôli zvyšovaniu ceny nafty a zvýšeniu DPH začiatkom roka.

Jeden z poslancov vysvetlil, že úsporné opatrenia si vyžiadalo zlé nakladanie s finančnými prostriedkami na mestskom úrade, kde došlo zlým zvládnutím riadenia projektov k takému masívnemu navyšovaniu nákladov, ktoré bolo podstatne vyššie, ako pôvodne poslanci zastupiteľstva predpokladali, keď rozhodovali, či do projektov ísť alebo nie. Týkajú sa najmä rekonštrukcie základných škôl a Carafovej väznice.

(Môžete si stiahnúť správu hlavného kontrolóra o týchto problémoch.)

Pre ilustráciu: Nezvládnutím štartu a riadenia projektov na mestskom úrade sme obrazne povedané ako obyvatelia mesta zaťali takú „sekeru“ bez vedomia zastupiteľstva, že táto sekera zrejme niekoľko násobne prevyšuje sumu potrebnú pre riadnu dotáciu dopravného podniku.

Problémom je, že táto sekera stále rastie a nikto zatiaľ nevie vyčísliť, na akej hranici sa zastaví, pretože nie je jasné, koľko nekrytých záväzkov doposiaľ podpísali poverení zamestnanci mesta, prednosta a primátor.

Podrobnejšie o tomto probléme bola diskusia v jednom z nasledujúcich bodov.

Súčasťou hodnotenia mestských firiem je aj uznesenie o tom, čo sa má udiať so ziskom týchto firiem z minulého roka.

Vzhľadom na zlú finančnú situáciu mesta sme rozhodli pri tých spoločnostiach, kde to je možné, previesť nerozdelený zisk na účet mesta. Pri spoločnosti Prešov Real to je napríklad 63.233 eur. Na druhej strane, spoločnosť Mestská správa služieb vykázala stratu približne v takej istej výške, čo musí zaplatiť mestský rozpočet na úkor iných výdavkov.

Pri tomto bode som sa nezúčastnil hlasovania. Dôvodom bola moja nepozornosť, keď som konzultoval nejakú otázku s kolegom poslancom vedľa a nestihol som sa prihlásiť do hlasovania, čo ma mrzí.

Nariadenie o prideľovaní mestských bytov

Oficiálnym dôvodom zmenu nariadenia je nový zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Oproti minulosti sa spresňujú pravidlá, kto a akým spôsobom sa môže uchádzať o sociálny byt (výška príjmu, trvalý pobyt či práca na území mesta a pod.), aby byty slúžili čo najmenej pre tých, ktorí by si vedeli bývanie zabezpečiť aj z vlastných príjmov či na splátky.

Ešte počas diskusie v mestskej rade som upozornil, že kritéria vylučovali živnostníkov, ktorý tak nemali šancu získať dočasný nájom v sociálnom byte a zatiaľ čo zamestnanci s príjmom pod štvornásobok životného minima áno. V schvaľovanom návrhu bol tento nesúlad odstránený.

Hlasoval som za nariadenie a prijalo ho aj zastupiteľstvo potrebnou väčšinou.

Nariadenie o úhradách za sociálne služby

Mesto Prešov je povinné postarať sa určitým spôsobom o starých a chorých. Spravidla sa o týchto ľudí stará rodina, avšak niekedy to z rôznych dôvodov nefunguje alebo nie je možné.

Preto mesto zo zákona musí poskytovať služby ako napr. nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, prepravná služba, odľahčovacia služba (ak sa v rodine niekto stará sám o ťažko chorého), denné centrum, jedáleň, napr. pre seniorov.

Prevádzku týchto zariadení financuje mesto, avšak časť nákladov môže preniesť na svojho klienta, ktorý za služby musí platiť.

Nariadenie stanovuje podmienky posudzovania toho, kto má nárok na akú službu a koľko má platiť, aby bol systém čo najspravodlivejší a nevylučoval nikoho.

K nariadeniu neboli vážne pripomienky, hlasoval som za a podobne aj väčšina zastupiteľstva.

Nariadenie o prevádzkovom poriadku cintorínov

Keďže bol v parlamente prijatý nový zákon o pohrebníctve a pôvodne nariadenie ho nepredpokladalo, mestský úrad vypracoval návrh nového prevádzkového poriadku.

Návrh už bol „predžutý“ v komisiách zastupiteľstva, mestskej rade, taktiež ja som k nemu dával pripomienky, zásadné pripomienky neboli.

Akurát sme reagovali na skutočnosť, že hlavný cintorín v meste sa blíži k naplneniu svojej kapacity. Kým začne fungovať nový mestský cintorín v Solivare, (kde pravdepodobne spočinú aj Tvoje ostatky, milý čitateľ, ak Ťa pochovajú do zeme v Prešove), doplnili sme po návrhu zástupcu primátora možnosť pochovávať aj na cintorín na Soľnobanskej ulici v Solivare.

Hlasoval som za toto nariadenie, podobne ako väčšina zastupiteľstva.

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór je orgánom samosprávy, ktorý kontroluje dodržiavanie pravidiel a svoje zistenia predkladá mestskému zastupiteľstvu.

Správu si môžete pozrieť aj sami, odkaz hľadajte v materiáloch pre toto zasadnutie zastupiteľstva.

Väčšinu materiálu tvorili kontrolné zistenia pri kontrole rekonštrukcie základnej školy na Prostejovskej ulici.

Materiál konkrétne popisuje, ako sa na úrade porušujú zákony, nedodržiavajú smernice, ako sa porušovala zmluva o dielo. Konštatuje sa, že to nie je ojedinelý jav, ale rozšírený aj v iných projektoch.

Poverení zamestnanci mesta podľa materiálu podpisovali pokyny na vykonávanie finančne nekrytých prác pre firmu Dúha. Nikto neprišiel dopredu na to, že v projekte sú zle spočítané výmery.

Najatá externá firma pre manažment projektu sa nezúčastňovala kontrolných dní, nekomunikovala so zhotoviteľom, projektantom a ani stavebným dozorom, čo bolo jej prvoradou úlohou, ale napriek tomu dostal zaplatené, hoci projekt bol evidentne nezvládnutý zo strany mesta - uzatvára v správe svoje zistenia hlavný kontrolór.

V rozprave zazneli slová, že na radnici sa kradne, čo podľa jedného z rečníkov zjednodušene vyjadruje zhrnutie záverov správy hlavného kontrolóra.

Ja som v diskusii vec zhodnotil tak, že je to veľmi zlá správa pre obyvateľov mesta, ktorí nám dôverujú, že budeme mestské záležitosti spravovať zodpovedne. Primátor pripustil, že sa stala na mestskom chyba, avšak nepodal informáciu o tom, že by za to vyvodil nejakú osobnú zodpovednosť voči niekomu na úrade.

Dôsledkom pochybení je, že za nich Prešovčania zaplatia viac, akoby museli pri zvládnutí projektu a tie peniaze budú chýbať na iné veci.

Víťazom v tejto situácii sú stavebné firmy, ktoré rekonštrukcie robia, pretože tie si prídu na svoje.

Správu sme v zastupiteľstve zobrali na vedomie. Hlasovaniu predchádzala búrlivá diskusia a môžem ubezpečiť, že rozšafné hospodárenie radnice je významnou témou v kuloároch prešovskej politiky.

Správa o projektoch rekonštrukcie škôl a Caraffovej väznice

Materiál vecne nadväzoval na predchádzajúci materiál. Vysvetľoval, prečo budeme musieť za rekonštrukcie škôl zaplatiť podstatne viac peňazí, ako si mysleli poslanci v predchádzajúcom období, keď projekty rekonštrukcie škôl schvaľovali.

Obnova škôl sa totiž platí z tzv. nenávratného finančného príspevku od Európskej únie. Tá platí 95 percent výdavkov a z mestského rozpočtu sa normálne platí 5 percent.

Ak sa to napíše takto, vyzerá to lákavo. Ak však počas rekonštrukcie nastanú okolnosti, ktoré výrazne zvýšia pôvodne uvažovaný rozpočet, Európska únia zaplatí len pôvodnú sumu zodpovedajúcu svojim 95 percentám pôvodného rozpočtu. Všetko navyše musíme zaplatiť z mestského rozpočtu.

Ak teda napríklad dôjde k zvýšeniu rozpočtu o 10 percent, radnica musí zaplatiť nie 5 percent celého rozpočtu, ale povedzme okolo 15 percent, čo je v tomto príklade približne trojnásobné zvýšenie pôvodnej platby od mesta. Nejde o malé peniaze v porovnaní s celkovým rozpočtom mesta.

Veľkým problémom sa to stane vtedy, ak rozpočet mesta s takým zvýšením nerátal. Vtedy sa musia niektoré iné výdavky doslova škrtnúť.

Predložený materiál obsahoval odôvodnenie, prečo k zvýšeniu rozpočtu došlo. Išlo napríklad o chyby projektanta, ktorý napríklad nezahrnul do projektu niektoré zrejmé práce, bez ktorých sa rekonštrukcia nedala dokončiť, zle vymerané okná v projekte, ktoré sú v skutočnosti väčšie, zle vypočítaný rozmer strechy a podobne.

Problémom je aj to, že na tieto tzv. „naviac“ práce nie sú uzatvorené zmluvy o dielo, stavebné firmy ich urobili bez uzatvorenej zmluvy len na základe odobrenia stavebného dozoru, ktorý nezodpovedá za financie a neplatí za to, čo podpíše. Firmy pritom už podľa informácií, ktorí zazneli, nosia faktúry a jedna poslal list, že si bude svoje peniaze vymáhať aj za cenu, že mesto príde aj o príspevok z Európskej únie.

Pre lepšiu predstavivosť: Pri rekonštrukcii základnej školy (ZŠ) Lesnícka ide nezazmluvnené práce navyše za 49.484 eur, pri ZŠ Prostejovská 295.490 eur, pri ZŠ Šrobárova 120.908 eur, pri ZŠ Šmeralova 358.694 eur, pri Caraffovej väznici 137.620 eur. Rozpracované sú aj ďalšie projekty – Kancelária sociálneho poradenstva, ZŠ Májové námestie, Zariadenie pre seniorov Náruč na Veselej ulici, kde ešte potrebné sumy nie sú zatiaľ vyčíslené.

Správu sme hlasovaním zobrali na vedomie.

Druhé rozpočtové opatrenie v tomto roku

Rozpočtové opatrenie sa za štandardných okolností schvaľuje vtedy, ak sa počas roka ukáže, že odhad príjmov samosprávy sa zmenil oproti predpokladu pri prvotnom schvaľovaní rozpočtu, prípadne sa ukáže nutnosť nejakého výdavku, s ktorým rozpočet dovtedy nerátal.

V tomto prípade sa navrhované zmeny týkali, čo sa týka objemu financií, najmä nutnosti uhradiť tzv. práce naviac o ktorých som písal v predchádzajúcom bode.
Čo sa týka našej mestskej časti, schválili sme vyčlenenie prostriedkov na projektové dokumentácie tzv. točne pre autobus na Terchovskej ulici, aby tam mohla jazdiť linka verejnej dopravy, a vytvorenie projektov pre parkoviská na Levočskej ulici, Nábrežnej ulici a Engelsovej ulici.

Hlasoval som za toto rozpočtové opatrenie a podobne hlasovala aj väčšina zastupiteľstva.

Schválenie úveru 1.400.000 eur

Vyššie som napísal, že zlým riadením projektov rekonštrukcií sa ukázalo, že pre mesto predstavujú väčšie sústo, ako mesto zvládne z bežných príjmov.
Z informácií, ktoré zazneli mimo oficiálnych materiálov som pochopil, že mestu hrozí problém z dostatkom hotovosti, najmä v týchto mesiacoch, keď je výber daní sezónne nižší.

Pod tlakom týchto okolností a rizika platobnej neschopnosti radnice, ktoré by mohlo viesť ku škodám ak by mesto neplatilo svoje záväzky, sme schválili čerpanie úveru vo výške 1.400.000 eur so splácaním do roku 2011. Materiál o výbere financujúcej banky sme dostali na stôl až tesne pred rokovaním.
Oficiálnym dôvodom je financovanie investičnej výstavby v meste Prešov a financovanie projektov rekonštrukcií, o ktorých som už písal.

Radnica napriek potrebe zobratia úveru naďalej udržiava zdanie, že sa nič vážne nedeje.

Vzhľadom na predostreté fakty som hlasoval za prijatie úveru a podobne k tomu pristúpila aj väčšina zastupiteľstva.

Schválenia laureátov ceny mesta

V čase prerokovávania tohto bodu už bol podvečer, hoci sme boli približne len v polovici programu. Diskusie odteraz boli kratšie a pri niektorých nasledujúcich bodoch neprebehli žiadne. Tak tomu bolo aj pri tomto bode.

Rozhodli sme takmer úplnou väčšinou, že cenu mesta za rok 2010 získajú: Mgr. Eva Turáková, riaditeľka a zakladateľka súkromnej školy pre žiakov s autizmom, po smrti aj Jaroslav Rešovský, maliar, reštaurátor a prešovský hasiči.

Hlasoval som za tieto nominácie. Ceny odovzdá primátor mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v stredu 8. júna 2011 o 15.00 v sále Čierneho orla.

Vyhodnotenie výsledkov PKO

Park kultúry a oddychu je mestskou príspevkovou organizáciou. Funguje vďaka príspevku mesta Prešov (483.000 eur v roku 2010) a výnosov z vlastnej činnosti (539 726 eur).

PKO organizovalo zábavné programy, prešovskú hudobnú jar a jeseň, kultúrne leto, jarmoky, trhy a Silvester 2010, východné koncerty. V správe sa spomína aj folklórny súbor Šarišan, dychový orchester J. Pöschla a mažoretky Witches.

PKO vyvíja svoju činnosť okrem budovy Čierneho orla aj v kultúrnych strediskách Družba, Centrum (tam je fitness), Exnárová, Šváby, v kultúrnom dome Solivar a v kine Scala

Správu sme vzali na vedomie, ja som hlasoval za.

Majetkové prevody

Materiál mal 28 bodov a bez rozpravy sme ho schválil, ja som hlasoval za.

Majetkové prevody hodné osobitného zreteľa

V tomto bode sme schvaľovali dva majetkové prevody v prospech Slovenskej správy ciest.

Pod budúcou stavbou Nábrežnej komunikácie (pri ZVL – cesta I/68) a pozemok pod budúcou stavbou križovatky na Bardejovskej ulici v Nižnej Šebastovej sa nachádzajú pozemky vo vlastníctve mesta Prešov.

Uznesením sme schválili predaj týchto pozemkov za cenu 74 eur za meter štvorcový resp. 33,2 eur za meter štvorcový.

Hlasoval za toto uznesenie.

Plán práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva

V tomto bode sme schválili predpokladané body programu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva od júla do decembra 2011.

Plán práce je potrebný najmä na to, aby úradníci na úrade vedeli, čomu sa majú venovať a k čomu majú pripraviť materiály.

Hlasoval som za plán práce.

Plán práce hlavného kontrolóra

V tomto bode sme schválili plán práce pre hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2011.

Kontrolór uskutoční naplánované kontroly a potom v jednotlivých mesiacoch oboznámi mestské zastupiteľstvo s výsledkami kontrol.

Na návrh dvoch poslancov sme doplnili do plánu kontrolnej činnosti kontrolu mestskej firmy MSS (Mestská správa služieb – termín kontroly september) a kontrolu prepravných služieb a jedální (november).

Hlasoval som za plán kontrolnej činnosti.

Interpelácie

Bod interpelácií sa začal o 22:16, teda po viac ako 12-tich hodinách rokovania zastupiteľstva. Vystúpilo niekoľko poslancov, ktorí ešte vládali.

Ukončenie zasadnutia

Zasadnutie sa skončilo po viac ako 12-tich hodinách, okolo 22:36.

Kde sa môžeme najbližšie verejne stretnúť?

Najbližšie sa so mnou budete môcť stretnúť okrem iných príležitostí aj na zasadnutí výboru mestskej časti, ktoré by sa malo uskutočniť v štandardnom termíne a v štandardnom čase, teda v prvý pracovný štvrtok v mesiaci, čiže nateraz 2. 6. 2011 o 17-tej hodine v zasadacej miestnosti Tenisového klubu Tatran Prešov na Nábrežnej ul. č. 5.

Srdečne vás pozývam a teším sa na stretnutie s vami.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Navštívil som výjazdové zasadnutie školskej komisie 

Program a materiály na 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 25. 5. 2011 

Rokoval som na úrade k zámeru riešenia parkovania na sídliskách 

Medzi zverejňovanými materiálmi je aj návrh nariadenia o parkovaní a odťahovaní áut na sídliskách 

Program a materiály na 3. riadne zasadnutie komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa 3. 5. 2011 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.