Priebeh a výsledok 9. riadneho zasadnutia prešovského mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 8. 2011 očami poslanca

V stredu som sa zúčastnil zasadnutia zastupiteľstva. Tu sú moje subjektívne postrehy a dôvody hlasovania.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Poznámka: Stále platí, že vážnejšie uvažujem o prinášaní týchto postrehov v zúženej forme alebo aj vôbec nie.

Dôvodom je časová náročnosť a pocit, že záujem nevyvažuje čas, ktorý tomu venujem. Budem však rád, ak mi dáte vedieť aj váš názor, som otvorený hľadaniu takého modelu, aby ste odo mňa mali informácie, ktoré vás naozaj zaujímajú a nemusel si robiť starosť s tými málo významnými pre vás. Pripravte sa prosím na to, že takýto súhrn môže byť posledný.

Ďalším dôvodom je, že počnúc týmto rokovaním zastupiteľstva by mali byť vopred zverejňované materiály na rokovanie zastupiteľstva, ale aj mestskej rady a komisií. Kto bude mať záujem, môže sledovať už dopredu o čom orgány mesta budú rokovať a v prípade záujmu už vopred komunikovať s mestským úradom, s poslancami, vrátane mňa.

Preto od dnes prestávam zverejňovať materiály na rokovanie zastupiteľstva na mojej internetovej poslaneckej stránke, pretože by už mali byť zverejňované na oficiálnej mestskej stránke.

(Info: Ako ma môžete kontaktovať?).

Pozrieť si môžete tiež zverejnené podklady na rokovanie na mojej internetovej stránke alebo na stránke mesta.

Hlasovanie o programe rokovania

Na začiatku rokovania sa hlasuje o programe rokovania.

Do programu pribudol informatívny materiál o prijatých úsporných opatreniach v dopravnom podniku. Zaradený bol na koniec rokovania.

Primátor stiahol materiál o zmluve so spoločnosťou euroAWK, ktorá sa stará o niektoré prístrešky na zastávkach MHD a dala návrh na uzatvorenie dodatku k zmluve. Dodatok by na jednej strane mal priniesť mestu výhodu vybudovania ďalších prístreškov a na druhej strane zhoršenie iných podmienok a predlženie exkluzivity pre túto spoločnosť na území mesta. Primátor materiál stiahol so slovami, že sa pokúsime ešte rokovať s touto spoločnosťou.

Hlasoval som sa za doplnenie programu, rovnako hlasovala aj väčšina poslancov.

Štvrté rozpočtové opatrenie v tomto roku

Rozpočtové opatrenia sú tentoraz popísané na desiatich stranách, vyberiem len niekoľko z nich, ktoré sú napr. zaujímavé pre našu mestskú časť.

Oproti predloženému materiálu sme zachovali fond životného prostredia, akurát sme z neho vybrali 25 000 eur na odvodňovací rigol na ulici Pod Willec hôrkou, ktorej svah a cestu podmáča počas dažďov voda. V predložených materiáloch sa totiž objavilo zrušenie fondu životného prostredia.

Schválili sme aj dotáciu pre mestskú správu služieb na pokrytie energií pre zimný štadión, aj čiastočne zvýšenie dotácie pre dopravný podnik.

Z ďalších väčších položiek sme schválili prostriedky na zaplatenie neoprávnených výdavkov na základnej škole Šmeralova, výdavky na zimnú údržbu ciest a chodníkov, údržbu komunikácií a výdavky na nakladanie s odpadmi.

Keďže sa odhad príjmov do mestskej pokladne oproti pôvodnej verzii rozpočtu nijako nezmenil – teda nezvýšil, zvýšenie príjmov bude pokryté faktickým zrušením rezervy, ktorú sme nechávali „bokom“ do času, keď uvidíme, že sa pôvodné predstavy o plánovaných daňových príjmoch splňujú. Tlak na zvýšenie výdavkov nás však donútil túto rezervu využiť, takže ideme do veľkej neistoty, či sa do konca roka podarí plánované príjmy do mestskej pokladne dosiahnuť.

Schválili sme aj prijatie krátkodobého kontokorentného úveru, pretože na mestských účtoch nie je dostatok hotovosti z dôvodu, že významné príjmy z predaja mestského majetku (viac o tom ďalej) sa očakávajú až ku koncu roka, ale výdavky je potrebné platiť už teraz.

Hlasoval som za toto rozpočtové opatrenie a podobne hlasovala aj väčšina zastupiteľstva. V súčasnej ekonomickej situácii mesta je to nevyhnutnosť.

Zmena v zložení komisií mestského zastupiteľstva

Komisie mestského zastupiteľstva sú poradnými organmi zastupiteľstva.

Takmer každý materiál, ktorý sa dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva, prechádza najprv cez jednu alebo viacero komisií, ktoré pre zastupiteľstvo príjmu odporúčanie. Odporúčania komisií sú súčasťou materiálov o ktorých potom poslanci počas zasadnutia rozhodujú.

Členmi komisií sú poslanci a tiež neposlanci – odborníci, ktorých nominovali jednotlivé poslanecké kluby. Dodržiava sa pravidlo, že členov – poslancov je v komisii vždy aspoň o jedného viac, ako členov – neposlancov.

Pri tomto hlasovaní sme zvolili poslanca Ivana Benka do komisie bytovej a sociálnej, odvolali sme z nej neposlanca Vacláva Loumu, ktorého sme vzápätí zvolili do komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj namiesto Miroslava Molčana, ktorého sme na jeho žiadosť odvolali, aby sa nezmenili počty nominantov klubu nezávislých.

Keďže pomery v zastúpení nominantov jednotlivých klubov rešpektovali dohodu o pomernom zastúpení nominantov jednotlivých klubov a Ivan Benko sa v tom čase ešte neujal poslaneckého mandátu zo zdravotných dôvodov, väčšina poslancov tieto zmeny odsúhlasila, vrátane mňa.

Návrh dodatku k rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva určuje pravidlá, podľa ktorých pracuje mestské zastupiteľstvo. Jeho zmeny si vyžiadala prax, keďže aj rokovací poriadok vo svojej minulej verzii bol výsledkom kompromisov, pri ktorých sa dnes ukázalo, že nevyhovujú podstatnému množstvu poslancov a pri súčasnom rozložení v zastupiteľstve je dostatočná vôľa to zmeniť.

V rozprave som vystúpil s pozmeňovacím návrhom, aby boli materiály na zasadnutie zastupiteľstva zverejňované vopred na internetovej stránke mesta v tom istom čase, ako ich dostávajú poslanci.

Návrhová komisia tento môj návrh mierne upravila. Ja som totiž presne špecifikoval, že zverejnené majú byť aj materiály, ktoré sú predložené poslancom až priamo na zasadnutí zastupiteľstva. Návrhová komisia toto spresnenie z uznesenia odstránila. Môj rovnaký protinávrh zastupiteľstvo neschválilo, pretože podľa výkladu primátora, ponechané gro môjho doplňujúceho návrhu pokrýva aj dodatočne predložené materiály na zastupiteľstve.

Pokiaľ sa budeme pridržiavať takéhoto výkladu, mali by byť zverejňované aj dodatočne doplnené materiály. Presnejšia formulácia však niekedy nezaškodí, tentoraz však nebola vôľa ju prijať.

S takýmito pozmeňovacími návrhmi sme rokovací schválili, ja som hlasoval za. Primátor dostal splnomocnenie, aby vydal úplné znenie rokovacieho poriadku.

Trhový poriadok správcu 4 SPORT, s. r. o.

Ide o trhový poriadok, ktorý by sa mal týkať nových trhových podujatí v bývalom jazdeckom areáli. Prvé z nich sa už uskutočnilo pred týždňom – Pivný festival. Ďalšie sú: Prešovské trhy – návrat k tradíciám a Národná výstav psov CAC.

Trhový poriadok musí mať schválený podľa zákona každý organizátor trhov, kde sa niečo predáva alebo konzumuje. Trhový poriadok schvaľuje mestské zastupiteľstvo, pretože určuje najmä práva a povinnosti predajcov, kompetencie kontrolných orgánov a pod.

Okrem iného určuje aj termíny a časy podujatí, čo napríklad veľmi zaujíma obyvateľov žijúcich v okolí.

Pri predkladaní materiálu jeho predkladateľ doplnil, že deň pred zastupiteľstvom došla pripomienka, týkajúca sa prevádzkového času tak, že oproti pôvodne navrhovanému ukončeniu podujatí do 18-tej hodiny sa podujatia majú končiť o 24-tej hodine a majú trvať viac dní.

Hlavný kontrolór upozornil, že prijímanie všeobecne záväzného nariadenia má svoj zákonom definovaný postup a nie je možné podávať pripomienky hocikedy. Pripomienkuje sa totiž zverejnený návrh nariadenia a verejnosť má približne 10 dní na to, aby sa s návrhom oboznámila a pripomienkovala.

Niekedy sa toleruje, že poslanci pozmeňovacími návrhmi zmenia pripomienkovaný návrh tak, že výsledok je iný, ako pripomienkovala verejnosť.

V prípade navrhovanej zmeny prevádzkového času ide o také ustanovenia, ktoré sa obyvateľov veľmi dotýkajú, lebo nie je jedno, či podujatie trvá do 18-tej hodiny, alebo až do 24-tej hodiny. Verejnosť tak nemala možnosť pripomienkovať tak zásadne zmenený prevádzkový čas.

Z tohto dôvodu a aj z dôvodu nezrozumiteľnosti tohto pozmeňovacieho návrhu som sa hlasovania zdržal, avšak väčšina poslancov toto nariadenia schválila.

Správa o plnení rozpočtu mesta za 1. polrok

Celá správa má 125 strán, takže ju len budem stručne charakterizovať.
Zo správy vyplýva, že hoci sa daňové príjmy vyvíjajú trochu lepšie ako pred rokom, prognóza príjmov do konca budúceho roka „zakladá opatrnosť“ pri očakávaní, že do konca roka do mestskej pokladne prídu príjmy tak, ako je naplánované.

Do 30. 6. 2011, mesto ešte nečerpalo úver, schválený na jar vo výške 1 400 000 eur. Tento dlhodobý úver však je možné stále začať čerpať.

Zo správy tiež vyplýva, že mesto dostatočne neplatí mestským firmám.

Dosť veľké nádeje o očakávania sú od predaja pozemkov v priemyselnom parku. Príjmy z týchto predajov sú dôležité pre dostatočné naplnenie mestského rozpočtu. Od spoločnosti Honeywell sa očakáva 1 500 000 eur, od spoločnosti MSC Electronics SK 300 000 eur a od spoločnosti AHP 150 000 eur. Prílev týchto peňazí sa však očakáva až na konci roka.

Čo sa týka neplatenia mestským firmám a načasovaniu príjmov z predaja pozemkov na koniec roka, zmierniť dôsledky týchto skutočností by mal pomôcť schválený krátkodobý kontokorentný úver.

Správu sme vzali na vedomie.

Majetkové prevody

V tomto bode sme rozhodovali o 8 majetkových prevodoch, pri ktorých mesto kupuje alebo predáva nehnuteľnosti.

Tentoraz si nezasluhujú osobitný komentár, môžete si ich pozrieť v materiáloch.
Hlasoval som za tieto prevody a podobne hlasovala väčšina poslancov.

Majetkové prevody hodné osobitného zreteľa

Tieto majetkové prevody sú zakaždým predmetom diskusií, keďže umožňujú obísť zásadu predaja či prenájmu nehnuteľností za minimálne znaleckú cenu, ak sa na tom uznesú tri pätiny všetkých poslancov.

V poslednej dobe počuť argumenty, že ide predsa o „verejnoprospešné ciele“. Problémom sa stáva, že poslanci si tento argument osvojili a v uplynulej dobe takto predali či prenajali veľa nehnuteľností, že už sa z toho stal zvyk a zavedený precedens.

Tentoraz išlo dlhodobý nájom nebytového priestoru za 1 euro ročne biliardovému klubu na 10 rokov za podmienky, že klub bude na vlastné náklady vykonávať údržbu objektu. Išlo o objekt bývalej základnej školy na Zimnej 1.
Potom išlo o zníženie ceny za prenájom na 20 rokov pre organizáciu Ako doma v pavilóne na Ďumbierskej 40.

Ďalej o šatňu a sociálne zariadenie v jazdeckom areáli pre spoločnosť 4 SPORT, s. r. o. za 474 eur s tým, že sociálne zariadenie bude prístupné aj verejnosti. Tu je potrebné dodať, že pozemky pod týmito budovami nepatria mestu.

Posledným prevodom bol dlhodobý prenájom pozemkov pod výmenníkovými stanicami spoločnosti Spravbytkomfort.

Hlasoval som za tieto prevody a podobne hlasovala väčšina poslancov. Dá sa predpokladať, že tzv. prípady hodné osobitného zreteľa budú aj naďalej vyvolávať vášnivé diskusie.

Návrh na vystúpenie mesta zo združenia Energy Cities

Mesto je členom združenia Energy Cities – medzinárodného združenia pre trvalo udržateľný rozvoj a úspory energie. Toto združenie svojim členom prináša informačný servis, okrem iného aj o možnostiach financovania projektov. Keďže sa však mesto neskôr stalo členom združenia CITIENERGO, ktoré je kolektívnym členom združenia Energy Cities a čerpá takto sprostredkovane všetky výhody, nie viac opodstatnené byť členom duplicitne.

Hlasovaním sme rozhodli o vystúpené mesta zo združenia Energy Cities, ja som hlasoval za.

Informatívna správa o havarijných stavoch školských zariadení

Materiál vznikol po májovom uznesení mestského zastupiteľstva ako reakcia na to, že nebolo jasné, na základe čoho úradníci občas vyberú niektorú zo škôl a žiadajú pre ňu peniaze na opravu havarijných stavov. Spravidla to vyvoláva diskusie, že prečo práve navrhovaná škola, keď iná škola je v horšom stave.

Preto vznikol zoznam „havarijných stavov“ s odhadom predpokladaných nákladov. Spočítal som to, a vyšlo mi, že na odstránenie tzv. „havarijných stavov“ je potrebných 2 500 000 eur, čo je jednorázovo suma nad možnosti ročného rozpočtu mesta len na odstraňovanie havarijných stavov.

Z diskusie som mal dojem, že vôbec nikto tento zoznam nezobral vážne ako podklad pre ďalšie rozhodovanie. Veľmi veľa položiek v zozname totiž nenaplňovali kritérium havarijného stavu.

Materiál sme zobrali na vedomie.

Informatívna správa o prijatých opatreniach v lokalite ul. K Starej tehelni

Náčelník mestskej polície predložil materiál o prijatých opatreniach zo strany mestskej polície. Vznikli po tom, ako obyvatelia z okolia tejto ulice doručili mestu petíciu, v ktorej sa sťažovali na obyvateľov ulice K Starej tehelni.

Päť opatrení je zosumarizovaných na jednej strane A4 a môžete si ich pozrieť v materiáloch na zastupiteľstvo.

V rozprave som povedal, že mi v predloženom materiály chýba napísaný mechanizmus, ako budeme hodnotiť účinnosť prijatých opatrení, merať a vyhodnocovať ich účinnosť, kto je zodpovedný za opatrenia.

Náčelník mestskej polície k tomu odpovedal, že kritériom hodnotenia bude počet priestupkov v lokalite. Z diskusie som nadobudol dojem, že s materiálom nevládne medzi poslancami prílišná spokojnosť a prijímajú ho rozpačito.

Materiál sme zobrali na vedomie.

Organizačný poriadok mestskej polície

Na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme schválili všeobecne záväzné nariadenie o mestskej polícii a zaviazali sme náčelníka mestskej polície, aby predložil na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva organizačný poriadok a organizačnú štruktúru mestskej polície.

Niektorí poslanci v diskusii materiál skritizovali, že nezodpovedá schválenému nariadeniu o polícii, diagram organizačnej štruktúry je nejasný a tak sme náčelníkovi uložili materiál prepracovať.

Informatívna správa o kontrolách hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór nám vypracoval správu o kontrole pokladničnej hotovosti na mestskom úrade a o účtovníctve strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Mirka Nešpora.

Čo sa týka kontroly pokladničnej hotovosti na mestskom úrade, dá sa povedať, že zásadné nedostatky tam kontrolór neobjavil, teda túto úlohu plní úrad v zásade dobre.

Inak tomu bolo pri kontrole účtovníctva strediska pri ZŠ Mirka Nešpora, kde vytýkané nedostatky boli charakteru tzv. školáckych chýb pri účtovaní.

V diskusii som sa opýtal som sa, ako je zabezpečené, že účtovníctvo v takýchto organizáciách bude vykonávané kvalifikovane, teda kvalifikovanými jedincami. Primátor odpovedal, že ide o školu z vlastnou právnou subjektivitou, takže za to zodpovedá riaditeľ a mesto môže nedostatky odhaľovať cez kontroly a potom trvať na náprave.

Správu sme zobrali na vedomie.

Správa o prijatých opatreniach v dopravnom podniku

Materiál popisuje, aké opatrenia vykonal dopravný podnik na úsporu nákladov, zvýšenie nákladov a ich vyhodnotenie.

Materiál v úvode popisuje, že mesto skrátilo úhradu pre dopravný podnik o celkom 942 000 eur. Taktiež vplyvom zmeny demografie v meste, klesá počet obyvateľov, ktorí za prepravu platia. Zdražela tiež nafta a zvýšila sa sadzba dane z pridanej hodnoty.

Na druhej strane sa v správe riaditeľa píše, že dopravný podnik obstaráva tovary formou elektronickej aukcie, znížil počet obslužných zamestnancov, mzdovo zainteresoval vodičov na úspore nafty a elektriny, podobne aj revízorov.

V mesiaci jún boli zredukované výkony o 46 813 km, čo ušetrí asi 50 000 eur. Od 1. 8. 2011 primátor podpísal nový cenový výmer, ktorý zvýšil výšku a zmenil štruktúru cestovného.

V správe sa tiež píše, že mesto dlhuje podniku za mesiace apríl až júl 815 000 eur.

V závere sa konštatuje, že ani tieto opatrenia nedokážu kompenzovať zníženie úhrady zo strany mesta pre podnik. Prevádzka dopravného podniku je momentálne financovaná okrem tržieb za lístky aj z vlastných zdrojom podniku, ktoré boli rezervované na čiastočné financovanie nákupu trolejbusov. Tento spôsob financovania sa však nejaví ako trvale udržateľný.

Interpelácie

V tomto bode diskutovalo niekoľko poslancov.

Za zmienku stojí uznesenie, ktoré zastupiteľstvo prijalo na návrh komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, ktorej som členom.

Týka sa rekonštrukcie základnej školy na ulici Československej armády, ktorá začala takmer hneď v úvode viaznuť. Ide o podobnú rekonštrukciu, ako pri ostatných školách v poslednej dobe, kde pri každej rekonštrukcii zaznievali slová, že rekonštrukcie boli predražené oproti pôvodným schváleným rozpočtom.

V prijatom uznesení sme požiadali primátora mesta, aby v súčinnosti so všetkými zmluvnými stranami, ktoré sa podieľajú na tejto rekonštrukcii, pripravil žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Zmena je nevyhnutná, aby mesto bez väčších ťažkostí dostalo rekonštrukčné práce preplatené z eurofondov a štátneho rozpočtu.

To by následne mohlo odstrániť niektoré obavy a neurčitosti, ktoré zablokovali hladký priebeh rekonštrukcie školy, čo následne ohrozuje riadny a bezpečný chod školy, ktorá je v meste jednou z najväčších škôl a ide v meste o najstaršiu školskú budovu, v ktorej je fungujúca škola.

Ukončenie zasadnutia

Zasadnutie sa skončilo po takmer 9-tich hodinách, okolo 19:51.

Kde sa môžeme najbližšie verejne stretnúť?

Najbližšie sa so mnou budete môcť stretnúť okrem iných príležitostí aj na zasadnutí výboru mestskej časti, ktoré by sa malo uskutočniť v štandardnom termíne a v štandardnom čase, teda v prvý pracovný štvrtok v mesiaci, čiže nateraz 8. 9. 2011 o 17-tej hodine v zasadacej miestnosti Tenisového klubu Tatran Prešov na Nábrežnej ul. č. 5.

Srdečne vás pozývam a teším sa na stretnutie s vami, nielen pri tejto príležitosti.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Program a materiály na 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 10. 8. 2011 

Priebeh zasadnutia komisie pre územný plán, dopravu a životné prostredie zo dňa 2. 8. 2011 očami poslanca 

Priebeh a výsledok 8. riadneho zasadnutia prešovského mestského zastupiteľstva zo dňa 29. 6. 2011 očami poslanca 

Program a materiály na 8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 29. 6. 2011 

Bol som na kontrolnom dni rekonštrukcie ZŠ Čs. armády na Sídlisku II 

Ďalšie odkazy

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.