Primátor bez súhlasu zastupiteľstva udelil firme EEI právo prenajímať parkovacie miesta na Sídlisku III za 1 euro denne. Ako ďalej s parkovaním v Prešove?

Zmluvu síce podpísal primátor tesne pred komunálnymi voľbami v roku 2010, téma sa však dostala do zastupiteľstva na konci júna v súvislosti s ukončením platnosti koncesnej zmluvy so spoločnosťou Vinci Park Slovakia, s. r. o., ku 31. augustu tohto roka.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Viceprimátor totiž vtedy až po začiatku zasadnutia zastupiteľstva prekvapivo a bez akéhokoľvek avíza nechal rozdať poslancom návrh dodatku ku koncesnej zmluve medzi Mestom Prešov a spoločnosťou Vinci Park Slovakia, s. r. o.

Navrhovaný dodatok mal predlžiť koncesnú zmluvu z doterajších piatich rokov na celkovo dvadsať rokov a umožniť spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o., naďalej vyberať parkovné v uliciach mesta Prešov, to všetko za zmenených zmluvných podmienok oproti súčasnosti a v niektorých zónach aj za vyššie ceny.

K dispozícii je videozáznam z rokovania.

Samostatný článok k tejto téme som publikoval na mojej internetovej poslaneckej stránke, kde si ho môžete pozrieť (odkaz je na konci tohto textu).

Pozoruhodnou zvláštnosťou navrhovaného dodatku koncesnej zmluvy bolo, že spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., mala odkúpiť od spoločnosti EEI, s. r. o., existujúce parkoviská na Sídlisku III.

V texte sa píše, že "za cenu najviac 671 000 eur".

Po tom, ako by sa spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., stala vlastníkom bývalých parkovísk spoločnosti EEI, s. r. o., malo Mesto Prešov prevziať do 30-tich dní od výzvy tieto parkoviská do bezplatného užívania a malo sa o tieto parkoviská na náklady mesta ďalej starať.

To znamená, že Mesto Prešov by malo na vlastné náklady (čiže z mestského rozpočtu) zabezpečovať ich potrebnú údržbu a všetky opravy.

Spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., mala počas 15-tich rokov preinvestovať sumu minimálne 1 800 000 eur na investície "v súvislosti so systémom parkovania".

Z textu dodatku vyplýva, že odkúpením parkovísk na Sídlisku III do svojho vlastníctva od spoločnosti EEI, s. r. o., by spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., splnila čiastočne svoj záväzok vybudovať stavby ďalších nových parkovísk.

Pochopiteľne, v tomto prípade by v skutočnosti o žiadne nové parkoviská neišlo, keďže parkoviská na Mukačevskej a Volgogradskej ulici už existujú. Ale do "povinnosti" investovať sa táto suma mala započítať...

Prečo má Vinci Park Slovakia odkúpiť parkoviská od EEI a čo s tým má mesto?

Odpoveď na to by mal poznať predkladateľ návrhu dodatku ku koncesnej zmluve, viceprimátor René Pucher.

Možno to vedia aj členovia poslaneckého "Klubu nezávislých poslancov", keďže viceprimátor návrh dodatku pred kamerami na záznam uviedol slovami: "Dovoľte, aby som vám predložil z poverenia Klubu nezávislých poslancov a hlavne poslancov aj za Sekčov návrh na uznesenie...".

Vráťme sa do predvolebného obdobia na jeseň v roku 2010.

Primátor mesta vtedy podpísal so spoločnosťou EEI, s. r. o., zmluvu o výpožičke mestských pozemkov na Mukačevskej a Volgogradskej ulici.

Čoskoro k zmluve pribudol aj dodatok.

Primátor zmluvu podpísal podľa občianskeho zákonníka. To znamená, že Mesto Prešov prenechalo firme EEI, s. r. o., pozemky o výmere 3 600 m3 do dočasného a bezodplatného užívania.

Protiplnením bola povinnosť spoločnosti EEI, s. r. o., že do štyroch mesiacov na týchto pozemkoch vybuduje odstavné a parkovacie plochy - 144 parkovacích miest na Volgogradskej ulici a 124 parkovacích miest na Mukačevskej ulici.

Spoločnosť EEI, s. r. o., parkoviská vybudovala a zrejme čakala, že náklady na ich výstavbu sa postupne vrátia po ich spoplatnení.

Takéto očakávanie u konateľa spoločnosti EEI, s. r. o., mohlo vzbudiť znenie podpísanej zmluvy.

Primátor mesta (bez súhlasu zastupiteľstva) udelil spoločnosti EEI, s. r. o.: "právo po dobudovaní odstavných a parkovacích plôch tieto počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy prenajímať záujemcom o parkovacie miesta za úhradu, a to prvý rok maximálne za cenu 1eur/miesto/deň vrátane DPH, pričom príslušná cena môže byť v ďalších rokoch požičiavateľom upravená (...) Všetky takéto úpravy ceny budú vykonané iba smerom nahor".

Spoplatnenie parkovania na mestských pozemkoch je možné po schválení všeobecne záväzného nariadenia v mestskom zastupiteľstve. To sa zatiaľ nestalo.

Návrh na spoplatnenie parkovania na sídliskách vznikol, nedostal sa však pred zastupiteľstvo

Krátko po voľbách úradníci dostali pokyn vypracovať návrh nariadenia o spoplatnení parkovania na sídliskách v celom meste.

Návrh dokonca uzrel svetlo sveta, ale nedostal sa ďalej ako na rokovanie dopravnej komisie mestského zastupiteľstva v máji 2011. Jeho názov bol "Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o státí, parkovaní a odťahovaní vozidiel na území mesta Prešov".

Aké presné zadanie dal úradníkom v skutočnosti primátor mesta resp. vtedajší prednosta mestského úradu, to neviem. No ako si spomínam, návrh všeobecne záväzného nariadenia precízne riešil v podstate iba dve veci:

1. Prvou bol systém vyberu peňazí od obyvateľov mesta za parkovacie karty.

2. Druhou bol prepracovaný systém sankcií a vytesňovania vozidiel z miest, kde sa na sídliskách zatiaľ zvykne parkovať a je to tolerované (rozširovaním zákazov, pokutovaním, odťahovaním vozidiel).

Ostatné súvislosti parkovacej problematiky boli v návrhu riešené chabo alebo nijako. Hoci som sa na to pýtal, nebol nijako definovaný rozsah spoplatnenia parkovania na sídliskách. Návrh bol vypracovaný tak, že konkrétne zóny spoplatnenia na sídlískách "sa určia potom, po odbornom posúdení".

Predstava vedenia radnice bola, že poslanci v zastupiteľstve schvália pravidlá spoplatnenia, systém sankcií a postupy pri odťahovaní. Zatiaľ nemalo byť schválené nič viac, upokojovali členov komisie predkladatelia. Najmä nie konkrétne ulice na sídliskách, ktoré vedenie radnice chcelo spoplatniť.

Lenže, po schválení nariadenia potom už malo byť v kompetencii štatutára mesta, mimo kompetencií a dosahu zastupiteľstva, rozhodovať napríklad o osadzovaní značiek so zákazom státia.

Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií v meste totiž vykonáva mesto ako prenesený výkon štátnej správy. Mesto na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská.

Obával som sa, aby sa nestalo, že práve v okolí parkovísk spoločnosti EEI, s. r. o., začnú "akoby náhodou" pribúdať dopravné obmedzenia, zákazové značky.

Zrazu by sa začalo pokutovať, možno aj odťahovať - čo by nahnalo budúcich "zákazníkov" na parkoviská firmy EEI, s. r. o.

Podobne, ako na Sídlisku III, to malo byť aj na Sekčove

Obavu stupňovalo to, že na Sekčove boli, a podľa tvrdení poslancov z toho obdobia stále sú, požičané pozemky v prospech tej istej spoločnosti EEI, s. r. o., ktorá sa ako jediný záujemca prihlásila do verejnej súťaže.

V kronike mesta z roku 2010 k tomu píše toľko:

"Problém parkovania na sídlisku Sekčov sa pretriasal už veľa rokov. Radnica dala vypracovať štúdiu, z ktorej vyplynula potreba vytvoriť 600 parkovacích miest. Podľa vtedajších záverov tu bolo treba investovať 14 miliónov eur, čo si mesto nemohlo dovoliť. Hľadal sa preto investor. Do vyhlásenej verejnej súťaže sa prihlásil len jediný záujemca, a to bratislavská spoločnosť EEI. Koncom júla sa už uskutočnilo územné konanie pre rozšírenie parkovacích plôch na Sekčove, konkrétne na uliciach  Vihorlatská, Karpatská a Ďumbierska. Investora na ňom zastupovala prešovská spoločnosť Woonerf."

Dostupný bol aj neoficiálny materiál z radnice s textom návrhu koncesnej zmluvy so spoločnosťou EEI.

V dostupnom texte sa uvádza, že parkujúci Sekčovčania budú poskytovať odplatu za parkovanie na nových parkoviskách priamo spoločnosti EEI, s. r. o., a táto odplata nesmie prekročiť 1,0115 eura za deň.

Spoplatnenie zastavili členovia komisie, sľuby o spoplatnení však ostali

V čase, keď sa toto všetko dialo, ešte nebola uzákonená povinnosť zverejňovať zmluvy a nezverejňovali sa ani materiály na zasadnutie komisií mestského zastupiteľstva. Mnohé kroky preto nevzbudili pozornosť, pretože o nich vedeli len zasvätení a ostatní nemali možnosť sa o nich dozvedieť, iba ak náhodou.

Spoločnosť EEI, s. r. o., vybudovala na Sídlisku III na požičaných mestských pozemkoch nové parkoviská s vidinou realizácie stoviek parkovacích miest na aj Sekčove a príjmu vo výške okolo 365 eur ročne za každé auto, ktoré tam bude mať celoročne zaplatené svoje miesto.

Tých 365 eur ročne mal platiť každý majiteľ vozidla spoločnosti EEI, s. r. o., hoci pozemok pod autom by bol mestský a spoločnosť EEI, s. r. o., by za to mestu neplatila ani cent.

Vidina sa nezrealizovala, no faktom je, že spoločnosť EEI, s. r. o., investovala na základe platnej, ale pochybnej zmluvy, do výstavby pilotných parkovísk na Volgogradskej a Mukačevskej.

Hovorím o pochybnej zmluve preto, lebo primátor mesta spoločnosti EEI, s. r. o., udelil právo (zjednodušene povedané) vyberať parkovné za súkromné parkoviská na pozemkoch mesta, avšak bez súhlasu zastupiteľstva a bez diskusie s obyvateľmi mesta, či o takú platenú službu stoja.

Súčasne má však primátor sám dostatok kompetencií na to, aby mohol rozhodovať o obmedzovaní státia na všetkých miestnych komunikáciách v meste a má k dispozícii aj sankčný orgán, pretože náčelník mestskej polície plní úlohy podľa pokynov primátora a mestská polícia môže pokutovať každého, kto napríklad parkuje tam, kde bol zvyknutý roky parkovať, kým tam nepribudla nová zákazová značka.

Na parkoviskách spoločnosti EEI, s. r. o., už niekoľko rokov parkujú obyvatelia bytoviek na Volgogradskej ulici a Mukačevskej ulici. Zadarmo. Na cudzom parkovisku, no na mestskom pozemku.

Nesplnenú vidinu z podpísanej zmluvy, že spoločnosť EEI, s. r. o., získa svoje peniaze späť, keď sa to zatiaľ nepodarilo vyberaním platieb priamo od obyvateľov mesta, mala podľa predloženého návrhu viceprimátora uspokojiť spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o.

Tak, že spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., odkúpi od spoločnosti EEI, s. r. o., parkoviská na Volgogradskej a Mukačevskej, čiže jej za nich zaplatí.

Prvotnú zmluvu o výpožičke pozemkov pod parkoviskami na Sídlisku III uzavrel primátor so spoločnosťou EEI, s. r. o., na päť rokov a ak sa nič nestane, tak tento zmluvný vzťah zanikne 4. októbra 2015.

Primátor nenechal v zmluve na náhodu ani to, čo sa bude diať pri zániku zmluvy.

Pri podpise zaviazal Mesto Prešov, že po skončení päťročnej doby výpožičky: "požičiavatel' (t. j. Mesto Prešov) prenajme pozemky, ktore sú predmetom výpožičky, na ďalšie obdobie vypožičiavateľovi (t. j. EEI, s. r. o.) na základe nájomnej zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi a všeobecne záväznymi nariadeniami mesta."

Je veľmi netypické požičiavať pozemky, ako v tomto prípade, keďže pozemky sa spravidla prenajímajú a nie požičiavajú.

Zásady o hospodárení s majetkom mesta dovoľovali v tom čase primátorovi požičiavať majetok mesta najdlhšie na päť rokov.

Ďalším problémom tejto podpísanej pochybnej zmluvy je, že spoločnosť EEI, s. r. o., bude mať pri zániku zmluvy právo, aby dostala pozemky pod svojimi parkoviskami do ďalšieho prenájmu od mesta. O tom však už nemá kompetenciu rozhodnúť primátor. O prenájmoch rozhoduje zastupiteľstvo a buď prenajom schváli alebo nie.

Primátor podpísal záväzok a dal na papier sľub za obyvateľov mesta, o ktorom vedel, že ho nebude môcť ako primátor splniť, pretože také kompetencie nemá.

Vo vzduchu tak "lieta" 671 000 eur, o ktorých predpokladám, že spoločnosti EEI, s. r. o., asi chýbajú.

Javí sa to tak, že "záchrancom" pri plnení sľubov, ktoré nie je možné splniť, sa podľa návrhu viceprimátora má stať spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o.

Vinci Park Slovakia, s. r. o., by v prípade schválenia a podpisu dodatku ku koncesnej zmluve o parkovaní v centrálnej mestskej zóne "vyplatila" spoločnosť EEI, s. r. o. - pravdepodobne by sa tak postupne stalo z peňazí za parkovné aj od Prešovčanov, ktoré by Vinci Park Slovakia, s. r. o., vybrala v centre mesta, na Táborisku, pri nemocnici a na Sídlisku duklianskych hrdinov.

Nehorázne na tom všetkom je to, že platba, ktorou by si spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., kúpila do svojho vlastníctva parkoviská od spoločnosti EEI, s. r. o., by bola zahrnutá do sľúbeného objemu "investícií".

Spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., by v skutočnosti investovala do svojho vlastného majetku. Čerešničkou na torte, ako návrh viceprimátora zvýhodňoval firmu Vinci Park Slovakia, s. r. o., je fakt, že o údržbu tohto majetku firmy Vinci Park Slovakia, s. r. o., by sa bolo povinné starať mesto Prešov.

Z daňových odpisov za parkoviská by však profitovala spoločnosť Vinci Park Slovakia, čo je druhá nehoráznosť a účtovnícka finta, ako pripraviť Prešovčanov o stotisíce eur.

Zmluva so spoločnosťou Vinci Park Slovakia, s. r. o., končí tento mesiac

Situáciu, ktorú podpisom zmluvy so spoločnosťou EEI, s. r. o., bez súhlasu zastupiteľstva ešte v minulom volebnom období vyvolal primátor mesta, má zachrániť záchranca. Viceprimátor do role záchrancu pasoval spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o.

Spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o., končí podľa dostupných informácií na konci augusta päťročná koncesná zmluva na prevádzkovanie plateného parkoviska v centrálnej mestskej zóne.

Podľa dávnejšej novely zákona o majetku obcí už musí akúkoľvek koncesnú zmluvu schvaľovať mestské zastupiteľstvo.

Pokus z 24. 6. 2013 o schválenie nevýhodného dodatku koncesnej zmluvy z dielne Klubu nezávislých poslancov, nenašiel zatiaľ potrebnú podporu v mestskom zastupiteľstve.

Na zasadnutí som navrhol stiahnutie tohto nevýhodného návrhu, vačšina poslancov sa s týmto mojim návrhom nateraz stotožnila.

Spoplatňovať naďalej parkovanie v centre mesta?

Nesúhlasím s tým, aby hlavným cieľom spoplatnenia bolo zabezpečenie príjmu pre koncesionára.

O delení výnosov z parkovného som informoval pred časom na mojej internetovej poslaneckej stránke, kde si predstavu môže urobiť každý sám. Zverejnil som tam oficiálny materiál. Stačí kliknúť alebo vygoogliť, fakty sú fakty.

Spoplatnenie parkovania má mať najmä regulačnú funkciu.

Zjednodušene povedané, má motivovať vodičov, aby sa rozhodli parkovať mimo spoplatených zón a zároveň udržiavať záujem parkovať v spoplatnenej zóne (a žiaľ, aj platiť) na takej úrovni, aby väčšina vodičov, ktorí sa rozhodnú v spoplatnenej zóne zaparkovať (a zaplatiť), tam našli primeraný dostatok voľných parkovacích miest.

Ďalším cieľom regulačnej funkcie je, aby denné množstvo áut, ktoré do zóny prichádza a prechádza ňou, neprekročilo únosnú úroveň a neprekážalo príliš inému využitiu spoplatnenej zóny.

Preto nemôže byť v priemere pre všetkých parkovné za nulu eur, pretože potom by už regulačnú funkciu neplnilo.

Pozor, hovoríme o centre mesta a o podobných lokalitách, do ktorých prichádzajú vodiči z okolia na krátkodobé parkovanie - nie o sídliskách!

Pochopiteľne, akákoľvek parkovacia politika musí zohľadňovať aj obyvateľov, ktorí v regulovanej lokalite bývajú a nie je u nich objektívne možné parkovanie na vlastnom či prenajatom pozemku alebo v garáži.

V ich prípade nemožno hovoriť o krátkodobom parkovaní a prístup k nim musí byť úplne iný ako ku návštevníkom spoplatnenej zóny.

No a obísť nemožno ani ďalší očakávaný dosledok spoplatnenia. Tým je presun vodičov a parkovanie ich vozidiel do ulíc v susedstve spoplatnenej zóny, kde sa neplatí.

Svoje by o tom mohli hovoriť obyvatelia Táboriska a Sídliska duklianskych hrdinov, či návštevníci obradov v Dome smútku na Krátkej ulici pri hlavnom mestskom cintoríne.

Zmluva so spoločnosťou Vinci Park Slovakia má skončiť koncom mesiaca august. Po je skončení nebude mať kto zabezpečovať prevádzku systému parkovania.

Situáciu je potrebné riešiť, nečinnosťou primátora sa totiž nevyužil čas na vyhlásenie riadnej súťaže na výber takého prevádzkovateľa, ktorý zabezpečí najefektívnejšiu prevádzku parkovacieho systému - nie pre seba, ale pre rozpočet mesta Prešov a potreby Prešovčanov.

Žiadna súťaž sa neuskutočnila, no zabezpečiť prevádzku parkovacieho systému treba. Hoci je, ako sa hovorí, "o päť minút dvanásť".

Pokus narýchlo, bez diskusie a dobrého zváženia schváliť dodatok na ďalších 15 rokov, ktorý predložil viceprimátor René Pucher, je veľmi zlou cestou, ostáva dúfať, že nie korupčnou.

Čo treba bezodkladne riešiť

Myslím si, že radnica by mala počas nasledujúcich troch týždňov vyriešiť dve podstatné veci, ktoré spolu neoddeliteľne súvisia:

1. Pripraviť scenár zabezpečenia prevádzky parkovacieho systému od 1. 9. 2013 v dočasnom režime do vyhlásenia riadnej súťaže na prevádzku parkovacieho systému.

Môže to znamenať využitie schopností mestských firiem, vymyslenie a zrealizovanie konkrétneho riešenia je na platenom manažmente mestského úradu.

Pripravený scenár uviesť od 1. 9. 2013 do života. Najlepšie tak, aby sa pre vodičov a návštevníkov dočasne nič zásadné nezmenilo, aby nevznikli zmätky a z toho vyplývajúce škody.

Nie je to optimálne, ale iné normálne a slušné riešenie teraz nie je pripravené.

2. Zabezpečiť bez zbytočného odkladu vyhlásenie riadnej súťaže na prevádzku parkovacieho systému. Pochopiteľne tak, aby nevznikli akékoľvek pochybnosti na tému, že víťaz bol dopredu známy.

Zvážiť takú formu súťaže a možnosti, aby sa odmeralo, či mestské organizácie sú schopné zabezpečiť prevádzku parkovacieho systému výhodnejšie ako súťažiace spoločnosti, ktoré by sa do súťaže zapojili.

Prevádzkovanie parkovacieho systému "v réžii" mesta bez súkromného partnera nie je v pomeroch Slovenska nič neobvyklé, preto ani túto možnosť nemožno zavrhnúť. Kľúčový je v tomto prípade manažment radnice, ktorý musí mať úprimný záujem presadzovať verejný záujem a musí byť schopný kvalitne manažovať.

V opačnom prípade môže byť súkromný prevádzkovateľ výhodnejší. Nemožno však vo všeobecnosti vopred povedať, ktorá z dvoch možností je výhodnejšia. No zmluva na 15 rokov na takúto činnosť sa mi vidí extrémne pridlhá.

A čo parkovanie sídliskách?

Parkovanie obyvateľov na sídliskách by som nijako nemiešal s riešením parkovania v centrálnej mestskej zóne.

Sú to úplne rozdielne veci, ktoré sa riešia rozdielnými nástrojmi a vôbec ich nemusí rešiť jedna a tá istá firma.

Je na prvý pohľad lákavé, že určitá firma získa právo vyberať parkovné v centrálnej mestskej zóne na 15 rokov a za to vybuduje niekde na sídliskách cca 400 + 40 + 30 parkovacích miest.

No je na mieste úvaha, že čo ak by iná firma v súťaži zabezpečila vybudovanie napríklad dva krát väčšieho počtu parkovacích miest, zabezpečila by ich skôr alebo na vhodnejších miestach pre obyvateľov?

Toto sa vieme dozvedieť len v súťaži. Ešte lepšie by bolo, keby sme porovnali finančné náklady a rôzne zdroje na obstaranie potrebných financií. Nie je dôvod si nemyslieť, že možno by sa rozšírenie parkovania podarilo urobiť lacnejšie ako s firmou na základe zmluvy, ktorú jeden z poslancov na poslednú chvíľu predloží do zastupiteľstva.

Sídliská sú špecifický problém, ako na neho?

Nesúhlasím s prístupom, ktorý som zo strany radnice zažil ako člen komisie pre dopravu a spočíval v tom, že najprv sa mali vytvoriť podmienky pre spoplatnenie a potom sa malo rozmýšľať čo ďalej. Tak to bolo a tak je to zle.

Pri prerokovaní takýchto materiálov som sa vždy pýtal autorov, že ako sa zmení situácia v reálnom živote, ak by sa prijalo bezhlavé spoplatnenie, bez verejnej diskusie, bez poznania dopadov a názorov obyvateľov?

Odpoveď ma neuspokojila. Bola v zásade vždy o tom, že najprv sa spoplatní a potom sa uvidí. Že ak sa budú vyberať peniaze, tak z toho, čo zostane po pokrytí prevádzky systému, ak to bude v "plusových číslach", by sa "mali budovať parkoviská".

Pýtal som sa, akú protihodnotu získa majiteľ vozidla za to, že mu pribudne povinnosť platiť. Či on osobne pocíti nejakú istotu zlepšenia. Konkrétnej odpovede som sa nedočkal, keďže žiadna úplne konkrétna predstava na úrade nevznikla.

Vyjadrím môj celkový dojem z toho, čo som zatiaľ vnímal.

Javí sa mi to tak, že vedenie radnice v myšlienkach zatiaľ nedospelo ďalej, ako k cieľu "nejako" za každú cenu uspokojiť spoločnosť EEI, s. r. o., s ktorou primátor bez súhlasu zastupiteľstva dohodol spoplatnenie parkovania na sidlískách a ktoré sa, našťastie v takej forme, nezrealizovalo, hoci firma EEI, s. r. o., na spoplatnenie parkovania na Sídlisku III má podľa zmluvy stále nárok.

Teraz sa rieši už len problém firmy EEI, s. r. o., a dôsledkov nešťastnej zmluvy, ktorú primátor pred voľbami v roku 2010 podpísal. Bez diskusie s obyvateľmi mesta, bez vedomia zastupiteľstva.

Financovanie je len jedna strana riešenia

Ak chceme zlepšiť komfort parkovania na sídliskách tak, aby sa s ním obyvatelia s trvalým pobytom na prešovských sídliskách stotožnili a vyhovoval im, tak je vyriešenie financovania investícii len jednou časťou riešenia. Nutnou, ale nie jedinou.

Nové parkovacie plochy stoja nemálo peňazí, môžu aj stonásobne presiahnuť daň z bytu, ktorú domácnosť platí do mestského rozpočtu.

S prijatím celomestského úveru na rozširovanie parkovania na sídlískach a následným zaťažením všetkých obyvateľov jeho splácaním zasa majú problém majitelia pozemkov pri domoch, ktorí nechcú splácať úver za iných, keď si sami zabezpečili parkovanie na vlastnom pozemku, vrátane potrebných stavebných úprav a zaplatili si to sami.

Kam s autami, čo sme ochotní obetovať?

Druhou časťou problematiky je to, kde a na akých plochách parkovanie rozširovať, aby na jednej stare autá neparkovali príliš ďaleko, bezpečne, ale aby súčasne bol na sídliskách aj dostatok zelene, kvalitné verejné priestory a všetko ďalšie, čo zlepšuje úroveň bývania a životného prostredia na našich sídliskách, aby sme sa na sídliskách cítili príjemne a bezpečne. Nielen ako vodiči, ale aj ako chodci, cyklisti a živé bytosti.

Zastávam názor, že tieto protichodné požiadavky nemožno vyriešiť bez verejnej diskusie s obyvateľmi sídlisk. Som o tom presvedčený.

Úspech akéhokoľvek riešenia je možný len tak, že dopredu budú otvorene a transparentne známe všetky okolnosti, dozvedia sa o nich všetci a diskusia bude dostatočne dlhá.

Preto ma teší, že zatiaľ najďalej v tomto smere sme pokročili v našej mestskej časti, kde je vypracovaný a bol daný na trvalú diskusiu komplexný projekt parkovacích plôch na Sídlisku II, s etapizáciou a výhľadom podľa toho, ako sa bude v budúcnosti meniť potreba parkovacích miest na tomto našom sídlisku.

Projekt bol prezentovaný aj na zasadnutiach výboru v našej mestskej časti, stále je k dispozícii na nahliadnutie na mestkom úrade. Informoval som o ňom aj na mojej internetovej poslaneckej stránke, kde som zverejnil aj kópie jeho podstatných náležitostí.

Je to živý dokument, v prípade potreby pripravený na zmenu - aj na základe pripomienok, ktoré môžu prísť v budúcnosti, nielen od budúcich obyvateľov Sídliska II.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...