Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal

Podľa prokurátora je prešovský primátor „povinný konať podľa zákona, rešpektovať rozdelenie kompetencií zákonom o obecnom zriadení. Je neprípustné, aby dochádzalo k ignorácii uznesení mestského zastupiteľstva.“

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Okresný prokurátor JUDr. Michal Glevaňák včera oficiálnou cestou informoval troch poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove (Richarda Drutarovského, Karola Kyslana a Andreu Turčanovú), že primátorovi mesta Prešov podal tzv. „upozornenie prokurátora“ podľa zákona o prokuratúre.

Podľa informácie z Mestského úradu v Prešove bolo upozornenie prokurátora včera doručené aj primátorovi mesta.

Prokurátor začal konať na základe podnetu troch uvedených poslancov z 2. 4. 2013.

Prokurátor upozorňuje primátora kvôli jeho nezákonnému postupu pri plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 314/2012 zo dňa 17. 12. 2012 a č. 322/2013 zo dňa 9. 1. 2013.

Uvedenými uzneseniami zastupiteľstvo okrem iného odvolalo členov predstavenstva mestskej akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov (Stanislava Gregu a Richarda Hympana) a zvolilo nových členov predstavenstva (Richarda Drutarovského, Karola Kyslana a Andreu Turčanovú).

Podľa prokurátora porušil primátor mesta zákon tým, že neuskutočnil valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom mal uvedené personálne zmeny v predstavenstve spoločnosti vykonať a ani ich nevykonal.

Primátor je tak povinný urobiť podľa zákona. Primátor dodnes nezákonne ignoruje uznesenia mestského zastupiteľstva a nerešpektuje zákonné rozdelenie kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom.

Prokurátor upozorňuje primátora: Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Je povinný konať podľa zákona, rešpektovať rozdelenie kompetencií zákonom o obecnom zriadení. Je neprípustné, aby dochádzalo k ignorácii uznesení mestského zastupiteľstva, ktorými tento orgán prejavil vôľu v oblasti mu výlučne vyhradenej.

Prokurátor vyzýva primátora, aby vykonal uznesenia mestského zastupiteľstva, týkajúce sa zvolania valného zhromaždenia spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., a zrealizoval zastupiteľstvom schválené zmeny v predstavenstve tejto spoločnosti (odvolanie členov predstavenstva a vymenovanie nových členov predstavenstva).

Prokurátor konštatuje porušenie zákona zo strany primátora mesta Prešov, upozorňuje primátora a navrhuje mu, aby prijal opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu obdobných porušení zákona.

Prokurátor sa vyjadril aj k časti podnetu, v ktorej sa od prokurátora požaduje, aby preskúmal, či primátor mesta neporušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a tak svojím konaním zmaril ako verejný činiteľ pri výkone svojej právomoci splnenie dôležitej úlohy pri výkone verejnej správy. Vyjadrenie prokurátora k tejto veci je v závere jeho listu.

Chronológia

17. 12. 2012 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením odvolalo Stanislava Gregu z funkcie člena predstavenstva za mesto Prešov v spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. (TSmP, a. s.), a zvolilo Richarda Drutarovského a Andreu Turčanovú do funkcií členov predstavenstva. Ďalej poverilo primátora, aby zvolal valné zhromaždenie spoločnosti a zrealizoval schválené personálne zmeny najneskôr do 31. 1. 2013.

Toto uznesenie sa primátor mesta rozhodol nepodpísať, čím využil svoju tzv. sistačnú právomoc (právo nepodpísať uznesenie zastupiteľstva, ak sa primátor domnieva, že uznesenie je nezákonné alebo nevýhodné pre mesto – v tomto prípade primátor uviedol ako dôvod nepodpísania domnienku o nezákonnosti uznesenia, lebo podľa jeho názoru nebolo dodržané pomerné zastúpenie politických strán a hnutí v orgánoch obchodných spoločností).

9. 1. 2013 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove prelomilo „veto“ primátora a uznesenie „potvrdilo“ trojpätinovou väčšinou. Primátor 17. 1. 2013 uznesenie podpísal.

V ten istý deň Mestské zastupiteľstvo v Prešove iným uznesením odvolalo Richarda Hympana z funkcie člena predstavenstva za mesto Prešov v TSmP, a. s., a zvolilo Karola Kyslana do funkcie člena predstavenstva. Ďalej poverilo primátora, aby zvolal valné zhromaždenie spoločnosti a zrealizoval schválené personálne zmeny najneskôr do 31. 1. 2013.

Aj toto uznesenie sa primátor mesta rozhodol nepodpísať. Primátor uviedol ako dôvod nepodpísania domnienku o nezákonnosti uznesenia.

30. 1. 2013 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove prelomilo aj v tomto prípade „veto“ primátora a uznesenie „potvrdilo“ trojpätinovou väčšinou. Primátor 8. 2. 2013 uznesenie podpísal.

15. 2. 2013 – Poslanec Stanislav Grega doručuje primátorovi mesta list, v ktorom uvádza, že nesúhlasí so svojím odvolaním z funkcie člena predstavenstva TSmP, a. s. Argumentuje, že mestské zastupiteľstvo nemá pôsobnosť rozhodovať o jeho odvolaní a príslušné uznesenie zastupiteľstva považuje za nezákonné.

18. 2. 2013 – Richard Hympan doručuje primátorovi mesta list, v ktorom uvádza, že nesúhlasí so svojím odvolaním z funkcie člena predstavenstva TSmP, a. s. Argumentuje, že mestské zastupiteľstvo nemá pôsobnosť rozhodovať o jeho odvolaní a príslušné uznesenie zastupiteľstva považuje za nezákonné.

18. 3. 2013 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove prijalo uznesenie č. 345/2013, v ktorom deklaruje, že sa domnieva, že všetky rozhodnutia predstavenstva TSmP, a. s., prijaté po 31. 1. 2013 sú nezákonné, že primátor mesta Prešov porušil právomoc verejného činiteľa tým, že nesplnil uznesenia mestského zastupiteľstva. Ďalej v uznesení žiada primátora, aby bezodkladne splnil platné uznesenia o odvolaní a menovaní členov predstavenstva a toto uznesenie č. 345/2013 doručil Okresnej prokuratúre v Prešove.

Súčasťou uznesenia č. 345/2013 je aj poverenie, aby hlavný kontrolór mesta preveril postupy primátora, vykonal kontrolu a svoju správu predložil na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

Primátor toto uznesenie podpísal 26. 3. 2013.

V rozprave vystúpil aj predseda predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s., Peter Klein: "Teda by mala daná vec byť riešená príslušnou prokuratúrou... Takže by som doporučil kolegom, aby si počkali na záver prokurátora."

V rozprave vystúpil aj člen predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s., Stanislav Grega: "Nech prokuratúra rozhodne... Buďte trpezliví, prokuratúra ten rébus rozlúšti. Ak mám byť - budem. Ak nemám byť, nič sa nedeje."

20. 3. 2013 – Primátor mesta oficiálnym listom z 1. 3. 2013 informuje Richarda Drutarovského, Andreu Turčanovú a Karola Kyslana o "nekonaní zasadnutia valného zhromaždenia" spoločnosti TSmP, a. s., z dôvodu, že mu boli doručené listy od Stanislava Gregu a Richarda Hympana a že z nich nadobudol pochybnosť o zákonnosti uznesení mestského zastupiteľstva, ktorými boli títo členovia predstavenstva odvolaní zo svojich funkcií.

2. 4. 2013 – Poslanci Richard Drutarovský, Andrea Turčanová a Karol Kyslan podávajú na Okresnej prokuratúre v Prešove podnet na vykonanie dozoru nad dodržiavaním zákonnosti zo strany primátora mesta.

(Podnet prokurátorovi v prílohe obsahuje aj:

  • dve spomínané uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove,
  • dve uznesenia o „prelomení veta primátora“,
  • list primátora mesta, ktorým oznamuje nevykonanie valného zhromaždenia,
  • list Stanislava Gregu a
  • list Richarda Hympana.)

2. 4. 2013 – 16 poslancov mestského zastupiteľstva v Prešove oficiálnymi listami vyzýva primátora mesta, aby rešpektoval a vykonal platné uznesenia mestského zastupiteľstva, zvolal do desiatich dní valné zhromaždenie a vykonal úkony odvolania a voľby členov predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s.

(Text výzvy 16-tich poslancov je v prílohe podania, ktoré bolo doručené prokurátorovi 3. 5. 2013, spolu s uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 345/2013 z 18. 3. 2013.)

29. 5. 2013 – 15-tim poslancom je doručený list primátora mesta zo dňa 30. 4. 2013 v ktorom primátor odpovedá na výzvu poslancov. Argumentuje, že ak by rešpektoval uznesenia zastupiteľstva, bolo by popreté jeho nezávislé postavenie.

V závere listu primátor uvádza, že predseda predstavenstva TSmP, a. s., oznámil, že spoločnosť TSmP, a. s., v zastúpení advokátskou kanceláriou podala Okresnej prokuratúre v Prešove podnet na preskúmanie zákonnosti uznesení zastupiteľstva, ktorými došlo k odvolaniu Stanislava Gregu a Richarda Hympana a zároveň v tejto veci od týchto dvoch osôb dostal ich vyjadrenia k uzneseniam zastupiteľstva.

Je teda dôvodné v tomto prípade zdržať sa vykonania úkonov až do preskúmania zákonnosti týchto uznesení, resp. rozhodnutia vo veci,“ končí svoj list primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari.

12. 6. 2013 – Okresný prokurátor JUDr. Michal Glevaňák listom zo dňa 31. 5. 2013 informuje poslancov Richarda Drutarovského, Karola Kyslana a Andreu Turčanovú, že primátorovi mesta doručil tzv. „upozornenie primátora“, kde konštatuje porušenie zákona zo strany primátora a vyzýva ho, aby vykonal uznesenia o odvolaní a vymenovaní členov predstavenstva TSmP, a. s., a prijal opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu obdobných porušení zákona.

Samotné upozornenie prokurátora je v ten istý deň doručené aj primátorovi mesta na vybavenie.

Podrobne monitorujeme:

2001/153 Zákon o prokuratúre

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Veľkoobjemové kontajnery máme aj na miestach, kde doposiaľ chýbali 

Bývalá strelnica by sa mohla zmeniť na ďalšie oddychové miesto Prešovčanov 

Nájomné za hroby bolo vyberané bez schválenia poslancami. Dočkajú sa Prešovčania nápravy? 

Rodí sa zámer, ktorý na desaťročia ovplyvní výšku poplatkov za odpad. Prešovčania ho môžu pripomienkovať 

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad 

Prešovčanka poslala primátorovi a poslancom otvorený list, hlboko im vstupuje do svedomia 

Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta 

Od dnes môžete v našej mestskej časti vynášať odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov 

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba 

Informácie o hrobových miestach prešovských cintorínov nájdete na webe 

Prešovská radnica zverejňuje rozhodnutia valných zhromaždení mestských firiem 

Máte vyplatené hrobové miesto svojich zomrelých? Ak nie, môžete o neho prísť 

Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov 

Krok k tomu, aby ťažba v mestských lesoch menej poškodzovala naše ulice 

Uprataná Kalvária čaká návštevníkov počas Dušičiek 

Zastupiteľstvo zvolilo nominantov do orgánov mestských firiem (správy zo zastupiteľstva) 

Protizosuvové opatrenia pri ťažbe dreva nad Horárskou ulicou 

Bol som obhliadnúť budúci prešovský celomestský cintorín 

Sprísni sa ochrana prekladiska komunálneho odpadu na Vydumanci a Cemjate 

Poslanecký prieskum prekladiska komunálneho odpadu na Cemjate 

Priebeh stretnutia s riaditeľkou Technických služieb mesta Prešov 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...