Protikorupčné minimum primátora Ftáčnika

Primátor Bratislavy nemá problém a ani pochybnosti o potrebe prijatia protikorupčných opatrení. Situácia v Bratislave je podobná ako u nás, aj tam (citujem) "nielen ľudia, ale aj viacerí podnikatelia dlhodobo upozorňujú na neprijateľné správanie niektorých zamestnancov verejnej správy, na praktiky, ktoré silne pripomínajú korupčné správanie".

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Viac dodávať nemusím, stačí si pozrieť kópiu textu z oficiálnej internetovej stránky mesta Bratislava (odkaz na stránku je na konci tohto textu).

Môžete si tiež stiahnuť originálne Protikorupčné minimum primátora Ftáčnika.

Kópia textu z oficiálnej stránky a text protikorupčného minima nasleduje:

Slovenská metropola patrí k tým samosprávam na Slovensku, kde nielen ľudia, ale aj viacerí podnikatelia dlhodobo upozorňujú na neprijateľné správanie niektorých zamestnancov verejnej správy, na praktiky, ktoré silne pripomínajú korupčné správanie. Preto, aby tieň podozrenia na netransparentné rozhodovanie čí možné korupčné správanie pracovníkov bratislavskej samosprávy bol minimálny, ak nie nulový, pristúpilo vedenie hlavného mesta k vypracovaniu „Protikorupčného minima“.

„Protikorupčné minimum“ definuje nielen mechanizmy kontroly, ale taktiež vytvára pravidlá pre priamu účasť občanov pri príprave rozhodujúcich rozhodnutí mesta, určuje spôsob, ako zverejňovať všetky dôležité informácie v živote samosprávy. Navrhovaný dokument je síce symbolicky označený ako minimum, ale v konečnom dôsledku popisuje maximálne množstvo nástrojov, ako urobiť rozhodovanie otvoreným, transparentným, aby sa Bratislava stala jedným z najtransparentnejších miest na Slovensku.

Bratislavské minimum vychádza z odporúčaní organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú transparentnosti vo verejnom živote, zo skúseností, ktoré má primátor Milan Ftáčnik z pôsobenia vo verejnej funkcii, a tiež praktických podnetov od mestských poslancov. Protikorupčné minimum je stále otvoreným dokumentom a do jeho definitívnej podoby sa môžu zapojiť aj samotní Bratislavčania, a to tým, že svoj návrh, podnet zašlú do 26. augusta t. r. na mailovú adresu hovorca@bratislava.sk, alebo poštou na adresu Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava s označením Podnet – Minimum. O definitívnej podobe minima rozhodnú poslanci na jesennom zasadnutí zastupiteľstva.

Protikorupčné minimum pre Bratislavu, v.3

(spracoval Milan Ftáčnik)

Na základe odporúčaní Transparency International Slovensko som pripravil ako primátor Bratislavy protikorupčné minimum, ktoré chcem presadiť do činnosti mesta. Chcem dosiahnuť, aby sa Bratislava stala najtransparentnejšou samosprávou na Slovensku.

I. Nakladanie s verejným majetkom

1. Pred predajom / nájmom zverejňovať analýzu využitia majetku s dopadmi na mesto pri väčšom rozsahu majetku a zdôvodnenie pri menšom rozsahu; pred vyhlásením majetku za prebytočný o tom uskutočniť verejnú diskusiu.

2. Pri predajoch a nájmoch používať súťažné metódy vždy, keď je to efektívne, nielen vtedy, keď to prikazuje zákon.

3. Pri súťažných metódach predaja a nájmu vždy používať elektronické aukcie.

4. Súťažné podklady zostavovať tak, aby jediným kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bola cena (všetky ostatné kritériá zohľadniť v súťažných podmienkach).

5. Informácie o výsledku verejných obchodných súťaží vrátane zápisnice z procesu predaja / nájmu majetku zaslať všetkým uchádzačom a trvalo zverejniť na oficiálnej internetovej stránke.

6. Zverejňovať dopadové štúdie na mesto v prípade prijatia úveru.

7. Do nájomných zmlúv vždy zahrnúť možnosť vypovedania zmluvy zo strany
mesta.

II. Personálna politika

8. Realizovať výberové konania na miesta vedúcich aj na miesta referentov.

9. Pri výberových konaniach používať vždy aj písomné testy.

10. Upraviť riešenie konfliktu záujmov členov výberovej komisie a trvalo ho zverejniť.

11. Výberové konania na miesta vedúcich sprístupniť verejnosti prizvaním vylosovaného zástupcu občanov a občianskych združení, ktoré prejavia záujem zúčastniť sa.

12. Zaviesť zákaz menovať blízke osoby a zamestnancov iných spoločníkov obchodných spoločností za zástupcov mesta do obchodných spoločností s majoritou mesta.

13. Zverejňovať informácie o konaní výberového konania minimálne 7 dní vopred na internetovej stránke mesta.

14. Zaslať uchádzačom a trvalo zverejniť na internetovej stránke mesta zápisnice z výberového konania obsahujúce charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie úspešných uchádzačov po hodnotení.

III. Politika participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy

15. Zaviesť pravidlá pre konanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta.

16. Zaviesť pravidlá umožňujúce občanovi vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu.

17. Sprístupniť verejnosti program rokovania komisií mestského zastupiteľstva a mestskej rady a zápisnice z ich zasadnutí.

18. Zaviesť pravidlá pre participatívne rozpočtovanie, t. j. vyčleniť rozhodnutím mestského zastupiteľstva sumu postupne až do 1% rozpočtu mesta pre rozhodovanie zástupcov občanov, ktorí budú demokraticky nominovaní občanmi a občianskymi združeniami.

19. Zverejňovať video záznamy a zvukové záznamy z rokovania mestského zastupiteľstva na internetovej stránke mesta.

20. Zaviesť pravidlo, že zásadné dokumenty týkajúce sa fungovania mesta (najmä zásady hospodárenia s majetkom, zásady rozpočtovania, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, štatút mesta, rokovacie poriadky orgánov mesta, koncepčné materiály) prejdú verejným pripomienkovým konaním, minimálne takým ako všeobecne záväzné nariadenia mesta (§ 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) pred ich predložením na rokovanie mestského zastupiteľstva.

21. Zverejniť kontaktné údaje na primátora a poslancov a zabezpečiť jednoduchú identifikáciu príslušnosti poslanca k volebnému obvodu.

22. Zaviesť rýchly a verejný spôsob riešenia podnetov občanov, s využitím internetu.

IV. Politika prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy

23. Na internetovej stránke mesta zverejňovať výročnú správu mesta.

24. Na internetovej stránke mesta zaviesť elektronickú úradnú tabuľu vrátane archívu.

25. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejňovať okrem faktúr a zmlúv aj záväzné stanoviská k investičnej činnosti podľa stavebného zákona, rozhodnutia mesta o nájme bytu obsahujúce meno a veľkosť nájomného bytu a ďalšie informácie nad rámec zákona týkajúce sa činnosti samosprávy, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo.

V. Politika etiky - etická infraštruktúra a konflikt záujmov

26. Prijať Etický kódex volených predstaviteľov mesta a Etický kódex zamestnancov mesta a organizácií zriadených mestom.

27. Predkladať rozšírené majetkové priznania primátora a poslancov, obsahujúce jednoznačnú identifikáciu nehnuteľného majetku, vrátane čísla listu vlastníctva, identifikáciu príjmov, pôžičiek a úspor vrátane údajov o manželke/manželovi a zverejňovať ich spolu s potvrdením o podanom daňovom priznaní na internetovej stránke mesta minimálne počas výkonu verejnej funkcie.

28. Zaviesť Etický kódex zamestnancov, ktorý bude obsahovať: deklaráciu majetkových, peňažných alebo iných vlastníckych pomerov; riešenie konfliktu záujmov; úpravu zneužívania svojho postavenia, služobných informácií a dôvery nadriadeného na získanie neoprávnených výhod pre seba alebo svojich blízkych; úpravu využívania verejných prostriedkov na osobný prospech; úpravu prijímania darov, výhod a pod.; úpravu akceptovaného správania a konania po skončení pracovného pomeru; sankcie v prípade porušenia ustanovení kódexu.

29. Zaviesť systém monitorovania členstva zamestnancov v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch iných právnických osôb.

30. Zaviesť systém monitorovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov z titulu vlastníctva nejakého podielu alebo postavenia spoločníkov v súkromných spoločnostiach.

31. Zaviesť systém profesionálneho a nestranného mechanizmu podpory, presadzovania a vyhodnocovania etického správania zamestnancov na úrovni mesta zriadením tzv. etického kancelára a odvolacieho orgánu k jeho rozhodnutiam.

32. Zaviesť osobitný režim riešenia sťažností spojenými s porušením etického kódexu, vrátane zabezpečenia chráneného oznamovanie nekalých praktík na pracovisku, zaviesť stránku korupcia@bratislava.sk, ku ktorej bude mať prístup iba primátor a predsedovia poslaneckých klubov.

33. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejniť všetky dokumenty týkajúce sa personálnej politiky - pracovný poriadok aj etické kódexy.

34. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejniť zápisnice zo zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu.

VI. Mediálna politika

35. Pri externom zabezpečovaní mediálnych služieb všetky služby objednať po verejnej obchodnej súťaži formou elektronickej aukcie.

36. Zabezpečiť nezávislosť subjektov zabezpečujúcich mediálnu politiku mesta – zriadiť mediálnu radu, ktorá bude monitorovať obsah tlačeného periodika, resp. vysielania televízie a bude mať kompetenciu požadovať jeho zmeny v záujme zabezpečenia obsahovej vyváženosti a zastúpenia rôznych názorov na fungovanie mesta a zabezpečiť skutočné fungovanie mediálnej rady; jej správu pravidelne predkladať do mestského zastupiteľstva.

37. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejniť všetky zmluvné vzťahy s externými subjektmi zabezpečujúcimi mediálnu politiku mesta.

VII. Politika územného plánovania a politika stavebného úradu

38. Do tvorby územného plánu a územných plánov zón obstarávaných mestom, vrátane ich zmien a doplnkov zapojiť čo najväčší počet obyvateľov mesta.

39. Zaviesť zásady všeobecnej zrozumiteľnosti pri územnoplánovacej
dokumentácii mesta.

40. Zaviesť kriteriálnu metodiku posudzovania a zásadu jednotnej aplikačnej praxe a materiálnej rovnosti pri porovnateľných investičných zámeroch.

41. Zaviesť elektronický register žiadostí o záväzné stanovisko mesta pri
investičnom zámere alebo návrhu na územné rozhodnutie.

42. Trvalo zverejniť na internetovej stránke mesta zmluvné vzťahy mesta so spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti územného plánovania.

43. Trvalo zverejniť na internetovej stránke mesta územný plán a
územnoplánovacie podklady (napr. urbanistické štúdie).

44. Informácie o pripravovaných zmenách a doplnkoch územného plánu
medializovať aj prostredníctvom médií pôsobiacich v meste a v tlači vydávanej v meste.

45. Na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta zverejniť informácie o každej žiadosti o záväzné stanovisko mesta k investičnému zámeru alebo žiadosti o územné rozhodnutie doručené mestu + archív takýchto žiadostí, nadväzne na bod 41.

46. Využívať inštitút dočasnej úradnej tabule (§ 26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní) a začiatky všetkých konaní podľa bodu 45 oznamovať aj na internete.

VIII. Rozhodovanie o prideľovaní dotácií/grantov

47. Riešiť konflikt záujmov žiadateľov o dotáciu/grant a tých, ktorí rozhodujú o prideľovaní dotácií/grantov, napr. formou čestného prehlásenia a zverejniť toto riešenie na internetovej stránke mesta.

48. Zaviesť elektronickú podateľňu pre žiadosti o grant/dotáciu.

49. Sprístupniť verejnosti zasadnutia komisií rozhodujúcich o pridelení dotácie / grantu formou účasti vylosovaného zástupcu občanov a občianskych združení, ktoré prejavia záujem zúčastniť sa.

50. O pridelení dotácie / grantu na účel vopred vypísaný mestom rozhodovať súťažne.

51. Trvalo na internetovej stránke mesta zverejniť VZN o prideľovaní dotácií.

52. Na internetovej stránke mesta zverejňovať aktuálne grantové výzvy vrátane presného postupu rozhodovania o udeľovaní dotácií/grantov a systém ich hodnotenia, časové medzníky, a to v jednoduchom formáte.

53. Na internetovej stránke mesta zverejňovať formuláre/žiadosti o pridelenie jednotlivých typov dotácií/grantov; pravidlá pre prideľovanie dotácií/grantov vo forme kritérií a ich váhy; spôsob kreovania dotačných/grantových komisií; mená členov jednotlivých dotačných/grantových komisií.

54. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejňovať zápisnice zo zasadnutí komisií rozhodujúcich o pridelení dotácie/grantu vrátane zoznamu udelených aj neudelených dotácií.

55. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejňovať rozhodnutia o pridelení dotácie/grantu vrátane hodnotiacich tabuliek k jednotlivým projektom.

56. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejňovať správy o realizovaných akciách financovaných z dotácie/grantu a zverejňovať pozvánky na podujatia financované z dotácie/grantu.

IX. Politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených samosprávou a obchodných spoločností, v ktorých má samospráva väčšinový podiel

57. Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác obchodnou spoločnosťou využívať elektronické aukcie. V prípade ich nepoužitia tento fakt zdôvodniť.

58. Pri menovaní zástupcov mesta do výkonných orgánov obchodných spoločností s majoritou mesta a do rozpočtových a príspevkových organizácií mesta zaviesť systém výberových konaní.

59. Na internetovej stránke mesta aj spoločnosti trvalo zverejňovať výročné správy, zakladacie (zriaďovacie) listiny, kontrakty s mestom a vedenie spoločnosti (resp. zloženie orgánov).

60. Nevytvárať ďalšie obchodné spoločnosti takýchto spoločností.

X. Politika verejného obstarávania a politika zabezpečovania služieb

61. Využívať elektronické aukcie ako štandardný spôsob realizácie verejného obstarávania. V prípade ich nepoužitia tento fakt zdôvodniť.

62. Spracovávať ročné plány verejného obstarávania a ročné správy o stave a výsledkoch verejného obstarávania a zverejniť ich. Plány verejného obstarávania na príslušný rok predložiť nadväzne na schválený rozpočet mesta.

63. Zverejňovať analýzy voľby interného alebo externého zabezpečenia služieb mestom.

64. Zaviesť a na internetovej stránke obstarávateľa trvalo zverejniť etický kódex verejného obstarávania platný a záväzný pre všetkých zúčastnených na procese verejného obstarávania vrátane riešenia konfliktu záujmov na strane verejného obstarávateľa.

65. Viesť, aktualizovať a na internetovej stránke obstarávateľa trvalo zverejniť databázu zmlúv s externými dodávateľmi služieb.

66. Na internetovej stránke obstarávateľa trvalo zverejniť všetky dostupné informácie o verejnom obstarávaní (interné smernice; oznámenia o verejných obstarávaniach; informácie o ustanovení komisií pre hodnotenie ponúk a riešení žiadostí; výsledky obstarávaní formou protokolu elektronickej aukčnej siene).

67. Na internetovej stránke obstarávateľa trvalo zverejňovať všetky zmluvy uzatvorené vo verejnom obstarávaní vrátane ich dodatkov.

XI. Pravidlá transparentného rozpočtovania a informovania verejnosti o rozpočte

68. Návrh rozpočtu zverejniť na internetovej stránke mesta spolu so slovným opisom všetkých položiek v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku.

69. Pri návrhu na zmeny schváleného rozpočtu uplatňovať rovnaké pravidlá ako na návrh rozpočtu.

70. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejniť aktuálny rozpočet mesta a rozpočty minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov.

71. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejniť Register investičných akcií mesta za bežný a tri predchádzajúce uplynulé rozpočtové roky.

72. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejňovať výročné finančné správy mesta vrátane informácií o vývoji dlhovej služby mesta a výške vyplatených miezd a odmien voleným predstaviteľom mesta, a to všetko pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti.

XII. Politika prideľovania bytov a miest v sociálnych zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je samospráva

73. Umožniť verejnosti prístup na zasadnutia komisií rozhodujúcich o pridelení bytu do nájmu ako aj o prevode bytov do osobného vlastníctva.

74. Zaviesť elektronickú evidenciu žiadostí (o pridelenie bytu, prevod bytov do osobného vlastníctva a o miesto v sociálnom zariadení, ktorého zriaďovateľom je mesto) s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenej na internetovej stránke správcu / mesta.

75. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejniť pravidlá prideľovania bytov a pravidlá prevodu bytov do osobného vlastníctva.

76. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejniť zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva bytov maximálne do 7 dní od rozhodnutia.

77. Na internetovej stránke mesta zverejniť oznámenia o zasadnutí komisie rozhodujúcej o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva minimálne 7 dní pred jej rokovaním.

78. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejniť priebežne aktualizovanú (minimálne každých 6 mesiacov) základnú štatistiku o bytoch v správe mesta (koľko bytov má mesto, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.) a o počte žiadateľov o nájom bytu.

79. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejniť zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto vrátane informácie o aktuálnom počte klientov, počte voľných miest, resp. počte žiadateľov o miesto v zariadení, informácie o možnostiach získania miesta v zariadení, rozpočte zariadenia, informácie o vedúcom/správcovi zariadenia a počte zamestnancov zariadenia.

80. Jedenkrát štvrťročne predkladať mestskému zastupiteľstvu informáciu o pridelených nájomných bytoch mesta a klientoch umiestnených v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto.

Bratislava, 3.8.2011

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.