Protipovodňové opatrenia o krok ďalej, mesto plánuje predať pozemky pri Toryse vodohospodárom

Jeden z pripravovaných majetkových prevodov sa týka protipovodňových úprav rieky Torysa. Bytostne sa týkajú obyvateľov našej mestskej časti. Rokovať o nich má komisia pre nakladanie s majetkom mesta na svojom zasadnutí dňa 22. 1. 2013.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Už niekoľkokrát nás na zasadnutí výboru v mestskej časti navštívili občania s otázkou, ako napredujú protipovodňové opatrenia. V našej mestskej časti sú najviac ohrozené lokality Pod Kamennou baňou a v spodnej časti ulice Pod Willec hôrkou. V nedávnej minulosti boli obeťami záplav.

Občanom vysvetľujeme, že za protipovodňové opatrenia je zodpovedný Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Snažíme sa však o to, aby radnica v rámci svojich kompetencií spolupôsobila pri tom, aby k realizácii protipovodňových úprav došlo čo najskôr. Konečné rozhodnutie je však v rukách vodohospodárov, čo priamo nemôžeme ovplyvniť.

Výsledkom doterajších aktivít radnice je, že nedávno vodohospodári vyčistili koryto Torysy v úseku medzi športovou halou a mostom na ulici Pod Willec hôrkou. To by malo uľahčiť prietok veľkej vody, ktorá by sa v tom úseku už nemala pri storočnej vode vzdúvať. Je to však len provizórne opatrenie.

Vytvorený bol aj protipovodňový val pri budove Prešovskej univerzity na ľavom brehu Torysy. Nie je veľmi nápadný, ale ak sa prejdete okolo neho pešu, nemôžete si ho nevšimnúť.

Na budúci týždeň bude komisia pre nakladanie s majetkom mesta rokovať o požiadavke vodohospodárov na odkúpenie pozemkov pre projekt: "Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2".

Žiadosť a aj celý materiál na rokovanie si môžete pozrieť v zverejnenom dokumente na stránke tejto komisie. Je takmer na konci, ako bod číslo 16.

Protipovodňovými podpornými opatreniami sa zaoberáme aj na zasadnutiach komisie pre územný plán. Požiadavkou vodohospodárov je, aby sa v územnom pláne vyjadrilo, že podstatá časť mesta leží v záplavovej zóne Torysy a Sekčova.

Mapu zaplavenia tzv. storočnou vodou si môžete pozrieť v jednom z odkazov na konci tohto textu. Budete možno prekvapení čo všetko sa môže v meste ocitnúť pod vodou a ako vysoko.

Cieľom zapracovania týchto štúdií do územného plánu by malo byť, aby budúci stavebníci boli o tomto riziku informovaní, vedeli tomu prispôsobiť svoje stavebné zámery a tak sa predchádzalo riziku škôd na mejtku, zdraví a životoch.

Pozemok pod bránou zo Starej Tehelne chce radnica odkúpiť

Mesto sa tiež chystá odkúpiť pozemok na Murárskej ulici. Práve tam, kde je známa brána, ktorá oddeľuje Starú Tehelňu od rodinných domov a bytoviek nad Sabinovskou. Ich obyvatelia sa dlhodobo sťažujú na problematické spolunažívanie so susedmi zo Starej Tehelne.

Ich výpovede a žiadosti sú súčasťou zverejneného materiálu. Z materiálu sa dá vyvedukovať, že odkúpením pozemku by došlo k zrušeniu tohto koridoru. Nájdete ich tesne za začiatkom materiálu, ako bod č. 2.

Horská ulica by od developera mala prejsť do majetku mesta, hoci výstavba ešte nie je úplne ukončená

Posudzovať sa bude aj žiadosť developera výstavby na Horskej ulici o odkúpenie pozemkov, komunikácií a ďalšej infraštruktúry na tejto ulici, ktorú zatiaľ vlastní developer a chce ju previesť do vlastníctva a správy mesta Prešov.

Ďalšie správa komunikácií by totiž pre vlastníka bola trvalým finančným bremenom, preto ho ponúkol samospráve, ktorá sa stará o miestne komunikácie v celom meste (opravy, rekonštrukcie, zimná údržba, upratovanie, svietenie, vývoz odpadu, dopravné značenia a pod.).

Hoci som už v roku 2011 navrhoval na zasadnutí komisie pre výstavbu a aj v mestskom zastupiteľstve, aby vznikli pravidlá na základe ktorých by sa definoval proces a podmienky takýchto prevodov majetku a správy, úradu sa do ich vypracovania veľmi nechce a absolvovali sme už niekoľko pokusov v zastupiteľstve, aby táto úloha bola zrušenia. Úloha však zatiaľ trvá, úrad však doposiaľ poslancom nič nepredložil.

Myslím si však, že pre rozvoj bývania v Prešove sú pravidlá dôležité, aby všetky strany (developer, mesto, budúci obyvatelia) mohli spoločne ťažiť z vopred dohodnutých podmienok a ich stability, čo sa o momentálnom stave povedať nedá. Vznikajú tak mnohé nejasnosti, nedorozumenia a zrejme aj podhubie pre korupčné a klientelistické správanie.

Pri tomto konkrétnom prevode ma zaujalo nesúhlasne stanovisko jedneho z odborov radnice. Neodporúča v súčasnosti odkúpenie komunikácie z dôvodu, že pokračujúca výstavba developera v lokalite môže spôsobiť poškodenie komunikácie. Za následné opravy by však už zodpovedala radnica a financované by museli byť z mestského rozpočtu. Uvidíme, ake stanovisko zaujme majetková komisia.

Všetky uvedené informácie sú zrejmé zo zverejnenéh materiálu na zaadnutie komisie, stačí listovať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...