Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad

Prešovčan a súčasne daňový poplatník sa oficiálne opýtal prešovskej radnice, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad, ktoré na sklonku minulého roka predložila poslancom na schválenie a ktoré každý z nás musel v tomto roku zaplatiť.

Radnica oficiálne odpovedala, že nevie.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ďalej nájdete aj korešpondenciu medzi týmto občanom a radnicou. Poďme ale pekne od začiatku.

Rovnakú otázku tento občan, podľa jeho vyjadrenia, položil aj všetkým poslancom a hlavnému kontrolórovi mesta: Ako a z čoho boli vypočítané sadzby v nariadení o poplatkoch za odpad?

Poslanci však mohli iba zopakovať to, čo mali uvedené v dôvodovej správe, keď sa poplatky za odpad v decembri minulého roka schvaľovali.

V dôvodovej správe k materiálu zo dňa 14. 12. 2011 bolo uvedené okrem iného toto:

"Mesto každoročne pri výbere poplatku za komunálnyodpad zaznamenáva výpadok,  ktorého výška je v rozpočte mesta cca 1,3 mil. €. (...) Mesto na základe doteraz stanovených sadzieb poplatku za roky 2008 - 2011 vybralo každoročne sumu vo výške približne 2,2 mil. eur. Predísť presúvaniu prostriedkov z rozpočtu vyčlenených na iné činnosti mesta je možné len  úpravou sadzieb tak, aby sa náklady súvisiace so zberom odpadu a vybrané príjmy z poplatku vyrovnali. Sadzby poplatku budú upravené tak, aby v nasledujúcich obdobiach nedochádzalo k ich ďalším úpravám."

Inak povedané, až do roku 2011 radnica vyrubovala občanom a právnickým osobám celkovo podstatne menšiu sumu za odpady, ako si pýtali technické služby za zvoz odpadu, jeho triedenie, prevádzku zberných dvorov, údržbu nádob, prepravu odpadu na skládku v Petrovciach, platbu majiteľovi skládky a poplatok obci Petrovce za ukladanie odpadu Prešovčanov na jej území.

Rozdiel, spomínaných 1,3 mil. eur, sa doplácal z rozpočtu mesta. Čiže z peňazí, ktoré sa vybrali na iných daniach, keďže mesto iné významné príjmy ako sú dane v podstate ani nemá.

Oficiálne, verejne a písomne sa tvrdilo, že:

  • po zvýšení poplatkov za odpad sa už bude vyberať toľko, že sa za odpad nebude doplácať z iných príjmov rozpočtu mesta,
  • radnicou navrhované sadzby sú nastavené tak, že to bude stačiť a v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach už nebude potrebné tieto poplatky zvyšovať (samozrejme, ak sa nezmenia vstupné predpoklady).

Tieto tvrdenia obsahovala dôvodová správa z ktorej som citoval.

Ak by ste tomu neverili, pozrite si to sami na 5. strane návrhu, ktorý je dodnes zverejnený na mestskej stránke a ktorý bol tak predložený poslancom na hlasovanie.

Na základe týchto tvrdení poslanci hlasovaním rozhodli o zvýšení poplatkov za odpad.

Spomienky na tieto udalosti v pamäti ožili teraz, keď sa v programe pondelkového zasadnutia zastupiteľstva objavil návrh nového nariadenia o poplatkoch za odpad.

Radnica tvrdí, že na budúci rok treba oproti tomuto roku vybrať o ďalšieho štvrť miliona eur (cca 260 000 eur) viac.

Keď bol tento návrh predložený poslancom na interné pripomienkovanie, pripomienkoval som ho ako jeden z dvoch poslancov, ktorí si na pripomienkovanie našli čas.

V texte návrhu bolo iba suché konštatovanie, že na budúci rok je potrebných o 260 000 eur viac. Bez akéhokoľvek podrobnejšieho odôvodnenia.

Oficiálne som požiadal o to, aby v materiáli, ktorý pôjde do komisií, mestskej rady a do mestského zastupiteľstva, bol okrem zapracovania mojich ďalších pripomienok, doplnený aj kalkulačný vzorec, na základe ktorého sa nové sadzby vypočítali.

Podrobnosti o tomto kroku si môžete prečítať v jednom z článkov na konci tohto textu. Nájdete tam aj doslovné znenie mojej pripomienky, ako som ju poslal na úrad.

Úrad tak nespravil, preto som na zasadnutí mestskej rady trval na tom, aby sme ako poslanci poznali, ako boli sadzby určené a aká je vlastne štruktúra nákladov, na ktoré sa cez poplatky za odpad skladajú občania a organizácie v našom meste.

V pondelok bude zasadnutie mestského zastupiteľstva, návrh nariadenia o poplatkoch za komunálny odpad už je zverejnený na mestskej stránke, môžete sa s ním a s jeho dôvodovou správou zoznámiť.

Stačí kliknúť (v čase písania tohto článku http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=19474 - materiál je pod bodom č. 5 pod celým programom).

To isté zaujíma aj občana

Poplatok za odpad je pre väčšinu obyvateľov mesta z celkovej daňovej záťaže mestských daní a poplatkov ten najpodstatnejší, ktorý domácnosť platí radnici.

Pre lepšiu predstavu, u niektorých obyvateľov bytoviek poplatok za odpad násobne presahuje daň z bytu.

Jeden z občanov sa neuspokojil s tým, čo našiel v poslaneckých materiáloch na stránke mesta a potom v rozhodnutí o vyrúbení poplatku za odpad.

Nenadával iba doma, ale oficiálne cez žiadosť o informácie radnicu požiadal o zverejnenie výpočtu sadzieb poplatkov za odpad.

Keď som sa o tom dozvedel (jeho totožnosť mi je známa, ukázal mi celú korešpondenciu), logicky som očakával, že na radnici predsa nejako tie čísla do nariadenia museli vypočítať.

Radnica: výpočtom sadzieb poplatku za odpad nedisponujeme

Odpoveď z radnice bola veľkým a nepríjemným prekvapením.

Úrad odmietol túto informáciu sprístupniť. Vydal o tom oficiálne rozhodnutie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

V odôvodnení sa v jeho podstatnej časti doslova píše:

"Mesto Prešov nedisponuje žiadateľom požadovanými informáciami - výpočtom sadzieb poplatkov uvedených vo všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov č. 12/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady."

Znamená to, že na radnici nevedia vysvetliť, na základe akých podkladov v tomto roku platia jednotliví obyvatelia, domácnosti a organizácie práve takú sumu, ako našli v rozhodnutí o vyrúbení poplatku.

Poučíme sa z tejto chyby?

V pondelok čaká mestské zastupiteľstvo rozhodovanie o tom, či Prešovčania a prešovské firmy budú v budúcom roku platiť inak ako v tomto.

Okresný prokurátor totiž podal protest proti nariadeniu o poplatkoch za odpad.

Dôvodí tým, že nemožno určiť rôzne sadzby poplatkov pre jednotlivých členov domácnosti (rozumejte úľavu napr. pre tretieho a ďalších členov domácnosti) a ani rozdielne sadzby napríklad pre dôchodcov a nedôchodcov.

Radnica preto navrhuje sadzby pre všetkých dorovnať na úroveň, ktorú platí prvá osoba v domácnosti.

Musíme počkať do pondelka, či predkladateľ bude pri tomto novom návrhu schopný zodpovedať na triviálnu otázku, rovnakú akú položil jeden z obyvateľov, ktorému nie je ľahostajné, že za čo a prečo vlastne platí samospráve z peňazí, ktoré každodenne zarába.

Záver

Hádam nikto nespochybní, že odvoz a uloženie odpadu odpadu je potrebné zaplatiť. Nezodpovedanou otázkou zatiaľ je, prečo by sa malo platiť práve toľko, koľko navrhuje radnica a prečo by to v budúcom roku malo byť podstatne viac, ako v tomto.

Po spočítaní tých desiatok eur či dokonca stovky eur od každej domácnosti ide o veľký balík.

V tomto roku sa po prvý krát na neho do posledného centa museli poskladať priamo daňoví poplatníci. (Niektorí sa neposkladali, ale to je iný príbeh.)

Ak teda radnica predložila pred poslancov požiadavku na navýšenie tohto balíka o značnú sumu, patrí sa tento krok aj riadne a presvedčivo odôvodniť.

Keď už kvôli ničomu inému, tak aspoň preto, aby sme o rok nestáli opäť pred tou istou dilemou.

Požadovaných 260 000 eur naviac tvorí 7,5 % z tohoročných 3 500 000 eur. Vyhovoriť sa na infláciu tak nebude stačiť.

Naviac, transparentné odkrytie podnikania technických služieb s odpadom by otvorilo možnosť diskusie, či neexistuje pre Prešovčanov lacnejšia možnosť nakladania s odpadom.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...