Schválili sme územný plán, konečne sú v ňom aj pokrokové veci

Včera bola na internetovej stránke mesta zverejnená schválená verzia územného plánu (odkaz na stránku v čase písania tohto článku je na konci textu).

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Územný plán je jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý si občania schvaľujú prostredníctvom svojich poslancov a ovplyvňuje neviditeľne, ale veľmi účinne náš každodenný život.

Proces schvaľovania územného plánu trval viac ako rok. Počas tohto obdobia bolo niekoľko príležitostí, aby občania mohli navrhovať, čo sa má v územnom pláne meniť a mohli ho potom niekoľkokrát pripomienkovať.

Územný plán je akousi celomestskou dohodou o tom, aké stavby môžu na jednotlivých pozemkoch v meste stáť a aké nemôžu. (Viac si o tom môžete prečítať v doplňujúcich člankoch na konci.)

Podmienky a regulatívy, ktoré sú v územnom pláne vyjadrené, potom stavebný úrad vyžaduje v stavebných povoleniach od stavebníkov, ktorí chcú v meste niečo budovať alebo prerábať.

Čo zaujímavé a dôležité pribudlo do územného plánu?

Niektoré zmeny som navrhol v procese vzniku územného plánu, iné sú dôležíté z iného hľadiska. Rozoberme si ich postupne v poradí, ako sú uvedené v schválenom územnom pláne.

Parkovacie plochy a prístrešky pre parkovanie bicyklov

Snažím sa presadzovať, aby sa cyklistická doprava stala pre mnohých prirodzenou voľbou pri každodennej ceste do školy, za prácou, na nákupy, na návštevy. Aby bicykel nebol len rekreačnou záležitosťou, ale pilierom dopravy v rámci mesta pre každého, kto bicykel chce a potrebuje využiť.

Jedno z nových opatrení je v územnom pláne vyjadrené takto:

Pri všetkých zariadeniach občianskej vybavenosti a výrobných a skladovacích prevádzkach sa musia vybudovať parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest rovnom minimálne 20 % kapacity parkoviska pre motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie. Parkovacia plocha musí byť vybavená stojanom umožňujúcim pripnutie bicykla o jeho rám. Miesta pre dlhodobé parkovanie musia byť vybavené prístreškom ak nie sú v krytých priestoroch. V pamiatkových zónach sa parkovacie miesta pre bicykle umiestňujú v súlade so zásadami pamiatkovej starostlivosti po odsúhlasení pamiatkovým úradom. V budovách na bývanie sa navrhujú parkovacie miesta alebo odkladacie priestory pre bicykle s kapacitou 1 miesto pre bicykel na 1 obytnú miestnosť.

Výkres cyklodopravy

Navrhol som, aby súčasťou územného plánu bol aj výkres cyklodopravy. To sa aj stalo, takýto výkres vznikol, zstupiteľstvo ho schválilo.

Ak totiž niektoré myšlienky nie sú na záväznom papieri, môže sa stať, že sa na ne „zabudne“, pozemky pre budúce cyklocesty dovoli stavebný úrad zastavať. Alebo napríklad  „zabudne“ uložiť investorovi podmienku, aby pri presadzovaní svojho záujmu pri nejakej stavbe nezabudol na zohľadnenie cyklotrasy. Keďže sa na to „zabúdalo“, tak máme konečne výkres cyklodopravy.

Výkres mestskej hromadnej dopravy

Navrhol som, aby vznikol a bol záväzne schválený aj výkres mestskej hromadnej dopravy. Dôvody sú čiastočne podobné ako pri výkrese cyklodopravy. Naviac však, keďže verejná doprava je dotovaná, tento výkres umožní lepšie plánovať rozširovanie mesta tak, aby následna obsluha územia verejnou dopravou nebola zbytočne drahá.

Na výkrese taktiež konečne vidieť, kde sú zastávky a aké rozsiahle územia obsluhujú. Vidieť aj to, že máme obytné časti mesta, ktoré nie sú pokryté sieťou verejnej dopravy.

Z územného plánu vypadli čerpacie stanice pohonných hmôt pri Jednote na rozhraní Sídliska 2 a Sídliska 3

Ešte ako neposlanec som sa verejne angažoval za to, aby pri bytovkach na Obrancov mieru nestáli čerpacie stanice. Vtedy sa to podarilo, no z územného plánu tento zámer vypustený nebol. Na môj návrh k tomu teraz došlo

Vodojem Halperová

Pre zásobovanie oblasti Vydumanec – Za Kalváriou bude vybudovaný vodojem Halperová 2x150 m3, píše sa v textovej nezáväznej časti územného plánu.
Je to jedna z tých dobrých správ pre majiteľov budúcich stavebných parciel Za Kalváriou, kde je kvôli nadmorskej výške zásobovanie s pitnou vodou problematické.

Centrálny zdroj tepla - pripájanie

Zmenila sa formulácia o pripájaní na centrálny zdroj tepla na takúto:
Pre výrobu tepla pre pre podnikateľský a priemyselný sektor zdrojom energie bude pre výrobné priemyselné, poľnohospodárske a skladové budovy a dielne využiť ako zdroj energie: pripojenie sa na sústavu CZT tam, kde je to možné a ekonomicky efektívne.

Centrálny zdroj tepla – odpájanie

Zmenila sa formulácia o odpájaní od centrálneho zdroja tepla na takúto:
Odpájanie od sústavy centrálneho zásobovania teplom umožniť v prípade, ak sa realizuje projekt významnej obnovy objektu, ktorého súčasťou je aj využitie OZE pri súčasnom dodržaní ustanovení zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o podmienkach skončenia odberu tepla a Vyhláškou ÚRSO č.283 2010 ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu.

Táborisko – ochrana tamojších stromoradí sa zvýšila

Všeobecný regulatív pre Táborisko teraz znie takto:

Zachovať urbanistický charakter zástavby na Táborisku v súčasnej podobe a chrániť Táborisko ako zónu s prevládajúcou funkciou bývania v rodinných domoch a verejnú obojstrannú uličnú zeleň so stromoradím ako významný urbanistický prvok jestvujúcich uličných priestorov.

Pribudla časť vety o obojstrannej uličnej zeleni. Územný plán, ak ho stavebný úrad a stavebníci budú doržiavať, by mal napomôcť udržaniu súčasnej atmosféry Táboriska.

Strešné fotovoltické elektrárne

Navrhol som, aby sa urobil poriadok v tom, kde je v meste prípustné a kde nie, budovať na strechách strešné fotovoltocké elektrárne. Vývoj sa nedá zastaviť a v budúcnosti sa môže zvýšiť tlak na inštaláciu týchto zariadení. Iste sa nehodia všade, preto boli niektoré regulatívy doplnené.

Verejná doprava má prednosť pre individuálnou

V územnom pláne pribudla pre jednoznačnosť v stati o mestskej verejnej doprave veta:

V dopravnom systéme mesta má preferenciu pred individuálnou dopravou.

Dôležité pre budúce rozhodovanie o rozširovaní mestskej dopravy sú aj vety:

Autobusová doprava tvorí doplnkový druh verejnej dopravy využívaný na menej frekventovaných trasách a v čase dopravných špičiek.

Trolejbusová doprava tvorí nosný druh verejnej dopravy využívaný prednostne na najfrekventovanejších dopravných trasách a v obytných súboroch.

Reagujeme aj na nárast nedostatku parkovacích plôch

Pri novostavbách dochádza k tomu, že územie sa zahusťuje stavbami, pričom investori sa spoliehajú na to, že budpci užívatelia budp parkovať svoje autá na verejných komunikáciách. Výsledok je zrejmý. Nové stavby priťahujú viac motorizovaných návštevníkov, ale parkovacie plochy nepribúdajú. V územnom pláne na to reaguje nová veta:

Na ostatnom území mesta, každý novostavaný bytový objekt s počtom bytov viac ako 10, budovaný na plochách bývania, musí mať riešené min. 70 % odstavných miest inde ako na voľnom teréne.

Budovanie vonkajšej reklamy dostalo svoje pravidlá

Nový schválený regulatív uvádzam v úplnom znení:

RL 10.3 : Zásady umiestňovania informačných, reklamných a propagačných zariadení

Na území mesta Prešov sa informačné, reklamné a propagačné zariadenia (ďalej len „zariadenia“) umiestňujú v súlade s nasledujúcimi zásadami:

a) Na území Pamiatkovej rezervácie Prešov a Pamiatkovej zóny Soľná baňa, ochrannom pásme pamiatok Na Hrádku a Nižná Šebastová a v areáli Kalvárie sa nesmú umiestňovať samostatne stojace zariadenia a zariadenia integrované do objektov drobnej architektúry. Zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jeho významné detaily, nesmie byť svietiace a obsahovať zvukové zariadenie.

b) V centrálnej mestskej zóne mimo územia pamiatkovej rezervácie sa smú umiestňovať samostatne stojace zariadenia maximálnej výšky 1,8 m a šírky 1,2 m, môžu byť svietiace. Môžu byť umiestnené len na spevnených plochách v miestach, kde netvoria prekážku pohybu chodcov a cyklistov a rozhľadu vodičov, vo vzájomnej vzdialenosti minimálne 20 m.

c) V obytných súboroch sa smú umiestňovať samostatne stojace zariadenia maximálnej výšky 2,4 m a šírky 5,1 m. Smú sa umiestňovať na nezastavaných plochách vo vzdialenosti minimálne 5 m od existujúcich drevín a 20 m od okien priľahlých budov okrem zariadení umiestnených kolmo na fasádu objektu. Môžu byť umiestnené len na miestach, kde netvoria prekážku pohybu chodcov a cyklistov a rozhľadu vodičov. Môžu byť svietiace alebo osvetlené, takéto zariadenia môžu byť umiestnené minimálne 30 m od okien priľahlých budov. Zariadenia do veľkosti 1,8 m x 1,2 m môžu byť umiestnené vo vzájomnej vzdialenosti minimálne 20 m, zariadenia s rozmermi od 1,8 m x 1,2 m do 2,4 m x 5,1 m v minimálnej vzájomnej vzdialenosti 40 m.

d) Na ostatnom území mesta sa smú umiestňovať samostatne stojace zariadenia na nezastavaných plochách vo vzdialenosti minimálne 5 m od existujúcich drevín a 20 m od okien priľahlých budov okrem zariadení umiestnených kolmo na fasádu objektu. Môžu byť umiestnené len na miestach, kde netvoria prekážku pohybu chodcov a cyklistov a rozhľadu vodičov. Môžu byť svietiace alebo osvetlené, takéto zariadenia s maximálnym rozmerom do 2,4 x 5,1 m môžu byť umiestnené minimálne 30 m od okien priľahlých budov, zariadenia s väčšími rozmermi minimálne 50 m od okien. Zariadenia do veľkosti 1,8 m x 1,2 m môžu byť umiestnené vo vzájomnej vzdialenosti minimálne 20 m, zariadenia s rozmermi od 1,8 m x 1,2 m do 2,4 m x 5,1 m v minimálnej vzájomnej vzdialenosti 40 m, zariadenia väčších rozmerov minimálne 80 m.

Územný plán zóny Za Kalváriou

Zóna Za Kalváriou je perspektívnou zónou pre rozvoj. Po dokončení diaľnice a ustálení vzťahov v území ju môže čakať rozvoj. Ten bol doposiaľ po zrušení stavebnej uzávery pomerne živelný čo sa týka súkromných aktivít, žiaľ súčasná infraštruktúra (cesty, chodníky – ak vôbec sú) sa tomu nijako neprispôsobila ani na projekčnej úrovni. Okolo ciest vyrástli nové domy, nové ploty a cesty už pomaly nebude kam rozšíriť, hoci množstvo áut sa odvtedy zvýšil, pohyb chodcov v dovtedy pokojných uličkách je nebezpečný.

Na môj návrh sa v záväznej časti schváleného územného plánu dodefinovalo, že pre lokalitu za Kálváriou je potrebné obstarať územný plán zony Za Kalváriou.

Verejnoprospešné stavby

Majitelia pozemkov a domov na území mesta si musia dávať pozor, keďže bol rozšírený zoznam verejnoprospešných stavieb. Ten je vlastne legitimizovaním verejného záujmu pri prípadnom vyvlastňovaní pozemkov pre výstavbu verejnoprospešných stavieb.

V našej mestskej časti ide o tieto stavby resp. v iných mestských častiach sú tieto zaujímavé stavby doplnené do zoznamu verejnoprospešných stavieb:

  • Verejné cyklistické komunikácie kat. MN (nemotoristické) D2 – cyklistické cestičky, v katastrálnom území mesta podľa výkresu cyklistickej dopravy ÚPN-M.
  • Rekonštrukcia ulice Pod Wilec hôrkou, od Budovateľskej ul. po Borkút.
  • Výstavba a rekonštrukcia chodníkov pri cestách I., II. a III. triedy na území mesta, ulice Vydumanec, Zabíjaná, Cemjata.
  • Rekonštrukcia Terchovskej ul., od ulice Za Kalváriou po prepojenie na Malkovskú ul., budované v rámci D1.
  • Rekonštrukcia ulice ku Kyslej vode.
  • Výstavba miestnej komunikácie Turistická ul.
  • Výstavba miestnej komunikácie Ku Brezinám.
  • Obratisko MHD Terchovská ulica.
  • Vodojem a prívodné a distribučné potrubia vodojemu Cemjata 2 x 100 m3, lokalita Zabíjaná.
  • Vodojem Halperová, vodojem 2x150 m3 pre II. tlakové pásmo s prívodom cez Jabloňovú a Čerešňovú ulicu.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...