V obci investovali 60 násobok ročného rozpočtu. Starosta hovorí, ako

Hlava mesta či obce by mala vedieť jasne a zrozumiteľne vysvetliť, čo chce vo funkcii dosiahnuť a ako to chce dosiahnuť. Podobne, ako starosta jednej obce, kde sa obyvateľom vrátili investície do verejného priestoru niekoľkonásobne.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Snažím sa do našej prešovskej samosprávy prenášať to dobré, čo vidím inde.

Nedá sa to zhodnotiť inak, než že ide to poriadne "ztuha" a niekedy ma ovládne skepsa. Na chvíľu.

Veľmi osviežujúco pôsobí rozhlasový rozhovor vo verejnoprávnom rozhlase so starostom Dolných Břežan, pánom Věslavom Michalíkom.

Isteže treba brať s trochou nadhľadu, keď starosta obce hovorí o svojej starostovskej práci.

Oplatí sa rozhovor s ním vypočuť. Zaujímavo hovorí o tom, prečo kandidoval, čo ho prekvapilo po zvolení do funkcie a ako k tomu pristúpil.

Podnetná je aj otvorenosť, a s akou hovorí aj o chybách. Hovorí logicky, veci do seba zapadajú.

Investície do verejného priestoru sa nám vrátili niekoľkonásobne

Z moderátorom sa rozprávali o jeho prisťahovaní do obce a o dôvodoch vstupu do komunálnej politiky. O stave, v akom bola obec Dolné Břežany na začiatku tisícročia.

O dlhodobej príprave projektov, ktorá nie je vidieť. O spôsobe stanovovania priorít rozvoja.

O investícii cca 250 miliónov korún do verejného priestoru v obci, ktorá ročne disponovala sumou zhruba 3-5 miliónov korún na investície. O ekonomickej a sociálnej výhodnosti takejto investície. O situácii, kedy sa obec rozhodla, že bude sama developerom jednej bytovej štvrte. O referende, ktoré následne výrazne obmedzilo rozrastanie do krajiny. O snahe zmeniť Dolné Břežany z nocľahárne na miesto, kam ľudia takisto dochádza za prácou.

O spolupráci s akademickou obcou a o význame študentských myšlienok. O vplyve jeho vzdelania na významné rozvojové projekty, ktoré sa práve dokončujú. O spolupráci medzi susednými obcami. O jednoduchosti získania dotácie na projekt, o podobnej jednoduchosti jeho realizácie a o obtiažnosti jeho údržby.

Věslav Michalik (* 1963 v Českom Těšíne, kde absolvoval gymnázium)

Vyštudoval Fakultu jadrovú a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe, neskôr získal na ČVUT doktorát z jadrovej a subjadrovej fyziky. Pracoval ako vedecký pracovník v Akadémii vied, ako vedec strávil niekoľko rokov v zahraničí (v Rusku, Francúzsku, Nemecku), veľa publikoval.

V rokoch 1995-2005 pracoval v rôznych manažérskych funkciách v bankovníctve. Od roku 2002 sa venuje komunálnej politike v obci Dolné Břežany, kde je od roku 2004 starostom. Angažuje sa v hnutí Starostov a nezávislých.

Je ženatý, má dve dospelé deti. Vo voľnom čase sa venuje genealógii, ale predovšetkým rozvoju obce Dolné Břežany a jej okolia. Je predsedom zväzku obcí Dolnobřežansko, stál pri zrode neziskovej organizácie MAS (miestna akčná skupina) Dolnobřežansko, nedávno založil neziskovú organizáciu STAR Research and Innovatio.

Jak rostlo laserové centrum HiLASE

V první fázi byl proveden architektonický průzkum. Po demolici objektů byly zlikvidovány štěrkové a asfaltové plochy a odpady byly odvezeny na skládku stavebních odpadů. Následně došlo k odvozu přebytečného výkopu. Hornina potřebná pro zpětné zásypy otevřených výkopů a pro provedení terénních úprav byla skladována na deponii staveniště. V další fázi došlo k vyhloubení základů pro celý objekt, započetí stavby objektu a budování řadů přípojek na inženýrské sítě. Současně s dokončováním stavební části objektu došlo k vybudování pojízdných a pochozích ploch. Poslední fáze výstavby je rekultivace zelených ploch, výsadba vzrostlé zeleně a osazení parterních prvků a objektů městského mobiliáře.

Více informací o konstrukčním, technologickém a dispozičně provozním řešení této unikátní budovy naleznete na webových stránkách www.hilase.cz.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...