V utorok sa bude rozhodovať o zlievárni v Prešove. Dostanú prednosť pracovné miesta alebo životné prostredie?

Vážne rozhodnutie o výstavbe hutníckych taviacich pecí a ich vplyve na životné prostredie, no bez dostatočných informácií, čaká v utorok členov odbornej komisie pre životné prostredie, územný plán a výstavbu prešovského mestského zastupiteľstva.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ich názor bude podkladom pre ostatných poslancov, či mesto Prešov predá pozemok investorovi zlievárne v mestskom priemyselnom parku v susednej obci Záborské.

S investorom je podpísané memorandum o spolupráci. Podpísal ho za mesto Prešov primátor mesta bez vedomia zastupiteľstva, s jeho obsahom sa poslanci zoznámili až pred hlasovaním o schválení zámeru predaja pozemku investorovi.

Schválenie tzv. „zámeru“ je prvým krokom v procese predaja mestského majetku v prípadoch, ak sa predáva pod znaleckú cenu, aby mohol byť zámer zverejnený a ktokoľvek mohol podať námietky proti predaju alebo lepšiu ponuku.

Druhým krokom je už samotné právne záväzné schválenie majetkového prevodu v zastupiteľstve.

Na pondelkovom zasadnutí prešovského zastupiteľstva 26. 5. 2014 sa neoficiálne objavila informácia o petícii obyvateľov Prešova, Záborského a obce Dulová Ves proti výstavbe zlievárne. Poslanci túto problematiku operatívne zaradili do prebiehajúceho rokovania, ako hneď prvý bod.

Pred verejnosť, poslancov, novinárov a televízne kamery v živom vysielaní prešovskej mestskej televízie TV7 predstúpil člen petičného výboru a vysvetlil obavy z vplyvu zlievárne na život v meste Prešov a v okolitých obciach. Dotkol sa aj zákonných nezrovnalostí týkajúcich sa územného plánu.

Časť poslancov bez náležitých informácií, bez toho aby sa s petíciou a okolnosťami výstavby mohli zoznámiť ďalší z nich, navrhli vyhovieť petícii s dôsledkom, že mesto by pozemok investorovi nepredalo. To by s určitosťou znamenalo koniec jeho plánov.

Viem, ako sa rodilo rozhodnutie o zámere predať mestský pozemok pod zlievareň. Rokovania sa začali asi dva roky pred tým na radnici. Je to proces, ktorý zastrešuje primátor a podarilo sa mu presvedčiť investora k vážnemu záujmu o lokalitu v priemyselnom parku IPZ Záborské.

Skutočnosť, že ide o hutnícku prevádzku, kde sa v taviacich peciach tavia kovy, sa veľmi nedostávala do popredia. Zámer sa prezentoval skôr ako strojárska výroba.

Zdôrazňoval sa najmä prínos pre vytvorenie pracovných miest pre ľudí z miest a obcí prešovského kraja. Najprv sa hovorilo o 400 pracovným miestach, v rokovaniach sa toto číslo spresnilo na 300, v oficiálnom materiáli je tento počet momentálne na čísle 170.

O dlhodobých dopadoch prevádzky na životné prostredie Prešova sa nehovorilo. Zásadné rozhodnutia sa robili pred objektívmi kamier a fotoaparátov v predvolebnom období volieb do vyššieho územného celku. Hlavní protagonisti kandidovali a vyrušovať verejnú mienku nepopulárnymi názormi sa nehodilo.

Pri nízkej volebnej účasti by totiž mobilizácia voličov mohla nepredvídateľne zamiešať karty. Počet občanov, ktorí podpísal podľa medializovaných informácií petíciu, totiž násobne presahuje počet hlasov, ktoré vo voľbách rozhodovali o zvolení alebo nezvolení.

Rozhodovanie o tak vážnych veciach, ako je dlhodobé vytvorenie pracovných príležitostí a dopady hutníckej výroby na život v meste, na zdravie obyvateľov a povesť mesta, by však nemalo byť založené na laickom, nepredvídateľnom a nevypočítateľnom politickom rozhodovaní úzkej skupiny politických funkcionárov.

Preto som na zasadnutí navrhol, aby pred komisiu mestského zastupiteľstva a potom aj pred mestské zastupiteľstvo, predstúpil zástupca investora ešte skôr, ako sa bude o veci definitívne rozhodovať.

Tým sa vytvorí priestor pre verejnú odbornú diskusiu, kde budú môcť zaznieť argumenty pre a argumenty proti.

Záleží mi na tom, aby sa o celej veci diskutovalo dostatočne hlboko, aby definitívne rozhodnutie, ktoré urobí 31 poslancov zastupiteľstva, bolo vyargumentované, presvedčivé a prijaté najmä obyvateľmi ako naozaj najlepšie možné.

Poslanci zastupiteľstva sa s týmto mojim návrhom stotožnili. Mestský úrad začal hneď na druhý deň organizovať zasadnutie komisie k tomu to bodu za účasti zástupcu investora.

Podarilo sa a zasadnutie komisie sa uskutoční v utorok 3. 6. 2014 v prijímacej sieni Mestského úradu na 1. poschodí budovy na Hlavnej 73 so začiatkom o 14.00 hod.

V minulosti som úspešne presadil do rokovacieho poriadku komisií, aby mala verejnosť  v predstihu k dispozícii rovnaké podklady, ako majú členovia komisie a aby zasadnutia komisií boli verejné.

Vzhľadom na krátkosť času, úrad pripravil k bodu materiál pozostávajúci z jednej strany.

Keďže mi záleží na tom, aby sa na prešovskej radnici rozhodovalo zodpovedne, odborne a so znalosťou veci, všetky doposiaľ dostupné materiály k stavbe zlievárne som umiestnil na moju poslaneckú internetovú stránku a poslanecký profil v sociálnej sieti Facebook, aby sa s nimi mohli vopred zoznámiť nielen členovia komisie ale aj široká odborná a laická verejnosť, ktorá o vec prejaví záujem.

Verím, že so znalosťou potrebných informácií bude diskusia trochu menej emotívna a viac založená na faktoch. Vzhľadom na závažnosť témy som presvedčený, že diskusia na pôde komisie pre životné prostredie nebude postačovať a zaslúži si oveľa širšiu diskusiu. Perspektíva dlhoročného profitu prešovského kraja z vytvorených pracovných miest na jednej strane a perspektíva dlhodobého negatívneho vplyvu na životné prostredie v Prešove, Záborskom, Dulovej Vsi, Petrovanoch a ďalších obciach si ju zaslúži.

Bude to komplikované. Myslím si totiž, že na vecnú diskusiu zatiaľ nie je celkom pripravená ani verejnosť, ani funkcionári mesta a zatiaľ sa v tejto oblasti viditeľne neprejavil ani investor, ktorého do mesta lákame.

Oprávnené pochybnosti vzbudzujú doterajšie skúsenosti, že oficiálny názor obyvateľov býva neraz bez vysvetlenia nerešpektovaný. Kto veci vníma pod povrchom, vidí, že to má na kvalitu života v meste zlý vplyv a Prešov tým trpí. Treba to zmeniť a teraz je na to ďalšia príležitosť.

Chronológia zámeru zlievárne SKC Funderia Condals

26. 5. 2012 - Médiá prinášajú prvé zmienky o zámere španielskej strojárskej firmy prísť do priemyselného parku IPZ Záborské, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov, no leží na území susednej obce Záborské. Spomína sa postupné zamestnanie asi 300 ľudí. Médiá špekulujú o tom, že firma môže mať záujem o spoluprácu s firmou Honeywell, ktorá je v priemyselnom parku už etablovaná, ale zaujať ju mohla aj lacná pracovná sila. V Prešove a okolí ľudia zarábajú najmenej na Slovensku, len niečo viac ako 600 eur.

21. 8. 2013 - Primátor Prešova podpísal so zástupcom spoločnosti Funderia Condals S. A. memorandum o spolupráci. Hoci o plnení záväzkov sľúbených mestom Prešov rozhoduje mestské zastupiteľstvo, podpis memoranda sa uskutočnil bez vedomia mestského zastupiteľstva. Podpisu memoranda sekundoval predseda vyššieho územného celku.

23. 9. 2013 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením č. 440/2013 bod 20 rozhodlo o začatí procesu predaja pozemkov pre spoločnosť Funderia Condals S. A. za cenu najviac 28 eur za štvorcový meter pri dodržaní podmienok napísaných v memorande.

24. 1. 2014 - Okresný úrad v Prešove oznamuje začatie procesu tzv. posudzovania vplyvov na životné prostredie pre zámer "SKC Project Slovakia, nová zlieváreň". Oznamom na úradnej tabuli začala plynúť 21-dňová lehota, počas ktorej sa ktokoľvek z verejnosti mohol vyjadriť k zámeru.

január 2014 - Na informačnom portáli ministerstva životného prostredia boli zverejnené zazipované súbory o zámere pre verejnosť.

Zverejnené boli tri zásadné dokumenty, ktoré pre proces posudzovania vyplyvov na životné prostredie dal vypracovať slovenský nositeľ zámeru, spoločnosť SKC foundry, s. r. o. Ide o tzv. Text zámeru, Hluková štúdia a Rozptylová štúdia.

Text zámeru opisuje vplyvy prevádzky na okolie. V správe sa konštatuje, že navrhovaná činnosť predstavuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona a hodnoty imisií znečisťujúcich látok na fasádach najbližšej obytnej zástavby by nemali presiahnuť viac ako 12,3 % zákonných limitných hodnôt.

Vplyvom navrhovanej činnosti dôjde v noci ku zvýšeniu hluku o +3,3 dB v individuálnej bytovej výstavbe Tichá dolina a o +4,8 dB v areáli kúpaliska.

Napriek rôznym medializovaným informáciám sa v tejto oficiálnej správe investora píše, že "prevádzkovanie zlievárne počíta s vytvorením 170 pracovných miest.

V závere rozptylovej štúdie sa konštatuje, že hustý porast okolo výrobnej haly má filtračné účinky a môže znížiť koncentráciu znečisťujúcich látok v znečistenom vzduchu až o 90 percent. Koncentrácie CO, NO2, VOC, PM10 a dimethylamínu sa budú v nabližšej obytnej zástavbe pohybovať na úrovni uvedenej hranice 12,3 % zákonných limitných hodnôt.

Najvyššie koncentrácie NO2 sú spôsobené činnosťou taviacich pecí a maximálna krátkodobá koncentrácia NO2 sa bude vyskytovať vo vzdialenosti 650 m od komína taviacich pecí.

Správa končí konštatovaním, že z hľadiska zákona o ovzduší nie je povolenie novej zlieváreň v rozpore so zákonom.

Autori hlukovej štúdie spočítali, že z hľadiska limitov hluku nie je nová zlieváreň v rozpore s vyhláškou ministerstva zdravotníctva.

26. 5. 2014 - Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove vystúpili zástupcovia petičného výboru a oznámili podanie petície proti zámeru výstavby zlievárne. Prítomnú verejnosť a poslancov oboznámili s prezentáciou o umiestnení podobnej zlievárne v Španielsku.

3. 6. 2014 - Na tento termín je zvolané zasadnuti Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...