Vodohospodári prezradili plány proti záplavám v Prešove. Stále totiž hrozia

Minulý týždeň sme na zasadnutí komisie pre životné prostredie hostili troch zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku. Prišli nám povedať, čo plánujú proti povodniam v Prešove. O vodné toky na Slovensku sa stará práve tento štátny podnik.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Mesto zasiahli ničivé povodne v roku 2010, v menšej miere sa to zopakovalo v máji tohto roku. Mestu hrozia stále povodne. Ešte viac roboty je pred nami, ako za nami. Realisticky treba povedať, že keď príde do mesta veľmi veľká voda, príbytky niektorých obyvateľov bude opäť ohrozovať voda.

Vodohospodári chcú preto vybudovať protipovodňové opatrenia na kritických úsekoch riek v meste.

Ich prioritou na území mesta sú v najbližšom období dve protipovodňové stavby.

Ich prizývanie na zasadnutie komisie pre územný plán a životné prostredie slúži na výmenu informácií. Aspoň takto sa snažíme na nich pôsobiť a koordinovať možné postupy aj zo strany mesta. Mám dojem, že podľa svojich možností sú vodohospodári aktívni a aj Prešovu patrí ich pozornosť.

Most Škultétyho - most Budovateľská

Prvou je vybudovanie protipovodňového múra na brehoch Torysy v úseku most Škultétyho - most Budovateľska (t. j. od mestskej haly po ulicu Pod Willec hôrkou). Na stavbu je vydané územné rozhodnutie. Nedarí sa zatiaľ dobrovoľne získať pozemky pod túto budúcu stavbu. Cenová ponuka vodohospodárov je pri jednom pozemku nižšia, ako ponuka Slovenskej správy ciest, ktoré odkúpila za vyššiu cenu opačný koniec toho istého pozemku od toho istého majiteľa.

Pre stavbu bude potrebné po vysporiadaní pozemkov získať ešte vodoprávne povolenie.

Protipovodňové opatrenie bude spočívať vo vybudovaní betónových múrov po obidvoch brehoch. Múry budú na základoch, vysoké asi jeden meter.

Most Budovateľská - most Haniska

Druhou stavbou v poradí priorít vodohospodárov sú protipovodňové opatrenia v úseku most Haniska - most Budovateľská. Aj tu prebieha majetkovoprávne usporiadanie. Zatiaľ nie je v takom pokročilom štádiu, ako v predchádzajúcom úseku. Stavba sa delí na dva nadväzujúce úseky.

Prvý úsek je od mosta v Haniske až po sútok Torysy a Delne.

Druhý je od tohto sútoku až po most Budovateľská, t. j. na ulici Pod Willec hôrkou.

Projekty by mali byť financované z kohéznych fondov Európskej únie a stáť odhadom 2,2 mil. eur. Je prakticky vylúčené, aby ich podnik financoval z vlastných zdrojov, keďže má na investície na Slovensku celkovo rozpočet 2,5 mil. eur. Vodohospodári tvrdia, že prípravu dokumentácie pre získanie prostriedkov berú vážne.

Most Pod Willec hôrkou je nízko a poškodený

Vodohospodári skonštatovali, že existuje problém s mostom nad Torysou na začiatku ulice Pod Willec hôrkou.

Vypočítali, že tento most kapacitne nepostačuje na 100-ročnú vodu. V prípade 100-ročnej vody bude voda pretekať len 13 centimetrov pod spodnou hranou mosta. Bezpečná vzdialenosť je však najmenej 50 centimetrov.

Problém to môže spôsobiť, keď bude voda unášať plávajúce predmety. Keďže v súvislosti s výstavbou štvorprúdovej cesty od mestskej haly po kruhový objazd pri ZVL sa bude dobudovávať aj lávka pre peších, diskutovalo sa o tom, prečo vodohospodári na tento problém upozornili až teraz, hoci pri územnom rozhodnutí žiadnu pripomienku nemali. Našťastie je podľa ich vyjadrení Slovenská správa ciest, ako investor stavby štvorprúdovej cesty, dostatočne ústretový a oporné stĺpy budúcej lávky pre peších sa podarilo vyhotoviť oproti pôvodnému projektu inak, aby netvorili prekážku pri vysokej vode.

Nič to však nemení na fakte, že podľa výpočtov je existujúci most nízko.

Pracovníci mesta odprezentovali zistenie, že tento súčasný cestný most cez Torysu na začiatku ulice Pod Willec hôrkou, ktorý patrí mestu, ma prasknutú pravú podperu. Prišlo sa na to pri zemných prácach pri budovaní lávky pre peších, keď sa odstránila pri stavebných prácach zemina okolo pilierov.

Mrzí ma, že tento havarijný stav dosluhujúce zastupiteľstvo nezobralo vážne pri rozdeľovaní mimoriadnych peňazí od Národnej diaľničnej spoločnosti za výkup pozemkov na začiatku tohto roka.

Pre objektivitu treba povedať, že z úradu sa táto informácia pred zastupiteľstvo ani nedostala. Žiaľ, je to dôsledok prístupu, že mnohé problémy sa doposiaľ odsúvali, pretože ich riešenie nie je pre voličov atraktívne. Ku mne sa informácia o poškodení podpery mosta dostala až na tomto zasadnutí komisie.

Most v Haniske môže vzduť vodu až o jeden meter naviac

Vodohospodári tiež skonštatovali, že podľa výpočtov je most v Haniske tiež nízky a pri storočnej vode vzduje vodu o jeden meter viac, ako keby bol dostatočne vysoký.

Problém to môže spôsobiť obyvateľom spodnej časti ulice Pod Willec hôrkou. Svoje si "užili" pri povodniach v roku 2010.

Keď sa pred desaťročiami budoval most cez Torysu v Hanisku, odborníci nepredpokladali, že môže prísť veľká voda skôr, ako bude most zastaralý a bude sa rekonštruovať.

Toto vzdutie vody spôsobí, že sa spätne vzduje aj Švábsky potok a to až ku kruhovému objazdu pri ZVL, kde sa voda pravdepodobne vyleje. Už teraz sa dá predpovedať, že pri vysokej hladine vody v Toryse bude pravdepodobne kruhový objazd zaplavený.

Obávam sa, že v tom prípade bude zaplavený aj budúci podjazd pod železničnou traťou pri bývalom rušňovom depe.

Ako príčinu budúcich možných problémov vidia vodohospodári v nesprávnom výpočte pri projektovaní, keď projektant zrejme nerátal so spätným vzdutím vody od Torysy pri vysokom stave. Je mi z toho smutno, že ešte sa len niečo buduje, a už sa predpokladá, že to bude spôsobovať problémy.

Koncepčné riešenie je známe, no ľudia vraj chcú radšej rýchle opatrenie. Aj keď nemusí dlhodobo pomôcť

Vodohospodári konštatovali, že na preventívne povodňové opatrenia sa nevynakladá dostatok financií. Riešením pre zachytávanie prívalových vôd sú finančne pomerne nenáročné suché poldre.

Pri veľkej vode, ktorá sa očakáva raz za desiatky rokov, sa napustia prívalovou vodou, ktorá potom netečie ďalej. Po opadnutí povodňovej vlny sa pomaly vypustia. Medzi tým, dlhé roky, môže suchý polder slúžiť pôvodnému účelu, napríklad poľnohospodárom na pestovanie alebo pastvu. Už sme si tak však odvykli uvažovať.

Najbližšia takáto nádrž je uvažovaná v Nižnej Šebastovej, kde by mal byť aj stály objem vody, takže by mohla vzniknúť vodná plocha, ktorých je v našom meste málo. Zachytávala by povodňové vlny na rieke Sekčov.

Zamestnanci mesta načrtli príležitosť, že pri budovaní tunela na komunikácii R4 potrebuje národná diaľničná spoločnosť uložiť niekam okolo 300 tisíc kubických metrov horniny. Ponúka sa jej využitie na toto vodohospodárske dielo, pokiaľ vodohospodári pripravia všetko potrebné, najmä projekt a potrebné povolenia.

Vodohospodári tiež vidia význam budovania poldrov v Javorine v bývalom vojenskom pásme a tiež vo vybudovaní vodnej nádrže Tichý potok na hornej Toryse.

Čierne stavby za Kalváriou

Opýtal som sa na častý problém prehradzovania potokov v lokalite za Kalváriou, kde v prípade veľkej vody nestačí voda pretekať cez potrubia a vylieva sa na cestu a do dvorov.

Vodohospodári o tomto probléme vedia, dokonca majú poznatok, že ponad potok je na jednom mieste dokonca postavená garáž. Bežné je žiaľ prihradzovanie vodného toku k pozemku. To mimochodom odopiera prístup k vode ostatným, čo je problém napríklad na niektorých miestach Súľovskej ulice.

Na Slovensku zatiaľ nie je tradícia dodržiavať zákony a ani zdravý sedliacky rozum, takže sa takéto problémy preventívne neriešia. Až v prípade, že vznikne problém alebo sa niekto začne sťažovať, musí úrad vykonať povodňový dozor v priamo v teréne.

Drobné práce na rok 2015

Na území mesta vodohospodári čistili potok Šebastovka, Soľný potok (oprava brehovej dlažby a čistenie), dvakrát ročne kosenie (brehy Torysy, Sekčova, Vydumanca a Soľného potoka).

V budúcom roku chcú čistiť Švábsky potok, ďalší úsek Šebastovky a potok Vydumanec.

Opravu potrebuje aj hať pri teplárni na Sídlisku III, no na túto opravu podnik nemá finančné krytie.

Povodňová mapa

Už niekoľko rokov je sprístupnené povodňová mapa. V prípade záujmu ju môžete nájsť v jednom z článkov na konci tohto textu. Budete možno prekvapení, aké rozsiahle územie mesta bude podľa výpočtov pod vodov v prípade storočnej vody.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.