Výsledok mojej interpelácie kvôli pijanom v areáli univerzity: Volajte mestskú políciu

Pre obyvateľov niekoľkých ulíc našej mestskej časti je trasa cez univerzitný areál najbližšou trasou do centra mesta. Aj z ulice 17. novembra sa na mňa obrátili občania kvôli problémom s popíjaním v univerzitnom areáli.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Problém sa týka najmä teplejšieho obdobia roku.V našom meste by sme sa mali cítiť bezpečne a príjemne.

Interpeloval som preto aj náčelníka mestskej polície, aby navrhol a prijal opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.

Jeho odpoveď je v zásade podobná, ako pri rovnakých situáciách v iných častiach mesta: Z hľadiska polície je najefektívnejšie problém nahlásiť na operačné stredisko mestskej polície na bezplatné telefónne č. 159.

Možno teda len zopakovať, čo zaznieva vždy: Volajte a oznamujte mestskej polícii hneď, keď ste svedkami podobného konania.

Uvádzam celé znenie odpovede na moju interpeláciu, z ktorej sa dajú pochopiť aj ďalšie súvislosti:

Vážený pán Drutarovský.

Mestská polícia v Prešove môže pri zabezpečení verejného poriadku v areály Prešovskej univerzity na ul. 17. novembra postupovat' len v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a v súlade so všeobecne záväznymi nariadeniami mesta Prešov.

Samotná prítomnosť bezdomovcov nie je priestupkom. V zmysle čl. 17 ods. 1 a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa osobná sloboda zaručuje. Pod osobnou slobodou rozumieme voľný, ničím neobmedzený pohyb človeka, ktorý sa može podľa vlastného rozhodnutia zdržiavať na určitom mieste alebo slobodne z tohto miesta odisť.

Stotožnením a identifikáciou pozemkov Vysokoškolského areálu sme zistili, že sa nejedná o verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta, ale o verejne prístupné miesto, ktoré je vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove.

Jedná sa o parcelné čísla 5829/1, 5830, 583/10, 5832, 5833/1, 5835, 5836. Len v prípade plochy s parcelným číslom 5833/8 sa jedná o vlastníctvo mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 61/2010 o čistote mesta a verejnom poriadku stanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb podnikajucich alebo posobiacich na území mesta Prešov, návštevníkov mesta, vlastníkov, správcov a užívatel'ov nehnuteľnosti, verejných priestranstiev a iných objektov pri dodržiavaní a zabezpečovaní čistoty mesta a verejného poriadku.

V zmysle uvedeného VZN mesto Presov občanom stanovilo zákazy znečisťovania verejného priestranstva (čast' II. čl. 3, ods. 3), ktorých dodržiavanie platí len na verejných priestranstvách.

Areál na Ul. 17. Novembra, ktorý patrí Prešovskej univerzite v Prešove je podľa nášho názoru verejne prístupným miestom. Na verejne prístupných miestach, ktoré má vo vlastníctve fyzická alebo právnická osoba a teda nie sú vo vlastníctve mesta Prešov, nie je možné občanov za ich porušenie v zmysle uvedeného VZN postihovať. Aj v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. je v § 47 ods. 1 písm. d) taxatívne uvedené, že priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt.

Verejne prístupným objektom sú napríklad stanice, prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, verejnej plavárne, ihriska. Predpokladom spáchania priestupku podl'a § 47 ods. 1) písm. d) je skutocnost', že nešlo o súkromný pozemok alebo dom v osobnom vlastníctve a pod.

Porušenie verejného poriadku teda aj verejneho pohoršenia v zmysle priestupkového práva zahŕňa podmienku, že páchatel' koná verejne, t. j. pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami. Preto sa každý prípad musí posudzovať individuálne na základe hodnotenia existujúcich dôkazov, vypovedí svedkov protiprávneho konania.

Je teda potrebné v takomto prípade bezodkladne oznámit' takéto konania na Mestskú políciu v Prešove alebo na Policajný zbor Slovenskej republiky.

Na základe vyššie uvedených skutočností sme prijali zákonné opatrenia, ktoré sú zamerané na zistenie, riešenie a odstránenie protiprávneho konania v mestskej časti, v ktorej sa nachádza areál Prešovskej univerzity v Prešove. V kontexte preventívnych opatrení sme posilnili výkon peších hliadok mestskej polície.

S pozdravom Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP

Mestská polícia v Prešove
Jarková 24, 080 01 Prešov
e-mail:mestska.policia@presov.sk

Na záver poznamenám, že vlastníctvo pozemku, najmä to, či nejaký pozemok je mestský alebo nie, si môže overiť každý veľmi jednoducho cez portál Gisplan: http://mapa-presov.gisplan.sk/

Zapnite záložku "Vrstvy", v tématických kategóriách vyberte "Majetok" a v podkategórii "Vlastné parcely C" (rozumejú sa tým parcely registra "C" v katastri vo vlastníctve Mesta Prešov). Zapnúť si potom môžete aj zobrazenie parciel v kategórii "Katastrálne údaje" a pre lepšiu názornosť aj niektorú z leteckých máp "Ortofotomapa".

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...