Výtlky pri Exercičnom dome smerom na Kalváriu boli vyspravené. Čo však s výtlkmi v celom meste?

Drobnosti potešia. V nedeľu ma potešilo, že sú vyspravené najhoršie výtlky na desaťročia starej ceste pri Exercičnom dome. Poukázalo to na komplexný problém nášho mesta - neexistuje plán údržby ciest a chodníkov.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Poďme na úvod späť ku ceste na obľúbenú Kalváriu. Ešte začiatkom prázdnin tam "strašili" obrovské výtlky.

Miestom prechádzajú početní návštevníci exercičného domu a Kalvárie. Výtlky špatili už nejaký čas, najmä v daždivom počasí, nebezpečné boli aj pre chodcov.

Vec som nahlásil radnici cez portál Odkaz pre starostu: http://www.odkazprestarostu.sk/4923

Z opravy sa úprimne teším, hoci ma v súvislosti s tým trápi, že do priebežnej obnovy komunikácií v meste ide už roky primálo peňazí. Stav cestnej siete (vrátane chodníkov a parkovísk) sa postupne celoplošne zhoršuje.

Je to dlh, ktorý pred sebou neodvratne tlačíme. Cesty a chodníky starnú, každoročne je potrebné opravovať tie najstaršie. Na tých novších je zasa potrebné sanovať miestne chyby, ktoré pri zanedbaní a po jednej bežnej zime dokážu znásobiť náklady na opravy. Včasná oprava mohla ušetriť peniaze.

Žiaľ, je to daň za to, že nie sme zvyknutí robiť veci poriadne. Tiež za to, že ako občania nevieme presvedčiť dostatok poslancov, aby sa na infraštruktúru v meste pozerali z dlhodobého hľadiska a nie len cez prizmu rýchlych a "efektných" výsledkov, ktoré zarezonujú akurát pred voľbami.

Ak sa niekoľko rokov "šetrí" na údržbe, tak prvý, druhý, ba aj tretí rok takéhoto "šetrenia" (v úvodzovkách) si všimne málokto. No potom sa už situácia prudko zhoršuje, rozbitých ciest a chodníkov je zrazu priveľa a opraviť ich je zrazu priveľké sústo.

Plán opráv - momentálne nie je

Určite sa treba zaoberať tým, aby konečne vznikol seriózny prehľad o tom, v akom stave máme všetky komunikácie v meste, ktoré spravuje Mesto Prešov a dostal sa pred poslancov. Nemyslím tým zoznam ulíc, ktoré obľubujú jednotliví poslanci, lebo tam bývajú alebo po nich jazdia.

Od toho by sa odvíjal rozsah potrebných udržiavacích prác a rekonštrukcií, v neposlednom rade premenený na potrebu financií v rozpočte mesta.

Dnes žiaľ vedenie radnice nemá vôbec prehľad o tom, ako optimálne dostať rozbité cesty a chodníky v meste do dobrého stavu, nemá vôbec predstavu o tom, ako zvoliť priority, aby sme do budúcnosti nezanedbávali údržbu takých úsekov, kde oprava dnes nám ušetrí obrovské peniaze v budúcnosti.

Pretože dnes podklady neexistujú, opravuje sa to, kde dokážu poslanci urobiť najväčší krik. Áno, každú poškodenú komunikáciu je potrebné opraviť. Nie je však jedno, či za veľké peniaze alebo za menšie s porovnateľným výsledkom.

Nie je jedno, ak sa peniaze použijú na cestu v pomerne dobrom stave, ktorá by solídne prežila budúcu zimu na úkor cesty, ktorú sme dnes mohli opraviť za desaťtisíce eur ale po najbližšej zime sa bez opráv doslova rozpadne a na jar to bude stáť stotisíce.

Máme správcu, ten však nefunguje ako by mal

Zistil som, že správca mestských komunikácií, mestská firma s majetkovou spoluúčasťou Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o., s ktorou má mesto uzavretú mandátnu zmluvu, si neplní povinnosti a nepredkladá radnici pravidelnú mesačnú správu o monitoringu miestnych komunikácií (čl. V. ods 6. mandátnej zmluvy).

Upozornil som na to kolegov poslancov na zasadnutí mestskej rady a aj na zasadnutí zastupiteľstva.

Ako poslancovi mi chýbajú podklady na rozhodovanie o prioritách pri rozdeľovaní peňazí na údržbu komunikácií.

Radnica jednoducho tieto informácie nemá. Bez informácií o skutočnom stave však nie je možné cesty v meste udržať v dobrom stave, keď ten, kto o údržbe rozhoduje, nevie o cestnom fonde nič.

Presnejšie (a ironicky) povedané, je možné naliať obrovské peniaze do opráv bez adekvátneho výsledku, po ktorom ostane stále veľké množstvo iných ciest v meste v žalostnom stave bez nádeje na skoré zlepšenie.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že riešenie je jednoduché. Stačilo by, keby si správca plnil svoje povinnosti a na radnicu by predkladal potrebné informácie.

Spolupráca so správcom sa však narušila potom, ako veľkú zákazku na opravy prešovských ciest získal Doprastav a bola po určitých peripetiách uzatvorená rámcová zmluva medzi touto spoločnosťou a Mestom Prešov.

Pred tým totiž prešovské cesty opravala spoločnosť J.V.S., s. r. o., ktorá je historicky menšinovým spoluvlastníkom mestskej firmy Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o.

Tým, že spoločnosť J.V.S., s. r. o., do konca roka 2011 opravovala prešovské cesty, mali jej predstavitelia, ktorí sú súčasne aj vo vedení dcérskej mestskej firmy Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o., prehľad o stave ciest v meste.

Údržbu totiž vykonávala materská firma a jej predstavitelia sami vykonávali aj neformálny monitoring popri opravách. Jednoducho stav ciest mali v hlavách.

Tento model začal "haprovať" v predchádzajúcom volebnom období a úplne sa narušil po snahe primátora nezabezpečovať údržbu prešovských ciest lokálnou firmou, ale prostredníctvom niektorej zo slovenských stavebných megafiriem.

Podmienky verejnej súťaže na údržbu prešovských ciest boli nastavené tak, že jej podmienky mohli splniť len veľmi veľké firmy a napokon ich splnil práve Doprastav.

Spoločnosť J.V.S., s. r. o., tak ostala mimo hry (okrem možnosti vykonávať dovtedajšiu činnosť ako subdodávateľ Doprastavu).

Dôsledkom zmeny je že mestskej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. - potom, ako jej materská firma J.V.S., s. r. o., prišla o zákazku v prospech Doprastavu - už dovtedajšia symbolická odmena nepostačuje na vykonávanie monitoringu cestnej siete v meste.

Doprastav tak získal obrazne povedané čerešničku na torte v podobe inkasovania mestských peňazí za výkony opráv v uliciach mesta, avšak nie povinnosť mať starosť a robiť monitoring cestného fondu mesta Prešov.

Dnes je situácia v meste taká, že nikto nevie povedať, čo sa v meste má akútne opravovať, ktoré súvislé opravy môžu počkať, lebo efektívnejšie je zatiaľ plátanie, a ani to, kde naopak hrozia zanedbaním opravy v budúcnosti oveľa vyššie náklady.

Riešenie

Za organizáciu a vyhlasenie verejných súťaží je zodpovedný primátor. Prečo vyhlásil súťaž tak, aby je podmienky preferovali stavebné megafirmy, by mal vysvetliť on.

Keďže mi záleží na tom, aby sa nám cestný fond v meste nerozpadol pod očami v priebehu nasledujúcich pár rokov, navrhol som uznesenie, aby primátor do 15. augusta 2013 uzatvoril dodatok so správcovskou spoločnosťou Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o., tak, aby správca získal adekvátnu odmenu za monitoring cestnej siete, za vypracovávanie pravidelných mesačných správ a vypracovávanie krátkodobých a dlhodobých plánov opráv a údržby miestnych komunikácií, ktoré budú mať hlavu a pätu - a v konečnom dôsledku umožnia za menej peňazí dosiahnúť lepší výsledok.

Tieto plány v súčasnosti neexistujú a stav ciest v meste Prešov je toho dôsledkom, ktorý vnímame každý deň v uliciach nášho mesta a za volantmi áut.

Zastupiteľstvo tento môj návrh uznesenie podporilo a uložilo primátorovi uznesením č. 409/2013 uskutočniť kroky, aby sa v uliciach mesta robil monitoring a mali sme konečne zmysluplné plány údržby ciest a chodníkov.

Primátor uznesenie podpísal, termín je do 15. augusta 2013.

Na ťahu je primátor, či potrebné a logické kroky urobí, aby sa spravovanie mestských ciest dostalo opäť do normálneho stavu.

Po doterajších skúsenostiach sa obávam, že nie a namiesto plánovania hospodárnych opráv sa dočkáme megaprojektu opráv niekoľkých vybraných ciest v meste za požičané peniaze v takom rozsahu, že na ostatné cesty v žalostnom stave sa už tak skoro nedostane, keďže mesto v predchádzajúcom volebnom období na seba zobralo pomerne veľký dlh a primátor niektoré jeho splátky odložil na budúce volebné obdobia, pričom zatiaľ platíme úroky bankám.

Keď sa neplánuje, potom sa dejú aj také veci, že zaplatíme a opravíme to, čo sa o rok a pol bude opäť rozkopávať. To už bude po voľbách, ale na vyvolanie dojmu, že "v meste sa niečo urobilo," to postačí.

Ale nemalo by to tak byť, tak sa to totiž podľa mňa dlhodobo nedá a nemá robiť. Dlhodobo zanedbávané veci sa totiž do poriadku dajú dať len veľmi ťažko a bolestivo.

Dôsledok vidieť práve pri Exercičnom dome na ulici Pod Kalváriou. Výtlky boli opravené, no cestné teleso je po desiatkach rokoch v takom stave, že po zime na jar môžeme výtlky očakávať na tých istých miestach opäť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...