Vyzval som primátora, aby zastavil predĺženie zmluvy o odpade na ďalších 18 rokov a mesto vyhlásilo súťaž

Dnes som primátorovi mesta doručil oficiálnu písomnú výzvu, aby zastavil proces schvaľovania dodatku k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Primátor na poslednú chvíľu (porušiac rokovací poriadok podľa ktorého sa materiály na rokovanie doručujú poslancom "najneskôr 6 dní pred rokovaním") zvolal rokovanie mestského zastupiteľstva na pondelok 16. 6. 2014.

V návrhu programu je aj materiál s názvom "Návrh dodatku č. 9 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového odpadu zo dňa 1. 8. 1996 uzavretej medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce nad Topľou".

V materiáli sa navrhuje schváliť dodatok č. 9 medzi Mestom Prešov a spoločnosťou OZÓN Hanušovce, a. s., ktorého text je súčasťou materiálu.

Na piatok 13. 6. 2014 je aj k tomuto materiálu zvolaná mestská rada.

Čo je obsahom výzvy?

Vo výzve vyzývam primátora a navrhujem mestskému zastupiteľstvu, aby bol okamžite zastavený proces schvaľovania tohto dodatku.

Primátora som vyzval, aby o tejto výzve informoval mestské zastupiteľstvo a mestskú radu, t. j. mestskú radu v piatok a mestské zastupiteľstvo v pondelok.

Žiadam, aby na mestskom úrade vznikla odborná pracovná skupina, ktorá zanalyzuje všetky možnosti nakladania s odpadmi v budúcnosti, vzhľadom na to, že súčasná zmluva o nakladaní s odpadom so spoločnosťou OZÓN Hanušovce "končí" 31. 8. 2016.

Primátora tiež žiadam, aby vytvoril podmienky na činnosť tejto pracovnej skupiny a k jej činnosti prizval viaceré subjekty podnikajúce v oblasti nakladania s odpadom.

Podstatnou časťou výzvy je, aby následne bola vyhlásená otvorená, transparentná a nediskriminačná súťaž o najvýhodnejšie riešenia nakladania s odpadmi pre obyvateľov mesta Prešov.

Svoj návrh v písomnej výzve odôvodňujem tým, že predložený návrh dodatku je podľa môjho vedomia a dostupných informácií nevýhodný pre Mesto Prešov a obyvateľov mesta.

V doterajšom procese schvaľovania boli členovia komisií a poslanci mestského zastupiteľstva zavádzaní neúplnými informáciami, ktoré mali zásadný vplyv na doterajšie rozhodovanie.

Vo výzve uvádzam, že vôbec nebola zohľadnená možnosť, že o poskytovanie služieb nakladania s odpadmi pre Mesto Prešov má záujem viacero subjektov pravdepodobne za výhodnejších podmienok pre obyvateľov mesta Prešov, ako predpokladá mestským úradom predložený návrh dodatku.

Záujemcov o nakladanie s odpadom je viac

Včera bola poslancom doručená správa spoločnosti LENAD Invest, s. r. o., kde táto spoločnosť žiada poslancov mesta, aby zvážili "inovatívny a progresívny spôsob riešenia likvidácie odpadu ... aby nedošlo k tomu, že mesto Prešov bude túto problematiku riešiť zbytočne komplikovaným a zastaraným spôsobom".

K správe priložili zápis z rokovania zo dňa 14. 11. 2013, na ktorom sa okrem primátora mesta Pavla Hagyariho, zúčastnil aj zástupca mesta René Pucher, poslanec Ľudovít Malaga, aj pani Kathy Bunka, chargé d´affaires veľvyslanectva Kanady v Slovenskej republike, Milan Haruštiak, kancelár kanadského veľvyslanectva a zástupcovia podnikateľských subjektov zo Slovenska a Čiech.

Predmetom rokovania bol podnikateľský zámer vybudovania projektu likvidácie komunálneho odpadu v meste Prešov.

Podľa zápisu primátor mesta a viceprimátor deklarovali podporu projektu zo strany mesta a pripravenosť podieľať sa na jeho realizácii.

Podľa záznamu primátor mesta privítal možnosť riešenia problémov mesta a upozornil na nutnosť prezentácie problematiky poslancom mestského zastupiteľstva.

Zástupcovia kanadského veľvyslanectva podľa zápisu deklarovali mestu "maximálnu podporu kanadskej ambasády a kanadskej vlády".

Poslanec Ľudovít Malaga podporil snahu kanadského podnikateľského subjektu vstúpiť na slovenský trh, píše sa v zápise.

Volení funkcionári mlčia o alternatívnych ponukách

Na zasadnutí sa zúčastnil aj vedúci zamestnanec mestského úradu. Nikto z prítomných, vrátane volených funkcionárov mesta, neinformoval počas doterajšieho prerokovávania poslancov o tom, že zástupcom mesta Prešov bolo prezentovaných viacero ponúk, ktoré riešia totožnú problematiku, ako nevýhodný "Dodatok č. 9".

Naviac, štruktúra zmlúv, na ktoré nadväzuje navrhovaný "Dodatok č. 9", nie je poslancom známa a nikdy im nebola oficiálne predložená.

Na základe dostupných informácií nemožno vylúčiť oprávnenú pochybnosť, že navrhovaný dodatok k zmluve je pre mesto v krátkodobom resp. dlhodobom horizonte nevýhodný oproti možným ponukám, ktoré by za predpokladu vyhlásenia súťaže, mohli poskytnúť ďalšie spoločnosti, zaoberajúce sa nakladaním s komunálnym odpadom.

Bezdôvodné a ničím otvorene racionálnym nevysvetlené uprednostnenie mestským úradom určenej firmy môže v konečnom dôsledku spôsobiť, že nasledujúcich 18 rokov budú Prešovčania platiť za komunálny odpad zbytočne viac.

Predchádzajúci dodatok zvýšil cenu o 44 percent

O celej problematike sa verejne diskutovalo aj na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2014, pri prvom pokuse o schválenie zmluvy v mestskom zastupiteľstve, kedy boli poslanci uvedený do omylu, na základe ktorého malo prísť ku schváleniu zmluvy bez toho, aby bol text zmluvy súčasťou schvaľovaného materiálu.

Sústava zmlúv, ktoré sa majú navrhovaným dodatkom pravdepodobne dodatkovať, pozostáva zo základnej zmluvy a ôsmych dodatkov.

Zatiaľ posledný známy, ôsmy dodatok zo dňa 7. 6. 2010, podpísali za predstavenstvo vtedajší členovia predstavenstva mestskej akciovky Technické služby mesta Prešov, a. s.

V ňom bez súťaže zmenili dohodnutú cenu za zneškodňvanie tony odpadov vrátane tzv. účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu z približne 22,88 eur za tonu na 33,02 eur za tonu. To je skokový nárast o približne 44 percent.

Na mieste štatutára pre podpis dodatku č. 9 je na prvý pohľad nelogicky uvedený primátor mesta. Doterajšie dodatky totiž podpisovali členovia predstavenstva technických služieb.

Pritom je známe, že za predstavenstvo technických služieb konajú a podpisujú zmluvy osoby, ktoré boli zastupiteľstvom odvolané z predstavenstva resp. neboli ustanovené za spoločnosť konať tak, ako konajú.

Napríklad posledný dodatok k zmluve o prekládke komunálneho odpadu a jeho preprave podpísal poslanec Stanislav Grega v máji 2012, kde zaviazal technické služby platiť za prekládku a prepravu 15,26 eura za tonu a za skládkovanie ďalších 34,65 eura za tonu (spolu 49,91 eura za tonu, pričom sa cena každoročne valorizuje a z hľadiska obyvateľa mesta je k nej potrebné pripočítať ešte daň z pridanej hodnoty, približne ďalších 10 eur).

Na uvedené porušenia zákona bol už dvakrát upozornený primátor mesta zo strany prokurátora v tzv. upozornení prokurátora a podľa ústnej informácie od prokurátora už začiatkom roka podala prokuratúra žalobu na primátora, o ktorej rozhoduje krajský súd.

Práve neodvolanie poslanca Stanislava Gregu zo strany primátora mesta je jedným z predmetov upozornenia prokurátora voči primátorovi mesta.

Druhým je konanie primátora, kde primátor bez zákonného oprávnenia určil, že predsedom predstavenstva technických služieb sa stal poslanec Peter Klein, hoci primátor takúto právomoc nemal, keďže túto kompetenciu má mestské zastupiteľstvo.

Viac informácií o celej problematike nájdete v článkoch nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...