Územný plán Bratislavy - vybrané mapy

Väčšie obrázky sú nižšie

Súčasný územný plán Bratislavy pochádza zo 70. rokov. V roku 1993 prebehla jeho aktualizácia a v máji tohto roku sa podarilo dlho očakávaný nový územný plán jednohlasne schváliť. V dnešnom príspevku predstavíme hlavné rozvojové územia mesta, tak ako s nimi uvažuje nový územný plán.

Nábrežie Bratislavy

Je to oblasť, ktorá na mape (nižšie) figuruje pod označením A. Na ľavom brehu Dunaja zahŕňa priestor už v súčasnosti pripravovaného River Parku a zóny Eurovea. Ďalej je to Podhradie (územný plán zóny schválený v roku 2006) a pokračovanie zóny Pribinova. V zimnom prístave sa uvažuje o výraznejšej transformácii územia, aj keď táto zmena v novom ÚPN ešte nie je zahrnutá. Podstatou transformácie je integrácia priestoru prístavu do urbánnej štruktúry mesta.

Na petržalskom brehu je to priestor vymedzený Einsteinovou ulicou, Novým mostom a Prístavným mostom. V priestore medzi Novým mostom a mostom Apollo ÚPN počíta so zástavbou v zmysle centrálnej mestskej zóny a na území, ktoré vymedzuje most Apollo a Prístavný most, ráta s využitím pre viacúčelovú halu širšieho významu. Pre túto časť Petržalky je od roku 2006 v platnosti územný plán zóny.

Lamačská brána – severozápadná rozvojová os

Túto oblasť, na mape označená ako B, vymedzuje mestská časť Devínska Nová Ves a obec Záhorská Bystrica. V priestore medzi Devínskou Novou Vsou, závodom Volkswagen a diaľnicou D1 plánuje využitie územia pre mestské funkcie. Do tohto územia spadá aj pripravovaný projekt novej štvrte The Port s nákupnou zónou, zábavou, administratívou a bývaním.

Vajnory-Rača – severovýchodná rozvojová os

Pod označením C je na mape zobrazené ďalšie významné rozvojové územie, ktoré sa nachádza medzi mestskými časťami Vajnory a Rača. ÚPN ráta s využitím územia pre vedu a výskum (projekt technologicko-výskumného parku CEPIT, ktorý zahŕňa funkcie vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry a čiastočne aj bývania). Ďalším rozvojovým priestorom je plocha bývalého športového letiska Vajnory, ktorému ÚPN nemení pôvodnú funkciu. Uvažuje sa však s využitím pre mestské funkcie bývania, občianskej vybavenosti atď.

Dopravný uzol Východné mesto

V oblasti označenej ako D sa v ÚPN ráta s rozvojom dopravného uzla, ktorý podporuje projekt TEN-T a plánované železničné prepojenie s Parížom. Na tento rozvoj nadväzuje projekt Východné mesto, teda administratívno-obchodné a distribučné centrum.

Petržalka – južný smer

ÚPN plánuje predĺženie centrálnej osi Petržalky až po mestskú časť Jarovce s prevahou funkcie bývania (oblasť E). V súčasnosti sa pripravuje výstavba električkovej trate zo Šafárikovho námestia cez stred Petržalky až po depo v Janíkovom Dvore na južnom okraji sídliska.

Petržalka – šport a rekreácia

Pod označenie F na mape spadá širšia oblasť športu a rekreácie. ÚPN v oblasti lužných lesov a dunajských ramien, ktorá siaha až k vodnej nádrži Gabčíkovo, počíta s funkciou rekreácie a športu medzinárodného významu (s možnosťou usporiadania športových súťaží a pod.)

Mestský okruh Bratislavy

Pod označením G figuruje na mape mestský dopravný okruh, ktorý by mal mesto odbremeniť od regionálneho a medzinárodného tranzitu. ÚPN zatiaľ ráta s polkruhom, ktorý má prepojiť diaľnicu D1 s diaľnicou D2 a pokračovať smerom na juh s výhľadom uzavretia okruhu cez rakúske územie.

IV. kvadrant

V prirodzenom spádovom území Bratislavy sa nachádza časť územia Rakúska s priľahlými obcami (Berg, Kitsee apod.). ÚPN tieto rozvojové plochy rieši iba na území SR, ale podľa slov Vladimíra Hrdého zo sekcie územných programov mesta bratislavského magistrátu pomaly pribúdajú spoločné aktivity s rakúskymi obcami v spádovej oblasti Bratislavy.

Stiahnite niektoré výkresy územného plánu vo formáte PDF:

Územný plán Bratislavy a jej hlavné rozvojové územiaÚzemný plán Bratislavy a jej hlavné rozvojové územia
Územný plán Bratislavy - Komplexné riešenie - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územiaÚzemný plán Bratislavy - Komplexné riešenie - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
Územný plán Bratislavy - Regulačný výkresÚzemný plán Bratislavy - Regulačný výkres
Územný plán Bratislavy - Verejné dopravné vybavenieÚzemný plán Bratislavy - Verejné dopravné vybavenie

Návrh území pre spodrobnenie priestorového úsporiadania a funkčného využitia na úroveň územného plánu zóny

Pre konkretizáciu územného rozvoja mesta v rozvojových alebo špecifických zónach mestských častí je potrebné následne rozpracovať ÚPN mesta do podrobnejších stupňov ÚPD na úrovni ÚPN Z. Vymedzenie hraníc navrhovaných zón je obsiahnuté v grafickej časti dokumentu, výkres č. 2.2. Regulačný výkres.

Navrhované ÚPN Z na území jednotlivých mestských častí

1. MČ Staré Mesto

Pripravované ÚPN Z:

 • Podhradie + Kameňolom Žižkova ul.,
 • Karadžičova,
 • PKO,
 • Predstaničný priestor.

Návrh na spracovanie ÚPN Z:

 • Obchodná,
 • Karpatská,
 • Radlinského – Mýtna.

2. MČ Nové Mesto pre zóny

 • Horná mlynská dolina,
 • Pod Klepáčom,
 • Pri hydrometeorologickom ústave (dopracovať do ÚPN-Z Koliba - Stráže),
 • Kamenné sady (dopracovať do ÚPN-Z Kamenné sady),
 • Vtáčnik (dopracovať do ÚPN-Z Podhorský pás),
 • Krahulčia,
 • Filiálka,
 • Zátišie – Hatalova,
 • Tomášikova – Trnavská,
 • Vajnorská – Odborárska.

3. MČ Rača pre zóny:

 • Ohňavy – Hojné vinice,
 • Úžiny – Rinzle,
 • Záhumenice (na podklade UŠ-Z IBV Nad centrom Rača),
 • Kopanice,
 • Táborky – Huštekl,
 • Žabí majer,
 • Pánty – Šajby,
 • Rendez.

4. MČ Vajnory pre zóny:

 • Priečne,
 • Koncové – Nemecká dolina,
 • Šimkovské (na podklade UŠ-Z Šimkovské),ň
 • Šuty,
 • Prostredné (na podklade UŠ-Z Vajnorské jazerá).

5. MČ Ružinov pre zóny:

 • Zimný prístav,
 • Prístav Pálenisko,
 • Veľké záhrady (priestor medzi Malým Dunajom a Slovnaftskou ul.),
 • ÚNS, diaľnica D1 a Gagarinova ul.,
 • Galvaniho – Na križovatkách,
 • Vavrínová – železničná trať do ÚNS,
 • UŠ Ružinovská ul. s ÚPN zón uzlových priestorov križovania Ružinovskej ul. s Bajkalskou a Tomášikovou,
 • Zlaté piesky – na podklade UŠ Severozápadný okraj Zlatých pieskov so zahrnutím rozvojových plôch pozdĺž diaľnice D1,
 • Ivanská cesta – diaľnica D1,
 • Galvaniho – Bočná – Studená ul.,
 • Letisko západ – diaľnica D1,
 • Mlynské nivy – západ,
 • Mlynské nivy – východ.

6. MČ Vrakuňa pre zóny:

 • Majerská – Hradská – Malý Dunaj,
 • Horné Diely,
 • Malý Dunaj.

7. MČ Podunajské Biskupice pre zóny:

 • Závodná – Popradská ul.,
 • Jánske a Alejové hony,
 • Hydinárska – Vinohradnícka ul.,
 • Prvý diel.

8. MČ Karlova Ves pre zóny:

 • Zóna vysokých škôl/Univerzita Komenského,
 • Líščie údolie,
 • Zóna Karloveská zátoka,
 • Karlova Ves - Centrum I.,
 • Dlhé Diely 4. a 5.

9. MČ Dúbravka pre zóny:

 • Dúbravka - východný rozvoj,
 • Dúbravka - západný rozvoj,
 • Dúbravka - Pamiatková zóna západ,
 • Dúbracentrum
 • Krčace – západ
 • Krčace – východ

10. MČ Lamač pre zóny:

 • Staré Záhrady,
 • Nový Lamač.

11. MČ Devín pre zóny:

 • Devín – východ,
 • Devín – zóna kameňolom,
 • Devín – zóna Kráľova hora.

12. MČ Devínska Nová Ves pre zóny:

 • Výrobná zóna Devínska Nová Ves,
 • Devínska Nová Ves – východný rozvoj,
 • Glavica – Podhorské,
 • Lamačská brána.

13. MČ Záhorská Bystrica pre zóny:

 • Záhorská Bystrica – západ,
 • Záhorská Bystrica – Krče,
 • Záhorská Bystrica – Boháčky,
 • Záhorská Bystrica – Ivance,
 • Záhorská Bystrica – Vlkovky,
 • Zóna Krematórium.

14. MČ Petržalka pre zóny:

 • Pravobrežná časť CMC,
 • Jantárová – 1,
 • Jantárová – 2,
 • Jantárová – 3,
 • Jantárová – 4,
 • Jantárová – 5,
 • Panónska - Budatínska,
 • Kopčianska - Kapitulské pole,
 • Petržalka - Juhozápadný rozvoj
 • Janíkov dvor,
 • Rekreácia Petržalka – východ (inundačné územie od Prístavného mosta po riešené územie UŠ Jarovské rameno vrátane zariadenia Triediarne štrkov).

15. MČ Jarovce pre zóny:

 • Bažatnica – TP Jarovce - Kittsee,
 • Jarovce – sever,
 • Jarovce – východ (vrátane aktualizácie ÚPN Z Jarovce – PD dvor).

16. MČ Rusovce pre zóny:

 • Rusovce – severovýchod,
 • Rusovce – severozápad,
 • Rusovce – za železničnou traťou,
 • Rusovce – stred,
 • Rusovce – juh (so zahrnutím spracovaných UŠ).

17. MČ Čunovo pre zóny:

 • Čunovo – západ,
 • Čunovo – juh,
 • Čunovo – hraničný prechod,
 • Športovo – rekreačná zóna Zdrž Hrušov.

Navrhované ÚPN Z na území špecifických zón

Návrh spracovania rozvojových dokumentov dotýkajúci sa k.ú. viacerých mestských častí.

MČ Petržalka – MČ Jarovce

 • ÚPN Z Jarovské rameno - dopracovanie UŠ Jarovské rameno ako ÚPN Z,
 • ÚPN Z Nová mestská štvrť Petržalka – Jarovce.

Názor hlavného architekta

Ako hodnotí nový ÚPN Bratislavy Štefana Šlachta, hlavný architekt Bratislavy?

Schválenie nového územného plánu mesta Bratislavy bol krok, ktorý sme netrpezlivo očakávali. Je strategickým dokumentom, ktorý môže a mal by pomôcť pri ďalšom rozumnom a riadenom rozvoji mesta. Či to bude v skutočnosti tak, závisí samozrejme aj od toho, ako sa bude rešpektovať a ako ho ovplyvnia rôzne zmeny a doplnky.

V čom sa líši od predchádzajúceho?

Líši sa predovšetkým mierkou spracovania. V minulosti bol spracovaný v mierke 1 : 25 000, nový plán je už v mierke 1 : 10 000. Rozšírili sa plochy bývania a zelene, pribudli polyfunkčné plochy a ráta sa s úbytkom priemyselných plôch. Stanovili sa aj určité podmienky, napríklad pre umiestňovanie výškových stavieb.

Kde má tento dokument rezervy?

O rezervách je v súčasnosti ťažko hovoriť. Zánik hraníc so vstupom Slovenska do Schengenského priestoru ešte ovplyvní mnohé veci. Z Kittsee, Bergu či Wolfstahlu sa stanú prímestské obce Bratislavy, ktoré budú k centru bližšie ako Lamač či Rača. Tento takzvaný IV. kvadrant sa stane najzaujímavejším rozvojovým územím. Uvažovaná spleť vodných kanálov popod Petržalku sa stane reálnou šancou rozvoja bývania a rekreácie (v novom ÚPN sa IV. kvadrant nenachádza, pozn. red.)

Mohol by jasnejšie definovaný verejný záujem pomôcť developerom vytvárať kvalitnejšie projekty?

Verejný záujem je aj dnes zreteľne definovaný. Skôr ide o jeho rešpektovanie. Nové veľké projekty by mali vytvárať aj primerané verejné priestory. Zastavovanie pozemkov na 100 %, ako to dnes mnohí developeri robia, by sa malo stať minulosťou. Nehoráznosti, akými je kauza Šancová či veža Aupark, by mali byť minulosťou. Kvalitnejšie projekty však vzniknú vtedy, keď ich developeri budú chcieť. Samozrejme, je potrebné, aby verejnosť kvalitu vyžadovala. Konkurencia bude veľká, preto už dnes treba investovať do budúcej kvality mesta.

Zdroj: www.bratislava.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.