Krajský prokurátor protestuje: Krajský úrad v Prešove vyvlastnil pozemky nezákonne!

21. 5. 2001

Na internetových stránkach www.vyvlastnenie.sk sme neraz informovali o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove. Kvôli jej výstavbe Okresný úrad v Prešove vydal rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov viacerých občanov. Napriek ich odvolaniam, prešovský Krajský úrad všetky odvolania zamietol, potvrdil rozhodnutie OÚ a pozemky občanov vyvlastnil.

Dňa 7. mája 2001 podala Krajská prokuratúra v Prešove protest Krajskému úradu podľa zákona o prokuratúre. Prokurátor žiada, aby protestom napadnuté rozhodnutie bolo zrušené ako nezákonné. Krajský úrad v Prešove má tridsaťdňovú lehotu, aby protestu vyhovel. Vyhovie protestu a zruší ho alebo bude pokračovať ďalej v nezákonnom konaní?

Stiahnúť: Kópia protestu prokurátora

Čo predchádzalo protestu prokurátora?

Štátny investor - Slovenská správa ciest (SSC) - sa rozhodla, že v blízkosti centra Prešova vybuduje štvorprúdovú cestu. Akcia dostala názov Nábrežná komunikácia. Trasa cesty pretína ulice Pod Kalváriou a Pod Kamennou baňou, plné rodinných domov. V lete roku 1999 štátna SSC začala prostredníctvom sprostredkovateľskej súkromnej firmy vykupovať pozemky na týchto uliciach. Veľa vlastníkov nesúhlasilo, pretože firma ponúkala za pozemky neprimerane nízke, tzv. vyhláškové ceny, odvolávajúc sa na verejný záujem.

SSC s nespokojnými vlastníkmi ani nevstúpila do rokovaní a v apríli 2000 podala na Okresný úrad v Prešove návrh na vyvlastnenie nehnuteľností. Okresný úrad v júni 2000 návrhu vyhovel a vlastníkov vyvlastnil za náhradu vo výške vyhláškových cien. Vlastníci sa odvolali a o ich odvolaniach rozhodol Krajský úrad v Prešove. V septembri 2000 všetky odvolania zamietol a rozhodnutie Okresného úradu potvrdil v plnom rozsahu. Hromadné vyvlastňovacie rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

V čom bol postup úradov nezákonný?

Dňa 25. apríla 2001 podala Krajská prokuratúra v Prešove protest proti rozhodnutiu Krajského úradu. Postup okresného i krajského úradu označuje za protizákonný. Navrhuje ho zrušiť.

Prokurátor konštatuje, že Krajský úrad porušil šestnásť (!!!) ustanovení zákonov, presnejšie stavebný zákon, zákon o správnom konaní, občianský zákonník, katastrálny zákon a zákon o správe majetku štátu.

V proteste prokurátor uvádza, že rozhodnutie je nepreskúmateľné, najmä kvôli nepresnej formulácii jeho výrokovej časti a rozporom niektorých jeho častí, pre vyvlastnenie neexistujúcich vlastníckych práv k častiam pozemkov osobe, ktorá už zomrela, pre neobjasnenie verejného záujmu na vyvlastnení pozemkov a pre chybné označenie jedného z účastníkov konania.

Uvedené pochybenia hodnotí prokurátor ako závažné. K nim pridal Okresný úrad ďalší nezákonný postup a z rozhodnutí oboch úradov vyplýva, že úrady potvrdili rozhodnutia bez preskúmania. Protest uzatvára prokurátor konštatovaním, že Krajský úrad v Prešove jednoznačne porušil zákon a žiada, aby mu bolo podľa zákona doručené rozhodnutie Krajského úradu o proteste.

Reakcia Krajského úradu v Prešove

Prokurátorský protest bol doručený na Krajský úrad v Prešove 7. mája 2000. Krajský úrad má na výber tri možnosti. Protestu môže vyhovieť a napadnuté rozhodnutie do 30 dní zrušiť - takýto postup by bol správny, ale je najmenej pravdepodobný. Ak sa KÚ rozhodne protestu nevyhovieť, je povinný ho v lehote 30 dní predložiť nadriadenému orgánu, ktorý o proteste rozhodne. V obidvoch prípadoch musí o výsledku svojho rozhodnutia Krajský úrad informovať prokurátora a všetkých učastníkov, ktorých sa napadnuté rozhodnutie týka.

Tretia možnosť spočíva v tom, že Krajský úrad neurobí nič. Na to, ako to napokon dopadne, si počkáme do 6. júna 2001, keď vyprší lehota Krajskému úradu.

Pod čiarou...

Pre úplnosť treba dodať, že napadnuté rozhodnutie podpísal vedúci odboru životného prostredia KÚ František Kurilla. Prvotné rozhodnutie OÚ podpísal tamojší vedúci odboru životného prostredia Marián Harčarík. Prednostom Krajského úradu je Jozef Polačko. Ďalšie súvislosti a tiež podrobnosti o tom, komu a prečo leží na srdci výstavba Nábrežnej komunikácie, nájdete aj v článku Kto je kto v kauze Nábrežná komunikácia v Prešove?

Na internete sa nachádza aj článok Ako dopadli vlastníci ďalších nehnuteľnosti, o peripetiách občanov, ktoré predchádzali podaniu prokurátorského protestu.

Súbor na stiahnutie

Protest krajského prokurátora

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.