Prešovský okresný úrad protizákonne šikanuje občanov

23. 4. 2001

Je verejným tajomstvom, že politickí nominanti na pozíciách vedúcich odborov okresných úradov realizujú cez svoje posty politiku svojich materských strán. Ak je politickou úlohou "vo vyššom záujme" znepríjemniť život konkrétnemu občanovi a pomôcť inej inštitúcii, pri jej plnení ide zákon bokom. Účel svätí prostriedky a nízke právne vedomie občanov spolu s nedostatočnou kontrolou rozväzuje úradníkom ruky. Iba málokedy narazí kosa na kameň a časť špiny vypláva na povrch.

Svoju nepríjemnú skúsenosť s Okresným úradom majú aj Prešovčania. Jeden z nich, pán Oto D r u t a r o v s k ý, sa stal obeťou šikanovania zo strany štátnej správy. Odbor životného prostredia na OÚ si sám vykonštruoval obvinenie, obvinil ho z priestupku, priestupok v jeho neprítomnosti "prešetril", uznal pána Ota vinným a udelil mu ako dôchodcovi likvidačnú pokutu. Vzápätí z toho istého priestupku obvinil aj manželku pána Ota. O tom, ako sa to napokon skončilo, sa píše ďalej v článku. Prílohou sú aj kópie autentických dokumentov.

Čo je príčinou kauzy?

Kauze predchádzali iné rozhodnutia OÚ z minulého roka, ktorými odbor životného prostredia vyvlastnil pánovi Otovi a jeho manželke pozemok a rodinný dom v ktorom bývajú v prospech Slovenskej správy ciest. Podľa ich názoru protizákonne a bez poskytnutia primeranej náhrady. Pán Oto sa nevzdal a doposiaľ bojuje o svoje práva (viac informácií nájdete na internetovej adrese www.vyvlastnenie.sk). Obrátil sa aj na súd, čím sa očividne dostal do nevôle mocných.

Priebeh kauzy

Dňa 16. januára 2001 vyzýva Ing. Marián Harčarík, vedúci odboru životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove (OÚ) pána Ota, aby do 7 dní predložil kolaudačné rozhodnutie na jestvujúci rodinný dom, ktorý už OÚ mimochodom vlani v októbri vyvlastnil. Vtedy mal k dispozíciu celú dokumentáciu a z nej je zrejmé, že v roku 1939, keď bol dom daný do užívania, sa o kolaudačných rozhodnutiach ani nechyrovalo (kópia výzvy - viď príloha č. 1).

Vzhľadom na uvedené, pán Oto 31. januára žiada, aby mu OÚ oznámil konkrétny dôvod výzvy (kópia žiadosti - viď príloha č. 2).

Dňa 5. februára OÚ odpovedá v zmysle, že ako orgán štátneho stavebného dohľadu je opravnený zisťovať, či sa stavba užíva povoleným spôsobom. V závere dáva na vedomie, že ako stavebný úrad podľa zákona od tohto okamihu má za to, že stavba rodinného domu sa užíva bez kolaudačného rozhodnutia (kópia oznámenia - viď príloha č. 3).

Hneď 7. februára OÚ obviňuje pána Ota z priestupku vo veci, že užíva stavbu rodinného domu bez kolaudačného rozhodnutia. Nariaďuje termín priestupkového konania na 27. február (kópia predvolania - viď príloha č. 4).

Pán Oto sa na konanie nedostavil a tak 15. marca OÚ vydáva rozhodnutie. Uznáva ho vinným z priestupku proti stavebnému zákonu z roku 1976 a ukladá mu pokutu vo výške 5000 korún a povinnosť uhradiť trovy konania (kópia rozhodnutia - viď príloha č. 5).

Mimochodom, 19. marca obviňuje OÚ z rovnakého priestupku manželku pána Ota a predvoláva ju na konanie 4. apríla (kópia predvolania - viď príloha č. 6).

Po prijatí rozhodnutia o uznaní viny a udelení pokuty, využíva obvinený pán Oto právo nazerať do spisu. Na základe výpisu zo zápisnice o prerokovaní priestupku sformuluje odvolanie. Aby mal kópiu zápisnice v ruke, je podaná v ten istý deň, 23. marca, na základe infozákona, písomná žiadosť o poskytnutie jej kópie.

V odvolaní pán Oto poukazuje na to, že OÚ mal všetky listiny o rodinnom dome k dispozícii, keď ho vlani vyvlastnil. Z nich je zrejmé, že rodinný dom bol daný do užívania v roku 1939 a teda nemohol vyžadovať kolaudačné rozhodnutie podľa zákona z roku 1976 (kópia odvolania z 1. apríla - viď príloha č. 7).

Súčasne s odvolaním podáva pán Oto prednostovi Okresného úradu podanie, v ktorom podľa zákona o správnom konaní oznamuje, že vedúci odboru životného prostredia je predpojatý. V podaní poukazuje na jeho konkrétne protizákonné kroky. Súčasne toto podanie formuluje aj ako sťažnosť (kópia oznámenia - viď príloha č. 8).

Dňa 4. apríla sa uskutočňuje priestupkové konanie manželky pána Ota, kam ju prichádza zastupovať. Podľa zápisnice bolo údajne preukázané, že aj manželka sa dopustila priestupku proti stavebnému zákonu a užíva stavbu rodinného domu bez kolaudačného rozhodnutia.

O niekoľko dní neskôr OÚ doručil požadovanú kópiu zápisnice z prerokovania priestupku pána Ota. V nej bolo očividné, že bola dodatočne zmenená a doplnená (kópia zápisnice - viď príloha č. 9). Keďže "úpravami a doplnením" sa do zápisnice dostali "fakty", ktoré v nej pôvodne neboli, podáva pán Oto 17. apríla dodatok k svojmu odvolaniu. Poukazuje na protizákonné konanie OÚ a nezákonnú zmenu zápisnice (kópia dodatku - viď príloha č. 10).

Vyvrcholenie

Kauza už potom mala rýchlý spád. Dňa 19. apríla dostáva pán Oto od OÚ rozhodnutie o odvolaní. OÚ berie svoj návrh na začatie konania späť a konanie o priestupku zastavuje. Oficiálne odôvodnenie? OÚ zvážil dôvody odvolania, opätovne preskúmal spisový materiál a vyhovel návrhu pána Ota (kópia rozhodnutia - viď príloha č. 11).

Manželka pána Ota dostala deň predtým podobné rozhodnutie. OÚ ním konanie zastavuje. Dôvodom je, že OÚ vzal návrh na začatie konania späť (kópia rozhodnutia - viď príloha č. 12).

Kto ostal na záver spokojný?

Zrekapitulujme, čo sa stalo počas troch mesiacov. Odbor životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove si sám vykonštruoval zámienku na obvinenie pána Ota a jeho manželky, sám sebe dal návrh na začatie priestupkového konania, sám návrhu vyhovel a obvinil ich zo spáchania priestupkov. Sám rozhodol o ich vine a pánovi Otovi udelil poriadnu pokutu. Keď sa pán Oto začal brániť a dokazovať svoju nevinu, odbor životného prostredia vzal svoje návrhy na začatie konania späť. Na základe toho ten istý odbor rozhodol o zastavení konania a svoje vlastné rozhodnutie zrušil.

Pán Oto musel dokazovať svoju nevinu namiesto toho, aby úrad najprv dokázal jeho vinu. Úradníci si sami vymysleli prácu a tri mesiace sa ňou zaoberali. Počas toho viackrát porušili zákon. Celý špás bol zaplatený z daní občanov Slovenska. Nikomu sa nič nestalo, nikto nevyvodil z nezákonného konania dôsledky. Kompetentní ostávajú na svojich postoch a pracujú rovnako ďalej. Bez kontroly a zodpovednosti za svoje konanie.

Pánovi Otovi a jeho manželke pribudli na tvárach ďalšie vrásky. Svôjvôľa úradníkov ich stála čas a náklady na účinnú ochranu svojich práv. Je takýto koniec kauzy vlastne úspechom? Kto zvíťazil? Všemohúci úradník sa hlasno chichoce...

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...