Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona o katastri nehnuteľností

(stav k 11. 1. 2008 - Pôvodné znenie zákona, ktorý bol napadnutý na ústavnom súde a ústavný súd rozhodol o neústavnosti jeho časti nálezom sp. zn. PL. ÚS 19/09 z 26. januára 2011)

Tip: Aktuálne znenie zákona

(o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 31.12.2007
Účinnosť od: 31.12.2007

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 268/2007 strana 5238

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
86/2008 Z.z.
540/2008 Z.z.

MENÍ ČASTI PREDPISU:
162/1995 Z.z.
§67 ods. 1;OBLASŤ: Správne právo

669/2007 Z.z.


ZÁKON


z 11. decembra 2007


o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisovNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1

Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav1) (ďalej len "diaľnica").

§ 2

(1) V žiadosti o stavebné povolenie stavebník okrem všeobecných náležitostí podania2) a náležitosti podľa stavebných predpisov3) uvedie
a) zoznam pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť stavba diaľnice, s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku a údaj o tom, či ku dňu začatia stavebného konania bolo získané vlastnícke právo alebo iné právo k nim, alebo či bol urobený úkon na jeho získanie,
b) zoznam stavieb na pozemkoch podľa písmena a) s uvedením druhu stavby a súpisného čísla.

(2) Prílohou žiadosti o stavebné povolenie sú
a) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo4) stavebníka k jednotlivým pozemkom, inak doklady
1. o prísľube získať vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku, najmä kópie uzavretých kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv alebo zmlúv o budúcej zmluve,
2. o nemožnosti získať vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku zmluvou, najmä doklady o prebiehajúcich dedičských konaniach alebo o iných konaniach pred súdmi alebo správnymi orgánmi,
b) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo stavebníka k stavbám, ktoré majú byť asanované,
c) predbežné geometrické plány na nové parcely.

(3) Podrobnosti o projektovej dokumentácii prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

§ 3

(1) Stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

(2) Ak stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, zabezpečí, aby orgány a osoby, ktoré sa ho majú zúčastniť, mali na prípravu najmenej päť pracovných dní, a ak sa zverejňuje výzva na podávanie námietok a pripomienok verejnou vyhláškou, aby na ich podanie bolo najmenej sedem pracovných dní.

(3) Ak stavebný úrad nenariadi ústne pojednávanie ani miestne zisťovanie, vyzve jednotlivo dotknuté orgány a zúčastnené osoby, aby svoje záväzné stanoviská a vyjadrenia a svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatnili najneskôr v určenej lehote; účastníkov konania vyzve verejnou vyhláškou. Táto lehota nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia výzvy.

(4) Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli podané po lehote určenej podľa odsekov 2 a 3.

§ 4

(1) Súčasťou stavebného povolenia sú všetky súvisiace rozhodnutia stavebného úradu, a to povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať, a povolenia na uskutočnenie súčastí diaľnice a vyvolaných úprav.

(2) Ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí sa na úradnej tabuli stavebného úradu a zverejní na jeho internetovej stránke na sedem pracovných dní; posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

§ 5

(1) Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania sú okrem všeobecných náležitostí podania a náležitostí podľa stavebných predpisov5) aj
a) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k tým pozemkom, ku ktorým nebolo preukázané v stavebnom konaní,
b) údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,
c) statické posúdenie dokončenej stavby diaľnice z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosnej konštrukcie a bezpečnosti pri užívaní.

(2) Ak nie sú splnené podmienky na skolaudovanie stavby diaľnice z dôvodu, ktorý nebráni bezpečnej skúšobnej prevádzke diaľnice, ani bezpečnej a plynulej premávke na nej, stavebný úrad môže rozhodnúť o predčasnom užívaní diaľnice a určiť podmienky jej užívania a prevádzky na nej.

§ 6

(1) Náhradu za výkup alebo vyvlastnenie stavby na bývanie (ďalej len "náhrada") možno poskytnúť aj obstaraním bytu alebo rodinného domu kúpou alebo výstavbou.6) Obstaraný byt alebo rodinný dom musí svojou veľkosťou, vybavením, úžitkovou hodnotou a umiestnením byť primeranou náhradou za vykúpený alebo vyvlastnený byt alebo rodinný dom; takáto náhrada nesmie byť vo finančnom vyjadrení nižšia ako náhrada v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov.7)

(2) Náhrada v peniazoch sa poskytne aj vtedy, ak sa osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu, ktorej patrí náhrada, zabezpečí umiestnenie a starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo sprostredkuje bývanie v nájme alebo podnájme.

(3) Ak je náhradou obstaranie bytu alebo rodinného domu kúpou alebo výstavbou, nadobúdateľ vykúpenej nehnuteľnosti uhrádza osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu nájomné alebo podnájomné za dočasné bývanie až do presťahovania do obstaraného bytu alebo rodinného domu, najdlhšie však 18 mesiacov.

(4) Účelne vynaložené náklady na výkup alebo vyvlastnenie pozemkov a stavieb na nich znáša nadobúdateľ týchto pozemkov a stavieb. Za účelne vynaložené náklady sa okrem nákladov na presťahovanie8) považujú aj náklady znaleckého posudku, správne poplatky a notárske poplatky.

§ 7

Na účely tohto zákona sa na vypracovanie znaleckých posudkov do času overenia geometrického plánu orgánom geodézie použije predbežný geometrický plán vypracovaný autorizovanou osobou bez overenia orgánu geodézie, 9) v ktorom sú vyznačené diely pred pridelením parcelného čísla vzniknuté odčlenením časti pozemkov so samostatným parcelným číslom.

§ 8

(1) Lehoty na rozhodnutie v územnom konaní a v stavebnom konaní sú 30 dní.

(2) Lehota na odvolanie, 10) na podanie rozkladu a na postúpenie spisového materiálu odvolaciemu orgánu11) je sedem dní. Na oznamovanie a výzvy verejnou vyhláškou je lehota sedem pracovných dní.

§ 9

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konania súvisiace so stavbou diaľnice sa vzťahujú stavebné predpisy12) a osobitný predpis.13)

(2) V konaniach podľa tohto zákona sa nepoužijú § 28, § 29 ods. 2, § 30 ods. 1 písm. d), § 59 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní a § 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b) a f), § 62 ods. 4, § 66 ods. 2 písm. a) a f) stavebného zákona.

(3) Vo vyvlastňovacom konaní sa geometrický plán predkladá len v jednom vyhotovení.

(4) Stavebný zámer stavby diaľnice nie je predmetom štátnej expertízy14) v rozsahu, v akom je predmetom ekonomického posúdenia vládou Slovenskej republiky v príprave zmluvy s koncesionárom.15)

Čl. II


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z. a zákona č. 568/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 67 ods. 1 sa pripája táto veta: "Ak ide o pozemnú komunikáciu, zapíše sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom.".

Čl. III


Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.


1) § 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
2) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
3) § 58 a 58a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
§ 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
4) § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
5) § 79 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
6) § 111b zákona č. 50/1976 Zb.
7) § 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
8) § 111b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
9) § 18 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
10) § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
11) § 57 ods. 2 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
12) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.
Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
14) § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
15) § 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha k zákonu č. 669/2007 Z. z.

Zoznam diaľnic, na ktoré sa vzťahujú jednorazové mimoriadne opatrenia


D1 - Hričovské Podhradie - Ivachnová
D1 - Jánovce - Jablonov
D1 - Fričovce - Svinia
R1 - Nitra-západ - Hronský Beňadik
K zákonu o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic
Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...