Poradňa

Tipy:

Možno podať podanie alebo odvolanie proti rozhodnutiu vo forme videa?

Môžem podať odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu vo forme videa (obrazového záznamu) alebo zvukového záznamu?

21. 09. 2021 | čítať ďalej...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri prejazde ťažších vozidiel vznikajú také silné otrasy, že sa prenášajú do nášho domu a veľmi nepríjemne ich pociťujeme. Volali sme...

10. 06. 2020 | čítať ďalej...

Odmietli im kolaudovať domy, dôvodom je nedokončená cesta

Obyvatelia novovznikajúcej obytnej časti v Turčianskych Tepliciach sa ocitli v pasci. Mesto im odmietlo kolaudovať rodinné domy. Dôvodom je nedokončená prístupová cesta. Zadlžení ľudia sa môžu pre nedokonalú legislatívu ocitnúť...

03. 03. 2019 | čítať ďalej...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju námietku, že ku vydaniu územného povolenia nemal stanovisko orgánu ochrany prírody k výrubu drevín, zamietol. Stavebný úrad zamietnutie...

09. 01. 2018 | čítať ďalej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým iným účastníkom rozhodnutie do vlastných rúk nedoručil a tak sa o rozhodnutí mohli dozvedieť iba z úradnej tabule.

Kedy vlastne...

04. 10. 2017 | čítať ďalej...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti stavby, prešetrenie účelu užívania stavby z dôvodu, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti.

30. 07. 2017 | čítať ďalej...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou doručenia. Úrady považujú zásielku ako keby za doručenú a mnou prečítanú, aj keď som v tom čase dlhodobo nebol doma. Je to v...

07. 04. 2017 | čítať ďalej...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť trestný čin?

27. 03. 2017 | čítať ďalej...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na tretí deň od uloženia na pošte, aj keď si ju v skutočnosti neprevzal.

09. 03. 2017 | čítať ďalej...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností. Som povinný podať priznanie pre daň z nehnuteľností? Ak áno, dokedy som povinný podať daňové priznanie pre daň z...

13. 01. 2017 | čítať ďalej...

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí Obchodný zákonník, sú to štyri roky. Sú však výnimky, kedy premlčacia doba trvá inú dobu.

06. 01. 2017 | čítať ďalej...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným za spáchanie priestupku, ku ktorému som sa síce pred policajtmi priznal, ale žiadny iný dôkaz o spáchaní priestupku nebol k...

26. 12. 2016 | čítať ďalej...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

31. 10. 2016 | čítať ďalej...

Prehliadka tela, odber krvi. Som povinný sa im podrobiť?

Som povinný strpieť, aby na príkaz policajta odobral zdravotník krv? Môže mi polícia odobrať násilím a proti mojej vôli, bez môjho súhlasu odtlačky prstov alebo vzorku môjho DNA?

04. 10. 2016 | čítať ďalej...

Prenájom strechy mobilnému operátorovi: Už sa ho nezbavíte

Zamýšľate prenajať alebo ste už prenajali strechu vašej bytovky mobilnému operátorovi na umiestnenie vysielača a antén? Možno netušíte, že po postavení antén už operátor nájomnú zmluvu nepotrebuje. Dobrovoľne sa ho nezbavíte, aj...

14. 05. 2016 | čítať ďalej...

Verejné priestranstvo - definícia. Čo je to verejné priestranstvo?

Najviac univerzálnou definíciou pojmu "verejné priestranstvo" je definícia resp. výklad, že "verejné priestranstvo je priestor, ktorý je prístupný každému, bez toho aby musel prekovávať prekážky". Ide o podmienku fyzickej...

24. 04. 2016 | čítať ďalej...

Ako na nelegálne bilboardy? Ako odstrániť nelegálny bilboard?

Začiatkom januára 2015 nadobudla účinnosť novela stavebného zákona, ktorá úradom a samosprávam podáva pomocnú ruku pri riešení veľkých reklám.

08. 04. 2016 | čítať ďalej...

Má poisťovňa právo odpočítať amortizáciu pri plnení poisťovne za škodu? Je oprávnené krátenie plnenia poisťovne pri PZP?

Aj Vám poisťovňa krátila poistné plnenie z dôvodu „amortizácie“? Bráňte sa!

04. 04. 2016 | čítať ďalej...

Začatie vyvlastňovania - ako vyzerá oznam o začatí vyvlastnenia?

Ak niekto chce získať Váš pozemok vyvlastnením vo svoj prospech, musí podať na tzv. vyvlastňovací úrad návrh na vyvlastnenie.

01. 04. 2016 | čítať ďalej...

Rozhodnutie o vyvlastnení - ako vyzerá vyvlastňovacie rozhodnutie?

Rozhodnutie o vyvlastnení je dokument, ktorý po skončení vyvlastňovacieho konania vydá vyvlastňovací úrad.

01. 04. 2016 | čítať ďalej...

Môže mesto vyvlastniť môj pozemok pre mestský chodník?

Som majiteľom pozemku o rozlohe 1 000 štvorcových metrov. Tento pozemok som kúpil minulý rok kvôli výstavbe rodinného domu. Pozemok je rožný a je k nemu ešte jedna parcela po celej o šírke 1 meter.

Na liste vlastníctva mám...

19. 03. 2016 | čítať ďalej...

Evidencia vlastníctva, história a jej dôsledky v súčasnosti

V stručnosti načrtneme súvislosť s jednotlivými oblasťami rôznych foriem majetkovoprávneho usporiadania s históriou a súčasnosť evidencie vlastníctva (v tomto prípade zasahuje história evidencie vlastníctva svojimi právnymi...

01. 12. 2015 | čítať ďalej...

Ako sa majetkovo vysporiadavajú líniové stavby? 2. časť

Dôležitou súčasťou prípravy líniových stavieb je zabezpečenie právneho vzťahu stavebníka k pozemkom potrebným na ich realizáciu.

01. 12. 2015 | čítať ďalej...

V obchodoch sa kopia nekvalitné topánky, rozpadnú sa za pár týždňov

Zákazníci by si mali čítať letáčiky, ktoré sa vkladajú k topánkam. Inak im hrozí, že si kúpia topánky, ktoré nemajú nosiť každý deň ani do dažďa.

26. 11. 2015 | čítať ďalej...

Chystáte sa na pojednávanie pred súdom? Odpoveď, ako máte postupovať - ľudsky vysvetlené

V blízkej alebo ďalekej budúcnosti sa možno ocitnete pred súdom či už ako žalobca, žalovaný alebo svedok.

23. 11. 2015 | čítať ďalej...

Ako sa majetkovo vysporiadavajú líniové stavby? 1. časť

Dôležitou súčasťou prípravy líniových stavieb je zabezpečenie právneho vzťahu stavebníka k pozemkom potrebným na ich realizáciu. Platí, že bez zabezpečenia majetkovoprávneho usporiadania nemôže príslušný stavebný úrad vydať...

13. 11. 2015 | čítať ďalej...

Neplatiča nevysťahujete, no budete mu môcť siahnuť na veci

Od mája platia dva právne režimy. Podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytov.

26. 03. 2014 | čítať ďalej...

Ako sa brániť proti svojvoľnému výkladu zákona o cestnej doprave v oblasti taxislužby správnym orgánom?

Podnikám v Bratislave už 15 rokov ako taxikár a mám tu aj slušnú klientelu.

Presťahoval som sa však do Galanty (trnavský samosprávny kraj).

Novelou zákona o doprave si musím vybaviť novú licenciu. Na krajskom úrade dopravy ma...

04. 02. 2013 | čítať ďalej...

Môžem dostať naspäť peniaze za tovar v prípade ak je kazivý? Alebo o zásade Tri krát a dosť! v spotrebiteľskom práve.

Kúpila som si topánky v obchode, následne sa mi poškodili a bola som ich reklamovať. Reklamácia prebehla bez problémov, avšak topánky sa poškodili druhýkrát. Mám nárok na vrátenie peňazí alebo len na ďalšiu...

17. 12. 2012 | čítať ďalej...

Má moja dospelá dcéra nárok na výživu od otca?

Som rozvedená 20 rokov. Moja dcérka (27ročná) vážne ochorela, ma ťažkú psychózu, je predpoklad, že ostane na invalidnom dôchodku. Ja som tiež na invalidnom dôchodku a poberám 165 eur. Môžem žiadať od otca dcéry aby prispieval na...

03. 12. 2012 | čítať ďalej...

Má otec nárok na náhradný byt po rozvode v roku 1991?

V roku 1991 sa moji rodičia rozviedli. Otcovi pri tom bolo súdom zrušené užívacie právo bytu a následne tento byt, vtedy ešte podnikový, bol organizáciou pridelený mame. Otec sa následne odsťahoval na neznáme miesto. Krátko na to...

26. 11. 2012 | čítať ďalej...

Čo robiť v prípade nečinnosti „pamiatkárov“ pri konaní o stavebné povolenie?

Podal som projekt pre stavebné povolenie na vyjadrenie do krajského pamiatkového úradu (elektronicky). Napriek viacerým apelom mailom aj telefonicky (mám zoznam mailov a hovorov) sa KPÚ nevyjadril v zákonnej lehote - 30 dní. Na...

19. 11. 2012 | čítať ďalej...

Aké mám práva pri reklamácii výrobku zakúpeného cez internet?

Chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadne reklamácie tovaru kúpeného cez internet. V júli 2012 som si kúpila výrobok cez internetového predajcu. V septembri 2012 som ho reklamovala v zmysle reklamačného poriadku, ktorý mal...

16. 11. 2012 | čítať ďalej...

Je možné drobiť trvalé trávnaté porasty?

Otec má v úmysle darovať mi pozemok. Je spoluvlastníkom v pomere 1/2. Celý pozemok má 2527 m2. Darovať má v úmysle svoju polovicu, čiže menej ako 2000 m2. Jedná sa o pozemok MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE, konkrétne o TRVALÉ...

14. 11. 2012 | čítať ďalej...

Potrebujem súhlas susedov v paneláku pri búraní priečky?

Potrebujem súhlas susedov na prestavbu bytov v paneláku? Konkrétne si chcem spojiť dva byty do jedného tým, že vybúram priečku z jedného bytu do druhého. Ak na taký zásah potrebujem súhlas susedov, ktorých susedov sa to konkrétne...

12. 11. 2012 | čítať ďalej...

Je potrebné stavebné povolenie na zatepľovacie práce bytového domu?

Chcem sa informovať či je potrebné stavebné povolenie na zatepľovacie práce bytového domu.

08. 11. 2012 | čítať ďalej...

Ako mám postupovať keď susedia ťahajú svoje rozvody svojvoľne cez môj pozemok?

Susedia ktorí si postavili nové rodinné domy, si bez môjho dovolenia a vôbec, bez toho aby ma informovali, teda "na čierno", vedú potrubie na odvedenie vody z čističky odpadových vôd cez môj pozemok. Ako mám konať?

07. 11. 2012 | čítať ďalej...

Koľko je pokuta za čiernu stavbu?

Aká je v súčasnosti pokuta za čiernu stavbu?

Menila sa jej výška spolu so zmenou sadzobníka správnych poplatkov od 1.10.2012? V médiach som počula o sume 3000 EUR, oficiálne to však neviem nikde nájsť.

06. 11. 2012 | čítať ďalej...

Aké rozhodnutie potrebujem od úradu v prípade pokládky záhradného domčeka vo vlastnej záhrade?

Mám záhradu v mojom vlastníctve. Keď tam chcem položiť záhradnú chatku (také čo sa predávajú v baumaxe), potrebujem na to povolenie od mesta alebo niečo iné?

05. 11. 2012 | čítať ďalej...

Prečo mám platiť dvakrát poplatok za odpad?

Od 3/2010 nevlastním na území mesta Košice žiadnu nehnuteľnosť. Mám ale trvalý pobyt na území mesta Košice, v súčasnosti mám v inom meste iba prechodný pobyt a aj bývam v inom meste v nájme.

Na základe toho, že mám trvalý pobyt...

02. 11. 2012 | čítať ďalej...

Akú záväznosť malo mapovanie územia v roku 1979?

Prídelovou listinou r. 1945 moji rodičia dostali od štátu parcelu spolu so susedovcami, ktorú si delili v 1/2 medzi 2 manželské páry, keďže parcela mala rozmer, delili si ju meraním presne na polovice. R.1979 sme od rodičov...

31. 10. 2012 | čítať ďalej...

Zneužil zamestnávateľ moje osobné údaje?

Chcela by som sa opýtať, či nie je postup môjho zamestnávateľa v rozpore so zákonom. A ak áno, či by ste mi ho mohli citovať.

Zamestnávateľ elektronicky rozposlal všetkým zamestnancom podpisy (scan kópiu) z prezenčnej listiny zo...

30. 10. 2012 | čítať ďalej...

Príjazdová cesta k navrhovanej novostavbe. Postupoval úradník v stavebnom konaní správne?

Žiadam Vás o vyjadrenie sa k nášmu problému s príjazdovou cestou. S manželkou sme sa rozhodli stavať rodinný dom. Kúpili sme na okraji obce ornú pôdu, so súhlasom starostu sme dali vypracovať dodatok územného plánu (na vlastné...

29. 10. 2012 | čítať ďalej...

Musím udržiavaciu stavebnú prácu ohlásiť úradu?

Obvodová stena susedovho starého rodinného domu je hranicou pozemku. Môžem vydláždiť zámkovou dlažbou do štrkového lôžka dvor až po hranicu pozemku?

26. 10. 2012 | čítať ďalej...

Môžem ísť pre exekúciu do väzenia?

Ja mám jedného priateľa, má 30 rokov, ktorý má pôžičku od roku 2006, suma bola 100.000 korún. Teraz má na to exekúciu a suma je už 6.500 EUR. Ešte nezaplatil nič. On poberá iba sociálnu dávku 180 EUR. Je absolútne nemajetný...

25. 10. 2012 | čítať ďalej...

Ako legálne drobiť pozemky v extraviláne?

Otec vlastní pôdu. Kým žije chcel by nám ju rozdeliť pre šiestich súrodencov. Ide o parcelu o rozlohe 2 hektáre. Ale narazili sme na zákon o drobení pozemkov. Nakoľko ten pozemok je rozdelený na štyri čísla parcely (orná pôda a...

24. 10. 2012 | čítať ďalej...

Ako mám konať keď sused ohrozuje môj pozemok?

Susedová obvodová stena starého rodinného domu tvorí hranicu pozemkov. Otázky:

1. Komín má v dezolátnom stave, opadáva z neho omietka a tehly, tým nás ohrozujú na dvore a tiež môžu poškodiť parkujúce autá. Aké máme právo a ako...

23. 10. 2012 | čítať ďalej...

Aké sú oprávnenia policajta pri dopravnej kontrole?

Keď mám uzatvorenú zákonnú poistku, ale neplatím to šekom, ale cez internet banking, čo mi môže urobiť policajt, keď nemám potvrdenie o zaplatení pri sebe, ale pritom ju mám zaplatenú?

22. 10. 2012 | čítať ďalej...

Je možné exekvovať veci, ktoré nepatria povinnému?

Moja matka (57 rokov), ktorá dlhuje na sociálnom poistení má bohužial štyri exekúcie, ktoré jej dlh pomaly strojnásobili. V jej veku viem, že to splatiť môcť nebude, keďže sa jej aj tažko získava práca, čo ma neprekvapuje, keďže...

21. 10. 2012 | čítať ďalej...

Rozvod na diaľku

Môžem sa rozviesť na diaľku bez prítomnosti na súde?

20. 10. 2012 | čítať ďalej...

1

2

>

(Upozornenie: Názory v tejto rubrike nemožno považovať za oficiálne stanovisko portálu vyvlastnenie.sk a prevádzkovateľ portálu za ne nezodpovedá.)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...