Bude sa meniť využitie mnohých pozemkov v meste, dotkne sa to aj vás

Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Ten náš prešovský sa teraz bude meniť. Zmien je zatiaľ vyše 130 po celom meste. Dotknú sa väčšiny z nás, niekoľko týždňov ich môže každý pripomienkovať.

- Zvykli ste si na aký-taký pokoj pred oknami Vášho bytu?

- Žijete v pokojnej uličke mesta?

- Máte zatiaľ kde ako tak parkovať?

- Kúpili ste si stavebný pozemok a máte plán si na ňom postaviť rodinný domček?

- Alebo naopak, máte pozemok, ale nedá sa na ňom stavať?

- Uvažujete o budovaní domu na dedine mimo mesta?

Pre mnohých z nás sa môžu odpovede na tieto otázky zmeniť, keď poslanci mestského zastupiteľstva schvália navrhované zmeny.

Ešte pred tým, však úrad zverejnil, aké zmeny sa chystajú. Zmeny budú o týždeň verejne prezentované.

Následne môže každý podať svoje pripomienky aj písomne a vyjadriť tak svoj súhlas alebo nesúhlas so zmenami - do 11. 7. 2012.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v utorok 22. 6. 2012 o 16. hodine v budove mestského úradu na Jarkovej ulici v Prešove, na 3. poschodí v miestnosti č. 403.

Nie je dobré byť o rok či neskôr prekvapený, keď sa vo vašom okolí, či na ulici začne diať niečo nežiadúce a budete počuť slová: "Veď je to v súlade s územným plánom, mohli ste ho pripomienkovať."

Na druhej strane, každá zmena v územnom pláne môže pomôcť v rozvoji mesta, je na zodpovednosti poslancov, aby bola všeobecne prospešná a nesledovala len úzke záujmy.

Celý zoznam navrhovaných zmien vrátane mapy si môžete stiahnuť z mestských stránok, adresa je na konci tohto textu.

Vybrané zmeny prinášam nižšie, vychádzajú zo zverejneného materiálu.

Ak máte pocit, že niečo by malo byť inak, môžete sa obrátiť aj na svojho poslanca a upozorniť ho. Kontakt na mňa napríklad nájdete na mojej poslaneckej stránke, kliknite vyššie na moje meno.

Zoznam zmien navrhovaných v Návrhu zmien a doplnkov 2012 Územného plánu mesta Prešov

Zmena č. 1
Územie severne od mosta na Bajkalskej ulici popri Toryse a ceste I/68 pod Dúbravou, konečná MHD na sídl.III
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád a územná rezerva pre líniové dopravné stavby
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy – jestvujúci stav a návrh

Zmena č. 2
Plocha západne od komunikácie Prostejovskej ulice a severne od bytového domu na ulici Mirka Nešpora č. 68-77 , plocha zrealizovanej výstavby
Pôvodná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie – jestvujúci stav

Zmena č. 3
Plocha bývalej materskej školy ZPA na ulici Mirka Nešpora, teraz admin.budova M.B.P.
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie – jestvujúci stav

Zmena č. 4
Západná časť Kráľovej hory pozdĺž katastrálnej hranice
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov

Zmena č. 5
Pás územia v severojužnom smere na ploche Kráľovej hory
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov

Zmena č. 6
Areál základnej školy Mirka Nešpora 2
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: občianska vybavenosť – jestvujúci stav

Zmena č. 7
Územie popri Volgogradskej ulici severne od ČSPHM Shell po vrátnicu VUKOVa
Pôvodná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie - návrh
Navrhovaná funkcia: občianska vybavenosť – stav (existujúca zástavba)

Zmena č. 8
Existujúci menší cintorín na Tehelnej ulici na Sídlisku III
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: cintoríny - stav

Zmena č. 9
Plocha severne od cesty I.triedy na výjazde z mesta za križovatkou Vydumanec – cesta I/18
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba

Zmena č. 10
Plocha križovatky Vydumanec – diaľnica D1 Prešov-západ
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád, plochy poľnohospodárskej pôdy, neurčené - územná rezerva líniových dopravných stavieb
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy – návrh a stav

Zmena č. 11
Časť kopca Halperová, západne od Čerešňovej ulice /navrhovaný vodojem Halperová/
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry - návrh

Zmena č. 12
Horný okraj kopca západne od Čerešňovej, Átriovej a ulice Marka Čulena
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – stav
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene

Zmena č. 13
Plocha na Kollárovej ulici západne od areálu Strednej lesníckej školy
Pôvodná funkcia: plocha občianskej vybavenosti
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene

Zmena č. 14
Plocha východne od areálu Ekocentra Holá hora na Botanickej ulici
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene

Zmena č. 15
Územie na konci Slávičej ulice, severne od komunikácie
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 16
Územie na konci Slávičej ulice, južne od komunikácie
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád - stav
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - stav

Zmena č. 17
Územie medzi Turistickou a ul. Ku Brezinám (bývalá záhr. osada Kalina) a severne od ul. Ku Brezinám
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád - stav
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 18
Východná časť od ulice Pod Kalváriou medzi reštauráciou Mladosť a zimným štadiónom
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie

Zmena č. 19
Západná časť ulice Pod Kalváriou od č. 51 po križovatku s ulicou Pod Kamennou baňou
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie

Zmena č. 20
Územie východne od jestvujúceho cintorína Pod Kalváriou
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene
Navrhovaná funkcia: cintoríny – návrh

Zmena č. 21
Plocha exist. Zástavby ulíc Ku Brezinám (pôvodne Terchovská 21 – 25) a Malkovská
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 22
Západný koniec Malkovskej ulice
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 23
Juhozápadná časť Skromnej ulice na Vydumanci
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh

Zmena č. 24
Južná časť Zajačej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 25
Plocha západne a východne od južnej časti ulice Vydumanec
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 26
Plocha južne od ulice Vydumanec pri ceste II/546
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 27
Západná časť ulice Vydumanec, plocha medzi cestou II/546 a potokom
Pôvodná funkcia: bez funkčného využitia
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 28
Plocha západne od jestvujúcich domov v severnej časti ulice Vydumanec
Pôvodná funkcia: les – stav (nezodpovedá skutočnosti)
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov

Zmena č. 29
Lokalita Hradené lúky, severne od Vydumanca
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: les - stav

Zmena č. 30
Juhozápadná časť katastrálneho územia Prešov
Určenie novej hranice lesoparku a zrušenie pôvodnej – začlenenie mestských lesov v lokalite Cemjata
Pôvodná funkcia: les – ostáva nezmenená

Zmena č. 31
Severná časť Cemjaty, Medvedia ulica
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 32
Lokalita Do Sopkového, južne od Zabíjanej a cesty II/546 /navrhovaný vodojem Cemjata/
Pôvodná funkcia: les
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry

Zmena č. 33
Severná časť ZO Cemjata pozdĺž cesty II/546
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov

Zmena č. 34
Južná časť ZO Cemjata pozdĺž cesty II/546
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene (nezodpovedá skutočnosti)
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád – jestvujúci stav

Zmena č. 35
Juhozápadná časť ulice Zimný potok
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 36
Plocha medzi ulicou Pod Vinicami a Stavbárskou ulicou, zrealizovaná výstavba
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 37
Plocha medzi Lesnou ulicou a ulicou Ku Okruhliaku, zrealizovaná výstavba
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 38
Surdok, južne od pôvodnej osady, zrealizovaná výstavba
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 39
Plocha východne od ulice Surdok južne od osady, po hranicu mokrade
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 40
Celé územie mesta Prešov
Vyznačenie záplavových území podľa mapy povodňového ohrozenia

Zmena č. 41
Vodojem Kúty I.
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry - stav

Zmena č. 42
Vodojem Kúty II.
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry - stav

Zmena č. 43
Južná časť lokality Pod Skalkou
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – stav (nezodpovedá skutočnosti)
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh

Zmena č. 44
Lokalita Kúty - Rybníčky
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád a plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 45
Plocha severozápadne od otočky autobusov v lokalite Kúty
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 46
Severná časť bývalého hospodárskeho areálu na Kútoch
Pôvodná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – severná časť a plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – južná časť
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba - návrh

Zmena č. 47
Areál Polície SR na Kútoch
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti - stav

Zmena č. 48
Južná časť bývalého hospodárskeho areálu na Kútoch
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba - návrh

Zmena č. 49
Plocha južne od hospodárskeho areálu na Kútoch, hon Koryto
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád - stav
Navrhovaná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy

Zmena č. 50
Plocha západne od ulice Ku Surdoku a južne od navrhovanej trasy preložky cesty I/68
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – stav (nezodpovedá skutočnosti)
Navrhovaná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy

Zmena č. 51
Plocha medzi komunikáciou ulice Ku Surdoku a riekou Sekčov, mokraď Kúty
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene –jestvujúci stav

Zmena č. 52
Severozápadná časť lokality Širpo /ČOV/
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry – jestvujúci stav

Zmena č. 53
Lokalita Širpo, severná časť Strojníckej ulice
Zmena vyznačenia trasy existujúcej a navrhovanej miestnej komunikácie prepájajúcej Strojnícku ulicu s MK5
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 54
Lokalita Na Tablách
Pôvodná funkcia: plochy dopravy – severozápadná časť a plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – ostatná časť
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba

Zmena č. 55
Plocha pozdĺž potoka Šebastovka v lokalite Na Tablách
Pôvodná funkcia: plochy dopravy, plochy priemyselné, výrobné a skladovacie a plochy technickej a komunálnej infraštruktúry
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene - stav

Zmena č. 56
Nižná Šebastová, Strážnická ulica
Doplnenie ochranného pásma cintorína
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 57
Východný obchvat mesta Prešov
Upravená trasa navrhovanej komunikácie východného obchvatu v súlade s ÚPN VÚC Prešovského kraja
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 58
Herlianska ulica vo východnej časti – existujúci areál SaÚC PSK
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – jestvujúci stav

Zmena č. 59
Plocha existujúcej sprievodnej zelene potoka Šebastovka vedľa Herlianskej ulice vo východnej časti, pri areáli SaÚC PSK
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – severná časť a plochy športu – južná časť
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – navrhovaný stav

Zmena č. 60
Plocha jestvujúceho kynologického cvičiska na Herlianskej ulici
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: plochy rekreácie a športu

Zmena č. 61
Nižná Šebastová, lokalita Kamenec, existujúca sprievodná zeleň Ľubotického potoka
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 62
Pod Šibeňom, plocha východne od Sabinovskej ulice
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád - návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 63
Časť kopca Pod Šibeňom, medzi Sabinovskou ulicou a ulicou Ku Surdoku
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene a plochy záhradkárskych osád - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 64
Záhradkárska osada VUKOV severne od Kotradovej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád – jestvujúci stav

Zmena č. 65
Plocha severnej časti Murárskej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 66
Plocha na západnom okraji areálu Kronospanu - jestvujúca rozvodná el.stanica Prešov III.
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry

Zmena č. 67
Plocha vymedzená ulicami Narcisová, Lipová, Čapajevova a Mudroňova
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov – stav (nezodpovedá skutočnosti)
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 68
Areál Milk Agro na Čapajevovej ulici
Pôvodná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti

Zmena č. 69
Plocha medzi Čapajevovou ulicou, Mudroňovou ulicou a bývalým mlynským náhonom
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti

Zmena č. 70
Plocha na Sabinovskej ulici č. 3 - 21
Pôvodná funkcia: plochy občianskej vybavenosti
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a bývanie - stav

Zmena č. 71
Cesta I/68 v trase komunikácií Šafárikovej, Hollého, Lesík delostrelcov a Východnej ulice
Doplnenie zakreslenia komunikácie ako súčasti Základného komunikačného systému mesta
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 72
Plocha zelene na Kúpeľnej ulici medzi ulicami Tarasa Ševčenka a Zápotockého
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene - stav

Zmena č. 73
Navrhovaná trasa komunikácie MK3 a jej križovatky s Rusínskou ulicou
Úprava trasy podľa spracovanej technickej štúdie
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 74
Plocha medzi autobusovou stanicou a komunikáciou Východnej ulice
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 75
Plocha severne od Jilemnického ulice – areál SAD
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy

Zmena č. 76
Plocha južne od Jilemnického ulice a západne od Budovateľskej ulice
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba

Zmena č. 77
Plocha južne od Jilemnického ulice a východne Budovateľskej ulice
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba

Zmena č. 78
Areál bývalých Solivarov na Košickej ulici
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti

Zmena č. 79
Pás územia južnej časti areálu bývalých Solivarov popri rieke Sekčov
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene - návrh

Zmena č. 80
Pod Wilec hôrkou - plocha východného portálu tunela diaľnice D1
Doplnenie ochranného pásma diaľnice D1
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 81
Plocha južne od ulice Pod Wilec hôrkou a severne od navrhovanej trasy diaľnice D1
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád

Zmena č. 82
Košická ul., plocha bývalej ČOV, medzi žel.traťou a Torysou
Pôvodná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie - jestvujúci stav

Zmena č. 83
Plocha križovatky diaľnice D1 – Prešov-juh a navrhovaného východného obchvatu
Pôvodná funkcia: neurčená - územná rezerva líniových dopravných stavieb
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy – stav

Zmena č. 84
Južná časť katastrálneho územia Prešov v okruhu rozhlasového vysielača v Záborskom
Zrušenie ochranného pásma rozhlasového vysielača
Pôvodná funkcia: jednotlivých plôch – ostáva nezmenená

Zmena č. 85
Plocha pozdĺž potoka Delňa v juhovýchodnej časti katastrálneho územia Solivar
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 86
Plocha severne od potoka Delňa a západne od kúpaliska Delňa
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 87
Severná časť areálu kúpaliska Delňa pozdĺž oplotenia
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 88
Plocha v južnej časti Jesennej ulice
Pôvodná funkcia: plochy krajinnej zelene
Navrhovaná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie –jestvujúci stav

Zmena č. 89
Plocha medzi Švábskym potokom a navrhovanou preložkou cesty III/068002 na hone Kastosevy
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – návrh

Zmena č. 90
Plocha východne od Dlhej ul. Po hranicu katastrálneho územia Solivar
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 91
Križovatka cesty III/068002 a Dlhej ulice
Navrhovaná okružná križovatka vrátane zmeny trasy pripájanej preložky cesty III/068002
Pôvodná funkcia: ostáva nezmenená

Zmena č. 92
Plocha východne od areálu bývalého hospodárskeho dvora na Zlatobanskej ulici
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – západná časť a plochy poľnohospodárskej pôdy – východná časť
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 93
Areál bývalého hospodárskeho dvora na Zlatobanskej ulici
Pôvodná funkcia: plochy zariadení poľnohospodárskej a lesnej výroby – severná časť a plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – južná časť
Navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť a výroba

Zmena č. 94
Pás územia po obvode plochy navrhovaného cintorína Solivar- Šváby
Pôvodná funkcia: cintoríny
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene

Zmena č. 95
Plocha radových garáží východne od domov na Soľnej ulici prístupná z Urxovej ulice a plocha navrhovaného parkoviska pre cintorín Solivar - Šváby
Pôvodná funkcia: cintoríny
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy – jestvujúci stav

Zmena č. 96
Severozápadná časť Švábskej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 97
Juhovýchodná časť Švábskej ulice po Urxovu ulicu
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti

Zmena č. 98
Plocha vymedzená ulicami Urxova, Švábska a Suvorovova
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov a plochy občianskej vybavenosti – severná časť
Navrhovaná funkcia: polyfunkčné plochy - občianska vybavenosť a bývanie – jestvujúci stav

Zmena č. 99
Na Hrádku, areál kostola sv. Štefana na Sadovej ulici
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 100
Plocha východne od jestvujúca cintorína na oboch stranách ulice Pod Hrádkom
Pôvodná funkcia: cintoríny – južná strana a obytné plochy rodinných domov – severná strana
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti - návrh

Zmena č. 101
Plocha južne od komunikácie vo východnej časti ulice Pod Hrádkom
Pôvodná funkcia: cintoríny
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy - návrh

Zmena č. 102
Areál kaplnky sv. Róchusa na Zlatobanskej ulici
Pôvodná funkcia: bez funkčného využitia
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene

Zmena č. 103
Areál klopačky na Čipkárskej ulici
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene

Zmena č. 104
Dve plochy na konci Lidickej ulice /na pravej aj ľavej strane/
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – severná plocha a plochy poľnohospodárskej pôdy – južná plocha
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov

Zmena č. 105
Plocha medzi komunikáciou Soľnobanskej ulice a Soľným potokom
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie

Zmena č. 106
Plocha medzi cestou III/068004 smer Teriakovce a prítokom Soľného potoka
Pôvodná funkcia: plochy záhradkárskych osád – návrh
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád – jestvujúci stav

Zmena č. 107
Severná časť areálu kúpaliska na Kutuzovovej ulici
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu
Navrhovaná funkcia: obytné plochy bytových domov - návrh

Zmena č. 108
Plocha v severnej časti Palárikovej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – jestvujúci stav

Zmena č. 109
Areál MŠ v juhozápadnej časti Smetanovej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti

Zmena č. 110
Areál bývalého Glaska na ul. Arm. Gen. Svobodu
Pôvodná funkcia: plochy priemyselné výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 111
Plocha východne od ulice Na Vyhliadke
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád - návrh

Zmena č. 112
Plocha bývalého ťažobného priestoru Solivarov
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy, plochy záhradkárskych osád a plochy priemyselné, výrobné a skladovacie
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh

Zmena č. 113
Plocha južne od Šalgovického potoka
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy
Navrhovaná funkcia: plochy záhradkárskych osád - návrh

Zmena č. 114
Plocha nákupného strediska Dubník a vedľajších materských škôl
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 115
Plocha medzi komunikáciou ulice Laca Novomeského a Šrobárovou ulicou
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 116
Park Keratsiny
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene a plochy občianskej vybavenosti – návrh
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – jestvujúci stav

Zmena č. 117
Južná časť Exnárovej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 118
Severná časť Exnárovej ulice
Pôvodná funkcia: obytné plochy bytových domov
Navrhovaná funkcia: polyfunkčné plochy – občianska vybavenosť a bývanie – jestvujúci stav

Zmena č. 119
Areál kotolne západne od ulice Arm. gen. Svobodu, oproti Bille
Pôvodná funkcia: plochy občianskej vybavenosti - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy technickej a komunálnej infraštruktúry – jestvujúci stav

Zmena č. 120
Plocha medzi kotolňou a ulicou Arm. gen. Svobodu
Pôvodná funkcia: plochy občianskej vybavenosti - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 121
Východná časť Karpatskej ulice (č.8-11)
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy bytových domov – jestvujúci stav

Zmena č. 122
Plocha na Ďumbierskej ulici
Pôvodná funkcia: plochy urbanistickej zelene – návrh
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – jestvujúci stav

Zmena č. 123
Plocha navrhovaného parkoviska a otočky MHD na Sibírskej ulici
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu
Navrhovaná funkcia: plochy dopravy - návrh

Zmena č. 124
Plocha v Šalgovíku na Drozdej a Holubej ulici
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - jestvujúci stav

Zmena č. 125
Plocha v Šalgovíku na Orlej ulici
Pôvodná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - jestvujúci stav

Zmena č. 126
Plocha na Sekčovskej ulici západne od vodojemu Šalgovík
Pôvodná funkcia: plochy krajinne zelene a trasa komunikácie Východného obchvatu
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov - návrh

Zmena č. 127
Plocha v Šalgovíku pred areálom bývalých HŠM
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu – návrh
Navrhovaná funkcia: obytné plochy bytových domov - návrh

Zmena č. 128
Plocha v Šalgovíku pred areálom bývalých HŠM
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu – návrh
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti - návrh

Zmena č. 129
Dve plochy v Šalgovíku pred areálom bývalých HŠM
Pôvodná funkcia: plochy rekreácie a športu – západná plocha a plochy krajinnej zelene – východná plocha - návrh
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – návrh

Zmena č. 130
Celé územie mesta Prešov
Vyznačenie zosuvných území – jestvujúci stav

Zmena č. 131
Plocha okolo bývalých hydinárskych závodov v Šalgovíku
Zrušenie ochranného pásma bývalých HŠM
Pôvodná funkcia: plochy poľnohospodárskej pôdy – ostáva nezmenená

Zoznam postrehov

Ako telefonovať? Najväčšie nešváry pri telefonovaní. Na čo si od teraz budete dávať dobrý pozor?

Daniel Šmíd je lektor etikety, ktorý vám vysvetlí, ako správne telefonovať.

15. 03. 2021 | čítať ďalej...

Uznávaná psychologička: Od mužov očakávame správanie, ktoré u svojich otcov nikdy nevideli

Chlapcom chýbajú mužské vzory, muži sa boja osamostatniť a najčastejšia príčina rozvodov nikoho neprekvapí.

08. 02. 2021 | čítať ďalej...

Ako dostal Boris Kollár z Cypru milióny eur za nič

Zmluva o predaji jeho podielu vo firme je odtajnená. Podľa expertky mala logiku len v prípade, že išlo o pranie peňazí.

23. 09. 2020 | čítať ďalej...

Tisícové zárobky v IT sektore budú rásť. Kódovať sa dá naučiť za pol roka

O svete IT, programovaní a platovej úrovni rozpráva Rado Debnár, spoluzakladateľ a CEO projektu Learn2code.

11. 07. 2020 | čítať ďalej...

Pepe Majeský. Rozhovor s režisérskou špičkou našich veľkých šouprogramov

O princípoch tvorby v slovenskom šoubiznise hovorí jeden z najúspešnejších režisérov a showrunnerov Pepe Majeský.

11. 07. 2020 | čítať ďalej...

Doktorka Križanová: Pred smrťou sa chce rozlúčiť každý, dôstojné umieranie je ale na chvoste záujmu (podcast)

Väčšina z nás chce umrieť v kruhu svojich najbližších a tých, ktorí ich milovali. Napriek tomu drvivá väčšina ľudí na Slovensku umiera osamelo v nemocniciach.

11. 06. 2020 | čítať ďalej...

Martin Kaprálik recituje skladbu Kráľ (Years&Years - King)

Years&Years – King s nádherným hlasom Martina Kaprálika v slovenskom znení.

22. 05. 2020 | čítať ďalej...

Vedkyňa a lekárka radí, čo pri chudnutí obmedziť, čo variť a aké jesť porcie

Neviem pochopiť, prečo je také ťažké prestať sladiť kávu alebo čaj, veď stačí týždeň zaťať zuby a vydržať, hovorí Adela Penesová, ktorá sa venuje pacientom s obezitou a cukrovkou či s vysokým krvným...

28. 05. 2019 | čítať ďalej...

Dan Ariely: Máme naše rozhodnutia pod kontrolou?

Behaviorálny ekonomik Dan Ariely, autor Predictably Irrational (Predpovedateľne Neracionálne), používa klasické ilúzie a jeho vlastné neintuitívne (a niekedy až šokujúce) výsledky výskumu na odhalenie toho, že pri rozhodovaní nie...

20. 03. 2019 | čítať ďalej...

Smrť a jej príznaky. Čo sa deje s umierajúcim človekom?

Umieranie a posledné dni človeka sprevádzajú príznaky. Pre blízkych, môže byť prínosom, ak dokážu signály blížiaceho sa konca rozpoznať.

04. 02. 2018 | čítať ďalej...

Únik potvrdzuje pravidlo: Ľud potrebuje chlieb a hry

Spravodlivosť v prípade politikov je podriadená politickému boju. A tým prestáva byť spravodlivosťou.

05. 10. 2017 | čítať ďalej...

Ako dobre by ste mali poznať svojho partnera než sa vezmete?

Čo všetko je dôležité vedieť a vopred si ujasniť.

05. 10. 2017 | čítať ďalej...

Slovensko je nádherná krajina

Nasledujte sympatickú Slovenku cez krásy Slovenska: Bratislava, Košice, Nitra, Spišský hrad, Levoča, Spišská Nová Ves, Telgárt, Svätý Kríž, Liptovský Mikuláš, Bojnice, Zvolen, Piešťany, Kremnica, Banská Štrba, Levoča, Prešov,...

08. 05. 2017 | čítať ďalej...

Únik mladých do zahraničia je problém krajiny, nie škôl

Na Slovensku panuje obrovská nedôvera v samých seba, všetko slovenské akoby nemalo hodnotu.

05. 05. 2017 | čítať ďalej...

Sociálne siete sú u detí zdrojom stresu z vývoja vo svete

Pribúdajú správy o stúpajúcom počte detí, ktoré pociťujú stres zo súčasného vývoja vo svete, pričom za jeho hlavný zdroj je považovaný práve príval správ zo sociálnych sietí.

20. 04. 2017 | čítať ďalej...

Chcete žiť v demokracii? Mali by ste chcieť byť volený

Profesor T. Snyder pred potrebou „mať pokoj“ varuje aj v demokracii: občan, ktorému na udržaní demokracie záleží, by nielen mal chodiť voliť, ale – ak má dôvod – by sa mal stať aj aktívnym v miestnej politike a mal by chcieť byť...

14. 04. 2017 | čítať ďalej...

Dubovcová na rozlúčku: Ako krajina pravidelne zlyhávame

Päť rokov stačí na to, aby človek ukázal, čo v ňom je. Preto sa Jana Dubovcová už neuchádzala o funkciu verejnej ochrankyne práv. Najviac ju mrzí, že na Slovensku stále diskriminujeme deti v prístupe ku vzdelaniu.

29. 03. 2017 | čítať ďalej...

Čo by mohla urobiť reforma školstva so zlepšením správania žiakov?

Dnes za mnou prišla moja bývalá žiačka, ktorá sa odsťahovala s mamou do Rakúska. Porozprávali sme sa o tom ako sa jej darí, ako to vyzerá v jej novej škole.

27. 03. 2017 | čítať ďalej...

Konzervované jedlo nie je jedovaté. Jesť ho denne však na zdraví nepridá

Z obľuby priemyselného konzervovania potravín už začíname chvalabohu poľavovať a vraciame sa k rešpektu k domácim zavareninám a nakladanej zelenine.

21. 03. 2017 | čítať ďalej...

Neobmedzené možnosti sťažujú mladým ľuďom životné voľby

Pět let studovali psychologové Masarykovy univerzity generaci dospívajících Čechů, kteří čelí předsudkům, že jsou líní a odmítají zodpovědnost. Ukazuje se ale, že oni spíš jen řeší složitější situace, v nichž se jejich předchůdci...

16. 03. 2017 | čítať ďalej...

Neurológ: Sociálne siete škodia mozgu, IQ sa znižuje

"Žena je schopná pojať čokoľvek a okamžite to porovnávať a integrovať s tým, čo pozná. Ak sa pozrie na muža, okamžite ho rieši na rôznych úrovniach, nielen ako vyzerá, ale predovšetkým, či je spoľahlivý, aké má zázemie,...

12. 03. 2017 | čítať ďalej...

Musíme sa naučiť nechať ľudí zomierať

Lekár Peter Stachura zblízka vidí, aké utrpenie prežíva zomierajúci človek, ak sa mu zdravotníctvo či príbuzní príliš snažia pomôcť.

10. 03. 2017 | čítať ďalej...

Muži milujú silné ženy do doby, kým z nich ženy nevytiahnú zranených chlapcov

Väčšinu mužov priťahujú silné ženy. Niekto si na nich trúfne, iný len pozerá a predstavuje si, aká je asi v posteli, ale všetci sú nejakým spôsobom vzrušení.

06. 03. 2017 | čítať ďalej...

Z dieťaťa sa stane dobrý človek, ak má spokojnú a milovanú mamu

Čo sa môžeme my, dospelí, naučiť od detí a na čo pri ich výchove nikdy nezabúdať? Psychológ a lektor Marek Herman nám porozprával o tom, čo je pre každé dieťa v živote najdôležitejšie pre to, aby v živote nebolo "stratené"....

06. 03. 2017 | čítať ďalej...

Propaganda na Facebooku vyrába dojem, že vinou migrantov nám hrozí apokalypsa

Vplyv časopisu Zem a vek alebo Slobodného vysielača je podľa Juraja Smatanu obmedzený. Hlavné slovo majú najrôznejšie facebookové skupiny, ktoré šíria účelovo vybrané články o migrantoch.

05. 03. 2017 | čítať ďalej...

Veda radí, ako sa pri dnešnej politike nezblázniť

Skutky, ktoré sa nestali, korupcia, ktorá neexistuje. Vedci ponúkajú návod, ako si zachovať psychické zdravie.

03. 03. 2017 | čítať ďalej...

Ako trestali kriminálnikov v stredoveku?

Človek v stredoveku veril v napĺňanie spravodlivosti omnoho viac, než je to dnes.

24. 02. 2017 | čítať ďalej...

Výživová lekárka: Cukor nie je vhodné z metabolického hľadiska obmedzovať

Nezakazujte si sladké, gumené medvedíky sú dobré na kĺby, hovorí výživová lekárka.

23. 02. 2017 | čítať ďalej...

Kam sa v skutočnosti podeli pracovné miesta?

Lžou populizmu je, že „prinavráti pracovné miesta“. Nevie pritom ani priznať, kam sa v skutočnosti podeli. Spasí nás univerzálny základný príjem? Aby áno, tak určite by však boli nutné aj vysoké dane na finančné služby a...

23. 02. 2017 | čítať ďalej...

Prečo sa ženy nevedia zacieliť na jeden problém tak, ako muži

Jej názory sú dnes nepopulárne a dráždia nielen feministky. Je za rovnosť medzi mužmi a ženami, ale rovnakosť prísne odmieta. Skúma fyziológiu človeka a vplyv pohlavných hormónov na jeho myslenie. Trvá na tom, že mozog muža je...

18. 02. 2017 | čítať ďalej...

Ak slušní ľudia do politiky chodiť nebudú, sama sa nikdy neočistí

Citát je z recenzie knihy Steva Hiltona s názvom Ľudskejšie.

07. 02. 2017 | čítať ďalej...

Prečo si myslíme, že sme poctivejší ako ostatní

Ľudia trpia ilúziou morálnej nadradenosti. Ak majú všetci pocit, že sú morálne majáky, zvyšuje sa riziko konfliktu, lebo si myslia, že majú pravdu, zatiaľ čo ostatní sa isto mýlia, píšu psychológovia.

06. 02. 2017 | čítať ďalej...

Zákony sú dobré vtedy, ak ich pripraví a schváli jednotlivec

Gustave le Bon bol zrejme prvým významným mysliteľom, ktorý si všimol fenomén masy – jej zvláštne vlastnosti a kľúčový význam pre súčasnosť.

05. 02. 2017 | čítať ďalej...

Chcete vedieť, ako dopadne Amerika? Sledujte, či prežije otvorený internet

Bude to súboj, v ktorom budú komplikované rady skúsených a múdrych ľudí stáť proti intuitívnym a dobre vyzerajúcim riešeniam založeným na nepodloženom presvedčení.

30. 01. 2017 | čítať ďalej...

Kde robia singláči chybu?

Hľadali sme príčiny, prečo je medzi mladými kresťanmi toľko nezadaných ("single").

29. 01. 2017 | čítať ďalej...

Dubovcová: Slovensko trpí na pasivitu nepolitických lídrov

Ombudsmanka Jana Dubovcová pomenovala v rozhovore s týždenníkom Trend niekoľko príčin neutešeného stavu a zlej nálady medzi obyvateľmi Slovenska.

29. 01. 2017 | čítať ďalej...

Politici už tradičné média nepotrebujú

Dostali sme sa do fázy, keď majú politici oproti novinárom výhodu, pretože tradičné médiá vôbec nepotrebujú. Ak aj poskytnú rozhovor, tak ten priestor využijú na to, aby mohli urážať novinára či jeho médium.

12. 01. 2017 | čítať ďalej...

Schutz: Dve príčiny, ktoré nutne ženú našu spoločnosť do krízy

Prvou je nepoctivosť kampaní. V nich sa právo zbohatnúť vydáva za základné ľudské právo. Politici sa štylizujú do role toho, kto zabezpečí každému zbohatnutie, iba ho treba zvoliť.

08. 01. 2017 | čítať ďalej...

Čo by mohlo byť, keby verejní funkcionári sledovali len verejný záujem

B. Sanders vstupoval do komunálnej politiky zrejme s cieľom niečo urobiť a vyriešiť. Inými slovami hlavnou prioritou bolo mesto. Celé, nielen niečo z toho. Ak by takto rozmýšľali samosprávy u nás, asi by to vyzeralo inak. Ale to...

05. 01. 2017 | čítať ďalej...

Jiří Jelínek z Fischer Group odpovedá: Aké vlastnosti a schopnosti mu pomohli k úspechu

Jiří Jelínek je od roku 2004 generálnym riaditeľom spoločnosti Fischer Group. Pôsobí v oblasti cestovného ruchu.

27. 12. 2016 | čítať ďalej...

Ako operátor vidí, kde a s kým ste boli. Stačia mu údaje, ktoré musí zbierať

Pozrite sa, ako tie údaje vyzerajú a čo všetko sa z nich dá zistiť. Nemec Malte Spitz dokázal získať po žalobe údaje od Deutsche Telekomu, ktoré o ňom tento operátor zhromažďoval počas šiestich mesiacov.

25. 12. 2016 | čítať ďalej...

Viete aké údaje o vás majú operátori? Môžete byť radi, že žijete v demokracii

A ak si uvedomíte, aké dáta o vás majú napríklad mobilní operátori, môžete byť radi, že žijeme v demokracii.

25. 12. 2016 | čítať ďalej...

Psychológ: Doba postfaktická? Volíme toho, kto má najviac lajkov

Rozhodujeme sa na základe emócií, zostávame na povrchu a nemáme motiváciu rozmýšľať, hovorí psychológ Dalibor Špok. Sociálne siete nám ukazujú iba to, čo nám vyhovuje.

21. 11. 2016 | čítať ďalej...

O verejné dianie sa zaujímam od šiestich rokov, hovorí mladík, ktorý "vyškolil" radnicu

Má ešte len pätnásť rokov, ale už dvakrát nachytal prostejovskú radnicu pri porušovaní zákona. Študent Jakub Čech donútil "dospelých" úradníkov konať s ním ako so seberovným.

17. 11. 2016 | čítať ďalej...

Tomáš Garrigue Masaryk - životopisný dokument

Tomáš Garrigue Masaryk bol český filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, jeden zo zakladateľov ČSR, prvý prezident ČSR a predtým predseda Dočasnej vlády Československa.

07. 11. 2016 | čítať ďalej...

Prezident Kiska o tom, že nálada v spoločnosti nie je dobrá. Akú radí cestu úniku z tohto stavu?

Prezident Andrej Kiska v rozhovore pre týždenník Trend, uverejnenom 2. novembra 2016, odpovedal na otázku: "Spomenuli ste, že ekonomike sa darí, mzdy rastú, ale napriek tomu nálada v spoločnosti nie je dobrá. Aká je cesta úniku z...

02. 11. 2016 | čítať ďalej...

Warner: Šaría sa na Západe zavádza krok za krokom. Cieľ islamu je, aby sa celý svet modlil k Alahovi

Moslimovia si môžu vybrať pokojný život, alebo politický, ktorého zmyslom je presviedčanie ostatných a vojna, hovorí Bill Warner, ktorý študuje politický islam.

01. 11. 2016 | čítať ďalej...

Tomáš Garrigue Masaryk - O demokracii

"Nesprávne je robiť rozdiel medzi mravnosťou veľkou a malou. Že sa politik v záujme štátu nemusí a nemá obzerať na mravné predpisy. Vec sa má v skutočnosti tak, že človek, ktorý napríklad klame a podvádza v politickom živote,...

31. 10. 2016 | čítať ďalej...

Nízke úroky? Ide o nešťastný experiment

Výška úrokov platí pre každú krajinu inak. Napríklad Nemecko by potrebovalo vyššie sadzby, ako má napríklad Taliansko.

30. 10. 2016 | čítať ďalej...

Psychologička: Strach z očkovania? Ľudia už nepočujú, že niekto umrel na tetanus

Rodičia nevedia pri očkovaní potlačiť emócie, hovorí Mária Hatoková z Ústavu experimentálnej psychológie SAV.

17. 10. 2016 | čítať ďalej...

Šéf červených autobusov: Cenová vojna vydrží ešte veľmi dlho

Na autobusovej linke medzi Bratislavou a Viedňou jazdia traja dopravcovia. Okrem Slovak Lines aj RegioJet českého podnikateľa Radima Jančuru a Blaguss.

12. 10. 2016 | čítať ďalej...

Voľby vygenerujú vždy len priemerných ľudí

Nikdy to nie je duchovná alebo intelektuálna elita, ktorá má schopnosti riadiť štát tak, aby to prispelo ku všeobecnému dobru.

12. 10. 2016 | čítať ďalej...

Čo by ste spravili, ak by ste mali miliardu eur?

Slovensko od roku 2007 minulo na informatizáciu 900 miliónov eur. Úradníkom však stále robíme poštára a veľa sa nezmenilo. Končí sa rok 2015, máme internet v mobilných telefónoch, onedlho budú na cestách jazdiť elektrické autá...

09. 10. 2016 | čítať ďalej...

Výrok, ktorý vo voľbách kandidáta odrovná

Pri spätnom pohľade je ľahké pripomenúť si výroky, ktoré sa uchytili, lebo kandidáti pre ne nakoniec prehrali.

05. 10. 2016 | čítať ďalej...

Ako súdili najväčších nacistických vrahov

„Ľudia sa vždy dajú doviesť k tomu, aby s vodcom súhlasili. Je to jednoduché. Stačí im povedať, že sú napadnutí a verejne odsúdiť pacifistov z nedostatku vlastenectva. To zaberie v každej krajine.“

05. 10. 2016 | čítať ďalej...

Nástupný plat tisíc eur? Mladí majú veľké oči

Ak sa mladí ľudia od začiatku leta nezamestnali, niekde robia chybu. Práce je dosť.

05. 10. 2016 | čítať ďalej...

Železnica je mystérium, nedá sa riadiť len tabuľkami

Trať medzi Bratislavou a Žilinou sa rekonštruovala tak dlho a zanedbali sa bežné opravy, až sa niektoré úseky stali neprejazdnými, vysvetľuje v rozhovore JIŘÍ KUBÁČEK, bývalý generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh...

29. 09. 2016 | čítať ďalej...

Kde je Slovensko? Google Street View odpovedá záberom z Bratislavy

Internetový diskutér využil kuriózny záber z Google Street View ako odpoveď na otázku, že kde sa podľa neho nachádza Slovensko.

19. 09. 2016 | čítať ďalej...

Pre polovicu ľudstva s nižším IQ je svet príliš zložitý

Kto nerozumie svetu, verí konšpiráciám, hovorí známy český psychiater Cyril Höschl.

19. 09. 2016 | čítať ďalej...

Prečo sú počítačové hry také zaujímavé pre deti

To, že niektoré dnešné deti sú závislé na mobiloch, sú pohltené kybersvetom, že by len stále surfovali na nete a hrali počítačové hry, sa na nás valí z každej strany. Skúsme sa na to pozrieť inak.

19. 09. 2016 | čítať ďalej...

Protestujeme! Fajn, a čo ďalej?

Nikto z menovaných nedobyl svoj úrad so zbraňou v ruke, dostal sa tam len a výlučne pomocou hlasov voličov.

15. 09. 2016 | čítať ďalej...

Takto predídu autonómne autá zápcham, pozrite si vo videu

Stačí sa riadiť jednoduchými pravidlami. Šoféri to nezvládnu.

14. 09. 2016 | čítať ďalej...

Pavol Žilinčík porovnáva slovenské a ukrajinské súdnictvo

Pomenovanie problémov na Ukrajine ukáže v plnej nahote tie isté problémy aj na Slovensku. Akurát na Ukrajine už majú po Majdane a začali ich riešiť.

19. 06. 2016 | čítať ďalej...

Tancujúca mládež v Thajsku v nás vyvolá zvláštne pocity

Záber z hudobného festivalu v Thajsku. Tancujúca mládež určite vyvolá zvláštne pocity v nejednom z nás. Takýto tanečný štýl u nás nevidieť.

18. 06. 2016 | čítať ďalej...

Úbytok včiel pocítime všetci, budeme mať málo jedla

Živočíchy, ktoré roznášajú peľ, zabezpečujú až 75 percent svetových plodín. Postupne však vymierajú.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Posilnime kultúru riešenia problémov. Málo si vážime, čo tu máme

Slovensko je krajina, ktorá má potenciál, aby sa tu ľuďom veľmi dobre žilo. K dosiahnutiu tohto cieľa by nebolo treba urobiť až tak veľa.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Lekár po návrate z Británie: Peniaze nie sú všetko, na Slovensku je lepší život

Nemusím živiť dve autá, manželka sa vrátila k svojej profesii a bývame vo väčšom. To sú prvé dojmy lekára Borisa Mavrodieva po návrate z Veľkej Británie, kde pôsobil posledných deväť rokov.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Význam zjednotenej Európy nechápeme, Sulík je príkladom

Bývalý šachový veľmajster a politický aktivista Kasparov tvrdí, že brexit by bol darčekom pre Putina.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Môže byť doprava MHD zadarmo? V Talline to nedopadlo dobre

V Talline skúsili zaviesť bezplatné cestovanie, no experiment sa neosvedčil ani nezvýšil záujem verejnosti. Nové riešenia sa hľadajú inak.

01. 06. 2016 | čítať ďalej...

Maturujme povinne z matematiky. Ale

Prečo je dôležitá maturita z matematiky? A ako by mala vyzerať.

01. 06. 2016 | čítať ďalej...

Rodinný dom za každú cenu môže byť zlatou klietkou

„Čo sa deje s bývaním pre mladé rodiny?“ pýta sa nitriansky architekt Jozef Hrozenský a opisuje svoju praktickú skúsenosť, ktorá je modelovým príkladom pre mnohých mladých ľudí s malými deťmi.

25. 05. 2016 | čítať ďalej...

Pellegrini: Za založenie firmy zaplatíme kartou

Vicepremiér pre investície chce meniť zákon o správnych súdnych poplatkoch. Sľubuje tiež zjednodušenie ovládania e-služieb na Slovensko.sk.

22. 05. 2016 | čítať ďalej...

Cirkev trápi odpad, žiada zastavenie kultúry vyhadzovania

Cirkev si naliehavosť témy životného prostredia a odpadov uvedomuje stále viac.

22. 05. 2016 | čítať ďalej...

Právo parkovat je svoboda komunismu. Nenechme města motoristům

Jeho rady žádali v New Yorku, Londýně i Moskvě. Teď si ho přivolali do Tokia a nejnověji ho oslovila i Praha. Starostové po celém světě si zvou dánského architekta a urbanistu Jana Gehla, aby naplnili název jedné z jeho knih –...

17. 05. 2016 | čítať ďalej...

Obchodné centrá ničia mestá

Nákupné strediská stiahnu ľudí a zákazníkov z ulíc ako vákuum. Podoba mesta je depresívna, bez ľudí a akcií; práve tieto dve veci robia verejný priestor zaujímavým.

16. 05. 2016 | čítať ďalej...

Odkaz pre budúcnosť

Keď ma jedného dňa uvidíš ako starého muža, keď budem špinavý, keď sa nebudem vedieť najesť ani sa obliecť ... maj trpezlivosť, spomeň si na čas, ktorý som trávil učením teba.

10. 05. 2016 | čítať ďalej...

Prečo vymrú strany jedného lídra a čo ich nahradí

V nasledujúcich rokoch sa na Slovensku a v Európe udejú zásadné veci,ktoré zmenia podobu politiky a spoločností.

27. 04. 2016 | čítať ďalej...

"Podstatou demokracie je jej schopnosť riešiť problémy prostredníctvom otvorenej diskusie."

Citát je z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Stankov a zjednotená macedónska organizácia Ilinden c. Bulharsko z 2. októbra 2001.

25. 04. 2016 | čítať ďalej...

Nehoda v priamom prenose (video)

Nehoda osobního a nákladního automobilu při natáčení reportáže České Televize.

21. 04. 2016 | čítať ďalej...

História MHD v Košiciach (video)

Mestská doprava v Košiciach od jej úplných začiatkov až po súčasnosť.

21. 04. 2016 | čítať ďalej...

O odpadkoch v Nemecku očami Slovenky

Po prisťahovaní sa do Nemecka som šla kúpiť odpadkový kôš. Špecializovanú predajňu pre domáce potreby som prešla niekoľkokrát. Hľadala som niečo podobné, ako sme mali na Slovensku.

20. 04. 2016 | čítať ďalej...

Prečo si vo voľbách volíme idiotov (a čo s tým má náš mozog)

Vedecké štúdie vysvetľujú, prečo politici sú takí, akí sú. A prečo ich my sami takých chceme. Politika totiž musí obsahovať aj prísľub lepšej spoločnosti.

18. 04. 2016 | čítať ďalej...

Prečo židia neutekali a kedy je správny čas opustiť krajinu

Niekoľko rokov rozmýšľam nad tým, prečo židia počas druhej svetovej vojny neutekali. Prečo sa “dali odtiahnuť” do koncentrákov. Včera celú moju osobnú záhadu vyriešila jednou vetou pani Lýdia Piovarcsyová, ktorá prežila...

06. 04. 2016 | čítať ďalej...

Je stav strednej Európy prejavom materializmu?

Kam smeruje Západ a čo s tým?​

06. 04. 2016 | čítať ďalej...

Štátu pošle každý Slovák 5660 eur. Pozrite sa, ako štát tieto peniaze využije

Ročne jeden človek na Slovensku zaplatí štátu na daniach a odvodoch v priemere 5657 eur. Najväčšia časť z týchto peňazí putuje na dôchodky.

29. 03. 2016 | čítať ďalej...

Budeme voliť Kotlebu, zavolal mi pán K.

Bol to veľmi zvláštny telefonát. Na displeji telefónu som uvidela neznáme číslo, aj som rozmýšľala, či telefón nenechám vyzvoniť do prázdna.

08. 03. 2016 | čítať ďalej...

Film: Diagnóza - o štrajku lekárov v roku 2011

Prinášame vám filmový dokument Diagnóza o tom, ako kľúčoví protagonisti s odstupom času vidia najkonfliktnejšiu situáciu v slovenskom zdravotníctve – lekársky štrajk v roku 2011.

27. 02. 2016 | čítať ďalej...

Sme zlyhávajúci štát?

Rumuni sekajú korupciu hlava-nehlava. Estónci vedú v elektronizácii s náskokom, ktorý nedobehne ani Sagan na motorke. A v Česku majú vysoké školstvo a zdravotníctvo, o ktorom my môžeme snívať.

23. 02. 2016 | čítať ďalej...

Uvarení v spoločnosti bez hodnôt

Ľudia, ktorí svoje postavenie v systéme moci vnímajú primárne ako zdroj osobných výhod a privilégií, nikdy nepôjdu k podstate problému a budú len pokračovať v zápase o svoju inštitucionálnu istotu.

16. 02. 2016 | čítať ďalej...

Fico posunul krajinu, ale dozadu: Voľby rozhodnú o tom, či budeme zdochýnajúca mrcina

Kedysi bolo Slovensko vnímané ako tatranský tiger, dnes už je to len zdochýnajúca kobyla s pokrivenými hodnotami. Sociálne balíčky sú len prejav neustálej kampane Smeru. Robert Fico je nadaný, inteligentný a typický pragmatický...

12. 02. 2016 | čítať ďalej...

Ústrednou témou novej koncepcie by malo byť vzdelávanie, nie školstvo

Slávny fotograf Robert Capa hovorieval začínajúcim fotoreportérom: „Ak vaše fotografie nie sú dostatočne dobré, znamená to, že ste neboli ste dostatočne blízko.“

12. 02. 2016 | čítať ďalej...

Podnikatelia zmeny vnímajú citlivo, vraví v rozhovore partner KPMG Slovensko

Politické strany by si mali sadnúť a dohodnúť sa na dlhodobej stratégii pre nastavenie priaznivého prostredia pre podnikateľov, hovorí pre SME partner v slovenskej pobočke poradenskej spoločnosti KPMG ĽUBOŠ VANČO.

04. 02. 2016 | čítať ďalej...

Expedícia Makovica

Aj takto sa zabávali ľudia na konci minulého storočia. Predstavte si, že väčšina ľudí ešte nemala mobilný telefón.

03. 02. 2016 | čítať ďalej...

Nemáte koho voliť? Klamete

V skutočnosti nevolíme politické strany. Voľbami v prvom rade vyberáme myšlienky, ktoré majú v našej spoločnosti dlhodobo prežiť.

Ak veľká časť občanov na voľby rezignuje, nechá systém napospas extrémnym...

31. 01. 2016 | čítať ďalej...

Ekonóm: Našou slabinou sú regióny aj školstvo

Stotisíc nových pracovných miest je len politický slogan bez reálneho podkladu, vraví ekonóm Martin Kahanec.

14. 01. 2016 | čítať ďalej...

Skutočná tma je na Slovensku raritou

Hviezdne nebo vidno najlepšie v parkoch tmavej nočnej oblohy. Slovensko je znečistené svetlom, zákon ho nijak neobmedzuje.

14. 01. 2016 | čítať ďalej...

Daniela Kovářová: Za teplo domova odpovídá žena, matka nikdy nepřestala potřebovat otce

Ženám jsme namluvili, že mají stejná práva jako muži, ale ona to není pravda, říká v rozhovoru advokátka, spisovatelka a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

27. 12. 2015 | čítať ďalej...

Improvizovaný prejav prezidenta Andreja Kisku ku stavu školstva (A DOSŤ!)

Vystúpenie hovorcu kampane A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! " a prezidenta SR Andreja Kisku v úvode prvého diskusného fóra A DOSŤ! Vzdelávanie v ohrození, ktoré 18. 11. 2015 v bratislavskom SATORI STAGE pripravila...

19. 12. 2015 | čítať ďalej...

Ako sa v našej politike delí a užíva moc. Očami zveda, ktorý bol pri tom

Z rozhovoru s Markom Ebenom v relácii Na plovárně hovorí František Ringo Čech: "Tak desať percent sú veľmi slušní ľudia, najmä ženy". V rozhovore ale hovorí so sebe vlastným nadhľadom najmä o tom zvyšku.

04. 12. 2015 | čítať ďalej...

Vojnu s terorizmom nevyhráme, musíme si nájsť spôsob, ako žiť v novej realite

Nejde o to nájsť riešenie. Dôležitejšie je nájsť modus. Akýsi spôsob žitia. Netreba nútiť Bulharov alebo Slovákov milovať cudzincov či utečencov, nezdá sa mi to ani prirodzené. Dôležité je ľuďom hovoriť, že je tu nová realita a...

21. 11. 2015 | čítať ďalej...

Diskusia o terorizme, utečencoch a slobode

Čím sa ohrozujeme sami. Pozrite si zostrih diskusie s Mikulášom Dzurindom a Štefanom Hríbom. Diskusiu zorganizoval Denník N.

20. 11. 2015 | čítať ďalej...

Regionálne rozdiely ostanú

V porovnaní so štandardnými ekonomikami, naše mzdy tvoria z HDP iba jednu tretinu a zvyšok sú zisky spoločností.

10. 11. 2015 | čítať ďalej...

Ako dlhú životnosť by mali mať výrobky?

Tento text je úryvkom z prejavu Llewellyna H. Rockwella, Jr. na Supporters Summit of 2004. Český preklad vyšiel tento týždeň na portáli think-tanku Ludwig von Mises Institute, Mises.cz.

03. 11. 2015 | čítať ďalej...

Európska komisia kazí Európu

Európska únia nie je v dobrej kondícii, povedal nedávno predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. A mal pravdu.

29. 10. 2015 | čítať ďalej...

Sami si môžete urobiť röntgen a snímka sa odošle do nemocnice

Jedna karta na všetko: Ako funguje e-Government v Estónsku.

21. 10. 2015 | čítať ďalej...

Strieľajte, prikázal komisár Slavkin

Prečo partizáni 21. septembra 1944 popravili 187 obyvateľov obce Sklené?

16. 10. 2015 | čítať ďalej...

Úniu sme dostali do daru. Čo Fico nepovie, ale mal by

Európsku úniu sme dostali do daru, o ktorý sme sa len málo pričinili. Možno aj to je dôvod, prečo ju považujeme za lacnú samozrejmosť.

16. 10. 2015 | čítať ďalej...

Stredná trieda už z niektorých miest úplne vymizla

Mať vlastný byt a auto, poslať deti na prázdniny do tábora a aspoň raz do roka ísť na spoločnú dovolenku k moru je pre mnohé slovenské domácnosti veľmi vzdialená predstava. Kým na Slovensku sú štvorčlenné rodiny, ktoré na mesiac...

13. 10. 2015 | čítať ďalej...

Prečo sú v Bratislave dopravné zápchy?

Doprava sa blíži ku kolapsu. Ak neprídu radikálne opatrenia, skolabuje úplne.

25. 09. 2015 | čítať ďalej...

Pôda je viac ako pozemok na predaj

Ešte pred sto rokmi odchádzali Slováci do Ameriky, aby si zarobili peniaze na grunt. O storočie neskôr vlastníci pôdy čakajú, či sa v ich blízkosti nebude stavať.

20. 09. 2015 | čítať ďalej...

Lekárka Križanová: Utrpenie pri zomieraní urýchľuje samo zomieranie

Ľudia, ktorí zostanú sami, sú starí a chorí, tak budú chcieť zomrieť, lebo nemajú žiadnu perspektívu, prečo majú žiť. Čakajú na smrť, väčšinou odovzdane. Na Slovensku nemusia ani veľmi čakať, lebo dostanú preležaniny a...

11. 09. 2015 | čítať ďalej...

Ja, robot. Pripravil som ťa o prácu

Ako bude vyzerať práca v najbližších desaťročiach? Zažívame najradikálnejšiu a najrýchlejšiu revolúciu od čias priemyselnej? Pripravte sa na svet, v ktorom budú vládnuť roboty.

08. 09. 2015 | čítať ďalej...

Starnúca krajina nie je pre starcov

Nie je zaručené, že dnešným tridsiatnikom alebo štyridsiatnikom sa o pár desaťročí bude starnúť ľahšie.

24. 08. 2015 | čítať ďalej...

Myší raj. Čo povedal experiment o úpadku spoločnosti

Doktor Calhoun zasvätil celý svoj vedecký život tomu, aby vybudoval dokonalý myší raj. A sledoval následky tohto blahobytu.

05. 03. 2015 | čítať ďalej...

Ako nás vnímajú ľudia z islamských krajín? Ako my ich?

Tisíce európskych moslimov už odišli na Blízky východ bojovať za Islamský štát. Západné štáty zas jeho pozície bombardujú. Región je opäť miestom krvavého konfliktu, ktorý je pre nezainteresovaných až príliš...

12. 02. 2015 | čítať ďalej...

Matematika ako zdroj radosti a upevnenia demokracie

Žiadna inštitúcia, žiadne zákony nie sú takou garanciou demokracie a prosperity spoločnosti, ako mysliaci občania.

20. 01. 2015 | čítať ďalej...

Článok, čo zapríčinil, že Rakúsko nedopadlo tak, ako Slovensko

Asi nikoho neprekvapí, keď napíšem, že časť obyvateľov tejto krajiny na vlastnej koži zažila jeden z najväčších, ak nie úplne najväčší, sociálnych experimentov v dejinách ľudstva. Pokus o racionálne riadenie spoločnosti a...

08. 10. 2014 | čítať ďalej...

Sklamala ma pasivita Čechov a Slovákov

Návrat do Česka a Slovenska je pre mňa väčšinou skľučujúci.

Zle vládnuca elita tu prežíva najmä kvôli nečinnosti ľudí.

29. 09. 2014 | čítať ďalej...

Penta si ziskom médií kupuje prestíž

Je rozdiel, či robíte pre firmu, ktorej šéf sa spomína ako osoba, ktorá v prestávkach medzi súložami podpláca politikov, alebo ako agenta serióznej medzinárodnej finančnej skupiny, ktorá si kúpila médiá, aby jej dali...

22. 09. 2014 | čítať ďalej...

Mám sen. Že budeme dodržiavať zákony

Snívam o spoločnosti, kde každý jej člen bude dobrovoľne dodržiavať zákony a nebude neustále premýšľať len o tom, ako by ich obišiel.

29. 08. 2014 | čítať ďalej...

Ľudia sa po vzore Pezinka neboja postaviť firmám či politikom

Aktivistov často z bežných ľudí urobia problematické rozhodnutia úradov a politikov.

01. 08. 2014 | čítať ďalej...

Akému Slovensku chcem pomáhať (inauguračný prejav Andreja Kisku)

Ústavný sľub, ktorý som práve zložil, a silný mandát voličov, ktorý som dostal, sú záväzkom, ktorý si budem uvedomovať každý jeden deň môjho funkčného obdobia.

Cítim tento záväzok dvojnásobne naliehavo aj preto, lebo budem prvým...

15. 06. 2014 | čítať ďalej...

Z detí nám vyrastie digitálny proletariát. Pomôže digitálna diéta?

Pokud přílišné používání nových médií může vést k poruchám mysli, tedy k jevu, který M. Spitzer nazývá digitální demencí, co s tímto jevem můžeme dělat? České základní školy jsou plné dětí, se kterými si rodiče neví rady a...

23. 05. 2014 | čítať ďalej...

10 dôvodov, prečo má Slovensko nádej

Nádej. Päť písmen, ktoré porazili tie najkrutejšie režimy a trasie sa pred nimi aj strach. Ten strach, ktorý nám každodenne podsúvajú správy z televízii, novín a rádií. Skrytý pod pojmami ako ohrozenie, vojna, konflikt,...

23. 05. 2014 | čítať ďalej...

Pasívny dom za 4 dni

Jednoduchý pasivní dům sestaví čtveřice lidí jen se šroubovákem za čtyři dny.

07. 05. 2014 | čítať ďalej...

Vďaka vojnám je bezpečnejšie a bohatšie

Počas desaťtisíc rokov konfliktov vznikli spoločnosti, ktoré znížili riziko, že ich členovia násilne zomrú.

02. 05. 2014 | čítať ďalej...

Klamstvá o potravinách! Kŕmia nás hnusom, tvrdí človek z brandže

Platí pri potravinách pravidlo, že čím drahšie, tým kvalitnejšie? Človek z brandže hovorí, že od všetkých dostávame to isté.

29. 03. 2014 | čítať ďalej...

13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nikdy nerobia

Každý túži po životnom úspechu a sebarealizácii. Ako však nato? Samozrejme, dosiahnuť úspech, kariérny postup či naplnenie svojich snov nie je vždy jednoduché. Dá sa povedať, že úspech patrí do rúk psychicky silných jedincov. Ako...

11. 03. 2014 | čítať ďalej...

Je demokracia na Slovensku ohrozená?

Neschopnosť pochopiť písaný text alebo vybrať kľúčové informácie sa stáva štandardom. Pripravenosť pri vstupe do dospelého života a tým aj možnosť uspokojivého uplatnenia klesá. Klesá šanca prežiť spokojný a naplnený život v...

24. 01. 2014 | čítať ďalej...

Hodnotová orientácia mládeže. Prieskum na vzorke 300 mladých ľudí

Pre ktorú časť mládeže sú peniaze prednejšie ako zdravie a iní ľudia? Z 300 opýtaných sa len ôsmi s drogami a ani s ľuďmi, ktorí ich užívajú, nestretli.

22. 01. 2014 | čítať ďalej...

Táto krajina nie je pre naivných

Problém je, že politickú scénu pomaly berú do rúk naši rovesníci, ktorí nemajú ani sny, ani talent. Môžeme sa smiať zo všetkých tých Kolesíkov a Martvoňov, akí sú hlúpi. Ale, po pravde, dôvod na smiech majú...

11. 10. 2013 | čítať ďalej...

Nepatrí sa, ale šetriť treba najmä na dôchodkoch a dávkach

Systém je nastavený tak, že tlak sociálnych výdavkov na verejné financie bude ďalej narastať. Na zmenu treba veľkú spoločenskú dôveru, ktorá tu nie je. Preto sa do nej politici nepúšťajú.

11. 10. 2013 | čítať ďalej...

Ako internet zabíja strednú triedu

Trend udáva technológia. Politika i daňové zákony sú v porovnaní s dvomi najdôležitejšími motormi nerovnosti – sieťami a automatizáciou – takmer len dekoráciou.

Prehlbujúca sa americká priepasť medzi príjmami bohatých a...

11. 10. 2013 | čítať ďalej...

Sudcovská etika na Slovensku: fundament alebo ornament?

Mnohí tlaku servilne podľahnú: nový potenciálny sudca hneď pri vstupe zohne chrbát tak hlboko, že hrozí, že ho už nikdy nevystrie.

17. 06. 2013 | čítať ďalej...

Vo vojne vždy padnú tí najlepší, cítime to dodnes

Vplyv obidvoch vojen ešte vždy pociťujeme. Vo vojne vždy padnú tí najlepší. Na dlhé roky to poznačilo vývoj v Európe a cítime to dodnes.

03. 05. 2013 | čítať ďalej...

Penzijní past – problém, který nemá žádné dobré řešení

Z mnoha zajímavých a důležitých témat dneška vystupují dvě jako mrakodrapy nad malým městem: problém zdravotnictví (tj. ufinancování a dostupnosti špičkové péče) a problém takzvané penzijní pasti. Obě mají leccos společné – mimo...

23. 04. 2013 | čítať ďalej...

V lidech začíná narůstat zlo, varuje profesor Keller. A vysvětluje proč

Podle něj se společnost pak rozdělí v zásadě do tří vrstev. Na ty, kdo mají dost vlastních prostředků, aby si jakékoliv služby opatřili sami pro sebe, a navíc je mohli poskytnout družině svých věrných, kteří jim za to budou...

05. 03. 2013 | čítať ďalej...

Jak chcete vládnout lidem, kterým nerozumíte a o kterých nic nevíte

Vidíme kolem docela zřetelně, že se lidé radikalizují, dávají najevo velkou nespokojenost, naštvanost až nenávist k současným mocným, přivracejí se ke komunistům nebo k nejrůznějším “novým prorokům”.

28. 02. 2013 | čítať ďalej...

Väčšina konšpirácií sú úplné výmysly, tvrdí český ekonóm Pavel Kohout

Konšpiračné teórie sú tu už od dávna a ich popularita rastie najmä v čase krízy. Český ekonóm Pavel Kohout hovorí aj o tom, že väčšina konšpirácií sú úplné výmysly.

26. 02. 2013 | čítať ďalej...

Ako vyriešiť dopravné zápchy

Prišiel som vám porozprávať o zápche. Konkrétne o dopravnej zápche. Dopravné zápchy sú všade. Vznikajú v skoro všetkých mestách na celom svete a keď sa nad tým zamyslíte, je to prekvapivé. Len si predstavte, aké je každé mesto...

11. 02. 2013 | čítať ďalej...

Obrana neviditeľnej ruky trhu. Dôvody, prečo zlyhala.

V poslední době jsem víc než dřív svědkem odsuzování tržního hospodářství. Z mnoha stran můžeme slyšet, že spoléhání na „neviditelnou ruku trhu“ se ukázalo jako falešné, a za viníka současné hospodářské krize je označován...

09. 01. 2013 | čítať ďalej...

Je nás priveľa (Úvahy o konci sveta)

Náhlý konec světa, přesněji většiny toho živého na naší planetě, samozřejmě nastane.

21. 12. 2012 | čítať ďalej...

Filozof Fedor Blaščák: Normalizácia sa ešte neskončila

Revolučný rok 1989 možno nebol takým zlomom, ako sa nám javí a z normalizácie toho veľa pretrvalo v spoločnosti po Novembri. Filozof a kurátor Fedor Blaščák vraví, že dejiny z odstupu nie sú čiernobiele.

15. 11. 2012 | čítať ďalej...

Slovensko – príležitosť pre neschopných?

Ako je možné, že niekto, kto by nikdy nemohol riadiť súkromnú firmu, môže aj napriek svojej neschopnosti byť na čele štátom vlastnených spoločností či inštitúcií? Kým sa to nezmení, Slovensko zostane rozkradnutou...

24. 10. 2012 | čítať ďalej...

Všetci sme 47 %

Ak volič poberá nejakú dávku od štátu, dá sa predpokladať, že to má silný vplyv na jeho preferencie pred volebnou urnou. Najmä v prípade, ak z prerozdeľovania pochádza jeho celý príjem.

23. 09. 2012 | čítať ďalej...

Klasický logický paradox nevoliča

Nevolič túži, aby do politiky prišli iba takí ľudia, čo budú myslieť na občana a jeho dobro.

Zároveň tvrdí politika, že politika je špina najväčšia a kým bude špinavá, on sa jej bude vyhýbať.

Otázka je, kto ma tých dobrých ľudí...

29. 01. 2012 | čítať ďalej...

Prečo tak strmo klesli ceny prostitútok? Iný pohľad na ekonómiu

„Môže za to ochota miliónov žien spávať s mužmi aj bez toho, aby boli ich manželkami,“ vysvetľujú autori pokračovania Freakonomics, ktorí sa v knihe venujú nielen sexu, ale napríklad aj klimatickým zmenám.

28. 11. 2011 | čítať ďalej...

Prečo si musíme znova požičať miliardy eur

Ak nemá Slovensko na budúci rok zbankrotovať, musí si opäť na trhoch požičať miliardy eur. Katastrofe sa dá vyhnúť aj brutálnym šetrením a zvyšovaním daní, ktoré však za súčasného stavu nikto nedokáže...

13. 11. 2011 | čítať ďalej...

Väčšina študentov sú ufňukaní leňoši

Absolventi stredných a vysokých škôl si môžu sami za svoju nezamestnanosť. Prečo?

17. 08. 2011 | čítať ďalej...

Korupcia nastavila silnejšie pravidlá ako sú zákony

Politické strany nie sú schopné svoje potreby legálne saturovať, preto sa musia nechať skorumpovať.

Kto sa nezapojí do korupčného systému, nemôže uspieť.

19. 05. 2011 | čítať ďalej...

Podľa čoho vieme, či kradnú

Podľa čoho zistiť, či konzultačná zakázka má svoj zmysel alebo je len nástrojom korupcie a klientelizmu?

24. 09. 2010 | čítať ďalej...

Prečo sú niektorí úspešní a iní nie?

Prečo sú napríklad Apple a podobné firmy tak inovačné? Majú rovnaký prístup k rovnakým talentom, rovnaké agentúry, rovnakých poradcov, rovnaké médiá. Tak prečo sa zdá, že majú niečo iné?

18. 09. 2010 | čítať ďalej...

Prevratný výskum, ktorý odkrýva niektoré prekvapivé postoje súvisiace s našimi rozhodnutiami

Sheena Iyengar skúma, ako sa rozhodujeme - a aké máme pocity ohľadom našej voľby. Hovorí jednak o tých banálnych rozhodnutiach (Coca Cola vs. Pepsi), ako aj o tých vážnych a delí sa s nami o svoj prevratný výskum, ktorý odkrýva...

17. 09. 2010 | čítať ďalej...

Vysvetlenie, prečo je vysoký deficit zlý pre občana a firmy

Polopatistické vysvetlenie, prečo je veľký deficit rozpočtu zlý a ako sa to potom týka každého.

12. 09. 2010 | čítať ďalej...

Syndróm „nových tvárí v politike“

Bolo by super, keby na Slovensku existovali normálne, dlhodobo etablované politické strany, zoskupené okolo nejakej myšlienky, nielen okolo charizmatického vodcu na jedno použitie. A keby politici stúpali pomaly po straníckom...

02. 08. 2010 | čítať ďalej...

Ako potlačiť zlodejinu

Osvedčený spôsob, ako znížiť mieru zlodejčiny, lajdáctva a hlúpych rozhodnutí pri narábaní s cudzími peniazmi je tým cudzím (verejnosti) dať včas dosť informácií.

28. 06. 2010 | čítať ďalej...

Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty?

Viete, že to môžu robiť, ale netušíte ako často to robia. Môžete byť nemilo prekvapení, ak sa dozviete o skutočnom množstve sledovaní zo strany polície.

17. 05. 2010 | čítať ďalej...

Už minimálna mzda na úrovni 0,0 dolára je privysoká

Tvrdí to v rozhovore profesor, právnik a ekonóm z Chicagskej univerzity. Minimálna mzda znemožňuje napríklad nasledovné...

27. 04. 2010 | čítať ďalej...

Tradičné odmeňovanie nie je vždy také účinné, ako si myslíme

Kariérny analytik Dan Pink skúma záhady motivácie, počínajúc faktom, ktorý bádatelia spoločenských vied poznajú, ale väčšina manažérov nie: Tradičné odmeňovanie nie je vždy také účinné, ako si myslíme. Vypočujte si jeho...

20. 01. 2010 | čítať ďalej...

Aké sú prognózy?

"Také, že je to možné. Ja tu už nebudem. Ani vy. Ale naši potomkovia nám pekne poďakujú," hovorí uznávaný odborník Milan Lapin v rozhovore.

06. 12. 2009 | čítať ďalej...

Prečo je slovenská ekonomika hlúpa?

Náš operátor vo výrobe (ale aj architekt či dizajnér nábytku) sa nenadrie o nič menej ako ten francúzsky či holandský. Akurát sa jeho produkcia predá za nižšiu cenu. Často aj preto, že nemajú k dispozícii tie technológie (vrátane...

19. 09. 2009 | čítať ďalej...

Nehľadaj ideál

Medzi politikmi ho nenájdeš. Ale ak je niekto arogantný, ale má dobré nápady, schopný tím ľudí a prinesie mnohým bežným ľuďom zmenu k lepšiemu, nevadí.

Chyba sklamaných voličov je, že sa na politikov upnú ako na priateľa alebo...

03. 08. 2009 | čítať ďalej...

Obyvatelia schválili zavedenie dane z marihuany

V 400-tisícovom meste rozhodlo 80 percent obyvateľov v poštovom hlasovaní o zavedení dane z predaja marihuany.

22. 07. 2009 | čítať ďalej...

Zmluva medzi Auparkom a samosprávou o spolupráci pri vyvlastňovaní

Keď Aupark potrebuje cudzí pozemok, samospráva neváha podpísať zmluvu v ktorej sľúbi spoluprácu pri vyvlastňovaní pozemku cudzieho vlastníka.

12. 07. 2009 | čítať ďalej...

Takýmto "majstrom" plynárom a stavbárom sa radšej vyhýbajte

Potrubie cez dvere a plynomerná skriňa pred oknom. Neveríte? Pozrite si fotografie sami.

19. 04. 2009 | čítať ďalej...

Život po zrútení Spojených štátov amerických

Môžu sa USA v blízkej budúcnosti zrútiť? Každý človek vás dnes na takú otázku vysmeje. Lenže presne takto na podobnú otázku odpovedali ľudia, ktorých ste sa v roku 1988 spýtali, či stojí pred zrútením komunistické impérium a...

13. 04. 2009 | čítať ďalej...

Čo môže očakávať Slovák od finančnej krízy v roku 2009? Ako sa čo najlepšie pripraviť na jej prekonanie?

Tentoraz aj praktické rady, ako sa na zvládnutie následkov krízy može pripraviť obyčajný Slovák. Aj to, prečo sa ešte kríza na Slovensku zatiaľ naplno neprejavila, kedy sa tak stane a čo sa bude diať.

05. 02. 2009 | čítať ďalej...

Zažijeme doposiaľ najväčšiu hospodársku krízu

Gerald Celente je predpovedač trendov. Známym sa stal vďaka správnym predpovediam svetových udalostí ako napr. burzového krachu 1987, zániku Sovietskeho zväzu v roku 1990, ázijskej finančnej krízy 1997, recesie 2001, začiatku...

29. 12. 2008 | čítať ďalej...

Novinár zdrbal novinárov. Myslím, že to vystihol správne.

Väčšina novinárov nemá prehľad, sú bezcharakterní a nemajú ani štipku talentu.

05. 12. 2008 | čítať ďalej...

Voľba kontrolóra bude tajná. Majú chlapci naozaj problém pochopiť písaný text?

V Prešove sa počas zasadnutia mestského zastupiteľstva diskutovalo o blížiacej sa voľbe hlavného kontrolóra a o kvalifikačných kritériách na jeho výber.

01. 10. 2008 | čítať ďalej...

Pochopil som, kto tu vládne, ale nie sú to poslanci vášho klubu

Takéto slová venoval bardejovský opozičný poslanec väčšinovému poslaneckému klubu potom, ako vládnuca koalícia prevalcovala a odignorovala iné názory.

24. 09. 2008 | čítať ďalej...

Važny čoskoro navrhne rozšírenie stavania na cudzom

Minister dopravy Ľubomír Vážny povedal, že časť tzv. cestného zákona, ktorú doplnil poslanec za Smer-SD Peter Pelegrini a prezident pre ňu zákon vrátil, predloží vláde samostatne do dvoch týždňov. Text bude rovnaký ako...

17. 09. 2008 | čítať ďalej...

Tolerujú úradníci v Banskej Bystrici porušovanie zákona pri stavbe?

Hádam by sa už táto hra medzi občanom, investorom a úradníkom mala posunúť na ďalší "level". Keď je šéf šéfa stavebného úradu zároveň hlavným inžinierom projektu, tak to smrdí až príliš.

Začína to byť totiž nudné. Tak, ako každá...

17. 09. 2008 | čítať ďalej...
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...