Zákony Slovenskej republiky - úplné znenia vybraných zákonov, vyhlášky, predpisy

Pre uľahčenie orientácie v právnych predpisoch prinášame úplné znenia vybraných zákonov a predpisov. Predpisy obsahujú zapracované všetky zmeny a doplnky, ktorými bol pôvodný predpis novelizovaný.

Tip: Ako nájsť rýchlo zákon? Máte tri možnosti:

  • Určite najprv vyskúšajte: Použite na tejto stránke lokálne vyhľadávanie Vášho prehliadača - stlačte Ctrl + f.
  • Priamo kliknite na názov predpisu na tejto stránke. Predpisy sú usporiadané podľa roka platnosti (najnovšie predpisy sú dole).
  • Napíšte do vyhľadávacieho políčka, čo hľadáte - napr. 420/2004, výpoveď, zákon o mediácii a pod.:

Novinky:

Úplné názvy predpisov podľa zbierky zákonov (usporiadané podľa roka platnosti)

Cestný zákon

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) - úplné znenie

Zákon o poľovníctve

Zákon č. 23/1962 o poľovníctve - úplné znenie

Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok, zákon č. 99/1963 Zb. - úplné znenie

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Zákon č. 97/1963 Zb. o o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom - úplné znenie

Občiansky zákonník

Zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) - úplné znenie

Správny poriadok

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) - úplné znenie

Stavebný zákon

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Vyhláška č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení - úplné znenie

Banský zákon

Zákon č. 44/1988 o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) - úplné znenie.

Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe - úplné znenie

Zákon o združovaní občanov

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov - úplné znenie

Zákon o petičnom práve

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve - úplné znenie

Zákon o štátnom podniku

Zákon č. 111/1990 Z. z. o štátnom podniku - úplné znenie

Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - úplné znenie

Zákon o obecnom zriadení

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - úplné znenie

Zákon o priestupkoch

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch - úplné znenie

Listina základných práv a slobôd

Zákon č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD ako ústavný zákon

Zákon o majetku obcí

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - úplné znenie

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách - úplné znenie

Živnostenský zákon

Zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) - úplné znenie

Obchodný zákonník

Zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) - úplné znenie

Zákon o obecnej polícii

Zákon č. 564/1991 o obecnej polícii - úplné znenie

Zákon o súdnych poplatkoch

Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch - úplné znenie

Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov - úplné znenie

Zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

Zákon č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam - úplné znenie

Notársky poriadok

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) - úplné znenie

Ústava Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie - Zákon č. 460/1992 Zb.

Zákon o referende

Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda - úplné znenie

Zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky

Zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov - úplné znenie

Zákon o Policajnom zbore

Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore - úplné znenie

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - úplné znenie

Zákon o správe majetku štátu

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu - úplné znenie

Zákon o sociálnom fonde

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde - úplné znenie

Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest - úplné znenie

Zákon o správnych poplatkoch

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - úplné znenie

Zákon o potravinách

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách - úplné znenie

Katastrálny zákon

Zákon č. 162/1995 o katastri nehnuteĺností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteĺnostiam (katastrálny zákon) - úplné znenie

Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom - úplné znenie

Zákon o geodézii a kartografii

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii - úplné znenie

Exekučný poriadok

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) - úplné znenie

Jazykový zákon

Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky - úplné znenie

Zákon o cenách

Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách - úplné znenie

Zákon o ochrane vkladov

Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaĺnic a ciest pre motorové vozidlá

Zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaĺnic a ciest pre motorové vozidlá - úplné znenie

Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb - úplné znenie

Zákon o organizácii miestnej štátnej správy

Zákon č. 222/1996 o organizácii miestnej štátnej správy - úplné znenie

Záhradkársky zákon

Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim - úplné znenie

Zákon o Železničnej polícii

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície - úplné znenie

Zákon o stavebných výrobkoch

Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch - úplné znenie

Zákon o hlásení pobytu občanov

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky - úplné znenie

Zákon o verejných prácach

Zákon č. 254/1998 o verejných prácach - úplné znenie

Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Opatrenie ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb

Opatrenie č. 128/2000 Z. z. ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb

Zákon o metrológii

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) - úplné znenie

Zákon o vnútrozemskej plavbe

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Vyhláška č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - úplné znenie

Vyhláška o územnoplánovacích podkladoch a úzenmoplánovacej dokumentácii

Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a úzenmoplánovacej dokumentácii - úplné znenie

Zákon o reklame

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o prokuratúre

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre - úplné znenie

Zákon o odpadoch

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch - úplné znenie

Zákon o samosprávnych krajoch

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) - úplné znenie

Zákonník práce

Zákon č. 311/2001 Z. z. (zákonník práce) - úplné znenie

Zákon o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi - úplné znenie

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore - úplné znenie

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Patentový zákon

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) - úplné znenie

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o cenných papieroch

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) - úplné znenie

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy - úplné znenie

Zákon o ochrane pamiatkového fondu

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu - úplné znenie

Zákon o vysokých školách

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o rybárstve

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve - úplné znenie

Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o rozhodcovskom konaní

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní - úplné znenie

Zákon podmienkach držania psov

Zákon č. 282/2002 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov - úplné znenie

Zákon o cestovných náhradách

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - úplné znenie

Zákon o sociálnom zebezpečení policajtov a vojakov

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zebezpečení policajtov a vojakov - úplné znenie

Zákon o archívoch a registratúrach

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o hospodárskej mobilizácii

Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii - úplné znenie

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov - úplné znenie

Zákon o účtovníctve

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - úplné znenie

Zákon o dobrovoľných dražbách

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou...

Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou...

Zákon o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - úplné znenie

Zákon o strelných zbraniach a strelive

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive - úplné znenie

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti - úplné znenie

Zákon o sociálnom poistení

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - úplné znenie

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - úplné znenie

Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom - úplné znenie

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov - úplné znenie

Zákon o zodpovednosti za škodu

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme - úplné znenie

Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - úplné znenie

Zákon o advokácii

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov - úplné znenie

Zákon o dani z príjmov

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - úplné znenie

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o životnom minime

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona - úplné znenie

Zákon o elektronických komunikáciách

Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách - úplné znenie

Autorský zákon

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) - úplné znenie

Zákon o službách zamestnanosti

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Puncový zákon

Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) - úplný zákon

Zákon o elektronickom obchode

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa - úplné znenie

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

Vyhláška č. 158/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody - úplné znenie

Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií - úplné znenie

Colný zákon

Zákon č. 199/2004 Z. z. (Colný zákon) - úplné znenie

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - úplné znenie

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č.. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty - úplné znenie

Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (zákon o konflikte záujmov) - úplné znenie

Vodný zákon

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Antidiskriminačný zákon

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) - úplné znenie

Zákon o ochrane nefajčiarov

Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o mediácii

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii - úplné znenie

Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku - úplné znenie

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - úplné znenie

Zákon o zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o zdravotnom poistení

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou - úplné znenie

Zákon o dani z nehnuteľností

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - úplné znenie

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zákon č. 650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení - úplné znenie

Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov

Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb - úplné znenie

Zákon o tepelnej energetike

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike - úplné znenie

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách - úplné znenie

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - úplné znenie

Zákon o rodine

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine - úplné znenie

Vyhláška o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav

Vyhláška č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav - úplné znenie

Zákon o hazardných hrách

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách - úplné znenie

Zákon o vinohradníctve

Zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve - úplné znenie

Trestný zákon

Zákon č. 300/2005 Z. z. (trestný zákon - trestný zákonník) - úplné znenie

Trestný poriadok

Zákon č. 301/2005 Z. z. (trestný poriadok) - úplné znenie

Zákon o lesoch

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch - úplné znenie

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky - úplné znenie

Zákon o súkromnej bezpečnosti

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) - úplné znenie

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - úplné znenie

Zákon o verejnom zdravotníctve

Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve - úplné znenie

Nariadenie o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Nariadenie č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia - úplné znenie

Zákon o informačných systémoch verejnej správy

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy - úplné znenie

Nariadenie ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Nariadenie č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Vyhláška č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

Vyhláška č. 625/2006 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti - úplné znenie

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Geologický zákon

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) - úplné znenie

Zákon o zavedení meny euro

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o minimálnej mzde

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde - úplné znenie

Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

Zákon č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností - úplné znenie

Zákon o koncesionárskych poplatkoch

Zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom - úplné znenie

Vyhláška o pravidlách v súvislosti s prechodom na menu euro

Vyhláška č. 75/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely

Zákon, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

Zákon č. 77/2008, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

Tlačový zákon

Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - úplné znenie

Zákon o náhradnom výživnom

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom - úplné znenie

Školský zákon

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - úplné znenie

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov - úplné znenie

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - úplné znenie

Zákon o sociálnych službách

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov - úplné znenie

Zákon o energetickej efektívnosti

Zákon č. 476/2008 o energetickej efektívnosti - úplné znenie

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Zákon o cestnej premávke

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke - úplné znenie

Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami

Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky - úplné znenie

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave - úplné znenie

Zákon o štátnej službe

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o katastri

Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva katastrálny zákon - úplné znenie

Vyhláška o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Výhláška č. 464/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách - úplné znenie

Zákon o platobných službách

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o ochranných známkach

Zákon č. 506/2009 o ochranných známkach - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými - úplné znenie

Zákon o dráhach

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach - úplné znenie

Vyhláška o úsekoch s elektronickým výberom mýta

Vyhláška č. 529/2009 Z. z. ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta - úplné znenie

Daňový poriadok

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie - úplné znenie

Zákon o sťažnostiach

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach - úplné znenie

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku

Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku - úplné znenie

Zákon o obaloch

Zákon č. 119/2010 o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch - úplné znenie

Zákon o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov - úplné znenie

Zákon o pohrebníctve

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve - úplné znenie

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - úplné znenie

Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií

Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií - úplné znenie

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Vyhláška o spôsobe označovania platby dane

Vyhláška č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí

Vyhláška č. 474/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí - úplné znenie

Zákon o cestnej doprave

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave - úplné znenie

Sadzby stravného pri domácich pracovných cestách

Opatrenie č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného

Zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike - úplné znenie

Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave

Zákon č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave - úplné znenie

Sadzby stravného pri zahraničných cestách

Opatrenie č. 401/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky - úplné znenie

Zákon o pozemkových spoločenstvách

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách - úplné znenie

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky - úplné znenie

Vyhľadávanie

Nenašli ste, čo hľadáte?

Kde hľadať ďalšie predpisy?

Úplné a aktuálne znenia všetkých právnych predpisov Slovenskej republiky nájdete tiež na stránkach Jednotného automatizovaného systému právnych informácií (JASPI-WEB) - otvoreného bezplatného nekomerčného informačného systému Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, určenému pre širokú užívateľskú verejnosť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...