Nariadenie ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu - Nariadenie č. 354/2006 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 13. 11. 2011)

Print Friendly and PDF

(ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu )
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Platnosť od: 1.6.2006
Účinnosť od: 1.1.2011

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 124/2006 strana 2524

NA ZÁKLADE:
19/2002 Z.z.
§2 ods. 1 písm. g) - (v znení neskorších predpisov);


ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
496/2010 Z.z.

OBLASŤ: Právo životného prostredia a Správne právo
POZNÁMKA:
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4;

354/2006 Z.z.


NARIADENIE VLÁDY


Slovenskej republiky


z 10. mája 2006,


ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebuZmena: 496/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.januára 2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré vyrábajú a dodávajú vodu určenú na ľudskú spotrebu1) (ďalej len "pitná voda") a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou,

b) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vlastnia vodárenský zdroj na zásobovanie pitnou vodou, ktorý poskytuje viac ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo slúži viac ako 50 osobám, ak nejde o vodárenský zdroj podľa písmena a),

c) povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré dodávajú pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti,

d) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v rámci výkonu práce vo verejnom záujme využívajú pitnú vodu,

e) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v rámci výkonu práce vo verejnom záujme dodávajú pitnú vodu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré ju využívajú v rámci výkonu práce vo verejnom záujme,


f) ukazovatele kvality pitnej vody vrátane pitnej vody balenej do spotrebiteľského balenia a ich limity,

g) rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody,

h) náležitosti žiadosti o povolenie na dočasné použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

i) náležitosti žiadosti o zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na pramenitú vodu, pramenitú vodu a prírodnú minerálnu vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá, prírodnú minerálnu vodu2) a prírodnú liečivú vodu.3)

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) hromadným zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb,

b) individuálnym zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb,

c) medznou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená,

d) najvyššou medznou hodnotou hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej,

e) odporúčanou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia,

f) indikačnou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality pitnej vody,

g) domovým rozvodným systémom rozvody potrubí, armatúr a zariadenia nainštalované medzi vodovodnými výtokmi určenými na odber pitnej vody a verejným vodovodom, ak nie je súčasťou verejného vodovodu.

h) zásobovanou oblasťou geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú.

§ 3
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

(1) Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až d) sú povinné
a) zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
b) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou, 3a)
c) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na určenie ochranných pásiem, 4)
d) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody, 5)
e) zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody,
f) zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody a výsledky uchovávať desať rokov,
g) bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitov ustanovených medznou hodnotou a najvyššou medznou hodnotou,
h) zistiť príčiny nesplnenia limitných hodnôt a prijať nevyhnutné nápravné opatrenia na obnovenie kvality vody; do obnovenia kvality vody vykonávať opatrenia nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
i) používať pri vodárenskej úprave vody na pitnú vodu a pri distribúcii pitnej vody len také technologické a pracovné postupy, materiály a chemické látky alebo chemické prípravky prichádzajúce do styku s pitnou vodou, ktorých použitie schválil príslušný orgán verejného zdravotníctva, 5)
j) overovať účinnosť dezinfekcie pitnej vody, ak sa pitná voda dezinfikuje.

(2) Na osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa nevzťahuje povinnosť uvedená v odseku 1 písm. c).

(3) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú analýzu pitnej vody, musia byť akreditované.5a)


§ 4
Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity

(1) Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Pitná voda sa nemusí dezinfikovať, ak

a) nehrozí jej kontaminácia vo vodárenskom zdroji a v rozvodnej sieti,

b) vo vodárenskom zdroji dlhodobo spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

(3) Ak voda v domových rozvodoch nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, vlastníci bytových budov a nebytových budov sú povinní bez meškania

a) zabezpečiť nápravné opatrenia,

b) informovať spotrebiteľov o stave kvality pitnej vody v domových rozvodoch a o ďalších nápravných opatreniach, ktoré musia vykonať.

(4) Každá výnimka z limitov povolená príslušným orgánom verejného zdravotníctva6) pre vybrané chemické parametre podľa prílohy č. 1 časti B písm. a) musí obsahovať

a) dôvody výnimky,

b) príslušný parameter, výsledky predchádzajúceho relevantného monitorovania a maximálnu povolenú hodnotu v rámci výnimky,

c) zásobovanú oblasť alebo jej časť, množstvo vody dodanej každý deň, počet príslušného obyvateľstva a informáciu, či sa výnimka dotkne nejakého dôležitého potravinárskeho podniku, alebo nie,

d) hodnotenie zdravotného rizika vyplývajúce z nedodržania hygienického limitu pre zásobované obyvateľstvo,

e) vhodný monitorovací program, v prípade potreby s vyššou frekvenciou monitorovacích činností,

f) zhrnutie plánu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác a odhadu nákladov a ustanovení pre revíziu,

g) požadovanú platnosť výnimky.

(5) Odvodené zásahové úrovne rádiologických ukazovateľov a najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v pitnej vode ustanovuje osobitný predpis.7)

§ 5
Kontrola kvality pitnej vody

(1) Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody sa vykonáva

a) pred uvedením novej časti verejného vodovodu do prevádzky,

b) počas prevádzky verejného vodovodu, ak došlo k prerušeniu zásobovania pitnou vodou na viac ako 24 hodín,

c) pred začiatkom sezónneho využívania časti verejného vodovodu alebo vodárenského zdroja určeného na hromadné zásobovanie,

d) z vodovodných rozvodov pri uvedení nových a zrekonštruovaných stavieb do užívania.

(3) Odber vzoriek pitnej vody podľa odseku 2 sa vykonáva v rozsahu minimálneho rozboru podľa prílohy č. 2 rozšíreného o ukazovatele, ktorých hodnota sa môže zvýšiť vplyvom zmien v režime zásobovania.

(4) Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky sa vykonáva úplný rozbor pitnej vody podľa prílohy č. 2.

(5) Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky sa vykonáva minimálny rozbor pitnej vody podľa prílohy č. 2.

(6) Ak hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody získané jej laboratórnym rozborom sú vyššie ako medzné hodnoty a najvyššie medzné hodnoty uvedené v prílohe č. 1, odber vzorky pitnej vody a jej rozbor sa musí bezodkladne zopakovať.

(7) Ak opakovaný rozbor pitnej vody potvrdí výsledky prvotného rozboru, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie pitnou vodou bezodkladne vykoná nápravné opatrenia a o týchto opatreniach písomne informuje regionálny úrad verejného zdravotníctva.

§ 6
Požiadavky na odber vzoriek pitnej vody

(1) Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.8)

(2) Počet odberov vzoriek pitnej vody podľa prílohy č. 2 sa môže znížiť najviac na 50 % počtu týchto odberov len na základe žiadosti podľa § 8 ods. 2.

(3) Počet miest odberu nesmie byť menší ako počet minimálnych rozborov podľa prílohy č. 2, a ak ide o verejné vodovody, ktoré zásobujú viac ako 5 000 osôb, nesmie byť menší ako 50 % z počtu minimálnych rozborov podľa prílohy č. 2.

(4) Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. Miesta odberu sa vyberajú metódou náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly.

§ 7
Kritériá kvality pitnej vody

(1) Pri kontrole pitnej vody sa musia dodržať limity ukazovateľov kvality pitnej vody

a) dodávanej z rozvodnej siete vnútri objektu na vodovodnom výtoku určenom na odber,

b) dodávanej z verejnej studne v mieste jej výtoku zo studne,

c) dodávanej pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternami na mieste, kde vyteká z cisterny,

d) plnenej do spotrebiteľského balenia v mieste, kde sa voda plní do obalov,

e) používanej v potravinárskych podnikoch na výrobu potravín na mieste, kde sa voda na tento účel používa.

(2) Pri kontrole pitnej vody sa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 4 považujú zo strany výrobcu alebo dodávateľa za splnené, ak je preukázané, že ich nedodržanie je spôsobené domovým rozvodným systémom s výnimkou objektov, v ktorých sa pitná voda dodáva verejnosti.

(3) Ukazovatele kvality pitnej vody sa stanovujú podľa metód, ktorých kritériá správnosti a presnosti sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 8
Náležitosti žiadostí

(1) Žiadosť o povolenie na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, 9) obsahuje

a) obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu podľa § 1 ods. 1 písm. b),

b) rozsah požadovanej výnimky s jej odôvodnením podľa § 4 ods. 4 a uvedením času, na ktorý sa výnimka požaduje,

c) doklady preukazujúce, že dodávanie pitnej vody, ktorá spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, nemožno v dotknutej oblasti zabezpečiť iným spôsobom,

d) komplexné vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v dotknutej oblasti a reprezentatívne laboratórne rozbory pitnej vody v rozsahu nariadenia, ktoré poskytnú štatisticky preukázateľné výsledky hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody z laboratórnych pracovísk s preukázaním správnosti laboratórnych výsledkov,

e) návrh nápravných opatrení,

f) spôsob informácie odberateľa pitnej vody.

(2) Žiadosť o zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody10) obsahuje

a) údaje uvedené v odseku 1 písm. a),

b) návrh úpravy rozsahu a početnosti kontroly kvality pitnej vody a jeho odôvodnenie,

c) výsledky najmenej desiatich laboratórnych rozborov pitnej vody vykonaných v priebehu posledných troch rokov pred podaním žiadosti.

§ 9
Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 10
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

v z. Pál Csáky v. r.
1) § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 -100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 45/2005 Z. z.).
3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 480/2006 Z. z. o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd.
3a) § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.
4) § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
5) § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.
5a) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) § 17 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.
7) Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

8) STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi.
9) § 17 ods. 2 zákona č. 355/2005 Z. z.
10) § 17 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.


kliknite pre zobrazenie
UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY


Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.


kliknite pre zobrazenie
ROZSAH ROZBOROV A POČET ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY


Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.


kliknite pre zobrazenie
KRITÉRIÁ SPRÁVNOSTI A PRESNOSTI METÓD


Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutia Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou. Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou - štvrtá časť (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...