Opatrenie ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb - Opatrenie č. 128/2000 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 1. 1. 2008)

Tip: Stavebný zákon a súvisiace predpisy

Print Friendly and PDF

(ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb)
Autor: Štatistický úrad SR
Platnosť od: 18.4.2000
Účinnosť od: 1.5.2000

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 54/2000 strana 1554

NA ZÁKLADE:
322/1992 Zb.
§32 ods. 3;


RUŠÍ PREDPIS:
124/1980 Zb.;


OBLASŤ: Správne právo


128/2000 Z.z.

OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky


z 3. apríla 2000,

ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia staviebŠtatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb na štatistické účely, na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov a na klasifikovanie typov stavieb.

(2) Predmetom klasifikácie stavieb sú stavby týchto typov:

a) budovy,
b) inžinierske stavby.

(3) Typy stavieb podľa odseku 2 sa podrobnejšie členia na oddiely, skupiny a triedy.

(4) Stavby sa klasifikujú podľa účelu ich hlavného využitia. Hlavné využitie stavby sa určuje percentuálnym podielom účelu využitia úžitkovej plochy stavby.

§ 2

Na účely tohto opatrenia je
a) stavba každá stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou, ktorá je výsledkom stavebnej činnosti,
b) budova zastrešená stavba určená na ubytovanie osôb alebo na umiestnenie zvierat alebo vecí,
c) bytová budova budova, v ktorej je najmenej 50 percent podlahovej plochy určených na ubytovanie,
d) nebytová budova budova, ktorá nespĺňa podmienky podľa písmena c),
e) celková úžitková plocha stavby plocha, ktorá je určená na používanie bez ohľadu na jej umiestnenie v stavbe,
f) inžinierska stavba stavba, ktorá nie je budova,
g) jednotka klasifikácie samostatná stavba (budova, cesta, potrubný rozvod).

§ 3

(1) Systém kódovania klasifikácie stavieb a zoznam skratiek používaných v klasifikácii sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Klasifikácia stavieb je uvedená v prílohe č. 2.

(3) Prevodník jednotnej klasifikácie stavebných objektov na klasifikáciu stavieb je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o Jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2000.

Peter Mach v. r.

Príloha č. 1 k opatreniu č. 128/2000 Z. z.

SYSTÉM KÓDOVANIA KLASIFIKÁCIE A ZOZNAM SKRATIEK POUZÍVANÝCH V KLASIFIKÁCII

I. Systém kódovania klasifikácie

1. Systém kódovania klasifikácie má štyri úrovne:
1a. prvá úroveň obsahuje typ podľa najväčšieho podielu využitia úžitkovej plochy a označuje sa jednociferným číselným kódom,
1b. druhá úroveň obsahuje oddiel podľa najväčšieho podielu plôch v rámci typu, ktorý sa označuje dvojciferným číselným kódom,
1c. tretia úroveň obsahuje skupinu podľa najväčšieho podielu plôch v rámci oddielu, ktorý sa označuje trojciferným číselným kódom,
1d. štvrtá úroveň obsahuje triedu podľa najväčšieho podielu plôch v rámci oddielu, ktorý sa označuje štvorciferným číselným kódom.

2. Pre číselný kód klasifikácie sa zavádza toto označenie:

II. Zoznam skratiek pouzívaných v klasifikácii

KS Klasifikácia stavieb
KTS Klasifikácia typov stavieb (CC - Classification of Types of Construction)
ÚKP Ústredná klasifikácia produkcie (CPC - Central Product Classification)
ex čiastočný prevod (extraction)
i. n. inde neklasifikované
JKSO Jednotná klasifikácia stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy

Príloha č. 2 k opatreniu č. 128/2000 Z. z.

KLASIFIKÁCIA STAVIEBI. Klasifikácia
1 BUDOVY ÚKP JKSO
11 Bytové budovy
111 Jednobytové budovy
1110 Jednobytové budovy 52 111.p1 803.6
803.8
803.9
112 Dvojbytové a viacbytové budovy
1121 Dvojbytové budovy 52 111.p2 803.7
1122 Trojbytové a viacbytové budovy 52 119.p1 803.1
803.2
803.3
803.4
803.5
113 Ostatné budovy na bývanie
1130 Ostatné budovy na bývanie 52 119.p2 801.7ex
801.9ex
802.4ex
12 Nebytové budovy
121 Hotely a podobné budovy
1211 Hotelové budovy 52 124.p1 801.7ex
801.8ex
1212 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty 52 124.p2 801.7ex
801.8ex
122 Budovy pre administratívu
1220 Budovy pre administratívu 52 122.p1 801.6
123 Budovy pre obchod a služby
1230 Budovy pre obchod a služby 52 122.p2 801.8ex
802.3ex
802.4ex
811.9ex
812.3ex
124 Budovy pre dopravu a telekomunikácie
1241 Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy 52 122.p3 811.4
811.5ex
812.5
1242 Garážové budovy 52 122.p4 812.6
125 Priemyselné budovy a sklady
1251 Priemyselné budovy 52 121.p1 811ex
812.1ex
812.2ex
812.3ex
812.4ex
812.5ex
812.6ex
812.7ex
812.8ex
1252 Nádrže, silá a sklady 52 121.p2 811.6
812.7ex
812.8ex
814ex
126 Budovy na kultúrnu, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo
1261 Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu 52 123 801.4ex
802.1ex
1262 Múzeá a knižnice 52 125.p1 801.4ex
1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie 52 125.p2 801.3
801.4ex
1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia 52 126 801.1
1265 Budovy na šport 52 279.p1 801.5ex
802.2
127 Ostatné nebytové budovy
1271 Nebytové poľnohospodárske budovy 52 129.p1 811.7
811.8
812.4
812.8
813.4ex
814.4ex
825.3ex
825.4ex
1272 Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít 52 129.p2 801.4ex
1273 Historické alebo chránené pamiatky 52 129.p3 801.4ex
815.9ex
1274 Ostatné budovy, i.n. 52 129.p4 801.2ex
801.6ex


2 INŽINIERSKE STAVBY ÚKP JKSO
21 Dopravná infraštruktúra
211 Cestné komunikácie a miestne komunikácie
2111 Cestné komunikácie 52 211.p1 822ex
2112 Miestne komunikácie 52 211.p2 822ex
212 Železnice a dráhy
2121 Celoštátne železnice 52 212.p1 824ex
2122 Ostatné dráhy 52 212.p2 824ex
825.8ex
822.4
828.5
213 Letiská
2130 Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy 52 213 822.3
214 Mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy
2141 Mosty a nadjazdy 52 221 plus 52 222 821
2142 Tunely a podzemné dráhy 52 223 plus 52 224 825.1ex
825.2ex
825.3
825.4ex
825.5ex
825.8ex
215 Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela
2151 Prístavy a vodné cesty 52 232 801.57
825.1ex
825.2ex
825.3ex
825.5ex
832.5
833ex
833.3ex
2152 Priehrady 52 233 825.1ex
825.2ex
825.3ex
825.5ex
832.1
832.3
833ex
833.1
833.2
833.3ex
2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia 52 231 plus 52 234 825.5ex
825.6ex
825.7ex
831.1
22 Potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia 831.2831.3ex
221 Diaľkové potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody
2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 52 241.p2 827.5ex
827.6ex
2212 Diaľkové rozvody vody 52 241.p1 811.9ex
812.3ex
813.2ex
814.2ex
825.1ex
825.2ex
825.3ex
825.4ex
825.5ex
825.6ex
825.7ex
827.1ex
2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 52 242 813.3
828.7ex
828.8ex
2214 Diaľkové elektrické rozvody 52 243 812.2ex
813.3
828.1
828.2
828.3
828.4
222 Miestne potrubné a káblové rozvody
2221 Miestne plynovody 52 250.p1 827.5ex
827.6ex
2222 Miestne potrubné rozvody vody 52 250.p2 811.9ex
812.3ex
813.2ex
814.2ex
825.6ex
825.7ex
827.1ex
827.4ex
2223 Miestne kanalizácie 52 250.p3 811.9
812.3ex
814
825.1ex
825.2ex
825.3ex
827.2
827.2ex
2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 52 250.p4 815.9ex
828ex
23 Komplexné priemyselné stavby
230 Komplexné priemyselné stavby
2301 Banské stavby a ťažobné zariadenia 52 261 825ex
826
828.3ex
828.5ex
2302 Stavby energetických zariadení 52 262 811.3ex
812.2ex
817
832.4
2303 Stavby chemických zariadení 52 263 811.3ex
812.1ex
813ex
814ex
815.9ex
823.5ex
825.4ex
2304 Stavby ťažkého priemyslu, i.n. 52 269 812.1ex
813ex
815.9ex
827.4ex
24 Ostatné inžinierske stavby, i.n.
241 Športové a rekreačné stavby
2411 Športové ihriská 52 271 823.3ex
2412 Ostatné športové a rekreačné stavby 52 279.p2 801.57
813.29
823.3ex
242 Ostatné inžinierske stavby, i.n.
2420 Ostatné inžinierske stavby, i.n. 52 290 814.1ex
823.3ex
823.5ex
825.3ex
825.4ex


II. Vysvetlivky ku klasifikácii
1 BUDOVY
11 Bytové budovy
111 Jednobytové budovy
1110 Jednobytové budovy
Táto trieda zahŕňa:
- oddelené domy, ako sú rodinné domy, horské chaty, poľnohospodárske bodovy určené na bývanie, vidiecke domy, letné sídla, víkendové sídla atď.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- polooddelené a terasovité domy, kde každý byt má vlastný vchod priamo z prízemia.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- nebytové poľnohospodárske budovy 1271.
112 Dvojbytové a viacbytové budovy
1121 Dvojbytové budovy
Táto trieda zahŕňa:
- oddelené domy, polooddelené domy a terasovité domy s dvoma bytmi so spoločným vchodom.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- polooddelené domy a terasovité domy, kde každý byt má vlastný vchod priamo z prízemia 1110.
1122 Trojbytové a viacbytové budovy
Táto trieda zahŕňa:
- ostatné bytové budovy, ako sú rodinné domy s tromi bytmi, nájomné domy a apartmánové domy s tromi alebo viacerými bytmi v osobnom vlastníctve.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- verejné bytové budovy 1130,
- hotely 1211,
- internáty, dovolenkové kempingy a bungalovy 1212.
113 Ostatné budovy na bývanie
1130 Ostatné budovy na bývanie
Táto trieda zahŕňa:
- ostatné bytové budovy spolu s bytmi a opatrovateľskými domami pre starších, so študentskými domami, s detskými útulkami a zariadeniamy pre ostatné sociálne skupiny, ako sú domy pre dôchodcov, internáty, robotnícke hotely, bratské domy, detské domovy, útulky pre bezdomovcov atď.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- nemocnice a kliniky 1264,
- zdravotnícke zariadenia so zdravotníckou alebo s lekárskou pomocou 1264,
- väznice, kasárne 1274.
12 Nebytové budovy
121 Hotely a podobné budovy
1211 Hotelové budovy
Táto trieda zahŕňa:
- hotely, motely, hostince, penzióny a podobné ubytovacie zariadenia bez reštauračných zariadení alebo s reštauračnými zariadeniami.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- oddelené reštaurácie a bary.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- reštauračné zariadenia v bytových budovách 1122,
- mládežnícke hotely, horské chaty, kempingy, bungalovy 1212,
- reštauračné zariadenia integrované v nákupných strediskách 1230.
1212 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty
Táto trieda zahŕňa:
- turistické chaty pre mládež, horské chaty, detské a prázdninové tábory, bungalovy, dovolenkové a oddychové sídla a ďalšie ubytovacie zariadenia pre dovolenkujúcich, i.n.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- hotely a podobné ubytovacie zariadenia 1211,
- zábavné a oddychové parky 2412.
122 Budovy pre administratívu
1220 Budovy pre administratívu
Táto trieda zahŕňa:
- budovy na obchodné účely, na úradnícke a administratívne účely, napríklad banky, pošty, mestské úrady, vládne budovy, cirkevné úrady atď.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- konferenčné a kongresové centrá, súdy, parlamentné budovy.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- úrady integrované v budovách na iný účel.
123 Budovy pre obchod a služby
1230 Budovy pre obchod a služby
Táto trieda zahŕňa:
- obchodné centrá, obchodné kluby, obchodné domy, oddelené obchody a butiky, výstavnícke a aukčné haly, tržnice, autoservisy (čerpacie stanice).
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- obchody integrované v bytových budovách.
124 Budovy pre dopravu a telekomunikácie
1241 Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy
Táto trieda zahŕňa:
- budovy a zariadenia pre civilné a vojenské letiská, železničné stanice, autobusové stanice, prístavy, lanovkové a sedačkové stanice,
-  budovy na rádiové a televízne vysielanie, budovy telefónnych ústrední, telekomunikačné centrá.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- hangáre pre lietadlá, signalizačné zariadenia, budovy pre rušňové a vozňové depá, strediská údržby ciest a diaľnic,
- telefónne búdky,
- majáky,
- budovy riadenia letovej prevádzky.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- autoservisy, čerpacie stanice 1230,
- nádrže, silá a sklady 1252,
- železnice a dráhy 212,
- pohybové, vybavovacie a manipulačmé plochy 2130,
- diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 2213,
- miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 2224,
- stavby chemických zariadení 2303.
1242 Garážové budovy
Táto trieda zahŕňa:
- garáže podzemné aj nadzemné a kryté parkoviská.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- bicyklové boxy.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- parkoviská v budovách používaných na iné účely,
- autoservisy (čerpacie stanice) 1230.
125 Priemyselné budovy a sklady
1251 Priemyselné budovy
Táto trieda zahŕňa:
- kryté budovy používané na priemyselnú výrobu, ako sú závody, dielne, bitúnky, pivovary, montážne haly atď.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- nádrže, silá a sklady 1252,
- nebytové poľnohospodárske budovy 1271,
- komplexné priemyselné stavby (energetických zariadení, refinérie atď.) 230.
1252 Nádrže, silá a sklady
Táto trieda zahŕňa:
- nádrže a zásobníky,
- zásobníky na ropu a plyn,
- obilné silá, silá na cement alebo uné suché látky,
- chladiarenské boxy a špecializované sklady.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- skladovacie priestory.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- silá a sklady, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskeho subjektu 1271,
- vodojemy 2222,
- predkladiská ropných látok (uhľovodíkov) 2303.
126 Budovy na kultúrnu, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo
1261 Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu
Táto trieda zahŕňa:
- kiná, koncertné haly, budovy pre opery, divadlá atď.,
- spoločenské domy a viacúčelové domy používané v prevažnej miere na verejnú zábavu,
- kasína, cirkusy, hudobné sály, tanečné sály a diskotéky, pódiá atď
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- múzeá, galérie a výstavné siene 1262,
- športové haly 1265,
- zábavné a oddychové parky 2412.
1262 Múzeá a knižnice
Táto trieda zahŕňa:
- múzeá, galérie a výstavné siene, knižnice a multimediálne centrá.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- archívy.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- historické pamiatky 1273.
1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
Táto trieda zahŕňa:
- predškolské, školské a stredoškolské zariadenia (napr. zdravotnícke školy, materské školy, učilištia, gymnáziá, priemyslové školy atď.), oficiálne vzdelávacie centrá a hudobné školy,
- budovy používané na vyššie vzdelávanie a výskum, výskumné laboratóriá, centrá ďalšieho vzdelávania.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- špeciálne školy pre postihnuté deti,
- ďalšie vzdelávacie odborné učilištia,
- meteorologické stanice a observatóriá.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- internáty, ktoré nie sú oddelené od základných škôl 1130,
- študentské domovy 1130,
- knižnice 1262,
- fakultné nemocnice 1264.
1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
Táto trieda zahŕňa:
- inštitúcie poskytujúce lekárske a operačné ošetrenie a zdravotnú starostlivosť chorým alebo poraneným,
- sanatóriá, lôžkové oddelenia a opatrovateľské domy, psychiatrické liečebne a jasle.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- fakultné nemocnice, nemocnice nápravných zariadení, väzenské a vojenské nemocnice,
- budovy na termálne liečenie, talasoterapiu, funkčnú rehabilitáciu, krvné transfúzne stanice, zberateľské stanice materského mlieka, veterinárne stanice atď.,
- budovy s kombinovanými ubytovacími službami a opatrovateľské domy pre starších a telesne postihnutých atď.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
ostatné bytové budovy a domy sociálnej pomoci pre starých ľudí alebo pre telesne postihnutých 1130.
1265 Budovy na šport
Táto trieda zahŕňa:
- budovy na halové športy (basketbalové ihriská, bazény, telocvične, klziská, atď.) s miestami pre divákov (terasami, sedadlami) a miestnosťami pre účastníkov (šatňami a sprchami).
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- viacúčelové haly používané v prevažnej miere na iné účely 1261,
- športové ihriská, tenisové kurty, otvorené bazény atď. 2411.
127 Ostatné nebytové budovy
1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
Táto trieda zahŕňa:
- poľnohospodárske budovy a stavby, poľnohospodárske sklady, stajne a maštale, ošipárne, ovčince, zariadenia na chov hydiny, zariadenia na chov rýb, dielne a iné poľnohospodárske budovy, pivnice, vínne pivnice (vinárne), veľké vinárske sudy, skleníky, silá, silážne žľaby, nádrže na hnojovicu, hnojiská.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- zoologické a botanické záhrady 2412,
obilné silá mimo poľnohospodárstva 1252.
1272 Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít
Táto trieda zahŕňa:
- kostoly, kaplnky, mešity, synagógy atď.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- cintoríny a pridružené budovy, pohrebné siene, krematóriá.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- sekulárne náboženské budovy používané ako múzeá 1262,
- historické pamiatky 1273.
1273 Historické alebo chránené pamiatky
Táto trieda zahŕňa:
- historické alebo chránené budovy akéhokoľvek druhu, ktoré sa nepoužívajú na iné účely.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- chránené ruiny, archeologické vykopávky a historické objekty,
- pomníky a monumenty, umelecké alebo dekoratívne stavby,
- historické vodohospodárske diela (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty),
- fontány, historické vodovody.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- múzeá 1262,
- cirkevné budovy 1272.
1274 Ostatné budovy, i.n.
Táto trieda zahŕňa:
- nápravné zariadenia, väznice a záchytné stanice, kasárne pre ozbrojené sily, políciu alebo požiarnikov.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- urbanistické vybavenie, ako sú autobusové prístrešky, verejné záchody, kúpeľné domy atď.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- telefónne búdky 1241,
- nemocnice nápravných zariadení a väzníc, vojenské nemocnice 1264,
- vojenské inžinierske objekty 2420.


2 INŽINIERSKE STAVBY ÚKP JKSO
21 Dopravná infraštruktúra
211 Cestné komunikácie a miestne komunikácie
2111 Cestné komunikácie
Táto trieda zahŕňa:
- diaľnice a cesty spolu s križovatkami a prípojkami.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- cestné osvetlenie a cestnú signalizáciu, nábrežia, oporné múry, bezpečnostné zariadenia, parkoviská na diaľnici.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- autoservisy, čerpacie stanice 1230,
- mosty a nadjazdy 2141,
- tunely a podchody 2142.
2112 Miestne komunikácie
Táto trieda zahŕňa:
- miestne komunikácie v mestách a dedinách, vidiecke cesty a chodníky (spolu s parkoviskami, prípojkami, križovatkami, kruhovými objazdami), napríklad ulice, aleje, parky, prístupové cesty, lesné chodníčky, pešie zóny, jazdecké a bicyklové chodníky, námestia, priechody
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- pouličné osvetlenia a svetelné cestné signalizácie, nábrežia, priekopy, zvodidlá atď.
212 Železnice a dráhy
2121 Celoštátne železnice
Táto trieda zahŕňa:
- hlavné železničné trate, vlečky, železničné výhybky, železničné priecestia, železničné stanice (obyčajné a zriaďovacie, okrem budov), rušňové a vozňové depá (okrem budov).
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- zariadenia na osvetlenie, signalizáciu, bezpečnosť a elektrifikáciu.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- budovy železničných staníc a dep 1241,
- železničné mosty 2141,
- železničné tunely 2142.
2122 Ostatné dráhy
Táto trieda zahŕňa:
- železnice vo veľkých mestách, metro, visuté, nadzemné a podzemné dráhy, mestské siete oddelené od ostatných druhov dopravy, napríklad električkové dráhy.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- nástupištia, osvetlenia, bezpečnostné a signalizačné zariadenia, elektrifikačnú infraštruktúru.
213 Letiská
2130 Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy
Táto trieda zahŕňa:
- vzletové, pristávacie a rolovacie dráhy.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- osvetľovacie, signalizačné a bezpečnostné zariadenia.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- budovy riadenia letovej prevádzky 1241.
214 Mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy
2141 Mosty a nadjazdy
Táto trieda zahŕňa:
- diaľničné, cestné alebo železničné mosty z ocele, betónu alebo z iného materiálu spolu s nadjazdami.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- osvetlenia, signalizácie, bezpečnostné (zabezpeovacie) zariadenia,
- mobilné mosty, viadukty, mosty na družstevných a lesných cestách, pešie mosty.
2142 Tunely a podzemné dráhy
Táto trieda zahŕňa:
- diaľničné, cestné a železničné tunely, podchody.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- zariadenia na osvetlenie, signalizáciu a bezpečnosť.
215 Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela
2151 Prístavy a vodné cesty
Táto trieda zahŕňa:
- morské alebo riečne prístavy (nábrežia vrátane vyväzovacích zariadení, doky, lodenice, prístavné hrádze, móla, atď.),
- plavebné kanály,
- riečne diela a kanálové konštrukcie (plavebné komory, prieplavné mosty a tunely), rejdy, zátoky.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- vojenské prístavy,
- lodenice
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- majáky 1241,
- priehrady a podobné ochranné konštrukcie 2152,
- pobrežné a riečne prekladiská ropných látok (uhľovodíkov) 2303,
- prístavy pre plachetnice a jachty 2412.
2152 Priehrady
Táto trieda zahŕňa:
- priehrady a podobné stavby zadržiavajúce vodu na účely energetické, priemyselné, poľnohospodárske, vodárenské, protipovodňovej ochrany atď.,
- privádzače vody, ostatné kanály,
- ochranné hrádze, brehové opevnenia, úpravy tokov.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- hrádze, nábrežné ochranné stavby.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- plavebné kanály 2151,
- vodné elektrárne 2302,
- melioračné rozvody vody 2153.
2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia
Táto trieda zahŕňa:
- závlahové kanály a ďalšie stavby na prívod vody na melioračné účely,
- rúrové rozvody závlahovej vody,
- drenáže a odvodňovacie kanály.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- otvorené odtokové kanály,
- odvodňovacie priekopy.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- historické vodohospodárske diela (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty a pod.), historické vodovody 1273,
- priehrady 2152,
- diaľkové rozvody vody 2212,
- miestne potrubné rozvody vody 2222,
- plavebné kanály 2151.
22 Potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia
221 Diaľkové potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody
2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu
Táto trieda zahŕňa:
- diaľkové nadzemné, podzemné a podmorské rozvody na vedenie plynu alebo ropy,
- diaľkové nadzemné, podzemné a podmorské rozvody na vedenie chemických alebo iných látok.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- čerpacie stanice.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- diaľkové rozvody vody 2212,
- miestne potrubné rozvody vody 2222,
- mestské plynové rozvody 2221,
- terminály pre uhľovodíky 2303.
2212 Diaľkové rozvody vody
Táto trieda zahŕňa:
- diaľkové nadzemné, pozemné, podzemné a podmorské vodovodné potrubia
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- čerpacie a prečerpávacie stanice,
- úpravne vody,
- súvisiace vodárenské stavby (zdroje vody, vodojemy, ktoré sú súčasťou diaľkovodných vodárenských systémov).
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- melioračné rozvody vody 2153,
- miestne potrubné rozvody vody 2222.
2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia
Táto trieda zahŕňa:
- diaľkové nadzemné, podzemné a podmorské telekomunikačné káble, reléové systémy, rádiové a televízne a káblové siete, vysielače a telekomunikačné stožiare, infraštruktúru pre rádiokomunikácie.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- elektrické vedenia 2214,
- miestne elektrické telekomunikačné rozvody a vedenia 2224.
2214 Diaľkové elektrické rozvody
Táto trieda zahŕňa:
diaľkové nadzemné, podzemné stredne a vysokonapäťové rozvodné siete.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- transformačné stanice a rozvodne, stožiare.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- cestné osvetlenia 2111, 2112,
- miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 2224.
222 Miestne potrubné a káblové rozvody
2221 Miestne plynovody
Táto trieda zahŕňa:
- miestne nadzemné a podzemné vedenie plynu.
2222 Miestne potrubné rozvody vody
Táto trieda zahŕňa:
- obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, pary alebo stlačeného vzduchu,
- vodojemy, studne a pramene miestneho významu, žriedla, požiarne nádrže, fontány a hydranty atď.,
- súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice).
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- melioračné rozvody vody a zariadenia 2153,
- miestne kanalizácie 2223.
2223 Miestne kanalizácie
Táto trieda zahŕňa:
- stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky).
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- čistiarne odpadových vôd.
2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
Táto trieda zahŕňa:
- prídavné miestne elektrické rozvody a telekomunikačné linky (nadzemné a podzemné) a zariadenia (transformačné stanice a podstanice, telegrafné stĺpy atď.).
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- miestne televízne káblové rozvody a spoločné antény.
23 Komplexné priemyselné stavby
230 Komplexné priemyselné stavby
Tento oddiel zahŕňa komplex priemyselných zariadení (elektrárne, rafinérie atď.), ktoré nemajú charakter budov.
2301 Banské stavby a ťažobné zariadenia
Táto trieda zahŕňa:
- zariadenia a stavby pre bane, na ťažbu a dobývanie uhľovodíkových ložísk a vrstiev, ťažbu piesku, štrku atď. (napr. nakladacie a vykladacie stanice, strojovne, lanovky),
- výrobne stavebných látok (cementárne, výrobne sadry, tehelne, keramické závody na výrobu obkladačiek, dlažieb atď.).
2302 Stavby energetických zariadení
Táto trieda zahŕňa:
- hydroelektrárne a tepelné elektrárne na výrobu elektriny, napríklad elektrárne na uhlie, atómové elektrárne, veterné elektrárne.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- objekty na ukladanie a spracovanie jadrového materiálu,
- spaľovne odpadu.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- priehrady 2152,
- elektrické vedenia vrátane transformačných staníc a rozvodní 2214
2303 Stavby chemických zariadení
Táto trieda zahŕňa:
- petrochemické zariadenia alebo rafinérie na výrobu základných alebo ostatných chemikálií.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- prekladiská ropných látok (uhľovodíkov),
- koksovne a plynárne.
2304 Stavby ťažkého priemyslu, i.n.
Táto trieda zahŕňa:
- stavby ťažkého priemyslu, ako sú vysoké pece, valcovne, zlievárne atď.
24 Ostatné inžinierske stavby, i.n.
241 Športové a rekreačné stavby
2411 Športové ihriská
Táto trieda zahŕňa:
- športové ihriská na vonkajšie športy, ako je futbal, basketbal, volejbal, ragby, na automobilové, motocyklové a bicyklové preteky, konské dostihy a vodné športy.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- športové haly na halové športy 1265,
- ihriská, zábavné a oddychové parky 2412,
- golfové ihriská 2412,
- prístavy pre plachetnice a jachty 2412.
2412 Ostatné športové a rekreačné stavby
Táto trieda zahŕňa:
- zábavné parky alebo oddychové parky a ostatné vonkajšie zariadenia zahŕňajúce horské stavby (lyžiarske trate a vleky atď.), golfové ihriská, prístavy pre plachetnice a jachty, jazdecké centrá, lanovkové dráhy.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- verejné  záhrady a parky, zoologické a botanické záhrady, zariadenia pláží, ktoré sa zväčša používajú na vodné športy.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- horské chaty 1212,
- lanovkové a sedačkové stanice 1241,
- budovy na verejnú zábavu 1261,
- budovy pre zoologické a botanické záhrady 1261,
- budova na šport 1265.
242 Ostatné inžinierske stavby, i.n.
2420 Ostatné inžinierske stavby, i.n.
Táto trieda zahŕňa:
- vojenské inžinierske objekty, napríklad zátarasy, bunkre, kryty, strelnice, vojenské cvičiská, atď.,
- verejné inžinierske objekty. i.n., spolu so satelitnými navádzacími objektami (vrátane miesta pre kozmodróm).
Táto trieda ďalej zahŕňa:
- opustené priemyselné a mestské objekty,
- skládky odpadu
V tejto triede nie sú zahrnuté:
- budovy a zariadenia letísk 1241,
- kasárne 1274,
- vojenské prístavy 2151.


Príloha č. 3 k opatreniu č. 128/2000 Z.z.PREVODNÍK JEDNOTNEJ KLASIFIKáCIE STAVEBNýCH OBJEKTOV NA KLASIFIKÁCIU STAVIEBJKSO Názov položky JKSO KS Názov položky klasifikácie
       
801 Budovy občianskej výstavby
1ex
2ex

Budovy
Inžinierske stavby

801.1 Budovy na zdravotnícku starostlivosť a služby 1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
801.2 Budovy pre komunálne služby a osobnú hygienu 1274 Ostatné budovy, i.n.
801.3 Budovy Budovy na výuku a výchovu 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
801.4

 


 

Budovy na vedu, kultúru a osvetu

 


 

1261
1262
1263
1272
1273

Budovy na kultúru a verejnú zábavu
Múzeá a knižnice
Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít
Historické alebo chránené pamiatky

801.5 Budovy na telovýchovu 1265 Budovy na šport
801.57 Budovy lodeníc
2151
2412

Prístavy  a vodné cesty
Ostatné športové a rekreačné stavby

801.6 Budovy na riadenie, správu a pre administratívu
1220
1274

Budovy pre administratívu
Ostatné budovy, i.n.

801.7 Budovy na spoločné ubytovanie a rekreáciu

 

1130
1211
1212

Ostatné budovy na bývanie
Hotelové budovy
Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty

801.8 Budovy pre obchod a na spoločné stravovanie

 

1211
1212
1230

Hotelové budovy
Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty
Budovy pre obchod a služby

       
JKSO Názov položky JKSO KS Názov položky klasifikácie
       
801.9 Budovy na sociálnu starostlivosť 1130 Ostatné budovy na bývanie
802 Haly občianskej výstavby 1ex Budovy
802.1 Haly na vedu, kultúru a osvetu 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu
802.2 Haly na telovýchovu 1265 Budovy na šport
802.3 Haly pre obchod a na spoločné stravovanie 1230 Budovy pre obchod a služby
802.4 Haly občianskej výstavby ostatné
1130
1230

Ostatné budovy na bývanie
Budovy pre obchod a služby

803 Budovy na bývanie 1ex Budovy
803.1 Domy bytové typové s celoštátne neunifikovanými konštrukčnými
sústavami
1122 Trojbytové a viecbytové budovy
803.2 Domy bytové typové s konštrukčnými sústavami typových objektov 1122 Trojbytové a viecbytové budovy
803.3 Domy bytové typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými
sústavami panelovými
1122 Trojbytové a viecbytové budovy
803.4 Domy bytové typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými
sústavami inými ako panelovými
1122 Trojbytové a viecbytové budovy
803.5 Domy bytové netypové 1122 Trojbytové a viecbytové budovy
803.6 Domy rodinné jednobytové 1110 Jednobytové budovy
803.7 Domy rodinné dvojbytové 1121 Dvojbytové budovy
803.8 Chaty na individuálnu rekreáciu 1110 Jednobytové budovy
803.9 Domy bytové so služobným vybavením 1110 Jednobytové budovy
811

 

Haly na výrobu a služby

 

12ex
22ex
23ex

Nebytové budovy
Potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia
Komplexné priemyselné stavby

811.1 Haly výrobné pre priemysel, bez žeriavových dráh 1251 Priemyselné budovy
811.2 Haly výrobné pre priemysel, so žeriavovými dráhami 1251 Priemyselné budovy

JKSO Názov položky JKSO KS Názov položky klasifikácie
       
811.3 Haly výrobné pre energetiku
2302
2303

Stavby energetických zariadení
Stavby chemických zariadení

811.4 Haly pre dopravu a spoje 1241 Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené
budovy
811.5 Haly na garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení 1241 Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené
budovy
811.6 Haly na skladovanie a úpravu produktov (okrem poľnohospodárskych
produktov)
1252 Nádrže, silá a sklady
811.7 Haly na skladovanie a úpravu poľnohospodárskych produktov 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
811.8 Haly na poľnohospodársku výrobu a chov živočíchov 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
811.9 Haly vodného hospodárstva, čistiarní a úpravní vôd
1230
2212
2222
2223

Budovy pre obchod a služby
Diaľkové rozvody vody
Miestne potrubné rozvody vody
Miestne kanalizácie

812 Budovy na výrobu a služby
1ex
2ex

Budovy
Inžinierske stavby

812.1

 

Budovy výrobné pre priemysel, špeciálne

 

1251
2303
2304

Priemyselné budovy
Stavby chemických zariadení
Stavby ťažkého priemyslu, i.n.

812.2

 

Budovy výrobné pre energetiku

 

1251
2214
2302

Priemyselné budovy
Diaľkové elektrické rozvody
Stavby energetických zariadení

812.3

 


 

Budovy vodného hospodárstva, čistiarní a úpravní vôd

 


 

1230
1251
2212
2222
2223

Budovy pre obchod a služby
Priemyselné budovy
Diaľkové rozvody vody
Miestne potrubné rozvody vody
Miestne kanalizácie

812.4

Budovy na poľnohospodársku výrobu a chov
živočíchov

1251
1271

Priemyselné budovy
Nebytové poľnohospodárske budovy

812.5

 

Budovy pre dopravu a spoje

 

1241
1251

Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy
Priemyselné budovy

       
JKSO Názov položky JKSO KS Názov položky klasifikácie
       
812.6 Budovy na garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení
1242
1251

Garážované budovy
Priemyselné budovy

812.7 Budovy na skladovanie a úpravu produktov
1251
1252

Priemyselné budovy
Nádrže, silá a sklady

812.8 Budovy na skladovanie a úpravu poľnohospodárskych produktov
1251
1252
1271

Priemyselné budovy
Nádrže, silá a sklady
Nebytové poľnohospodárske budovy

813 Veže, stožiare, komíny 23ex Komplexné priemyselné stavby
813.1 Veže chladiace a odplynovače
2303
2304

Stavby chemických zariadení
Stavby ťažkého priemyslu, i.n.

813.2 Veže ostatné
2212
2222

Diaľkové rozvody vody
Miestne potrubné rozvody vody

813.29 Veže ostatné 2412 Ostatné športové a rekreačné stavby
813.3 Stožiare 221ex Diaľkové potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody
813.4 Zásobníky vežové (silá) 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
814 Nádrže a zberače čistiarní vôd a ostatné pozemné nádrže,
zberače, zásobníky, jamy
1ex
2ex

Budovy
Inžinierske stavby

814.1 Nádrže a zberače pozemné čistiarní odpadových vôd
2223
2420

Miestne kanalizácie
Ostatné inžinierske stavby, i.n.

814.2 Nádrže pozemné (okrem nádrží a zberačov čistiarní od)    
814.4 Zásobníky a jamy pozemné na poľnohospodárstvo 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
815 Objekty pozemné osobitné
1ex
2ex

Budovy
Inžinierske stavby

815.3 Objekty osobitné na chov živočíchov 2412 Ostatné športové a rekreačné stavby
815.9

 

Objekty pozemné rôzne

 

1273
2224
2303
2304

Historické alebo chránené pamiatky
Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
Stavby chemických zariadení
Stavby ťažkého priemyslu, i.n.

       
JKSO Názov položky JKSO KS Názov položky klasifikácie
817 Objekty jadrových zariadení 23ex Komplexné priemyselné stavby
821 Mosty 2141 Mosty a nadjazdy
822 Komunikácie pozemné a letiská 21ex Dopravná infraštruktúra
822.2 Komunikácie pozemné 211 Cestné komunikácie a miestne komunikácie
822.3 Plochy letísk 213 Letiská
822.4 Dráhy lanové pozemné bezkoľajové a zvážnice 2122 Ostatné dráhy
822.5 Plochy charakteru pozemných komunikácií 2112 Miestne komunikácie
823.3

 

Plochy na telovýchovu nekryté

 

2411
2412
2420

Športové ihriská
Ostatné športové a rekreačné stavby
Ostatné inžinierske stavby, i.n.

823.5 Nástupištia a rampy
2303
2420

Stavby chemických zariadení
Ostatné inžinierske stavby, i.n.

824 Dráhy koľajové 21ex Dopravná infraštruktúra
825 Objekty podzemné (okrem banských) 2ex Inžinierske stavby

825.1


 


 

Tunely


 


 

2142
2151
2152
2212
2223
Tunely a podzemné dráhy
Prístavy a vodné cesty
Priehrady
Diaľkové rozvody vody
Miestne kanalizácie

825.2

 


 

Štôlne

 


 

2142
2151
2152
2212
2223

Tunely a podzemné dráhy
Prístavy a vodné cesty
Priehrady
Diaľkové rozvody vody
Miestne kanalizácie

825.3

 


 


 

Objekty podzemné halové

 


 


 

1271
2142
2151
2152
2212
2223
2420

Nebytové poľnohospodárske budovy
Tunely a podzemné dráhy
Prístavy a vodné cesty
Priehrady
Diaľkové rozvody vody
Miestne kanalizácie
Ostatné inžinierske stavby, i.n.

825.4


 


 

Objekty podzemné plošné


 


 

1271
2142
2212
2303
2420

Nebytové poľnohospodárske budovy
Tunely a podzemné dráhy
Diaľkové rozvody vody
Stavby chemických zariadení
Ostatné inžinierske stavby, i.n.

825.5

 


 

Šachty (zvislé, úhybné)

 


 

2142
2151
2152
2153
2212

Tunely a podzemné dráhy
Prístavy a vodné cesty
Priehrady
Melioračné rozvody vody a zariadenia
Diaľkové rozvody vody

825.6

 

Vrty

 

2153
2212
2222

Melioračné rozvody vody a zariadenia
Diaľkové rozvody vody
Miestne potrubné rozvody vody

825.7

 

Studne a zachytávanie vody

 

2153
2212
2222

Melioračné rozvody vody a zariadenia
Diaľkové rozvody vody
Miestne potrubné rozvody vody

825.8 Tunely, plošné a halové objekty mestskej podzemnej dráhy
2122
2142

Ostatné dráhy
Tunely a podzemné dráhy

826 Objekty podzemné banské 23ex Komplexné priemyselné stavby
827 Vedenia potrubné diaľkové a prípojne
1ex
2ex

Budovy
Inžinierske stavby

827.1 Vodovody potrubné
2212
2222

Diaľkové rozvody vody
Miestne potrubné rozvody vody

827.2 Kanalizácie potrubné 2223 Miestne kanalizácie
827.4 Parovody a teplovody potrubné
2222
2304

Miestne potrubné rozvody vody
Stavby ťažkého priemyslu, i.n.

827.5 Plynovody a vzduchovody potrubné
2211
2221

Diaľkové rozvody ropy a plynu
Miestne plynovody

827.6 Ropovody a produktovody potrubné vrátane potrubných vedení
pre iné látky
2211
2221

Diaľkové rozvody ropy a plynu
Miestne plynovody

828 Vedenia elektrické a dráhy visuté
22ex
23ex

Potrubné rozvody, telekomunikačné siete a elektrické rozvody
Komplexné priemyselné stavby

828.1 Rozvody nadzemné elektrického prúdu (vrátane káblových) 2214 Diaľkové elektrické rozvody
JKSO Názov položky JKSO KS Názov položky klasifikácie
828.2 Vedenia trolejové celoštátnych dráh (ČSD) 2214 Diaľkové elektrické rozvody
828.3 Vedenia trolejové vlečiek a dráh osobitného určenia
2214
2301

Diaľkové elektrické rozvody
Banské stavby a ťažobné zariadenia

828.4 Vedenia trolejové mestských dráh 2214 Diaľkové elektrické rozvody
828.5 Dráhy visuté
2122
2301

Ostatné dráhy
Banské stavby a ťažobné zariadenia

828.7 Vedenia podzemné silnoprúdové káblové 2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia
828.8 Vedenia podzemné slaboprúdové káblové 2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia
831 Hydromeliorácie 2ex Inžinierske stavby
831.1 Odvodnenie (vrátane regulačných drenáží) 2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia
831.2 Závlahy 2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia
831.3 Sanácia území 2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia
832 Hrádze a objekty na tokoch 2ex Inžinierske stavby
832.1 Hrádze, hate a stupne 2152 Priehrady
832.3 Objekty budované prevažne v súvislosti so zemnými
kamenistými (sypanými) hrádzami
2152 Priehrady
832.4 Elektrárne vodné (spodná stavba) 2302 Stavby energetických zariadení
832.5 Objekty plavebné 2151 Prístavy a vodné cesty
833 Nádrže na tokoch, úpravy tokov a kanály 2ex Inžinierske stavby
833.1 Nádrže na tokoch 2152 Priehrady
833.2 Úpravy vodných tokov 2152 Priehrady
833.3 Kanály (okrem kanálov na odvodnenie a závlahy)
2151
2152

Prístavy a vodné cesty
Priehrady
Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.