(aktualizované úplné znenie - stav k 16. 11. 2010)

Print Friendly and PDF

(o pucovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 13.1.2004
Účinnosť od: 1.6.2007

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/2004 strana 77

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
221/2007 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
539/1992 Zb.
540/1992 Zb.
125/1993 Z.z.
136/1993 Z.z.
215/1999 Z.z.


OBLASŤ: Iné a Správne právo
POZNÁMKA:
Účinnosť s výnimkou - (§13 ods. 3 nadobúda účinnosť 1.9.2004 - §54 ods. 2 nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ);


10/2004 Z.z.
ZÁKON


z 3. decembra 2003

o puncovníctve a skúšaní drahých kovov
(puncový zákon)Zmena: 221/2007 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE


§ 1
Predmet úpravy

Zákon upravuje puncovníctvo, skúšanie drahých kovov, identifikáciu voľných drahých kameňov a vsadených drahých kameňov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyrábajú výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, obchodujú s nimi alebo ich inak uvádzajú na trh.

§ 2
Drahé kovy a drahé kamene

(1) Drahými kovmi sú na účely tohto zákona zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.

(2) Drahými kameňmi sú na účely tohto zákona prírodné substancie anorganického pôvodu a organického pôvodu používané v šperkárstve, uvedené v prílohe k zákonu.


§ 3
Výrobky z drahých kovov

(1) Za výrobky z drahých kovov sa na účely tohto zákona považujú

a) klenotnícke, bižutérne, medailérske a iné zlatnícke a striebornícke výrobky zo zliatin zlata, striebra alebo platiny, ktoré možno kombinovať s prírodnými alebo so syntetickými kameňmi, s perlami, so smaltom, s koralmi, so sklom a s inými nekovovými materiálmi (ďalej len "tovar"),
b) klenotnícke zliatiny, spájky a polotovary z drahých kovov určené na výrobu a opravy tovaru,
c) zliatiny z drahých kovov používané v starostlivosti o chrup (ďalej len "dentálne drahé kovy"),
d) slovenské mince z drahých kovov vydávané podľa osobitných predpisov1) (ďalej len "slovenské mince"),
e) lístkové zlato a lístkové striebro,
f) opotrebovaný, nekompletný alebo poškodený tovar obchodovaný spravidla za cenu v ňom obsiahnutého drahého kovu (ďalej len "zlomky").

(2) Za tovar sa na účely tohto zákona nepovažujú

a) výrobky zo zlata s rýdzosťou nižšou ako 333/1000,
b) výrobky zo striebra s rýdzosťou nižšou ako 500/1000,
c) výrobky z platiny s rýdzosťou nižšou ako 800/1000,
d) prístroje, nástroje a iné predmety z drahých kovov určené na technické, vedecké, laboratórne, vyučovacie alebo obdobné účely bez ohľadu na ich rýdzosť.

§ 4

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) tuzemským tovarom tovar vyrobený v tuzemsku po nadobudnutí účinnosti tohto zákona vrátane tovaru, ktorý vznikol podstatnou úpravou iného tovaru,
b) cudzím tovarom tovar dovezený zo zahraničia po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podnikateľom, 2) ktorého predmet podnikania zahŕňa obchodovanie s výrobkami z drahých kovov (ďalej len "obchodník"),
c) starým tovarom tovar, ktorý je predkladaný na puncovú kontrolu obvykle v jednotlivých kusoch rôznych vzorov, väčšinou staršieho a neuvedeného pôvodu, alebo tovar, ktorý neprešiel tuzemskou puncovou kontrolou alebo ho na puncovú kontrolu predkladá iná osoba ako jeho výrobca alebo dovozca, prípadne ho predkladá osoba bez podnikateľského alebo iného obdobného oprávnenia,
d) opraveným tovarom úradne označený tovar, pri ktorom sa musí pri oprave vymeniť súčasť označená puncovou značkou, alebo ak je pri oprave puncová značka poškodená a objednávateľ opravy sa práva na opravu vrátane úradného označenia preukázateľne nevzdal, e) registrovanou zliatinou klenotnícka zliatina, ktorá je zapísaná v zozname registrovaných zliatin (§ 53),
f) výrobcom podnikateľ, 2) ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia a ktorého predmet podnikania zahŕňa výrobu a opravu tovaru, výrobu alebo spracovanie klenotníckych zliatin, slovenských mincí alebo dentálnych drahých kovov, alebo podnikateľ, ktorý niektorú z uvedených činností vykonáva na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 3) alebo osoba, ktorej činnosť spočíva v realizácii výsledkov vlastnej duševnej činnosti chránenej osobitným predpisom, 4)
g) obchodovaním predaj vrátane obstarania predaja, ponúkanie na predaj, nákup na účely ďalšieho predaja a predaj použitého tovaru,
h) výrobnou značkou zvyčajne dvoj- až trojmiestny alfanumerický znak pridelený Puncovým úradom Slovenskej republiky (ďalej len "Puncový úrad"), vychádzajúci z mena alebo názvu obchodnej spoločnosti výrobcu, s doplňujúcimi znakmi, umiestnený v charakteristickom obryse určenom na označovanie tovaru vyrábaného výrobcom,
i) zodpovednostnou značkou zvyčajne dvoj- až trojmiestny alfanumerický znak pridelený Puncovým úradom, vychádzajúci z mena alebo názvu obchodnej spoločnosti obchodníka, s doplňujúcimi znakmi, umiestnený v charakteristickom obryse určenom na označovanie tovaru dovážaného obchodníkom.

§ 5
Zákonné rýdzosti

(1) Rýdzosť znamená pomerný hmotnostný obsah drahého kovu v zliatine vyjadrený v tisícinách (1/1000), takže rýdzi kov má rýdzosť 1000/1000. Zákonnými rýdzosťami sú

a) pre zlatý tovar

rýdzosť č. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999/1000, 
rýdzosť č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986/1000,
rýdzosť č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900/1000,
rýdzosť č. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750/1000,
rýdzosť č. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585/1000,


b) pre strieborný tovar

rýdzosť č. 0 . . . . . . . . . . . . . .  . . . 999/1000, 
rýdzosť č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 959/1000,
rýdzosť č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 925/1000,
rýdzosť č. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 900/1000,
rýdzosť č. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 835/1000,
rýdzosť č. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 800/1000,


c) pre platinový tovar

rýdzosť č. 0 . . .  . . . . . . . . . . . . . . 999/1000, 
rýdzosť č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 950/1000,
rýdzosť č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 900/1000,
rýdzosť č. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 850/1000,
rýdzosť č. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 800/1000.


(2) Rýdzosť 580/1000 pri zlatom starom tovare sa považuje za najnižšiu zákonnú rýdzosť.

(3) Tovar je dovolené v tuzemsku vyrábať alebo dovážať zo zahraničia na obchodovanie v tuzemsku, iba ak má rýdzosť ustanovenú týmto zákonom.

DRUHÁ ČASŤ


§ 6
Orgány štátnej správy

Štátnu správu vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov vykonávajú

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
b) Puncový úrad.


§ 7
Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo podľa tohto zákona organizuje a riadi výkon štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov a je odvolacím orgánom vo veciach, o ktorých rozhodol Puncový úrad.

§ 8
Riaditeľ Puncového úradu

(1) Na čele Puncového úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva na základe výberového konania a odvoláva vedúci služobného úradu ministerstva.5)

(2) Riaditeľ Puncového úradu môže na výkon činnosti podľa tohto zákona so súhlasom ministerstva zriaďovať alebo zrušovať pobočky a expozitúry ako územné pracoviská Puncového úradu.

§ 9
Pôsobnosť Puncového úradu

(1) Puncový úrad podľa tohto zákona

a) vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a obchodníkov s neopracovanými diamantmi. 5a),
b) vykonáva puncovú kontrolu (§ 10),
c) vykonáva puncovú inšpekciu (§ 44),
d) prideľuje a zrušuje výrobné značky výrobcom tuzemského tovaru,
e) prideľuje a zrušuje zodpovednostné značky dovozcom cudzieho tovaru,
f) vedie zoznam registrovaných zliatin z drahých kovov,
g) vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti,
h) overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe protetických náhrad, a zliatin pri razbe slovenských mincí,
i) overuje na žiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra a iných vecí z drahých kovov,
j) vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
k) ukladá pokuty,
l) overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov (§ 35),
m) vykonáva na vyžiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov,
n) vykonáva identifikáciu drahých kameňov,
o) na vyžiadanie vykonáva expertíznu činnosť v odbore drahých kameňov pre potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úradu, 6a)
p) vykonáva kontrolu vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi podľa osobitného predpisu. 6b)


(2) V oblasti štátnej správy plní Puncový úrad ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný predpis.

§ 9a
Správa majetku štátu

(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, Puncový úrad vykonáva správu majetku štátu pri tovare podľa § 3 ods. 1 písm. a), drahých kovoch a drahých kameňoch,

a) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie tovaru alebo veci alebo ktoré boli zhabané v konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,
b) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktoré boli zhabané v trestnom konaní,
c) ktoré boli prenechané v prospech štátu, alebo pri tovare alebo veci, pri ktorých štát nadobudol vlastnícke právo podľa osobitného predpisu. 6c)

(2) Puncový úrad je oprávnený tovar alebo vec uvedené v odseku 1 predať, spravidla na dražbe, pričom postupuje podľa osobitného predpisu. 6d)

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa osobitného predpisu. 6e)


TRETIA ČASŤ
PUNCOVÁ KONTROLA


Predmet a rozsah puncovej kontroly
§ 10

Puncová kontrola spočíva v zistení a overení rýdzosti a predpísaného stavu tovaru, ktoré sú ustanovené týmto zákonom. Výsledkom puncovej kontroly je úradné označenie tovaru puncovou značkou zodpovedajúcej zákonnej rýdzosti (ďalej len "puncová značka") alebo iným spôsobom ustanoveným týmto zákonom alebo jeho rozbitie (§ 24 ods. 1).

§ 11

(1) Povinnej puncovej kontrole, ak nie je ďalej ustanovené inak (§ 29 a 54), podlieha

a) tuzemský tovar a cudzí tovar určený na obchodovanie v tuzemsku,
b) starý tovar, ak má byť predmetom obchodovania,
c) opravený tovar.

(2) Ostatný tovar možno predložiť na puncovú kontrolu.

Skúšanie tovaru

§ 12
Tuzemský tovar

(1) Tuzemský tovar predkladá výrobca na puncovú kontrolu kompletný, vyčistený a v takom stave, aby sa mohol skúšať a označovať bez neprimeranej manipulácie. Tovar musí byť dohotovený do tej miery, aby po jeho označení nemohla byť puncová značka poškodená, zmenená alebo odstránená.

(2) Výrobca je povinný pri predložení písomne oznámiť druh, hmotnosť, počet kusov a rýdzosť tuzemského tovaru. Ak je predkladaný tovar kombinovaný s inými materiálmi, jeho hmotnosť určí Puncový úrad odhadom. Ak je tuzemský tovar vyrobený z inej než registrovanej zliatiny, je výrobca povinný pri predložení takisto oznámiť druh a hmotnostný obsah kovov použitých v zliatine.

(3) Tuzemský tovar musí byť zhotovený tak, aby sa mohol trvanlivo označiť puncovou značkou, ak sa výrobca nedohodne s Puncovým úradom výnimočne inak.

(4) Predložený tuzemský tovar musí výrobca trvanlivo označiť pridelenou výrobnou značkou (§ 49) na mieste, ktoré určí Puncový úrad, a to takým spôsobom, aby sa vedľa nej mohla umiestniť puncová značka.

§ 13
Cudzí tovar

(1) Cudzí tovar s výnimkou tovaru podľa odseku 4 predkladá na puncovú kontrolu obchodník, ktorý ho doviezol, spolu s rozhodnutím v colnom konaní o prepustení cudzieho tovaru do voľného obehu.7)

(2) Obchodník je povinný predložiť cudzí tovar na puncovú kontrolu najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uvedeného v odseku 1.

(3) Predložený cudzí tovar musí obchodník trvanlivo označiť alebo nechať trvanlivo označiť pridelenou zodpovednostnou značkou (§ 50) na mieste, ktoré určí Puncový úrad, a to takým spôsobom, aby sa vedľa nej mohla umiestniť puncová značka.

(4) Cudzí tovar, ktorý pochádza z členského štátu Európskej únie a ktorý nie je úradne označený podľa § 54 ods. 2, predkladá na puncovú kontrolu obchodník, ktorý ho doviezol, spolu s dokladmi preukazujúcimi jeho pôvod.

(5) Ustanovenia § 12 ods. 1 až 3 platia pre predkladanie cudzieho tovaru obdobne.

§ 14
Starý tovar a opravený tovar

(1) Starý tovar, ktorý má byť predmetom obchodovania, predkladá na puncovú kontrolu obchodník s vyznačením počtu kusov, druhu a hmotnosti starého tovaru.

(2) Na puncovú kontrolu podľa odseku 1 môžu starý tovar predkladať aj iné osoby ako obchodník (§ 4 písm. b).

(3) Opravený tovar predkladá na puncovú kontrolu výrobca spolu s vymenenou súčasťou.

§ 15

Ak osoba, ktorá má povinnosť alebo záujem tovar predložiť (ďalej len "predkladateľ"), nesplní povinnosti uvedené v § 12, § 13 ods. 1, 3 až 5 a § 14, neprijme Puncový úrad tovar na puncovú kontrolu.

§ 16
Skúška rýdzosti tovaru

(1) Skúšku rýdzosti tovaru vykonáva Puncový úrad na skúšobnom kameni alebo iným nedeštruktívnym spôsobom, alebo chemicky.

(2) Chemickú skúšku rýdzosti tovaru (ďalej len "chemická skúška") vykoná Puncový úrad, ak tuzemský tovar alebo cudzí tovar je vyrobený z inej než registrovanej zliatiny alebo ak nedeštruktívna skúška podľa odseku 1 nie je preukazná.

(3) Pri starom tovare alebo opravenom tovare môže Puncový úrad vykonať chemickú skúšku len so súhlasom predkladateľa. Ak predkladateľ odmietne súhlas udeliť, Puncový úrad starý tovar alebo opravený tovar vráti.

(4) Na vykonanie chemickej skúšky je Puncový úrad oprávnený odobrať potrebnú vzorku skúšaného tovaru, ak ju nepredloží predkladateľ.

Predpísaný stav tovaru

§ 17
Povolené kombinácie

(1) Tovar predložený na puncovú kontrolu možno zhotoviť aj z toho istého drahého kovu rôznych zákonných rýdzostí alebo z rôznych drahých kovov.

(2) Súčasti potrebné na dosiahnutie nevyhnutnej pevnosti a pružnosti tovaru možno vyrobiť z obyčajných kovov; v ostatných prípadoch je na to potrebný predchádzajúci súhlas Puncového úradu. Súčasti z obyčajných kovov musia byť ľahko rozpoznateľné, a ak je to technicky možné, označené znamienkom "METAL".

(3) Pri klenotníckej zliatine použitej na výrobu tovaru musí výrobca alebo dovozca zabezpečiť jej chemické preskúšanie rýdzosti a môže popri základnom drahom kove obsahovať len kovy, ktorých používanie ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Na kovy s obsahom do 3/1000 sa neprihliada. Použitie iných kovov môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť Puncový úrad.

(4) Pokovovanie tovaru sa smie vykonať iba v takej miere, aby sa mohol nedeštruktívnou skúškou určiť obsah drahého kovu v základnej zliatine.

(5) Nie je dovolené pokovovanie tovaru z drahého kovu povlakom z obyčajného kovu, a to ani formou medzivrstvy.

§ 18
Spájkovanie tuzemského tovaru alebo
cudzieho tovaru

(1) Na spájkovanie tovaru s výnimkou platinového sa musí použiť spájka z rovnakého drahého kovu, z akého je zhotovený tovar. Na spájkovanie platinového tovaru možno použiť zlatú spájku. Použitie iných spájok môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť Puncový úrad.

(2) Na spájkovanie tovaru možno použiť len spájku s rýdzosťou, ktorú ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(3) Pri spájkovaní tovaru sa smie spájka použiť iba v množstve nevyhnutne potrebnom na spájkovanie; nesmie sa použiť na zosilňovanie alebo vypĺňanie tovaru.

§ 19

Ustanovenia § 17 a 18 sa pre starý tovar a opravený tovar použijú primerane.

Úradné označovanie tovaru a nakladanie
s chybným tovarom

§ 20

Tovar, ktorý má zákonnú rýdzosť, predpísaný stav a vyhovuje iným právnym predpisom, 8) Puncový úrad trvanlivo označí príslušnou puncovou značkou alebo ho označí iným spôsobom podľa tohto zákona. Ak má tovar chybu, ktorú možno odstrániť, vydá Puncový úrad tovar predkladateľovi a označenie vykoná po jej odstránení.

§ 21

(1) Pre každú zákonnú rýdzosť tovaru a pre každý drahý kov je ustanovená puncová značka. Osobitné puncové značky sú pre starý tovar, ktorý nedosahuje ani najnižšiu zákonnú rýdzosť. Vyobrazenie a opis puncových značiek, ako aj znamienka "METAL" ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2) Originály vzorov puncových značiek sú v správe Puncového úradu.

§ 22

(1) Puncovou značkou pre najbližšiu nižšiu zákonnú rýdzosť označí Puncový úrad tovar, ktorý má inú rýdzosť ako zákonnú, ale vyššiu, ako je najnižšia zákonná rýdzosť.

(2) Tovar zhotovený z toho istého drahého kovu dvoch, prípadne viacerých rôznych zákonných rýdzostí sa označí puncovou značkou nižšej, prípadne najnižšej zistenej zákonnej rýdzosti.

(3) Ak je tovar zhotovený z viacerých drahých kovov, označí sa zodpovedajúcimi puncovými značkami pre použité drahé kovy, pričom sa nepoužijú značky tých kovov, ktorých sa použilo menej ako jedna pätina hmotnosti predmetu a ktorých hmotnosť je menšia ako 0, 5 gramu.

(4) V prípade dohody podľa § 12 ods. 3 označí Puncový úrad tovar zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia.

§ 23

(1) Ak zlatý starý tovar alebo strieborný starý tovar má predpísaný stav a nemá ani najnižšiu zákonnú rýdzosť (§ 5), označí sa puncovou značkou pre starý tovar.

(2) Ak starý tovar nie je možné bez poškodenia trvanlivo označiť puncovou značkou alebo ak predkladateľ s trvanlivým označením starého tovaru nesúhlasí, označí ho Puncový úrad zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia o rýdzosti tovaru.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa pre opravený tovar použijú obdobne.

Nakladanie s chybným tovarom

§ 24

(1) Tovar, s výnimkou starého alebo opraveného tovaru, ktorý nevyhovuje ustanoveniam tohto zákona a iným právnym predpisom, 8) Puncový úrad rozbije, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Zvyšky po rozbití a neoznačený starý tovar alebo opravený tovar vráti Puncový úrad predkladateľovi.

(3) Tuzemský tovar a cudzí tovar môže Puncový úrad rozbiť, ak

a) proti rozhodnutiu Puncového úradu už nemožno podať opravný prostriedok (§ 27 a 28),
b) predkladateľ sa práva na podanie opravného prostriedku výslovne vzdal,
c) po splnení podmienok uvedených v písmene a) alebo b) predkladateľ cudzieho tovaru nepostupoval podľa § 25.

§ 25

(1) Ak predkladateľ do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia výsledku puncovej kontroly písomne oznámi Puncovému úradu, že chybný tovar vyvezie mimo územia Slovenskej republiky, a do ďalších 20 dní zloží na účet Puncového úradu peňažnú zábezpeku vo výške dvojnásobku hodnoty drahého kovu obsiahnutého v cudzom tovare, Puncový úrad mu tento tovar vydá.

(2) Ak predkladateľ preukáže colným dokladom alebo dokladom o vrátení chybného tovaru v lehote určenej Puncovým úradom pri vydaní tovaru podľa odseku 1, že tento tovar vyviezol mimo územia Slovenskej republiky, Puncový úrad mu peňažnú zábezpeku vráti; v opačnom prípade peňažná zábezpeka prepadá v prospech štátneho rozpočtu. Určená lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní.

(3) Predkladateľ môže postupovať podľa odseku 1 aj po rozhodnutí o niektorom z opravných prostriedkov (§ 27 a 28).

§ 26

Puncový úrad je oprávnený odstrániť z tovaru údaje, ktoré by mohli uvádzať do omylu o jeho rýdzosti, hmotnosti alebo stave. Tieto údaje smie odstrániť aj z predmetov, ktoré sú s tovarom zameniteľné.

Opravné prostriedky

§ 27
Odvolanie

(1) Opravným prostriedkom proti výsledku puncovej kontroly (§ 10) je odvolanie, na ktorého základe sa vykoná opakovaná skúška rýdzosti alebo predpísaného stavu tovaru.

(2) Odvolanie sa podáva Puncovému úradu, a to do siedmich dní odo dňa oznámenia výsledku puncovej kontroly. O odvolaní rozhoduje Puncový úrad. Odvolanie proti výsledku puncovej kontroly podľa § 20 a 23 nemá odkladný účinok.

(3) Ak odvolanie smeruje proti výsledku skúšky rýdzosti tovaru (§ 16), vykoná Puncový úrad opakovanú skúšku chemicky.

(4) Ak sú na to dôvody, Puncový úrad v odvolacom konaní tovar úradne označí alebo pôvodné označenie zmení, alebo ho odstráni; inak výsledok puncovej kontroly potvrdí.

(5) Odvolanie nie je prípustné po oznámení predkladateľa vykonanom podľa § 25 ods. 1.

§ 28
Žiadosť o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru

(1) Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o odvolaní je žiadosť o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru.

(2) Žiadosť o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru sa podáva písomne riaditeľovi Puncového úradu do siedmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odvolaní. O žiadosti rozhoduje riaditeľ Puncového úradu na základe návrhu ním ustanovenej komisie.

(3) Proti rozhodnutiu o žiadosti o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru sa nemožno odvolať.

§ 28a

Ak opakované skúšky a konečná skúška rýdzosti tovaru preukážu, že tovar nemá predkladateľom deklarovanú rýdzosť, úhradu za tieto skúšky znáša predkladateľ.

Výnimky z puncovej kontroly
a náhrada škody

§ 29

(1) Povinnej puncovej kontrole nepodlieha

a) tovar
1. potiahnutý úplne smaltom,
2. pri ktorom má hmotnosť drahého kovu vzhľadom na hmotnosť ostatných použitých materiálov podradný význam (napr. iba uzávery alebo obruby a úchyty kameňov, ušká),
3. s veľmi nízkou hmotnosťou neprevyšujúcou limit, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom,
b) cudzí tovar prepustený v colnom konaní alebo do režimu s podmienečným oslobodením tovaru od dovozného cla, alebo do režimu s ekonomickým účinkom, 9)
c) tuzemský tovar určený na prepustenie do režimu vývoz, 10)
d) starý tovar uvedený vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Tovar uvedený v odseku 1 písm. c) možno predložiť na puncovú kontrolu; ak sa má taký tovar úradne označiť, musí vyhovovať podmienkam ustanoveným týmto zákonom.

(3) Puncovej kontrole nepodliehajú slovenské mince a zahraničné mince, a to ani vtedy, ak sú súčasťou tovaru, ktorý tejto kontrole podlieha, a sú s ním voľne spojené.

(4) Pri pochybnostiach, či tovar podlieha puncovej kontrole, rozhodne Puncový úrad.

§ 30

(1) Tovar uvedený v § 29 ods. 1 písm. a) bode 3 musí výrobca alebo obchodník trvanlivo označiť číslom vyjadrujúcim zodpovedajúcu rýdzosť (ďalej len "rýdzostné číslo"). Ak je to najmä z dôvodu charakteru, tvaru alebo rozmerov tovaru účelné, postupuje Puncový úrad podľa § 22 ods. 4.

(2) Úradne neoznačený tovar uvedený v § 29 ods. 1 písm. a), ak inak vyhovuje podmienkam ustanoveným týmto zákonom a iným právnym predpisom, 8) ako aj úradne neoznačený tovar uvedený v § 29 ods. 1 písm. d) môžu byť predmetom obchodovania v tuzemsku.

§ 31
Zodpovednosť za škodu

(1) Puncový úrad nezodpovedá za poškodenie alebo zničenie tovaru, ktorý prevzal na účely vykonania povinnej puncovej kontroly, ak

a) k poškodeniu tovaru došlo v dôsledku chemickej skúšky, pokiaľ ju Puncový úrad vykonal riadne a bol podľa tohto zákona oprávnený ju vykonať,
b) Puncový úrad v súlade s týmto zákonom tuzemský tovar alebo cudzí tovar rozbil.

(2) V ostatných prípadoch Puncový úrad zodpovedá za poškodenie, zničenie alebo stratu výrobkov z drahých kovov podľa ustanovení všeobecných predpisov o zodpovednosti za škodu.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SKÚŠANIE OSTATNÝCH VÝROBKOV A VECÍ Z DRAHÝCH
KOVOV A IDENTIFIKÁCIA DRAHÝCH KAMEŇOV


§ 32
Mince

Výrobca mincí je povinný predložiť Puncovému úradu alebo príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, oprávnenému overovať rýdzosť, vzorky z razby mincí na overenie rýdzosti. Bez osvedčenia o overení rýdzosti nesmie výrobca razbu odovzdať odberateľovi.

§ 33
Dentálne drahé kovy

(1) Dentálne drahé kovy môžu byť predmetom obchodovania alebo môžu byť inak uvádzané na trh, ak spĺňajú technické požiadavky na výrobky ustanovené osobitným právnym predpisom. 11)

(2) Výrobcovia alebo obchodníci sú povinní predkladať Puncovému úradu podľa jeho pokynov vzorky dentálnych drahých kovov na overenie rýdzosti.

§ 34
Lístkové zlato a lístkové striebro

(1) Puncový úrad overuje na žiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra. Lístkové zlato alebo lístkové striebro sa predkladá na overenie rýdzosti v knižke.

(2) Ak zistená rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra zodpovedá rýdzosti deklarovanej na obale knižky, overí Puncový úrad rýdzosť tak, že na obal knižky odtlačí úradnú pečiatku.

(3) Na overenie rýdzosti odoberie Puncový úrad náhodne vzorku v rozsahu do 1 % celkového počtu lístkov, najmenej však jeden kus; za odobratú vzorku neprislúcha náhrada.

§ 35
Veci z drahých kovov

(1) Puncový úrad zisťuje na žiadosť predkladateľa obsah drahých kovov v predložených veciach, klenotníckych zliatinách, zlomkoch, prípadne vo vzorkách, ktoré nepodliehajú povinnej puncovej kontrole. Ak je to účelné a ak s tým predkladateľ súhlasí, Puncový úrad predloženú vec, klenotnícku zliatinu, zlomok alebo vzorku pretaví alebo inak upraví. O zistení vydá osvedčenie o skúške rýdzosti.

(2) Puncový úrad označuje len zliatky, ktoré sám stavil z predložených výrobkov z drahých kovov, polotovarov, vrátane iných zliatkov, zlomkov alebo odpadov z drahých kovov. Zliatok označí Puncový úrad vyrazením úradného znaku. Ak to veľkosť zliatku dovoľuje, vyrazí naň Puncový úrad i číslo, prípadne aj rýdzosť a hmotnosť zliatku, inak tieto údaje uvedie v priloženom osvedčení o skúške rýdzosti.

(3) Puncový úrad nevykoná zistenie a overenie obsahu drahých kovov, ak vykonanie požadovaných úkonov nie je v jeho technických možnostiach alebo ak vykonanie požadovaných úkonov nie je možné z dôvodov ochrany zdravia.

§ 36

Pre skúšanie ostatných výrobkov a vecí z drahých kovov platia ustanovenia § 27 a 28 obdobne.

§ 36a
Identifikácia drahých kameňov

(1) Puncový úrad identifikuje drahé kamene na žiadosť predkladateľa. Identifikácia sa vykonáva nedeštruktívnymi gemologickými skúškami. O výsledku gemologickej skúšky vydá Puncový úrad osvedčenie.

(2) Na výkon identifikácie drahých kameňov sa vzťahuje ustanovenie § 35 ods. 3 obdobne.


PIATA ČASŤ
POVINNOSTI VÝROBCOV A OBCHODNÍKOV, REGISTER VÝROBCOV A OBCHODNÍKOV


§ 37

(1) Výrobcovia a obchodníci sú povinní do 15 dní od začatia podnikania Puncovému úradu písomne oznámiť predmet svojho podnikania, miesto a názov prevádzkarní, ak sú zriadené, vrátane ich adries a adresu pre písomný styk, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania. 12)

(2) Písomné oznámenie podľa odseku 1 je fyzická osoba povinná doložiť úradne osvedčeným živnostenským listom a právnická osoba aj úradne osvedčeným výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace.

(3) Za prevádzkareň podľa odseku 1 sa považuje prevádzkareň podľa osobitného právneho predpisu.13)

(4) S tovarom alebo s výrobkami z drahých kovov možno tiež obchodovať mimo prevádzkarne, na predajných výstavách, trhoch a obdobných podujatiach alebo na elektronickej adrese v informačnom systéme. Predaj tovaru alebo výrobkov z drahých kovov mimo prevádzkarne sú výrobcovia alebo obchodníci povinní písomne oznámiť Puncovému úradu najmenej tri dni vopred.

(5) Výrobcovia a obchodníci sú povinní Puncovému úradu oznámiť všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov podľa odseku 1 do 15 dní odo dňa ich vzniku. V rovnakej lehote sú povinní oznámiť aj skončenie činnosti.

(6) Povinnosti podľa odsekov 1, 2, 4 a 5 sa primerane vzťahujú aj na osoby predávajúce tovar, ktorý je výsledkom ich duševnej tvorivej činnosti chránenej osobitným zákonom.4)

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na zahraničných podnikateľov, ktorí obchodujú s tovarom na území Slovenskej republiky.

(8) Odsek 1 sa primerane vzťahuje aj na osoby, ktoré neopracované diamanty spracovávajú alebo s nimi obchodujú.


§ 38

Výrobnú značku môže používať len výrobca, ktorému bola pridelená a ňou označovať len tovar, ktorý sám vyrobil alebo skompletizoval.

§ 39

(1) Výrobcovia a obchodníci sú povinní viesť evidenciu o hmotnosti a rýdzosti používaných a skladovaných drahých kovov.

(2) Výrobcovia sú povinní viesť hmotnostnú evidenciu o vyrobenom tovare a vykonaných opravách a obchodníci evidenciu o príjme, nákupe a predaji tovaru.

(3) Pri určovaní hmotnosti drahých kovov alebo tovaru musia výrobcovia a obchodníci používať určené meradlá.14) Určovanie hmotnosti striebra a strieborného tovaru stačí vykonávať s presnosťou na celé gramy, pri ostatných drahých kovoch a pri zlatom a platinovom tovare na 0, 05 gramu.

(4) Určenými meradlami musí byť vybavená každá prevádzkareň, v ktorej dochádza k bezprostrednému styku so zákazníkmi.

Predaj tovaru

§ 40

(1) Obchodníci nesmú obchodovať s úradne neoznačeným tovarom alebo taký tovar na obchodovanie vlastniť alebo ponúkať na predaj, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Zákaz predaja úradne neoznačeného tovaru platí aj pre

a) predaj tovaru nariadený súdom alebo správnym orgánom podľa osobitných predpisov, 15)
b) predaj založeného tovaru záložným veriteľom,
c) predaj tovaru na verejnej dražbe, 16)
d) predaj tovaru, ktorý je výsledkom duševnej tvorivej činnosti chránenej osobitným zákonom. 4)

§ 41

(1) Tovar ponúkaný alebo určený na predaj alebo na tento účel skladovaný musí byť v predajni alebo v sklade umiestnený nezameniteľným spôsobom a viditeľne oddelený od ostatných výrobkov; to platí aj pre skladovanie úradne neoznačeného tovaru, ktorý nie je určený na obchodovanie, a tuzemského tovaru určeného na vývoz. Tovar ponúkaný na predaj musí byť rozlíšený aj podľa rýdzosti a drahého kovu, z ktorého je vyrobený.

(2) Obchodníci sú povinní pri predaji vydať doklad s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a rýdzosti predaných výrobkov z drahých kovov. To platí aj pri nákupe zlomkov alebo tovaru od zákazníkov.

(3) Vyobrazenie slovenských puncových značiek musí byť v predajných priestoroch umiestnené na prístupnom a trvalo viditeľnom mieste.

§ 42

(1) Obchodníci, ktorí predávajú aj predmety zo zlata, striebra alebo z platiny, ktoré nedosahujú rýdzosť podľa § 3 ods. 2 alebo sú úplne z obyčajného kovu alebo nekovového materiálu, hoci povrchovo upraveného drahým kovom, nesmú pri ich predaji používať údaje, ktoré by mohli uvádzať do omylu, že ide o tovar podľa § 3, najmä označovať tieto predmety slovami zlato, striebro alebo platina vrátane odvodených výrazov alebo prekladov do cudzieho jazyka (ďalej len "klamlivé označenie"). Klamlivým označením je tiež vydávanie tovaru z drahých kovov za výrobky z obyčajného kovu alebo iného materiálu.

(2) Obchodníci sú povinní predmety uvedené v odseku 1 zreteľne označiť a vystavovať ich viditeľne oddelene. To isté platí aj pre tovar zhotovený z odlišných rýdzostí alebo z rôznych drahých kovov, najmä ak je povrchovo upravený tak, že môže vyvolať klamlivý dojem o svojom skutočnom zložení.

§ 43
Register výrobcov a obchodníkov

(1) Puncový úrad vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a obchodníkov s neopracovanými diamantmi podľa § 37 (ďalej len "register").

(2) Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:

a) u fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa pre písomný styk, ak je odlišná od miesta podnikania, meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko,
b) u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, mená osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, a spôsob, akým za právnickú osobu konajú, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c) predmet podnikania s drahými kovmi alebo neopracovanými diamantmi,
d) prevádzkarne (§ 37 ods. 1), v ktorých sa vykonáva predmet podnikania s drahými kovmi, vrátane dátumu o začatí a ukončení predmetu podnikania v prevádzkarni,
e) elektronické adresy, ak sú zriadené, na ktorých sa vykonáva predaj výrobkov,
f) dátum začatia a ukončenia činnosti s drahými kovmi alebo neopracovanými diamantmi,
g) dátum pridelenia a zrušenia, tvar a obsah výrobnej a zodpovednostnej značky.

(3) Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje17) fyzickej osoby (živnostníka) a zodpovedného zástupcu.

(4) Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti registra, prípadne z neho požadovať výpis.

(5) Údaje uvedené v časti registra, ktorá je verejným zoznamom, Puncový úrad zverejňuje vo verejne prístupnej počítačovej sieti.

ŠIESTA ČASŤ
PUNCOVÁ INŠPEKCIA


Práva a povinnosti puncovej inšpekcie
§ 44

(1) Puncový úrad kontroluje u výrobcov a obchodníkov (ďalej len "kontrolované osoby"),

a) či predávaný tovar, tovar ponúkaný na predaj alebo na ten účel skladovaný neunikol puncovej kontrole a či je označený rýdzostným číslom, ak tak tento zákon ustanovuje,
b) rýdzosť a zloženie klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov,
c) dodržiavanie ďalších povinností ustanovených týmto zákonom.

(2) Zamestnanci Puncového úradu písomne poverení jeho riaditeľom alebo ním určenou osobou (ďalej len "inšpektori") sú oprávnení pri výkone puncovej inšpekcie podľa odseku 1 (ďalej len "puncová inšpekcia")

a) vstupovať do všetkých výrobných, skladovacích alebo obchodných a iných priestorov súvisiacich s predmetom podnikania kontrolovanej osoby podľa tohto zákona,
b) nazerať do evidencie vedenej kontrolovanou osobou podľa tohto zákona alebo do evidencie vedenej podľa iného právneho predpisu, ak súvisí s činnosťou kontrolovanej osoby podľa tohto zákona,
c) vykonávať kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod utajenou identitou. Ak do 30 dní od prevzatia tovaru Puncový úrad vyhlási, že vykonaný nákup bol kontrolný, a ak v rovnakej lehote vráti tovar nepoškodený obchodníkovi, je obchodník povinný vyplatiť Puncovému úradu zaplatenú kúpnu cenu tovaru, a to do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi hradí Puncový úrad. Lehota 30 dní sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom sa pre zistené nedostatky postupuje podľa písmena e),
d) vykonávať skúšku rýdzosti tovaru a ďalej klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov vrátane odberu vzoriek, na ten účel je oprávnený požadovať ich úplné predloženie, pričom sa na tento účel považujú za tovar i výrobky z iných materiálov ako drahých kovov, ak sú vzhľadovo s tovarom zameniteľné,
e) odobrať tovar, pri ktorom vzniklo dôvodné podozrenie, že v rozpore s týmto zákonom nebol predložený na puncovú kontrolu, alebo tento tovar zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii a uložiť kontrolovanej osobe lehotu na jeho predloženie Puncovému úradu na vykonanie puncovej kontroly.

(3) O odbere vzoriek alebo tovaru a ich hmotnosti vystavia inšpektori kontrolovanej osobe potvrdenie. Drahý kov zo vzoriek Puncový úrad po vykonaní skúšky vráti. S odobratým tovarom naloží Puncový úrad podľa tretej časti tohto zákona.

(4) Inšpektori sú povinní bez zbytočného odkladu oboznámiť kontrolovanú osobu s výsledkami puncovej inšpekcie.

(5) Kontrolované osoby sú povinné poskytnúť inšpektorom Puncového úradu potrebnú súčinnosť.

§ 45

(1) Inšpektori preukazujú svoju totožnosť preukazmi Puncového úradu.

(2) O skutočnostiach tvoriacich výrobné tajomstvo alebo obchodné tajomstvo, o ktorých sa dozvedeli pri výkone puncovej inšpekcie, sú inšpektori povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení výkonu funkcie inšpektora.

(3) Povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 2 môže inšpektorov zbaviť riaditeľ Puncového úradu.

Pokuty

§ 46
Správne delikty

(1) Puncový úrad uloží pokutu do 500 000 Sk, ak kontrolovaná osoba

a) nevykoná oznámenie podľa § 37 alebo ho urobí neskoro, alebo neúplne,
b) používa výrobnú značku alebo zodpovednostnú značku v rozpore s týmto zákonom alebo také konanie umožní,
c) nesplní povinnosti podľa § 41 ods. 1 až 3 alebo § 42 ods. 2,
d) neuzná nákup za kontrolný alebo nevráti v stanovenej lehote Puncovému úradu zaplatenú kúpnu cenu tovaru,
e) nevedie evidenciu vyžadovanú týmto zákonom alebo ju vedie neúplne.

(2) Puncový úrad uloží pokutu do 1 000 000 Sk, ak kontrolovaná osoba

a) obchoduje s úradne neoznačeným tovarom, ktorý podlieha povinnej puncovej kontrole, alebo taký tovar na obchodovanie má alebo ponúka na predaj,
b) obchoduje s tovarom, ktorý v rozpore s týmto zákonom nie je označený rýdzostným číslom,
c) falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, hoci vie, že je takouto značkou označený,
d) obchoduje s tovarom označeným vyšším rýdzostným číslom, než je skutočná rýdzosť tohto tovaru,
e) dopustí sa pri predaji klamlivého označenia,
f) predá alebo inak uvedie do obehu dentálne drahé kovy, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 1,
g) nepoužíva určené meradlá14) alebo ich používa bez platného overenia, alebo ich nemá na prevádzke k dispozícii,
h) dopustí sa konaní uvedených v odseku 1 opakovane,
i) nepredloží v lehote určenej inšpektorom tovar na vykonanie puncovej kontroly.

(3) Puncový úrad uloží pokutu do 1 500 000 Sk, ak sa kontrolovaná osoba dopustila protiprávneho konania uvedeného v odseku 2 písm. a) až f) opakovane do troch rokov.

(4) Puncový úrad uloží pokutu do 50 000 Sk za nesplnenie ostatných povinností uložených týmto zákonom.

§ 47
Ukladanie pokút

(1) Konanie o uložení pokuty podľa § 46 môže Puncový úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.

(2) Pri určení výšky pokuty prihliadne Puncový úrad najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho konania.

(3) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 48
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) bez príslušného oprávnenia vykonáva rovnakú činnosť ako výrobca alebo obchodník,
b) falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, hoci vie, že je takouto značkou označený,
c) dopustí sa pri predaji klamlivého označenia.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) uloží Puncový úrad pokutu do 100 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) uloží Puncový úrad pokutu do 500 000 Sk.

(3) Tomu, kto sa dopustí priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c) opakovane do troch rokov, uloží Puncový úrad dvojnásobnú pokutu.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 17a)


SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Spoločné ustanovenia
§ 49

(1) Doterajší Puncový úrad sa považuje za Puncový úrad podľa tohto zákona.

(2) Puncový úrad pridelí vyobrazenie výrobnej značky do 30 dní od doručenia žiadosti výrobcu. Ukončením činnosti stráca výrobca oprávnenie výrobnú značku používať a je povinný písomne požiadať Puncový úrad o jej zrušenie.

(3) Osobe oprávnenej v súlade s osobitným predpisom2) pokračovať v činnosti ponechá Puncový úrad na jej žiadosť rovnakú výrobnú značku, akú mal predchádzajúci výrobca.

(4) Ak je viac oprávnených osôb podľa odseku 2, rozhodne Puncový úrad, ktorej z nich výrobnú značku ponechá, ak sa tieto osoby písomne nedohodnú na výlučnom používaní výrobnej značky jednou z nich.

(5) Puncový úrad pridelí vyobrazenie výrobnej značky obdobne podľa odseku 1 aj osobe, ktorej tovar je výsledkom duševnej tvorivej činnosti chránenej osobitným zákonom.4)

§ 50

(1) Puncový úrad pridelí vyobrazenie zodpovednostnej značky do 30 dní od doručenia žiadosti obchodníka. Ukončením činnosti stráca obchodník oprávnenie zodpovednostnú značku používať a je povinný písomne požiadať Puncový úrad o jej zrušenie.

(2) Ustanovenia § 49 ods. 3 a 4 platia pre zodpovednostnú značku obdobne.

§ 51

(1) Na území Slovenskej republiky sa nesmú prideliť dve zhodné alebo zameniteľné výrobné alebo zodpovednostné značky, ktoré sú zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou.18)

(2) Ak Puncový úrad zistí, že výrobná alebo zodpovednostná značka bola už pridelená, oznámi túto skutočnosť bez meškania výrobcovi alebo obchodníkovi a bez žiadosti mu pridelí inú výrobnú alebo zodpovednostnú značku. Právo výrobcu alebo obchodníka na náhradu škody nie je týmto dotknuté.

§ 52

(1) Puncový úrad vydá na základe žiadosti uchádzača o prevádzkovanie živnosti "zlievanie drahých kovov"19) osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti, po preskúmaní spoľahlivosti výsledkov chemických skúšok potrebných na výrobu klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov a po previerke technologickej úrovne výroby.

(2) Ak Puncový úrad zistí porušenie podmienok podľa odseku 1, určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak podnikateľ v stanovenej lehote neodstráni nedostatky, môže mu Puncový úrad osvedčenie odňať.

§ 53

(1) Klenotnícku zliatinu, ktorá má zákonnú rýdzosť, zodpovedá podmienkam uvedeným v § 17 ods. 3 a ktorú chemicky preskúšal Puncový úrad alebo ním poverená osoba, zapíše Puncový úrad na základe žiadosti výrobcu alebo obchodníka do zoznamu registrovaných zliatin; v žiadosti musí výrobca alebo obchodník uviesť zloženie zliatiny.

(2) Ak výrobca alebo obchodník neumožní puncovému úradu získať potrebné množstvo klenotníckej zliatiny, Puncový úrad zápis nevykoná.

§ 54

(1) Za úradne označený podľa tohto zákona sa považuje tovar označený spôsobom, ktorý ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Za úradne označený sa považuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený príslušným nezávislým orgánom členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov tohto štátu.

§ 54a

Za úradne označený sa považuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený príslušným orgánom členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov tohto štátu, ak označenie bolo vykonané puncovými značkami používanými od 1. mája 2004 a ak je toto označenie ekvivalentné označeniu podľa tohto zákona.

§ 55

Za úkony, ktoré vykonáva Puncový úrad, sa vyrubujú správne poplatky.20) Ostatné úkony Puncového úradu sa vykonávajú za úhradu, ktorej druh a výšku ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 56

Živnostenský úrad zašle odpis živnostenského listu21) vydaného výrobcovi alebo obchodníkovi Puncovému úradu, ak ho o to požiada.

§ 57

Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 22) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 58

Ministerstvo upraví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) podrobnosti puncovej kontroly a skúšania výrobkov a vecí z drahých kovov,
b) podrobnosti označovania zliatkov,
c) spôsob výberu predkladaných vzoriek na overenie rýdzosti podľa § 32.

Prechodné ustanovenia

§ 59

(1) Výrobné značky pridelené Puncovým úradom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti.

(2) Výrobcovia a obchodníci sú povinní na výzvu Puncového úradu doplniť údaje uvedené v § 37 do troch mesiacov od obdržania výzvy.

(3) Obchodníci sú povinní do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona umiestniť v predajných priestoroch slovenské puncové značky v súlade s § 41 ods. 3.

(4) Na právne vzťahy v oblasti puncovníctva a skúšania drahých kovov, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy v oblasti puncovníctva a skúšania drahých kovov.

(5) Rozhodnutia vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov, ktoré boli vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti.

(6) Konania vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov začaté na Puncovom úrade pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.

(7) Do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa podmienka vývozu cudzieho tovaru mimo územia Slovenskej republiky podľa § 25 odsekov 1 a 2 nepovažuje za splnenú, ak bol tovar vyvezený na územie Českej republiky, s výnimkou prípadov, keď tento tovar bol na územie Slovenskej republiky dovezený z Českej republiky.

§ 60

Za úradne označený podľa tohto zákona sa považuje tovar označený podľa predpisov platných na dnešnom území Slovenskej republiky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona s výnimkou

a) tovaru označeného puncovými značkami, ktoré v rokoch 1938 až 1945 používali na tomto území iné štáty,
b) predmetov označených puncovými značkami pre rýdzosť zlata menšiu ako 333/1000.

Záverečné ustanovenia
§ 61

Zrušuje sa

1. zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon),

2. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1993 Z. z. o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov,

3. vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva č. 540/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon),

4. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1993 Z. z. o puncových poplatkoch v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 215/1999 Z. z.

§ 62

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou § 13 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2004, a § 54 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Zákon č. 221/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júna 2007.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
2) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3) Napríklad zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Zb. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
5) § 30 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a) Nariadenie Rady ES č. 2368/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 18/ zv. 2, Ú. v. ES L 358, 31. 12. 2002.) v platnom znení.
6) Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
6a) § 2 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6b) § 3a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6c) § 135 ods. 1 a 3 a § 456 Občianskeho zákonníka.
6d) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
6e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

7) Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/ zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992.) v platnom znení.
8) Napríklad vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh alebo používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 180/2003 Z. z.
9) Čl. 84 Colného kódexu spoločenstva.
10) Čl. 161 a 162 Colného kódexu spoločenstva.
11) § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
12) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.
13) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
14) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
17a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.
19) Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb.
20) Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
21) § 48 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.
22) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.Príloha
k zákonu č. 10/2004 Z. z.
v znení zákona č. 221/2007 Z. z.

Zoznam drahých kameňov

Druh drahého kameňa

Odrody

Drahé kamene anorganického pôvodu
Aktinolit Aktinolit
  Nefrit
  Tremolit (červený a zelený)
Albit  
Amblygonit - Montebrasit  
Antofilit - Gerdit Nuumit
Andaluzit  
Apatit  
Aragonit  
Azurit Azurit - Malachit
Benitoit  
Beryl Smaragd
  Akvamarín
  Gosenit
  Heliodor
  Morganit
  Ostatné farebné odrody sa uvedú s prívlastkom farby
Beryllonit  
Brazilianit  
Ceruzit  
Čaroit  
Chryzoberyl Mačacie oko
  Alexandrit
Chryzokol  
Chryzolit  
Kordierit  
Korund Rubín (červený)
  Zafír (modrý)
  Zafír - iné farebné odtiene
  Padparadža (oranžový)
  Ostatné farebné odrody sa uvedú s prívlastkom farby
Danburit  
Datolit  
Diamant  
Diaspor  
Diopsid Chromdiopsid
Distén  
Dumordierit  
Enstatit - Hyperstén Enstatit(zelený)
  Bronzit
  Hyperstén
Epidot  
Euklas  
Živec:  
Albit  
Labradorit  
Mikroklín Amazonit
Oligoklas Aventurín - Slnečný kameň
Ortoklas Adulár - Mesačný kameň
Fluorit Blue John
Granát:  
Almandín  
Almandín - Pyrop Rodolit
Andradit Diamantoid
  Melenit
Grosulár Tsavorit (zelený)
  Hesonit
  Ostatné farebné odrody sa uvedú s prívlastkom farby
Pyrop Chrómpyrop
Pyrop - Spesartín  
Spesartín  
Uvarovit  
Grosulár  
Sádrovec Alabaster
Hematit  
Idiokras  
Iolit  
Jadeit Chlormelanit
Kornerupín  
Kalcit  
Kasiterit  
Kyanit  
Lazurit Lapis Lazuli
Lazulit  
Malachit  
Markazit  
Obsidián Mahagónový
  Vločkový
  Dúhový
Olivín Peridot
Opál s hrou farieb: drahý opál
  Čierny
  Biely
  Oranžový
  Matrix
  Hydrofán
  bez hry farieb: bežný opál
  Oranžový
  Zelený
  Biely alebo Mliečny
  Drevný - so štruktúrou dreva
Fenakit  
Prehnit  
Purpurit  
Pyrit  
Pyrofilit  
Kremeň (makrokryštalický) Ametyst
  Ametyst - Citrín
  Ametyst - Mliečny
  Záneda
  Citrín
  Praziolit
  Ruženín
  Aventurín
  Modrý kremeň
  Mačacie oko
  Rutilizovaný kremeň
Kremeň (mikrokryštalický)  
Chalcedón alebo Achát Chryzopras (zelený)
  Chrómchalcedón
  Chryzokol (modrý, modrozelený)
  Karneol
  Prazém
  Pásový achát
  Ohnivý achát
  Irizujúci achát
  Machový achát
  Onyx
  Sardonyx
Jaspis Heliotrop
  Viacfarebný jaspis
  Silex
Krokidolit Sokolie oko
  Tigrie oko
Rodochrozit  
Rodonit  
Skapolit  
Serpentín  
Antigorit Bowenit
Chryzotil  
Lizardit Wiliamzit
Silimanit  
Sinhalit  
Smitsonit  
Sodalit  
Sfalerit  
Spinel  
Spinel  
Pleonast  
Gahnit  
Spodumen Kunzit
  Hidenit
Sugilit  
Kriedovec Steatit
Taafeit  
Tektity Vltavín
Titanit  
Topás  
Turmalín Achroit (bezfarebný)
  Rubelit (ružový a červený)
  Chrómturmalín, Verdelit (zelený)
  Indigolit (modrý)
  Paraíba (modrozelený)
  Vodový melón turmalín
Tremolit  
Tyrkys  
Uvarovit  
Variscit  
Verdit  
Vezuvianit  
Zirkón  
Zoisit Tanzanit (modrofialový)
  Tulit

Drahé kamene organického pôvodu
Jantár  
Ammonit (schránka)  
Kopál  
Koral  
Slonovina Slonovina
  Mamutovina
  Mastodontie kly
  Zuby (ostatné živočíchy)
Džet  
Perla  
Mušľovina Matka perly
Korytnačina  

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.