Stavebný zákon: Otázky a odpovede

Pozrite tiež:

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri prejazde ťažších vozidiel vznikajú také silné otrasy, že sa prenášajú do nášho domu a veľmi nepríjemne ich pociťujeme. Volali sme...

10. 06. 2020 | čítať ďalej...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie stavebný zákon niečo iné.

03. 06. 2020 | čítať ďalej...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné stavebné povolenie, postačí iba ohlásenie stavebnému úradu.

02. 06. 2020 | čítať ďalej...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne všetky Vaše výhrady v územnom resp. stavebnom konaní na stavebnom úrade.

01. 06. 2020 | čítať ďalej...

Odmietli im kolaudovať domy, dôvodom je nedokončená cesta

Obyvatelia novovznikajúcej obytnej časti v Turčianskych Tepliciach sa ocitli v pasci. Mesto im odmietlo kolaudovať rodinné domy. Dôvodom je nedokončená prístupová cesta. Zadlžení ľudia sa môžu pre nedokonalú legislatívu ocitnúť...

03. 03. 2019 | čítať ďalej...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju námietku, že ku vydaniu územného povolenia nemal stanovisko orgánu ochrany prírody k výrubu drevín, zamietol. Stavebný úrad zamietnutie...

09. 01. 2018 | čítať ďalej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým iným účastníkom rozhodnutie do vlastných rúk nedoručil a tak sa o rozhodnutí mohli dozvedieť iba z úradnej tabule.

Kedy vlastne...

04. 10. 2017 | čítať ďalej...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti stavby, prešetrenie účelu užívania stavby z dôvodu, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti.

30. 07. 2017 | čítať ďalej...

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri nových stavebných projektoch uložiť stavebníkovi tzv. poplatok za rozvoj. Tento zákon reaguje na živelnú výstavbu v obciach v okolí...

26. 10. 2016 | čítať ďalej...

Čo robiť v prípade nečinnosti „pamiatkárov“ pri konaní o stavebné povolenie?

Podal som projekt pre stavebné povolenie na vyjadrenie do krajského pamiatkového úradu (elektronicky). Napriek viacerým apelom mailom aj telefonicky (mám zoznam mailov a hovorov) sa KPÚ nevyjadril v zákonnej lehote - 30 dní. Na...

19. 11. 2012 | čítať ďalej...

Potrebujem súhlas susedov v paneláku pri búraní priečky?

Potrebujem súhlas susedov na prestavbu bytov v paneláku? Konkrétne si chcem spojiť dva byty do jedného tým, že vybúram priečku z jedného bytu do druhého. Ak na taký zásah potrebujem súhlas susedov, ktorých susedov sa to konkrétne...

12. 11. 2012 | čítať ďalej...

Je potrebné stavebné povolenie na zatepľovacie práce bytového domu?

Chcem sa informovať či je potrebné stavebné povolenie na zatepľovacie práce bytového domu.

08. 11. 2012 | čítať ďalej...

Ako mám postupovať keď susedia ťahajú svoje rozvody svojvoľne cez môj pozemok?

Susedia ktorí si postavili nové rodinné domy, si bez môjho dovolenia a vôbec, bez toho aby ma informovali, teda "na čierno", vedú potrubie na odvedenie vody z čističky odpadových vôd cez môj pozemok. Ako mám konať?

07. 11. 2012 | čítať ďalej...

Koľko je pokuta za čiernu stavbu?

Aká je v súčasnosti pokuta za čiernu stavbu?

Menila sa jej výška spolu so zmenou sadzobníka správnych poplatkov od 1.10.2012? V médiach som počula o sume 3000 EUR, oficiálne to však neviem nikde nájsť.

06. 11. 2012 | čítať ďalej...

Aké rozhodnutie potrebujem od úradu v prípade pokládky záhradného domčeka vo vlastnej záhrade?

Mám záhradu v mojom vlastníctve. Keď tam chcem položiť záhradnú chatku (také čo sa predávajú v baumaxe), potrebujem na to povolenie od mesta alebo niečo iné?

05. 11. 2012 | čítať ďalej...

Príjazdová cesta k navrhovanej novostavbe. Postupoval úradník v stavebnom konaní správne?

Žiadam Vás o vyjadrenie sa k nášmu problému s príjazdovou cestou. S manželkou sme sa rozhodli stavať rodinný dom. Kúpili sme na okraji obce ornú pôdu, so súhlasom starostu sme dali vypracovať dodatok územného plánu (na vlastné...

29. 10. 2012 | čítať ďalej...

Musím udržiavaciu stavebnú prácu ohlásiť úradu?

Obvodová stena susedovho starého rodinného domu je hranicou pozemku. Môžem vydláždiť zámkovou dlažbou do štrkového lôžka dvor až po hranicu pozemku?

26. 10. 2012 | čítať ďalej...

Môžem orezať konáre susedovho stromu nad mojím pozemkom?

Odpoveď na otázku naznačuje občiansky zákonník.

05. 09. 2009 | čítať ďalej...

Odkedy platí nový zákon, že na dom do 150 m2 netreba stavebné povolenie?

Úplne nový stavebný zákon pripravuje ministerstvo výstavby už niekoľko rokov. Súčasťou nového zákona by malo byť zjednodušenie povoľovania niektorých stavieb, pri ktorých by malo stačiť iba ohlásenie stavebnému úradu alebo...

05. 09. 2009 | čítať ďalej...

Podrobnejšie o tom, čo je to špeciálny stavebný úrad?

Niektoré druhy stavieb nepovoľuje štandardný stavebný úrad v obci (takzvaný "miestne príslušný stavebný úrad"), ale iný úrad.

04. 09. 2009 | čítať ďalej...

Je potrebné povolenie na osadenie okien smerom k susedovi?

Záleží to najmä od veľkosti okien, veľkosti steny, do ktorej ich chcete vsadiť, technických parametrov okien a stavby.

Pravdepodobne budete potrebovať stavebné povolenie.

Novými oknami sa totiž môže zmeniť vzhľad stavby,...

23. 08. 2009 | čítať ďalej...

Je možné predĺžiť termín začatia výstavby po uplynutí pôvodného termínu?

Áno je to možné. Treba požiadať stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

23. 08. 2009 | čítať ďalej...

Čo znamená "dodatočné stavebné povolenie"? Aký je rozdiel medzi dodatočným stavebným povolením a stavebným povolením?

V konaní o dodatočnom povolení stavby sa rozhoduje o povolení stavby, ktorá bola postavená tzv. na čierno.

23. 08. 2009 | čítať ďalej...

Na základe akého predpisu stanoví znalec trhovú cenu vyvlastňovaného pozemku?

Znalec bude postupovať podľa vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č. 492/2004 Z. z.

Pre úplnú informáciu si však prečítajte uvedenú vyhlášku.

Tip: Kliknite na úplne znenie tohto predpisu a...

22. 08. 2009 | čítať ďalej...

Kde nájdem zákon o vyňatí pôdy z pôdneho fondu?

Bývalý zákon o ochrane pôdneho fondu bol nahradený zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Zákon definuje, že ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem poľnohospodársky pôdny fond,...

22. 08. 2009 | čítať ďalej...

Aké povinnosti má stavebný dozor?

Osoba vykonávajúca stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie...

12. 08. 2009 | čítať ďalej...

Chceme vymeniť kúrenie. Stačí ohlásenie alebo potrebujeme stavebné povolenie?

Medzi tzv. bežné udržiavacie práce podľa stavebného zákona, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie a ani stavebné povolenie, je aj údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena...

12. 08. 2009 | čítať ďalej...

Čo je to zastavaná plocha?

Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi (pravouhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné prímurovky sa...

09. 08. 2009 | čítať ďalej...

Sused ma nechce pustiť na jeho pozemok opraviť si fasádu domu. Ako mám postupovať?

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a...

09. 08. 2009 | čítať ďalej...

Potrebujem povolenie na vykopanie studne?

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej stavbe možno uskutočňovať na základe povolenia alebo ohlásenia orgánu štátnej vodnej správy....

01. 08. 2009 | čítať ďalej...

Môže mať majiteľ budovy vedľa môjho domu štyri veľké okná cez ktoré vidí do mojho dvora?

Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m.

31. 07. 2009 | čítať ďalej...

Kde a ako sa vybavuje stavebné povolenie na rodinný dom?

Stavebné povolenie sa vybavuje na stavebnom úrade vo vašej obci, prípadne môžete vybavením stavebného povolenia poveriť niekoho iného, napríklad projektanta alebo inú osobu, ktorá ponúka vybavenie stavebného povolenia a bude Vás...

31. 07. 2009 | čítať ďalej...

Ktorými vyhláškami sa vykonáva stavebný zákon?

Stavebný zákon sa vykonáva viacerými právnymi predpismi, najdôležitejšia je vyhláška č. 453/2000 Z. z.

31. 07. 2009 | čítať ďalej...

Kedy a kto može zastaviť stavbu?

Ak štátny stavebný dohľad zistí na stavbe závadu, vyzve podľa povahy veci stavebníka, oprávnenú osobu alebo právnickú osobu uskutočňujúcu stavbu, aby urobili nápravu, alebo upozorní iný zodpovedný orgán, aby vykonal potrebné...

29. 07. 2009 | čítať ďalej...

Aká môže byť maximálna výška oplotenia medzi dvoma rodinnými domami?

Stavebný zákon a ani vykonávacia vyhláška síce konkrétne neobmedzuje výšku plota, avšak opisne určuje obmedzenia pre rozsah oplotenia.

29. 07. 2009 | čítať ďalej...

Treba stavebné povolenie na malý rodinný dom o rozlohe 70 m2 alebo stačí len ohlásenie stavebnému úradu?

Stavebné povolenie sa až na výnimky vyžaduje pri stavbách každého druhu.

29. 07. 2009 | čítať ďalej...

Čo je to územný plán?

Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Úrady môžu povoliť len takú stavbu, ktorá je v súlade s územným plánom a za podmienok, ktoré sú dané územným plánom. Územný plán obce resp. mesta schvaľuje obecné...

29. 07. 2009 | čítať ďalej...

Ako ďaleko musí byť dom od elektrického vedenia?

Ochranné pásmo elektrického vedenia záleží od hodnoty elektrického napätia a tiež od toho, či ide o nadzemné vedenie alebo o kábel zakopaný pod zemou.

26. 07. 2009 | čítať ďalej...

Čo sú to líniové stavby podľa stavebného zákona?

Pod pojmom líniové stavby rozumie stavebný zákon najmä

a) ropovody, plynovody, produktovody, teplovody, b) diaľnice, cesty a miestne komunikácie, c) stavby dráh, d) podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, e)...

26. 07. 2009 | čítať ďalej...

Je na opravu strechy potrebné oznámenie alebo stavebné povolenie?

Opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov sa podľa stavebného zákona považujú za tzv. bežné udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie a ani...

26. 07. 2009 | čítať ďalej...

Aké sú pokuty za čiernu stavbu?

Maximálnu výšku pokuty za tzv. stavbu na čierno upravuje stavebný zákon takto:

23. 07. 2009 | čítať ďalej...

Stačí oznámenie drobnej stavby stavebnému úradu? Alebo je potrebné stavebné povolenie?

Pre uskutočnenie, zmenu a údržbu drobnej stavby nie je potrebné stavebné povolenie, postačí iba ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie,...

23. 07. 2009 | čítať ďalej...

Kto môže zmeniť územný plán obce?

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

Z toho vyplýva, že aj o zmenách územného...

23. 07. 2009 | čítať ďalej...

Čo sa rozumie pod obytnou miestnosťou v rodinnom dome podľa stavebného zákona?

Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.

Príslušenstvom bytu podľa stavebného zákona sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske...

13. 07. 2009 | čítať ďalej...

Je možné umiestniť okná na novostavbe tak, aby boli priamo oproti mojim oknám?

Novostavba je od priečelia našej bytovky vzdialená asi 8 metrov.

07. 07. 2009 | čítať ďalej...

Kto sú účastníci stavebného konania?

Často sa stretávame s otázkou, kto každý je účastníkom stavebného konania. Účastník stavebného konania totiž môže ovplyvňovať priebeh a výsledok stavebného konania.

28. 06. 2009 | čítať ďalej...

Ako ďaleko od hranice pozemku možno vybudovať žumpu?

Stavebný zákon a ani jeho vykonávacie vyhlášky neurčujú presne najmenšiu vzdialenosť žumpy od hranice pozemku. Určujú však všeobecné požiadavky na odstupy stavieb.

Najmenšia vzdialenosť malej čistiarne alebo žumpy od studne...

21. 06. 2009 | čítať ďalej...

Aká je najmenšia dovolená vzdialenosť verejnej komunikácie od nehnuteľnosti?

Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

19. 06. 2009 | čítať ďalej...

Akú funkciu a oprávnenia má stavbyvedúci na stavbe?

Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác. Vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné...

19. 06. 2009 | čítať ďalej...

Možno vlastníka vyzvať na odstránenie nebezpečnej stavby?

Možno na podnet obyvateľov vyzvať vlastníka nehnuteľnosti, ktorá ohrozuje bezpečnosť a majetok ostatných spovlastníkov a susedov na odstránenie stavby? Ak vlastník nereaguje na výzvy na odstránenie stavby, alebo odstránenie...

19. 06. 2009 | čítať ďalej...

Na ktoré stavebné práce netreba povolenie a ani ohlásenie stavebnému úradu?

Na udržiavacie stavebné práce nie je potrebné ohlásenie a ani stavebné povolenie.

19. 06. 2009 | čítať ďalej...

Aký je minimálny odstup stavieb?

Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.

V stiesnených územných podmienkach...

19. 06. 2009 | čítať ďalej...

Susedný pozemok - čo to znamená v stavebnom zákone?

Susedné pozemky a stavby na nich - rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom konania podľa stavebného zákona a stavby na týchto pozemkoch.

Susedná stavba - rozumie sa ňou aj...

12. 06. 2009 | čítať ďalej...

Kto podpisuje stavebný denník a čo má obsahovať?

Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.

04. 06. 2009 | čítať ďalej...

Je potrebné stavebné povolenie alebo súhlas suseda na výstavbu plota?

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Uvádza to § 55 ods. 2 stavebného zákona.

04. 06. 2009 | čítať ďalej...

Kedy stačí ohlásenie stavebnému úradu a netreba povolenie?

Stavebné povolenie sa až na výnimky vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a...

04. 06. 2009 | čítať ďalej...

Čo je to špeciálny stavebný úrad?

Niektoré špeciálne stavby nepovoľuje obec, ale iné úrady. Napríklad niektoré cesty povoľujú obvodné úrady dopravy, banské stavby povoľuje banský úrad, letecké stavby letecký úrad a pod.

Všeobecným stavebným úradom je obec....

04. 06. 2009 | čítať ďalej...

Čo všetko treba doložiť ku kolaudačnému konaniu?

Náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Zoznam dokladov, ktoré sa predkladajú pri obhliadke, obsahuje §...

30. 05. 2009 | čítať ďalej...

Čo musí stavba obsahovať aby mohla byť skolaudovaná?

Odpoveď je ukrytá najmä v § 81b stavebného zákona, kde je vymedzené, kedy stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie nevydá.

Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného...

30. 05. 2009 | čítať ďalej...

Do koľko dní od podania žiadosti o územné rozhodnutie je povinný stavebný úrad odpovedať?

Stavebný zákon sa pre určenie väčšiny lehôt odvoláva na zákon o správnom konaní, tzv. správny poriadok.

V § 140 stavebného zákona sa uvádza, že ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona...

30. 05. 2009 | čítať ďalej...

Aký je minimálny odstup stavby od hranice pozemku?

Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.

25. 05. 2009 | čítať ďalej...

Ako najbližšie od susedov môžem stavať? Aká je najmenšia vzdialenosť stavby od susedného pozemku?

Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.

24. 05. 2009 | čítať ďalej...

Upozornenie: Právne záväzné sú iba ustanovenia platných právnych predpisov.

K stavebnému zákonu
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...