Vyhláška ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody - Vyhláška č. 158/2004 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 1. 1. 2008)

Tipy:

Print Friendly and PDF

(ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody )
Autor: Min. výstavby a regionálneho rozvoja SR
Platnosť od: 27.3.2004
Účinnosť od: 1.4.2004

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 74/2004 strana 1806

NA ZÁKLADE:
90/1998 Z.z.
§17 ods. 4 - (v znení zák. 134/2004 Z.z.);


ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
119/2006 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
520/2001 Z.z.


OBLASŤ: Správne právo

158/2004 Z.z.


VYHLÁŠKA


Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


zo 16. februára 2004,


ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania
zhody a podrobnosti o používaní značiek zhodyMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) podľa § 17 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z. (ďalej len zákon ) ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) skupiny stavebných výrobkov a systémy preukazovania zhody, ktoré sa vzťahujú na ich preukazovanie,
b) podrobnosti o používaní značiek zhody vrátane obsahu a umiestnenia sprievodných údajov.

§ 2

(1) Skupinu stavebných výrobkov tvoria stavebné výrobky podľa rovnakého účelu použitia z hľadiska funkcie v stavbe. Ak je to potrebné, skupina stavebných výrobkov sa ďalej člení podľa špecifických vlastností, špecifických požiadaviek alebo podľa účelu, ktoré podmieňujú uplatnenie určeného systému preukazovania zhody. Zoznam skupín stavebných výrobkov s určením systémov preukazovania zhody je uvedený v prílohe č. 1

(2) Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho použitia v stavbe zaradiť do dvoch alebo viacerých skupín výrobkov podľa prílohy č. 1, potom pre jeho zaradenie je rozhodujúci ten účel použitia v stavbe, ktorý z hľadiska rizík pri použití v stavbe kladie vyššie nároky na jeho vlastnosti a výrobu.

§ 3

(1) Stavebné výrobky, ktoré môžu v stavbe prispievať k tvorbe alebo rozširovaniu ohňa a dymu v priestore vzniku požiaru alebo aj mimo tohto priestoru, sa klasifikujú podľa reakcie na oheň do tried A1, A2, B, C, D, E a F okrem výrobkov na podlahy. Výrobky na podlahy sa podľa reakcie na oheň klasifikujú do tried A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL a FFL.1)

(2) Materiály a stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania do triedy A1 alebo A1FL, sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Ďalšie materiály a stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania do tried, ako sú uvedené v odseku 1, ustanovujú zodpovedajúce rozhodnutia Európskej komisie, ktorých vydanie oznamuje ministerstvo vo svojom vestníku na základe § 17 ods.1 písm. j) bodu 5 zákona.

(4) Ak stavebný výrobok podľa reakcie na oheň nie je klasifikovaný podľa odseku 2 alebo odseku 3, potom jeho reakcia na oheň stanovená skúšaním

a) je náchylná na zmeny v procese výroby, pretože deklarovaná trieda reakcie na oheň sa dosahuje dávkovaním alebo modifikovaním vstupných materiálov, alebo
b) nie je náchylná na zmeny v procese výroby.

§ 4

(1) Označenie stavebného výrobku značkou zhody a sprievodnými údajmi sa umiestňuje podľa charakteru výrobku na jedno z uvedených miest a v poradí podľa prednosti:

a) na samotný výrobok alebo
b) na štítok pripojený k výrobku, alebo
c) na balenie výrobku, alebo
d) označenie je súčasťou sprievodnej dokumentácie.

(2) Podľa charakteru výrobku môže byť minimum informácií podľa odseku 3 na označení samotného výrobku a súčasne všetky požadované informácie podľa odseku 3 sa uvedú ako súčasť sprievodnej dokumentácie.

(3) Okrem značky zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo značky zhody podľa § 8 ods. 3 zákona a prílohy č. 3 označenie obsahuje tieto sprievodné údaje:

a) registračné číslo notifikovanej osoby pod značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo kód autorizovanej osoby pri značke zhody podľa § 8 ods. 3 zákona, ak ide o označenie značkou zhody na základe preukázania zhody systémom 1+, 1 alebo 2+,
b) názov a typ výrobku,
c) názov a adresu výrobcu alebo identifikačnú značku a registrovanú adresu výrobcu, a to aj v prípadoch, keď sídlo výrobcu nie je v členskom štáte,
d) posledné dvojčíslie roka, v ktorom sa výrobok značkou zhody označil,
e) označenie zodpovedajúceho certifikátu vydaného notifikovanou osobou v prípade označenia značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo autorizovanou osobou v prípade označenia značkou zhody podľa § 8 ods. 3 zákona, ak ide o označenie značkou zhody na základe preukázania zhody systémom 1+, 1 alebo 2+,
f) označenie technickej špecifikácie alebo technických špecifikácií, ak výrobok vyhovuje viacerým špecifikáciám,
g) účel použitia výrobku podľa technickej špecifikácie alebo technických špecifikácií, ak výrobok vyhovuje viacerým špecifikáciám,
h) hodnoty a tolerancie určených vlastností výrobku a ďalšie údaje, ak sú vyžadované technickou špecifikáciou alebo touto vyhláškou.

(4) K označeniu značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona sa hodnoty a tolerancie určených vlastností výrobku a ďalšie údaje podľa odseku 3 písm. h) vyhlášky uvádzajú v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo písm. c) zákona.

(5) K označeniu značkou zhody podľa § 8 ods. 3 zákona sa hodnoty a tolerancie určených vlastností výrobku a ďalšie údaje podľa odseku 3 písm. h) vyhlášky uvádzajú v závislosti od technickej špecifikácie takto:

a) v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona alebo
b) v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona kladených na uvádzanie vlastností výrobku v dodacom liste, ak technická špecifikácia takéto požiadavky obsahuje, a z týchto vlastností len tie, ktoré sú obsahom počiatočných skúšok typu výrobku.

(6) Vzory označovania stavebných výrobkov značkami zhody spolu so sprievodnými údajmi sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 520/2001 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

László Gyurovszky v. r.1) STN EN 13501-1:2002 Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a stavebných prvkov. Klasifikácia založená na výsledkoch zo skúšok na reakciu na oheň. (Index FL je použitý z angl. výrazu Flooring podlaha).Príloha č. 1
k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

SKUPINY STAVEBNÝCH VÝROBKOV
S URČENÝMI SYSTÉMAMI PREUKAZOVANIA ZHODY


Príloha č. 2
k vyhláške č. 158/2004 Z. z.
MATERIÁLY A STAVEBNÉ VÝROBKY, KTORÉ SA Z HĽADISKA REAKCIE NA OHEŇ
KLASIFIKUJÚ DO TRIED A1 A A1FL BEZ SKÚŠANIA

Materiály a stavebné výrobky Poznámky
   Expandovaný íl  
   Expandovaný perlit  
   Expandovaný vermikulit  
   Minerálna vlna  
   Penové sklo  
   Betón    Zahŕňa transportbetón a betónové prefabrikované vystužené a predpäté
   výrobky.
   Betón vyrábaný na stavbe
   (obsahujúci prírodné hutné a pórovité
   kamenivo nemôže obsahovať
   integrálnu tepelnú izoláciu)
   Môže obsahovať prísady a prímesi (napr. práškový úletový elektrárenský
   popolček), farbivá a iné materiály. Zahŕňa aj prefabrikované dielce.
   Autoklávované betónové stavebné
   dielce
   Stavebné dielce vyrobené z hydraulického spojiva, ako je cement
   a/alebo vápno, kombinované s jemnými materiálmi (kremičitanový materiál,
   práškový úletový elektrárenský popolček, vysokopecná troska) a
   s napeňovacími prísadami. Zahŕňa prefabrikované dielce.
   Vláknocement  
   Cement  
   Vápno  
   Vysokopecná troska a práškový
   úletový elektrárenský popolček
 
   Prírodné kamenivo  
   Železo, oceľ a nehrdzavejúca oceľ    Nie v jemnej podobe.
   Meď a medené zliatiny    Nie v jemnej podobe.
   Zinok a zinkové zliatiny    Nie v jemnej podobe.
   Hliník a hliníkové zliatiny    Nie v jemnej podobe.
   Olovo    Nie v jemnej podobe.
   Sadra a malty na báze sadry    Môžu zahŕňať prísady (retardéry, plnivá, vlákna, farbivá, vápno, látky
   viažuce vodu a vzduch a plastifikátory zvláčňovadlá, hutné plnivo (napr.
   prírodný alebo drvený piesok) alebo ľahčené plnivo (napr. perlit alebo
   vermikulit)
   Malta s anorganickými spojivami    Omietkové malty a podlahové potery zložené z jedného alebo viacerých
   spojív, ako sú napr. cement, vápno, murársky cement a sadra
   Tehliarske výrobky    Prvky z ílu alebo z iných ílovitých materiálov s pieskom alebo bez piesku,
   alebo s inými prímesami. Zahŕňa tehly, škridle, obkladové a
   šamotové stavebné dielce (napr. komínové vložky).
   Vápenopieskové výrobky    Prvky vyrobené zo zmesi vápna a prírodných kremičitých materiálov
   (piesok, kremičitý piesok alebo drvina, alebo ich zmesi). Môžu obsahovať
   aj farbiace pigmenty.
   Výrobky z prírodného kameňa
   a bridlice
   Opracované alebo neopracované dielce z prírodného kameňa
   (magmatickej, sedimentovanej alebo premenenej horniny) alebo bridlice.
   Sadrové výrobky    Zahŕňajú tvarovky a iné dielce zo síranu vápenatého a vody, ktoré môžu
   obsahovať vlákna, plnivá a iné prímesy a môžu byť farbené pigmentmi.


Interpretácia a spresnenie pojmov

Stavebné výrobky možno z hľadiska reakcie na oheň klasifikovať do tried A1 a A1FL bez skúšania vtedy, keď sú vyrobené z jedného alebo z viacerých materiálov uvedených v tabuľke. Výrobky zhotovené zlepením týchto materiálov možno takto klasifikovať, ak použité lepidlo nepredstavuje viac ako 0, 1 % z hmotnosti alebo z objemu výrobku podľa toho, čo je nepriaznivejšie.

Na výrobky v tvare dosiek (napr. izolačné materiály) s jednou alebo s viacerými organickými vrstvami, ako aj na výrobky obsahujúce organický materiál, ktorý nie je homogénne rozptýlený (s výnimkou lepidla), sa klasifikácia do tried A1 a A1FL bez skúšania nevzťahuje.

Výrobky zhotovené z materiálov uvedených v tabuľke a pokryté vrstvou z anorganických materiálov (napr. kovové výrobky s povlakom) možno tiež klasifikovať do tried A1 a A1FL bez skúšania.

Žiadny z materiálov alebo z výrobkov uvedených v tabuľke nesmie obsahovať viac homogénne rozptýleného organického materiálu ako 1 % z hmotnosti alebo z objemu výrobku podľa toho, čo je nepriaznivejšie.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

VZORY OZNAČOVANIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV ZNAČKAMI ZHODY
SPOLU SO SPRIEVODNÝMI ÚDAJMI


Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...