Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška č. 9/2009 Z. z. - úplné znenie


Tip: Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke

(aktualizované úplné znenie - stav k 25. 1. 2014)

Print Friendly and PDF

(ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Platnosť od: 16.1.2009
Účinnosť od: 19.1.2013
Účinnosť do: 31.3.2013

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 4/2009 strana 95

NA ZÁKLADE:
8/2009 Z.z.

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
130/2010 Z.z.
413/2010 Z.z.
361/2011 Z.z.

OBLASŤ: Dopravné právo

9/2009 Z.z.


VYHLÁŠKA


Ministerstva vnútra Slovenskej republiky


z 20. decembra 2008,


ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena:130/2010 Z. z. s účinnosťou od 15.apríla 2010
Zmena:413/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2010
Zmena:361/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2011
Zmena:361/2011 Z. z. s účinnosťou od 19.januára 2013
Zmena:381/2012 Z. z. s účinnosťou od 19. januára 2013

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") podľa § 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 13, § 62 ods. 3, § 63 ods. 3, § 85, § 94 ods. 4, § 101 ods. 8, § 123 ods. 18, § 125 ods. 4, § 128 ods. 3, § 133 ods. 3 a § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 6, § 87 ods. 7, § 88 ods. 7 a § 89 ods. 2 zákona ustanovuje:

§ 1
Označenie spojnice pri vlečení
motorových vozidiel a jej dĺžka
(k § 34 ods. 6 zákona)

Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice motorového vozidla taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami nebola väčšia ako 6 m. Ak sa použije lano, nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2, 5 m; ak sa použije tyč, nesmie byť menšia ako 1 m. Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7, 5 cm a lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 20 cm.

§ 2
Osobitné označenie vozidiel
(k § 44 ods. 9 zákona)

(1) Osobitné označenia sú vyobrazené v prílohe č. 1 I. diele časti IV.

(2) Osobitné označenie (č. O 1 až O 4) sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla alebo v ľavej dolnej časti zadného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v prednej alebo zadnej časti vozidla. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.

§ 3
Označovanie prečnievajúceho nákladu
(k § 51 ods. 5 zákona)

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45o nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0, 20 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.

§ 4
Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste
(k § 58 ods. 2 zákona)

(1) Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm2.

(2) Ochranný odev podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.

Dopravné značky a dopravné zariadenia
(k § 60 ods. 13 zákona)
§ 5
Zvislé dopravné značky

(1) Zvislé dopravné značky sa podľa významu členia do skupín
a) výstražné značky (skupina A),
b) značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky (skupina P),
c) zákazové značky (skupina B),
d) príkazové značky (skupina C),
e) informatívne prevádzkové značky (skupina IP),
f) informatívne smerové značky (skupina IS),
g) informatívne iné značky (skupina II),
h) dodatkové tabuľky (skupina E).


(2) Výstražné značky skupiny A upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky môže hroziť nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť.

(3) Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky skupiny P ustanovujú a spresňujú účastníkom cestnej premávky prednosť v jazde v križovatke alebo na mieste, v ktorom treba prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde.

(4) Zákazové značky skupiny B ustanovujú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia.

(5) Príkazové značky skupiny C ustanovujú účastníkovi cestnej premávky príkazy a povinnosti.

(6) Informatívne prevádzkové značky skupiny IP, informatívne smerové značky skupiny IS a informatívne iné značky skupiny II poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie dopravného významu alebo slúžia na jeho orientáciu; spravidla mu aj ustanovujú určité zákazy, obmedzenia alebo príkazy a povinnosti.

(7) Dodatkové tabuľky skupiny E spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam zvislej dopravnej značky, pod ktorou sú na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii umiestnené; ak sa tým nenaruší čitateľnosť zvislej dopravnej značky, možno nápisy a symboly vyznačiť priamo v spodnej časti príslušnej zvislej dopravnej značky.

(8) Zvislé dopravné značky sa podľa použitia a vyhotovenia členia na

a) trvalé,
b) trvalé s premenným symbolom,
c) prenosné.

(9) Zvislé trvalé dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii pevne spojenej so zemou; ak je podklad presvetlený, musí sa na prednú stranu značky použiť priesvitná retroreflexná fólia.

(10) Zvislé trvalé dopravné značky s premenným symbolom (ďalej len "premenné značky") sú značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na premenné značky (č. Z 11b); premenné značky sú nadradené prenosným a trvalým zvislým dopravným značkám. Ako premenné značky nemôžu byť zobrazené zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15.

(11) Zvislé prenosné dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na červeno-bielom pruhovanom alebo na inej nosnej konštrukcii, ktorá je striedavo červeno-bielo pruhovane označená a ktorá nie je pevne spojená so zemou, ale je dostatočne stabilná, alebo je umiestnená na vozidle; používajú sa pri dočasnej zmene organizácie miestnej úpravy cestnej premávky.

(12) Zvislé zákazové alebo príkazové dopravné značky umiestnené nad vyznačeným jazdným pruhom platia len pre jazdný pruh, nad ktorým sú umiestnené, a zvislé dopravné značky upravujúce zákaz zastavenia alebo státia na jednosmernej ceste platia len pre tú stranu cesty, pri ktorej sú umiestnené.

(13) Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak; to neplatí pre

a) zvislé dopravné značky označujúce obec, miestnu časť obce, obytnú zónu, pešiu zónu, školskú zónu, zónu s dopravným obmedzením, zónu s plateným alebo regulovaným státím, diaľnicu a rýchlostnú cestu, ktorých platnosť sa končí dopravnou značkou označujúcou ich skončenie,
b) zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15, ktoré platia pre najbližšiu križovatku,
c) zvislé dopravné značky č. IP 12 až IP 17b, ak nie sú použité v spojení s príslušnými vodorovnými dopravnými značkami, ktorých platnosť sa končí 5 m pred hranicou najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončená inak; vjazd a výjazd z miesta mimo cesty len prerušuje ich platnosť.

§ 6
Vodorovné dopravné značky

(1) Vodorovné dopravné značky (č. V 1a až V 17) sú značky zobrazené ako čiary, šípky, nápisy, symboly alebo významové symboly na ceste a jej súčastiach, samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, prípadne s dopravnými zariadeniami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú.

(2) Vodorovná trvalá dopravná značka je značka zhotovená na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche aplikovaním náterových látok, termoplastických materiálov, materiálov tvrdnúcich za studena, vopred pripravených materiálov, prípadne inými prostriedkami alebo iným dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom.

(3) Na vodorovné trvalé dopravné značky a doplňujúce nápisy sa používa biela farba, na vodorovné dopravné značky vyznačujúce zákaz státia alebo zákaz zastavenia sa používa žltá farba, na vyznačenie zastávky vozidiel pravidelnej dopravy osôb sa používa žltá, prípadne biela farba a na vyznačenie cyklistických trás a ich priechodov sa používa zelená farba, prípadne biela farba. Tvar a farba symbolov, ktoré na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche vyobrazujú zvislé dopravné značky, zodpovedá požiadavke na príslušné zvislé dopravné značky vyobrazené v prílohe č. 1 časti I bodoch 1až 6, prípadne sa symbol alebo významový symbol zvislej dopravnej značky vyhotoví v bielej farbe.

(4) Dočasná zmena úpravy cestnej premávky sa vyznačuje vodorovnými dopravnými značkami (č. V 1a až V 17) v oranžovej farbe v retroreflexnej úprave.

(5) Dočasná vodorovná dopravná značka je retroreflexná vodorovná dopravná značka oranžovej farby aplikovaná na účely prechodného vedenia dopravy pri dočasnej zmene organizácie miestnej úpravy cestnej premávky; je nadradená trvalej vodorovnej dopravnej značke.

§ 7
Dopravné zariadenia

(1) Dopravné zariadenia sa používajú na usmerňovanie cestnej premávky a sú súčasťou vybavenia trvalej alebo dočasnej organizácie miestnej úpravy cestnej premávky.

(2) Dopravné zariadenia sa používajú samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými alebo vodorovnými dopravnými značkami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú.

(3) Pri usmerňovaní cestnej premávky sa používajú najmä tieto dopravné zariadenia:

a) svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až S 14g),

b) záchytné bezpečnostné zariadenia

1. zvodidlá,
2. zábradlové zvodidlá,
3. zábradlia,
4. tlmiče nárazu,
5. dotykové lišty pre nevidiacich,
6. ploty,

c) vodiace dopravné zariadenia

1. vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b),
2. smerovacie dosky (č. Z 4a až Z 4c),
3. vodiace dosky (č. Z 4d až Z 4f),
4. vodiace koľajnice,
5. vodiace steny,
6. vodiace obrubníky,
7. smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b),
8. odrazové sklá oranžovej a bielej farby a lineárne vodiace pásy bielej, fluorescenčnej oranžovej a červenej farby,
9. trvalé a dočasné dopravné gombíky (č. Z 7c),
10. dopravné kužele (č. Z 1),
11. zábrany na označenie uzávierok (č. Z 2a a č. Z 2b),

d) výstražné dopravné zariadenia

1. výstražné prerušované svietidlo žltej alebo oranžovej farby umiestnené na dopravných kužeľoch, dopravných hlásniciach, zábranách, smerovacích doskách a podobne,
2. svetelné zábrany,
3. svetelné vodiace tabule,
4. svetelné rampy,
5. svetelné šípky,
6. zariadenia predbežnej výstrahy,
7. pojazdné uzávierkové tabule,
8. výstražné a svetelné dopravné majáčiky,
9. výstražné pásky so striedavými kolmými alebo šikmými červenými a bielymi pruhmi,

e) ostatné dopravné zariadenia

1. dopravné zrkadlá,
2. spomaľovacie prahy vyhotovené najmä z odnímateľného prefabrikovaného segmentu v žlto-čiernom farebnom vyhotovení (č. Z 6a) a stavebné spomaľovacie prahy (č. Z 6b),
3. ukazovatele smeru a sily bočného vetra (Z 9),
4. odrazové sklá proti zveri,
5. clony proti oslneniu,
6. žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c),
7. červené a biele pruhy označujúce dočasné prekážky (č. Z 2d),
8. zastavovacie terče (§ 13 ods. 2) a smerovky (č. Z 5a až Z 5c),
9. dopravné hlásnice,

f) parkovacie zariadenia, ktoré sa používajú na zabránenie alebo na obmedzenie vjazdu vozidiel tam, kde je ich jazda zakázaná alebo obmedzená

1. regulačné a parkovacie stĺpiky,
2. parkovacie zábrany,
3. parkovacie závory,
4. polery v tvare výsuvného stĺpa alebo výklopného segmentu zabudovaného do cesty,

g) elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (č. Z 12),
h) elektronické panely (č. Z 11a) a elektromechanické panely na premenné značky (č. Z 11b).

§ 8

(1) Vyobrazenie a vzory dopravných značiek, dopravných zariadení, ich čísla, rozmery, farby a presné vyhotovenie dopravných značiek, dopravných zariadení a ich význam sú ustanovené v prílohe č. 1.

(2) Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí pre

a) dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené,
b) dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, číslicami a podobne, ktoré sú uvedené len ako vzory,
c) premenné značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na premenné značky (č. Z 11b), ktorých význam možno podľa aktuálnej požiadavky zmeniť alebo vypnúť,
d) zvislé prenosné dopravné značky č. A 4a, č. A 4b, č. A 4c, č. A 5, č. A 7, č. A 8, č. A 11, č. A 12, č. A 19, č. A 21, č. A 23, č. A 34, ktorých podkladová doska je zo žltej retroreflexnej fólie,
e) zvislé prenosné dopravné značky č. C 20 až C 23b a č. C 25 až C 30 ktorých podkladová doska je zo žltej retroreflexnej fólie a šípky (symboly) a kontrastný prúžok sú čierne.

(3) Farebné vyhotovenie premenných značiek zobrazených na elektronickom paneli na premenné značky (č. Z 11a) môže byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1, a to tak, že podklad je tmavý a nápisy, symboly a ohraničenie sú svetlé; umiestnenie červenej farby musí byť zhodné s jej vyobrazením v prílohe č. 1. Príkazová značka zobrazená na tomto paneli musí mať farebné vyhotovenie zhodné s farebným vyhotovením uvedeným v prílohe č. 1.

(4) Farebné vyhotovenie, tvary a symboly prevádzkových informácií zobrazených na elektronickom paneli na prevádzkové informácie (č. Z 12) možno meniť a môžu byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1; to neplatí, ak sa na informáciu použijú symboly dopravných značiek a dopravných zariadení.

(5) Na prednú stranu zvislej dopravnej značky sa používa neretroreflexný alebo retroreflexný materiál alebo materiály, ktoré po aplikácii na podklad vytvoria konečný vzhľad zvislej dopravnej značky, ktorý zodpovedá vyobrazeniu v prílohe č. 1. Predná strana zvislej dopravnej značky je zložená zo základnej plochy, lemu, subplochy, kontrastného prúžku a významového symbolu alebo symbolu dopravnej značky, pričom

a) základná plocha je plocha, na ktorej je umiestnený významový symbol dopravnej značky,
b) lem je farebné ohraničenie základnej plochy určenej na umiestnenie významového symbolu dopravnej značky,
c) subplocha je ohraničená plocha určitého farebného vyhotovenia, na ktorej je umiestnený významový symbol dopravnej značky a ktorá je vložená do základnej plochy odlišného farebného vyhotovenia,
d) kontrastný prúžok je prúžok určený na ohraničenie prednej strany dopravnej značky alebo subplochy, ktorý vymedzuje rozmer dopravnej značky alebo subplochy,
e) významový symbol je silueta umiestnená do základnej plochy alebo subplochy prednej strany dopravnej značky, znázorňujúca predmet či povahu rizika, povahu bezpečnostného opatrenia alebo predmet dopravnej informácie pre účastníka cestnej premávky, napríklad výstrahu, zákaz alebo príkaz,
f) symbol dopravnej značky je vyhotovenie príslušnej dopravnej značky v inom veľkostnom vyhotovení, ako je štandardný tvar prednej strany dopravnej značky,

(6) Významový symbol a symbol zvislej dopravnej značky možno vložiť do prednej strany inej zvislej dopravnej značky alebo aplikovať na povrch cesty; pri zvislých dopravných značkách č. IP 24a a č. IP 24b nemožno použiť viac ako dva symboly alebo dva významové symboly inej zvislej dopravnej značky s príslušnými dodatkovými tabuľkami.

(7) Dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami sa spravidla nevyznačuje zákaz alebo príkaz vyplývajúci zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky.

(8) Použité zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a vodorovné dopravné značky v cestnej premávke musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad.

(9) Zvislé prenosné dopravné značky je zakázané umiestňovať na podstavec, ktorý môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, napríklad sa nesmú používať betónové prefabrikáty alebo pneumatiky vyplnené betónom. Stĺpik alebo iná nosná konštrukcia, na ktorých sú umiestnené zvislé prenosné dopravné značky, musia byť zreteľne označené a to striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi; červeno-biela úprava obsahuje najmenej dva biele a dva červené pruhy, z ktorých vždy musí byť najmenej jeden biely a jeden červený v retroreflexnej úprave.

(10) Zvislé dopravné značky možno upevniť na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii v maximálnom počte najviac dve dopravné značky s príslušnými dodatkovými tabuľkami.

(11) Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii možno umiestniť iba zvislé dopravné značky v rovnakej veľkosti a nemožno kombinovať zvislé dopravné značky rôzneho vyhotovenia, ako je napríklad rôzna úroveň retroreflexnej úpravy alebo retroreflexné a neretroreflexné alebo presvetlené zvislé dopravné značky.

(12) Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii sa spravidla nekombinujú zvislé dopravné značky rôznych skupín, ak nie je uvedené inak.

(13) Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, možno zvislú dopravnú značku umiestniť

a) nad cestu,
b) na smerovo rozdelenej ceste opakovane i pri ľavom okraji cesty približne na rovnakej úrovni oproti sebe,
c) na žltozelený fluorescenčný podklad; pri zvislých dopravných značkách č. P 1 a č. P 2 sa nesmie zmeniť tvar príslušnej zvislej dopravnej značky, predná strana ostatných zvislých dopravných značiek sa môže symetricky umiestniť na žltozelený fluorescenčný podklad tvaru pravouholníka.

(14) Farebné vyhotovenie zvislých dopravných značiek, ktoré sú na žltozelenom fluorescenčnom podklade, nesmie byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1.

(15) Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je umiestnenie zvislej dopravnej značky podľa odseku 13 písm. b) povinné, ak je to technicky možné.

(16) Ak je to technicky možné, zvislé dopravné značky č. B 29a, č. B 30a a č. B 31a musia byť umiestnené opakovane i pri ľavom okraji cesty v smere jazdy; to neplatí, ak je zvislá dopravná značka č. B 31a umiestnená nad vyznačeným jazdným pruhom na ceste.

(17) Zvislé dopravné značky č. A 25 až A 29b musia byť umiestňované opakovane i pri ľavom okraji cesty.

(18) Na stožiare cestnej svetelnej signalizácie možno umiestňovať len zvislé dopravné značky č. P 1 až P 6, č. P 8, č. P 9, č. B 1 až B 11, č. B 17 až B 27, č. B 37, č. C 1 až C 6c, č. IP 1 až IP 7 a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky č. P 12 až P 15.

(19) So zvislými dopravnými značkami č. P 1 až P 6, č. P 8, č. P 9, č. P 12 až P 15 možno kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii len zvislé dopravné značky č. B 27a až B 28, č. C 1 až C 7, č. IP 1 až IP 3a, č. IP 6 a č. IP 7, ktoré sa umiestňujú pod tieto zvislé dopravné značky.

(20) Zvislé dopravné značky č. C 20 až C 30 sa používajú samostatne, prípadne s príslušnou dodatkovou tabuľkou.

(21) Značka č. C 18 sa z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky použije vždy na potvrdenie skončenia platnosti značiek č. C 8 až C 13, a to aj v prípadoch, že ich platnosť bola skôr skončená inak.

Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi
(k § 62 ods. 3 zákona)
§ 9

(1) Pri riadení cestnej premávky sa používajú signály uvedené a vyobrazené v prílohe č. 1 časti III bode 1.

(2) Pri riadení cestnej premávky na križovatke sa používajú najmä svetelné signály trojfarebnej sústavy s plnými svetlami alebo so smerovými signálmi.

(3) Pri riadení cestnej premávky na križovatke

a) signál s červeným svetlom "Stoj!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením,
b) signál so súčasne svietiacim červeným svetlom "Stoj!" a žltým svetlom "Pozor!" znamená pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu,
c) signál s plným zeleným svetlom "Voľno" znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo a ak dodrží ustanovenia o otáčaní a otočenie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa; vodič je pritom povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; ak svieti signál pre opustenie križovatky (č. S 4) umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, neplatí pre odbočovanie vľavo alebo vpravo § 19 ods. 4 zákona,
d) signál s plným žltým svetlom "Pozor!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením; ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde; ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi,
e) smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka alebo zelené šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú a ak smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka alebo zelené šípky rôznych smerov) nezobrazuje otáčanie na križovatke a také otáčanie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa, ak dodrží ustanovenia o otáčaní; ak zelená šípka smeruje vľavo alebo vpravo, neplatí pre odbočovanie § 19 ods. 4 zákona,
f) signál so žltým svetlom v tvare chodca (č. S 6a) alebo signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu (č. S 6b), ktorým je doplnený smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka smerujúca vpravo alebo vľavo), upozorňuje vodiča, že pri jazde smerom, ktorým táto šípka ukazuje, križuje smer chôdze chodcov prechádzajúcich vo voľnom smere po priechode pre chodcov, prípadne aj smer jazdy cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, ktorým je povinný dať prednosť, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo,
g) doplnkový signál (rôznych smerov) so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky (č. S 10), ktorým je doplnený signál s plným červeným svetlom "Stoj!", svietiaci súčasne s týmto signálom alebo súčasne so signálom s plným žltým svetlom "Pozor!", alebo súčasne so svietiacim signálom s plným červeným svetlom "Stoj!" a signálom s plným žltým svetlom "Pozor!", znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.

(4) Na skončenie platnosti signálu so zeleným svetlom "Voľno" podľa odseku 3 písm. c), e) a g) možno vodiča vozidla upozorniť pravidelným striedavým zhasínaním a rozsvecovaním tohto signálu.

(5) Pri riadení cestnej premávky mimo križovatky, napríklad pred priechodom pre chodcov, pred priechodom pre cyklistov alebo pred neprehľadným miestom, platia pre vodičov svetelné signalizačné znamenia ustanovené v odseku 2 rovnako.

§ 10

(1) Číselný odpočet svetelného signálu (č. S 13) možno použiť len spolu so svetelným signálom č. S 1a, č. S 1c, č. S 2a, č. S 2c, č. S 3a, č. S 3c, č. S4, č. S 5a až S 5d, č. S 7a, č. S 7c a č. S 10, pričom rozsvietený číselný znak označuje aktuálny čas v sekundách, pri ktorom dôjde ku zmene svetelného signálu. Farba číslice svetelného signálu odpočtu musí byť vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný.

(2) Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je cestná premávka v tomto pruhu riadená signálom pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12a) a signálom "Voľno" pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12b).

(3) Ak svieti signál "Svetelná šípka doľava" (č. S 12c) alebo signál "Svetelná šípka doprava" (č. S 12d), prípadne svieti svetelný signál "Svetelná šípka doľava a súčasne doprava", vodič je povinný opustiť jazdný pruh alebo obísť prekážku vo vyznačenom smere, prípadne smeroch.

(4) Pri riadení cestnej premávky pri čiastočných uzávierkach cesty, pri práci na ceste alebo z iných dôvodov sa používajú prenosné signalizačné zariadenia trojfarebnej alebo dvojfarebnej sústavy s plnými svetlami alebo so svetlami so smerovými signálmi; ustanovenie § 9 ods. 2 platí rovnako.

(5) V osobitných prípadoch, napríklad na zabezpečenie vjazdu električky na cestu, sa používa signál s červeným svetlom "Stoj!", ktorému predchádza signál s plným žltým svetlom "Pozor!"; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.

(6) Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných plných červených svetiel znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.

(7) Ak svetelné signalizačné zariadenie nie je vybavené signálom s plným žltým svetlom "Pozor!", platí pri rozsvietení signálu na zastavenie vozidla rovnaká povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.

(8) Prerušované žlté svetlo (č. S 11a až S 11e) použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou alebo dopravným zariadením upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť a zdôrazňuje význam dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

(9) Ak sú zriadené svetelné signalizačné zariadenia so signálmi pre električky, potom ich význam pre vodičov električiek vyplýva z toho, ktoré svetlá sú rozsvietené (č. S 14a až S 14g); tieto signály možno použiť aj vo vyhradených jazdných pruhoch.

§ 11
Svetelné signály pre chodcov a cyklistov

(1) Pre chodcov sa používajú svetelné signály dvojfarebnej sústavy, pričom

a) signál pre chodcov so zeleným svetlom "Voľno" (č. S 5b) znamená, že chodec môže prechádzať cestu vo voľnom smere po priechode pre chodcov; ak počas prechádzania zhasne signál "Voľno" (č. S 5b) a následne sa rozsvieti signál "Stoj!" (č. S 5a), smie chodec dokončiť prechádzanie k svetelnému signalizačnému zariadeniu aj na tento svetelný signál,
b) signál pre chodcov s červeným svetlom "Stoj!" (č. S 5a) znamená, že chodec nesmie vstupovať na cestu.

(2) Ustanovenie § 9 ods. 2 platí pre cyklistov, ak sú na cestičkách pre cyklistov zriadené svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 7a až S 7c); rovnako platí aj vtedy, ak je signál s plnými svetlami doplnený bielou tabuľkou s vyobrazením bicykla.

(3) Tam, kde sú svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov alebo pre cyklistov vybavené tlačidlom na svetelné signály, smie chodec alebo cyklista po stlačení tlačidla prechádzať cestu po priechode pre chodcov alebo po priechode pre cyklistov až vtedy, keď sa rozsvieti signál pre chodcov so znamením "Voľno" (č. S 5b) alebo signál pre cyklistov so znamením "Voľno" (č. S 7c).

(4) Svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov a cyklistov môžu byť doplnené akustickými signálmi, pričom akustický signál pomalej frekvencie znamená, že svieti signál s červeným svetlom "Stoj!" (č. S 5a alebo č. S 7a), a akustický signál zrýchlenej frekvencie znamená, že svieti signál so zeleným svetlom "Voľno" (č. S 5b alebo č. S 7c).

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia pre chodcov a cyklistov aj v prípade použitia kombinovaných signálov pre chodcov a cyklistov (č. S 5c a č. S 5d).

§ 12
Riadenie cestnej premávky pokynmi

(1) Premávku na križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len "policajt" ) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk; pritom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Jeho pokyny znamenajú pre vodičov i chodcov

a) Stoj! pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,
b) Pozor!, ak policajt zdvihne ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu a vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde,
c) Voľno pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom; vodič vozidla môže pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní, môže odbočiť vpravo alebo vľavo,
d) Stoj! pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, a Voľno pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočovať len vpravo a chodci smú prechádzať vozovku len za chrbtom policajta.

(2) Pri pokynoch Stoj! a Voľno môže policajt upažiť obe ruky alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak na riadenie premávky stačí postoj. To neplatí pre pokyn uvedený v odseku 1 písm. d).

(3) Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä pokyn Zrýchliť jazdu! vodorovným kývaním ruky cez stred tela, Spomaliť jazdu! kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.

(4) Odseky 1 až 3 platia aj pri riadení cestnej premávky vojenským policajtom, vojakom pri plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojakom povolaným na plnenie úloh Policajného zboru.

Zastavovanie vozidiel
(k § 63 ods. 3 zákona)
§ 13

(1) Znamenie na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.

(2) Policajt dáva znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom (č. Z 5a), alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla môže dávať policajt toto znamenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle. Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom, prípadne aj zvláštnym zvukovým znamením podľa § 40 zákona. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a zvláštne výstražné zvukové znamenie použije vždy.

(3) Pre zamestnancov dráhy platí pri zastavovaní vozidiel ustanovenie § 28 písm. e) zákona. Ostatné osoby uvedené v zákone dávajú znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou, ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak; smú však používať aj zastavovací terč (č. Z 5b). Pri trhacích prácach v lomoch, pri údržbe cesty a podobne sa ako znamenie na zastavenie vozidla používa červená zástavka.

(4) Odsek 2 platí aj pri zastavovaní vozidiel vojenským policajtom v rovnošate, profesionálnym vojakom a vojakom mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením POLÍCIA a inými oprávnenými príslušníkmi ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníkmi obecnej polície.

§ 14

(1) Poverená osoba podľa § 63 ods. 2 písm. e) zákona môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode pre chodcov; kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať pokyny na zastavenie aj na inom mieste na vozovke, pritom musí mať na sebe reflexný bezpečnostný odev.

(2) Pri zastavovaní vozidiel poverená osoba používa zastavovací terč (č. Z 5b); za zníženej viditeľnosti poverená osoba dáva pokyny na zastavenie vozidla červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu.

(3) Poverená osoba nemôže dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou premávkou, a to ani na priechode pre chodcov.

§ 15
Organizácia vykonávania skúšok
z odbornej spôsobilosti

(1) Žiadateľa o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti (ďalej len "žiadateľ o vykonanie skúšky") prihlasuje autoškola podaním vyplnenej prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti (ďalej len "prihláška"). Spolu s prihláškou sa vždy predkladá úplne a správne vyplnená žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia každého žiadateľa o vykonanie skúšky uvedeného v zozname prihlásených žiadateľov o vykonanie skúšky.

(2) Prihlášku podľa odseku 1 predkladá osobne prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca autoškoly v dvoch výtlačkoch.

(3) Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko a prípadne titul žiadateľa o vykonanie skúšky,
b) dátum a miesto narodenia, rodné číslo žiadateľa o vykonanie skúšky,
c) adresu pobytu žiadateľa o vykonanie skúšky alebo miesta, kde sa zdržiava,
d) informáciu o požadovaných a udelených vodičských oprávneniach a o vydanom vodičskom preukaze,
e) žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona, ak ide o osobu, ktorá žiada o vykonanie takej osobitnej skúšky,
f) potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky,
g) vlastnoručný podpis a podpis zákonného zástupcu žiadateľa o vykonanie skúšky, ktorý v deň podania žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nedosiahol vek 18 rokov.


(4) K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá
a) doklad o zdravotnej spôsobilosti, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky v žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo ak je toto potvrdenie nesprávne vyplnené,
b) doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon,
c) doklad o podrobení sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak zákon neustanovuje inak,
d) žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 zákona, ak ide o osobu, ktorá žiada o vykonanie takejto osobitnej skúšky,
e) osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona, ak ide o osobu, ktorá absolvovala takýto osobitný výcvik.


(5) Doklady podľa odseku 4 sa prikladajú k žiadosti, len ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia.

(6) Príslušný orgán Policajného zboru pred určením termínu a miesta vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti preverí úplnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia vrátane úplnosti a správnosti vypísania dokladov a tlačív, ktorými žiadateľ o vykonanie skúšky preukazuje splnenie ustanovených podmienok.

(7) Príslušný orgán Policajného zboru určí termín a miesto vykonania skúšky, len ak je žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia vrátane priložených dokladov a tlačív vyplnená úplne a správne. Inak žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia spolu s priloženými dokladmi a tlačivami bezodkladne vráti, čo prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca potvrdí v prihláške svojím podpisom a odtlačkom pečiatky autoškoly.

(8) Príslušný orgán Policajného zboru termín a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti uvedie v prihláške. Prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca autoškoly potvrdí v prihláške svojím podpisom a odtlačkom pečiatky autoškoly, že bol s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámený.

(9) Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi tých žiadateľov o vykonanie skúšky, ktorí predložili správne a úplne vyplnenú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ustanovené doklady a tlačivá.

(10) Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny.

(11) Žiadateľ o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona vykoná len skúšku z vedenia motorových vozidiel.

§ 16

(1) Výsledok každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jej výsledkom najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti. O výsledku skúšky z odbornej spôsobilosti sa upovedomí aj autoškola. Hodnotenie každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti skúšobný komisár zapíše do protokolu o skúškach z odbornej spôsobilosti a do záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti. Každý záznam v protokole o skúškach z odbornej spôsobilosti potvrdí skúšobný komisár svojím podpisom a odtlačkom pečiatky.

(2) Doklady podľa § 15 ods. 4 skúšobný komisár označí odtlačkom pečiatky, uvedie dátum a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti a údaje potvrdí svojím podpisom.

(3) Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť skúšobnému komisárovi, dôveryhodne preukáže, že má na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov a vyhlási, že spĺňa podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. h) a i), k) až p) zákona. Ako dôkaz o splnení podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) zákona možno pripustiť aj čestné vyhlásenie.

(4) Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke. Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v ďalších skúškach, a to až do času, kým nebude z tejto skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.

(5) Ak žiadateľ o vykonanie skúšky počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobného komisára alebo svojím správaním inak narúša riadne vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti, skúšobný komisár skúšku skončí a žiadateľa o vykonanie skúšky zo skúšky vylúči. Dôvod vylúčenia sa zapíše do protokolu o skúškach z odbornej spôsobilosti a do záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý bol zo skúšky z odbornej spôsobilosti vylúčený, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(6) Ak po začatí skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky od skúšky odstúpi zo závažných dôvodov, skúšobný komisár poznačí dôvod odstúpenia do protokolu o skúškach z odbornej spôsobilosti a do záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti a určí nový termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti. Taký prípad sa posudzuje tak, akoby sa žiadateľ o vykonanie skúšky na skúške z odbornej spôsobilosti vôbec nezúčastnil. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý dôveryhodne nepreukáže závažné dôvody, pre ktoré od skúšky z odbornej spôsobilosti odstúpil, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(7) Vzor prihlášky je uvedený v prílohe č. 2. Menný zoznam žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti je uvedený na druhej strane prihlášky. Vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa § 15 ods. 1 a vzor záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 2a. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a záznam o skúške z odbornej spôsobilosti sú uvedené na jednom liste formátu A3 zloženom do formátu A4, pričom prvá strana obsahuje žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a čestné vyhlásenie o splnení niektorých podmienok na udelenie vodičského oprávnenia, druhá až štvrtá strana obsahujú záznam o skúške z odbornej spôsobilosti v poradí uvedenom v prílohe č. 2a. Vzor protokolu o skúškach je uvedený v prílohe č. 3.

§ 17

(1) Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po piatich pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia neprospel, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(2) Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti. Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa určeného termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole v plnom rozsahu.

(3) Opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia vykonal prvú neúspešnú skúšku z odbornej spôsobilosti.

(4) Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti zúčastniť v lehote podľa odseku 2 zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť o ďalšie tri mesiace. Lehotu podľa odseku 2 možno predĺžiť len na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr v deň uplynutia tejto lehoty na príslušnom orgáne Policajného zboru. Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia lehoty podľa odseku 2.

(5) Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý sa nezúčastnil skúšky z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, najneskôr v deň vykonania nasledujúcej skúšky z odbornej spôsobilosti nepreukáže závažné dôvody, pre ktoré sa nezúčastnil tejto predchádzajúcej skúšky, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

§ 18
Skúška z predpisov o cestnej premávke

(1) Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobným testom. Skúšobný komisár pred začatím skúšky z predpisov o cestnej premávke poučí žiadateľa o vykonanie skúšky o spôsobe vypĺňania skúšobného testu.

(2) Skúšobný test obsahuje najmä otázky zo zákona so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, dopravné zariadenia a dopravné situácie na križovatkách a otázky o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Skúšobný test môže obsahovať aj otázku z označovania vozidiel, povinností nemotorových účastníkov cestnej premávky a oprávnenia osôb vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

(3) Skúška z predpisov o cestnej premávke sa môže vykonať písomne alebo elektronicky.

(4) Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút.

(5) Každý skúšobný test obsahuje najmenej 25 a najviac 30 otázok, z toho

a) 12 až 14 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky,
b) 8 až 9 otázok preverujúcich ovládanie dopravných značiek alebo dopravných zariadení,
c) 3 až 4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,
d) 2 až 3 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách alebo označovaní vozidiel, alebo o povinnostiach nemotorových účastníkov cestnej premávky.

(6) Skúšobný test na skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T obsahuje jednu otázku o organizácii času v doprave podľa osobitného predpisu.1) Táto otázka môže v teste nahradiť jednu otázku z pravidiel cestnej premávky podľa odseku 5 písm. d).

(7) Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Správne odpovede sa označujú prečiarknutím príslušného písmena po uhlopriečke v tvare X guľôčkovým alebo plniacim perom; chybne označená odpoveď sa prečiarkne trikrát vodorovne cez stred označenej odpovede. Správna odpoveď sa opäť označí po uhlopriečke v tvare X.

(8) Súčasťou každej otázky skúšobného testu je vyjadrenie jej bodovej hodnoty. Žiadateľ o vykonanie skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom prospel, ak dosiahne najmenej 95 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu, ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti na skupinu C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Na hodnotenie klasifikačným stupňom prospel musí žiadateľ o vykonanie skúšky ostatných skupín vodičského oprávnenia dosiahnuť najmenej 90 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu.

(9) Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným, dvoma alebo tromi bodmi. Jedným bodom sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. d). Dvoma bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. a) a b). Tromi bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. c).

(10) Výsledok skúšky z predpisov o cestnej premávke skúšobný komisár zaznamená do záznamu o skúške z predpisov o cestnej premávke.

(11) Skúšobné testy môžu byť vydané aj v anglickom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny žijúcej na území Slovenskej republiky.

§ 19
Skúška z náuky
o motorových vozidlách a ich údržbe

(1) Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe sa vykonáva ústne.

(2) Obsahom skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe je preverenie vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky z otázok

a) o konštrukcii a princípe fungovania spaľovacích motorov,
b) o konštrukcii a princípe fungovania palivového systému,
c) o konštrukcii elektrického systému,
d) o princípe zapaľovania,
e) o konštrukcii a princípe fungovania spojky a prevodovky,
f) o kontrole a dopĺňaní pohonných látok, motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne,
g) o povinnej výbave vozidla,
h) o kontrole tesnosti vzduchovej brzdovej sústavy, tlakomera, zásobníkov vzduchu,
i) o spôsobe ovládania spojky, brzdového systému a zaraďovania prevodových stupňov,
j) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v pneumatikách,
k) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na kolesách a o bezpečnostných zásadách výmeny kolies,
l) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v riadení,
m) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v brzdovom systéme,
n) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo výfukovom systéme,
o) o zariadení na pripojenie prípojného vozidla a jeho kontrole,
p) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných zrkadlách, stieračoch, bezpečnostných pásoch,
q) o rozpoznaní a odstraňovaní ostatných porúch s ohľadom na požiadavky hospodárnej premávky motorových a prípojných vozidiel a s ohľadom na životné prostredie,
r) o ovládaní korby, pomocných dverí, núdzových východov, zariadení prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iných bezpečnostných zariadení,
s) o dokladoch vozidiel a prepravných dokladoch požadovaných pri preprave.

(3) Súčasťou skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe je aj preukázanie schopností odstraňovať poruchy na vozidle a vykonávať jeho údržbu.

(4) Skúšobný komisár poznačí znenie otázok, na ktoré mal žiadateľ o vykonanie skúšky odpovedať, a výsledok ich hodnotenia do záznamu o skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe. Ak je skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe hodnotená klasifikačným stupňom neprospel, skúšobný komisár poznačí dôvod takého hodnotenia v celkovom hodnotení skúšky z odbornej spôsobilosti.

(5) Žiadateľ o vykonanie skúšky pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe musí správne zodpovedať dve otázky podľa zamerania uvedeného v odseku 2. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe nepreukázal dostatočné vedomosti pri odpovedi na niektorú z otázok, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(6) Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z náuky o vozidlách a ich údržbe možno vykonať tlmočením do posunkovej reči.2)

Skúška z vedenia motorových vozidiel
§ 20

(1) Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti, pričom

a) prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky,
b) druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky.

(2) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM, A1, A2 a A podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje

a) na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť

1. vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača núdzového zastavenia, ak je ním vozidlo vybavené, reťazí, hladiny alebo tlaku motorového oleja, funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,
2. správne použiť ochrannú výbavu, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,

b) na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť

1. zdvihnúť vozidlo z podpery a tlačiť ho bez použitia motora, zaparkovať vozidlo a zdvihnúť ho na podperu alebo oprieť o podperu; za podperu sa považuje aj stojan alebo iné zariadenie, ktoré slúži na stabilizovanie motocykla počas zastavenia, státia alebo parkovania,
2. počas jazdy otočiť vozidlo do protismeru, udržiavať rovnováhu pri rôznej rýchlosti jazdy vrátane jazdy pri malej rýchlosti a rozličných dopravných situáciách, ako aj pri prevážaní spolujazdca,
3. ovládať vozidlo pri malej rýchlosti do 15 km.h-1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony vrátane slalomovej jazdy, pri ktorých musí použiť spojku v spojení s brzdou, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli, ako aj polohu nôh na nožných opierkach,
4. ovládať vozidlo pri vyššej rýchlosti od 10 km.h-1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony, z ktorých jeden vykonáva pri zaradenom druhom alebo treťom prevodovom stupni pri rýchlosti aspoň 30 km.h-1 a druhý pri obchádzaní prekážky pri minimálnej rýchlosti 50 km.h-1, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli, správnu techniku riadenia a správnu techniku zaraďovania prevodových stupňov; minimálna rýchlosť 50 km.h-1 sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM,
5. použiť brzdu tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony, z ktorých jeden je náhle použitie brzdy v rýchlosti aspoň 50 km.h-1, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli; minimálna rýchlosť 50 km.h-1 sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM.

(3) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM a A a podskupiny A1 podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky, najmä

a) zaradiť sa do jazdného pruhu z miesta mimo cesty, pohnúť sa zo statickej polohy v jazdnom pruhu na rovine a v stúpaní, odbočiť na miesto mimo cesty,
b) zachovať smer jazdy, vyhnúť sa vozidlu idúcemu v protismere alebo chodcovi aj v obmedzenom priestore,
c) viesť vozidlo v zákrute,
d) prejsť križovatkou,
e) zmeniť smer jazdy vľavo a vpravo a schopnosť zmeniť jazdný pruh,
f) zaradiť sa do jazdného pruhu na diaľnici alebo rýchlostnej ceste a schopnosť opustiť diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, pričom pri týchto úkonoch sa použije zrýchľovací alebo spomaľovací jazdný pruh; toto sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM,
g) vykonať predchádzanie a obchádzanie,
h) viesť vozidlo po kruhovom objazde, v stúpaní, v klesaní, v tuneli, ak to trasa jazdy umožňuje.

(4) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B1, B a BE podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje

a) na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť

1. upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť potrebný výhľad z vozidla z miesta vodiča,
2. skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je nimi vozidlo vybavené,
3. skontrolovať uzatvorenie dverí,
4. vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, reťazí, hladiny alebo tlaku motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov a kontrolu funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,
5. skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie nákladu pred neoprávneným použitím, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny BE,
6. skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného vozidla, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny BE,


b) na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť

1. cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní určeného smeru v priestore simulujúcom jazdný pruh,
2. otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
3. zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé státie k vodiacej čiare) jazdou dopredu alebo dozadu, na rovine, pri stúpaní alebo klesaní,
4. zastaviť vozidlo s presnosťou zastavenia na určenom mieste,
5. pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny BE, pričom pred pripojením prípojného vozidla nesmú stáť vozidlá v rade za sebou.

(5) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B1, B a BE podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť vykonať úkony a preukázať správanie podľa odseku 3.

(6) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje

a) na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť

1. upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť potrebný výhľad z vozidla z miesta vodiča,
2. skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je nimi vozidlo vybavené,
3. vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, reťazí, hladiny alebo tlaku motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov a kontrolu funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,
4. vykonať kontrolu všetkých brzdových a riadiacich systémov s posilňovačom, vykonať kontrolu stavu kolies, matíc na upevnenie kolies, blatníkov a vykonať kontrolu prístrojového panela vrátane záznamového zariadenia,
5. vykonať kontrolu prístrojového panela vrátane ustanoveného záznamového zariadenia3) v prípade žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
6. používať ustanovené záznamové zariadenie, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
7. používať záznamové zariadenie podľa osobitného predpisu, 3)
8. vykonať kontrolu tlaku vzduchu, kontrolu zásobníkov vzduchu a pruženia,
9. skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie vozidla a nákladu pred neoprávneným použitím, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, CE a T,
10. skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného vozidla, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1E, CE, D1E, DE a T,
11. používať špeciálne bezpečnostné prvky vozidla, zariadenia prvej pomoci, hasiace prístroje a iné bezpečnostné zariadenia, napríklad núdzové východy, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny D1, D1E, D a DE,
12. pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1E, CE, D1E, DE a T, pričom pred pripojením prípojného vozidla nesmú stáť vozidlá v rade za sebou,

b) na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť

1. cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní určeného smeru v priestore simulujúcom jazdný pruh,
2. otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
3. zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžneho, šikmého alebo kolmého státia k vodiacej čiare) jazdou dopredu alebo dozadu, na rovine, pri stúpaní alebo klesaní,
4. zaparkovať vozidlo pri nakladacej rampe, plošine alebo podobnom zariadení z dôvodu nakladania alebo vykladania nákladu, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, CE a T,
5. zaparkovať vozidlo tak, aby cestujúci mohli bezpečne vystúpiť z autobusu alebo nastúpiť do autobusu, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny D1, D1E, D a DE.

(7) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje

a) vykonanie úkonov a správanie podľa odseku 3 a
b) bezpečné vystupovanie z vozidla.

(8) Preverovanie schopností podľa odseku 2 písm. b), odseku 4 písm. b) alebo odseku 6 písm. b) trvá najviac
a) 10 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D a T,
b) 15 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a).

(9) Skúška z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) trvá najmenej
a) 25 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T,
b) 45 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a).


(10) Vyhodnotenie skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) a oboznámenie žiadateľa s výsledkom skúšky nie je zahrnuté v časových limitoch podľa odseku 8.

(11) Pri približovaní sa k prípojnému vozidlu pri pripájaní prípojného vozidla podľa odseku 6 písm. a) bod 12 môže žiadateľovi asistovať inštruktor, pričom úkony súvisiace s pripojením prípojného vozidla k motorovému vozidlu vykoná žiadateľ.

(12) Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno vykonať pomocou tlmočenia do posunkovej reči, 2) ak to umožňuje vybavenie vozidla a ak sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.

§ 21

(1) Pri skúške z vedenia motorového vozidla sa hodnotí, či žiadateľ preukáže schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 v závislosti od skupiny vodičského oprávnenia. Počas skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. b) sa vždy hodnotí, či žiadateľ o vykonanie skúšky

a) sleduje situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajta a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky a dopravné zariadenia,
b) dbá na bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky,
c) vedie motorové vozidlo tak, aby jazda bola šetrná k životnému prostrediu,
d) dodržiava pravidlá cestnej premávky,
e) je počas jazdy schopný včas, správne a bez zásahu inštruktora alebo skúšobného komisára reagovať na situáciu v cestnej premávke,
f) preukáže predvídavosť vo vzťahu ku konaniu iných účastníkov cestnej premávky,
g) zohľadňuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnosť vozidla a iné okolnosti, ktoré s vedením vozidla súvisia.

(2) Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor alebo skúšobný komisár, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí.

(3) Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý nepreukázal schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 v závislosti od skupiny vodičského oprávnenia a správanie podľa odseku 1, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(4) Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vždy začína časťou skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. a). Ak je žiadateľ hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, v skúške nepokračuje a celá skúška z vedenia motorových vozidiel sa hodnotí klasifikačným stupňom neprospel.

(5) Ak bol žiadateľ o vykonanie skúšky v druhej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, celá skúška z vedenia motorových vozidiel sa hodnotí klasifikačným stupňom neprospel. Predmetom opakovanej skúšky z vedenia motorových vozidiel je v takom prípade len časť skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. b).

(6) Výsledok skúšky z vedenia motorových vozidiel skúšobný komisár zaznamená do záznamu o skúške z vedenia motorových vozidiel. Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, skúšobný komisár poznačí dôvod takého hodnotenia v celkovom hodnotení skúšky z odbornej spôsobilosti.

§ 22

(1) Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle alebo jazdnej súprave, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené osobitným predpisom4) pre výcvikové vozidlá autoškôl.

(2) Skúška z vedenia motorových vozidiel
a) skupiny AM sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny AM s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km.h-1,
b) skupiny A1 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A1 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 120 cm3 a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 90 km.h-1,
c) skupiny A2 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A2 bez postranného vozíka s výkonom s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 400 cm3 a s výkonom motora najmenej 25 kW,
d) skupiny A sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 600 cm3 a s výkonom motora najmenej 40 kW,
e) skupiny B1 sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B1, ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť je najmenej 60 km.h-1,
f) skupiny B sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B, ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h-1,
g) skupiny BE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 100 km.h-1, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B podľa písmena f) a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 000 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg a ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria široká a vysoká minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,
h) skupiny C1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, ustanoveným záznamovým zariadením3) a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,
i) skupiny C1E sa vykonáva na jazdnej súprave s dĺžkou najmenej 8 m zloženej z motorového vozidla skupiny C1 podľa písmena h) a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1 a nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,
j) skupiny C sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 12 000 kg, skutočnou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, dĺžkou najmenej 8 m, šírkou najmenej 2, 4 m, najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením3) a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,
k) skupiny CE sa vykonáva na jazdnej súprave zloženej
1. z motorového vozidla skupiny C a návesu, pričom
1a. motorové vozidlo skupiny C musí byť vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením, 3)
1b. náves musí mať nákladný priestor tvorený uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča a
1c. jazdná súprava musí mať najväčšiu prípustnú hmotnosť najmenej 20 000 kg, skutočnú hmotnosť najmenej 15 000 kg, dĺžku najmenej 14 m, šírku najmenej 2, 4 m a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť najmenej 80 km.h-1, alebo
2. z motorového vozidla skupiny C podľa písmena j) a prípojného vozidla s dĺžkou najmenej 7, 5 m, pričom jazdná súprava musí mať najväčšiu prípustnú hmotnosť najmenej 20 000 kg, skutočnú hmotnosť najmenej 15 000 kg, dĺžku najmenej 14 m, šírku najmenej 2, 4 m a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť najmenej 80 km.h-1,
l) skupiny D1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D1, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, dĺžka najmenej 5 m, najväčšia konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením, 3)
m) skupiny D1E sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, zloženej z motorového vozidla skupiny D1 podľa písmena l) a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m, najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg,
n) skupiny D sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2, 4 m, najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením, 3)
o) skupiny DE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1 a šírkou najmenej 2, 4 m, zloženej z motorového vozidla skupiny D podľa písmena n) a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m, najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg,
p) skupiny T sa vykonáva na kolesovom traktore s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km.h-1 a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg, ktorý má najmenej dve nápravy s rázvorom najmenej 1, 5 m, ku ktorému je pripojené prípojné vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km.h-1 a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg; skúška z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) sa vykonáva bez prípojného vozidla.


(3) Na účely odseku 2 sa skutočnou hmotnosťou rozumie hmotnosť vozidla v čase konania skúšky z vedenia motorových vozidiel.

(4) Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, obmedzí sa rozsah príslušného vodičského oprávnenia len na vedenie motorových vozidiel s automatickou prevodovkou. Ak držiteľ vodičského oprávnenia vykoná skúšku z vedenia motorových vozidiel na ustanovenom motorovom vozidle bez automatickej prevodovky, príslušný orgán Policajného zboru obmedzenie zruší. Vozidlom s automatickou prevodovkou sa na účely tejto vyhlášky rozumie vozidlo, v ktorom sa nenachádza pedál spojky alebo ručná páka spojky.

(5) Ak podľa záveru lekárskej prehliadky môže žiadateľ o vykonanie skúšky viesť len motorové vozidlo technicky upravené alebo len s použitím zdravotníckej pomôcky, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno vykonať len na takto technicky upravenom motorovom vozidle alebo s takou zdravotníckou pomôckou.

(6) Počas skúšky z vedenia motorového vozidla sa na skúške môže zúčastniť len žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý skúšku vykonáva, osoba oprávnená vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel, ktorá sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre inštruktora, a skúšobný komisár. V motorovom vozidle, na ktorom sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva, môžu sa nachádzať aj žiadatelia o vykonanie skúšky, ktorí budú takú skúšku následne vykonávať; skúšobný komisár v takom prípade zabezpečí, aby tieto osoby nijakým spôsobom nezasahovali do riadneho a bezpečného vykonania skúšky.

(7) Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na vozidle, ktorého počet miest na sedenie nedovoľuje prepravu troch osôb, skúšku možno vykonať bez osoby oprávnenej vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel alebo skúšobný komisár môže preveriť schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo z iného vozidla idúceho pri vozidle, na ktorom sa skúška vykonáva, pričom si s osobou oprávnenou vykonávať výcvik vo vedení týchto vozidiel vopred dohodne spôsob dorozumievania.

(8) Spôsob vykonania skúšky podľa odseku 7 určí skúšobný komisár.

§ 22a

(1) Na vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 zákona sa primerane vzťahuje § 16 ods. 1 až 3, 5 a 6, § 17, § 20 ods. 1, 4, 5, ods. 8 písm. b), ods. 9 písm. a), ods. 10 až 12, § 21 a § 22 ods. 1, 3, 5 až 8.

(2) Osobitná skúška podľa odseku 1 sa vykoná na jazdnej súprave s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy nepresahujúcou 4 250 kg, ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla s uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg, pričom uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla.

(3) Na vykonanie osobitnej skúšky podľa § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona sa primerane vzťahuje § 16 ods. 1 až 3, 5 a 6, § 17, § 20 ods. 1 až 3, ods. 9 písm. a), ods. 10 a 12, § 21, § 22 ods. 1, 5 až 8. Na vykonanie osobitnej skúšky podľa § 78 ods. 2 písm. c) zákona sa vzťahuje § 22 ods. 2 písm. c). Na vykonanie osobitnej skúšky podľa § 78 ods. 3 písm. c) zákona sa vzťahuje § 22 ods. 2 písm. d).

(4) Vzor žiadosti o vykonanie osobitnej skúšky podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 1a.


§ 23
Rozsah odbornej prípravy skúšobných komisárov
(k § 85 zákona)

(1) Odbornú prípravu žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára tvorí z hľadiska jej minimálneho rozsahu a zamerania oblasť

a) vedomostí o pravidlách cestnej premávky a ovládania predpisov súvisiacich s vedením motorového vozidla, prepravou osôb a nákladu a s prevádzkou motorového vozidla,
b) bezpečnosti cestnej premávky so zameraním na schopnosť viesť motorové vozidlo tak, že vodič preukáže predvídavosť vo vzťahu ku konaniu iných účastníkov cestnej premávky, zohľadňuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnosť vozidla a iné okolnosti, ktoré s vedením vozidla súvisia,
c) schopností objektívne, jednotne a nediskriminačným spôsobom hodnotiť u žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia zvládnutie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 a preukázanie schopností podľa § 21,

d) komunikačných schopností potrebných na vykonávanie skúšky z odbornej spôsobilosti, najmä

1. zrozumiteľnú a zreteľnú komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky zahŕňajúcu zhodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o vykonanie skúšky takým spôsobom, že mu poskytne spätnú väzbu o jeho výkone a chybách, ktorých sa dopustil počas skúšky,
2. schopnosť zvoliť primeraný komunikačný jazyk smerom k žiadateľovi o vykonanie skúšky,
3. schopnosť zaoberať sa otázkami a podnetmi žiadateľov o vykonanie skúšky,
4. správanie sa k žiadateľom o vykonanie skúšky,

e) vedomostí o technických a fyzikálnych charakteristikách vozidiel, najmä riadenia, brzdovej sústavy, podvozku, motorových a prevodových častí, svietidiel a svetlometov, samostatne pre vozidlá a samostatne pre motocykle,
f) dodržiavania zásad bezpečnosti pri nakladaní a vykladaní nákladu a jeho upevňovania,
g) dodržiavania zásad bezpečnosti pri hromadnej preprave osôb,
h) poznania základov fyzikálnych charakteristík vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, odpory vplývajúce na jazdu vozidla,
i) vedomostí o zásadách hospodárneho vedenia motorových vozidiel s ohľadom na životné prostredie,
j) používania tachografového záznamového zariadenia vo vozidlách a dodržiavania bezpečnostných prestávok a doby odpočinku pri vedení vozidla, 1)
k) obsahu skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a spôsobu jej vykonávania.
l) praktického výcviku zameraného na udržiavanie a rozvíjanie schopností zvládať úkony podľa § 20 ods. 2 až 7 a na udržiavanie a rozvíjanie schopností podľa § 21 ustanovených pre tie skupiny vodičského oprávnenia, pre ktoré žiada vydať preukaz skúšobného komisára.

(2) Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára trvá najmenej 60 vyučovacích hodín v dvojtýždňovom študijnom programe tak, aby bol schopný zvládnuť

a) teóriu správania pri vedení motorového vozidla,
b) požiadavky na skúšku žiadateľa o vykonanie skúšky,
c) príslušné právne predpisy v oblasti cestnej dopravy vrátane predpisov Európskej únie,
d) správne hodnotenie teoretických a praktických vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky,
e) rozpoznávanie chýb, ktorých sa žiadateľ o vykonanie skúšky môže dopustiť,
f) jednotnosť a súlad hodnotenia žiadateľa o vykonanie skúšky,
g) komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky,
h) úctivé správanie voči žiadateľovi o vykonanie skúšky,
i) technické charakteristiky motorových vozidiel v rozsahu skupiny vodičského oprávnenia, pri ktorej bude vykonávať skúšku z odbornej spôsobilosti, ako je riadenie, pneumatiky, brzdy, osvetlenie,
j) bezpečnosť pri nakladaní a vykladaní nákladu a nastupovaní a vystupovaní osôb,
k) vedomosti o fyzikálnych charakteristikách vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, sila,
l) vedomosti o hospodárnom vedení vozidla z hľadiska spotreby paliva a ochrany životného prostredia.

Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára
(k § 85 zákona)
§ 24

(1) Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára sa skladá z teoretickej skúšky a zo skúšky z vedenia motorových vozidiel.

(2) Výsledok každej časti skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel.

(3) Teoretická skúška sa vykonáva pred trojčlennou komisiou zloženou zo zamestnancov ministerstva vnútra alebo z policajtov, z ktorých jeden je predsedom komisie.

(4) Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva pred osobou, ktorú poverí ministerstvo vnútra.

(5) Žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára musí pri teoretickej skúške preukázať zvládnutie vedomostí podľa § 23 ods. 2.

(6) Žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára musí pri skúške z vedenia motorových vozidiel preukázať zvládnutie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 a preukázanie schopností podľa § 21.

(7) Teoretická skúška sa vykonáva pred skúškou z vedenia motorových vozidiel a jej úspešné absolvovanie je podmienkou na vykonanie skúšky z vedenia motorových vozidiel.

(8) Výsledok skúšky z vedenia motorových vozidiel potvrdí podpisom osoba poverená podľa odseku 4 v zázname o vykonaní skúšky z vedenia motorových vozidiel, kde v prípade, ak je skúška hodnotená klasifikačným stupňom neprospel, uvedie dôvody takého hodnotenia.

(9) Obsah teoretickej skúšky sa určuje podľa toho, pre ktorú skupinu motorových vozidiel žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára absolvoval odbornú prípravu.

(10) Skúška z vedenia motorového vozidla sa vykonáva na motorovom vozidle rovnakej skupiny, na ktorú žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára absolvoval odbornú prípravu.


§ 25

(1) Výsledok skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára sa hodnotí stupňom prospel alebo neprospel a zaznamená sa do protokolu o skúške žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára a do záznamu o vyhodnotení skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára, kde sa v prípade, ak je skúška hodnotená klasifikačným stupňom neprospel, uvedú dôvody takého hodnotenia.

(2) Výsledok skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára musí byť zapísaný a potvrdený podpisom predsedu a členov skúšobnej komisie v zápisnici o vykonaní skúšky.

(3) Predseda skúšobnej komisie oboznámi všetkých žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára alebo skúšobných komisárov zúčastnených na skúške s jej výsledkom.

§ 25a

(1) Skúšobný komisár sa zúčastňuje každý rok pravidelného výcviku.

(2) Pravidelný výcvik sa skladá z výučby teórie v trvaní 16 hodín a z praktického výcviku v trvaní 8 hodín.

(3) Výučba teórie je zameraná na udržiavanie a rozvíjanie vedomostí podľa § 23.

(4) Praktický výcvik je zameraný na udržiavanie a rozvíjanie schopnosti zvládať úkony podľa § 20 ods. 2 až 7 a na udržiavanie a rozvíjanie schopností podľa § 21.


§ 25b

(1) U skúšobného komisára sa po dobu jedného roka od dátumu vydania preukazu skúšobného komisára vykonáva
a) dohľad nad spôsobom vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
b) hodnotenie vykonaných skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
c) metodické usmerňovanie zamerané na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia.

(2) O vykonaní opatrení podľa odseku 1 sa po uplynutí doby podľa odseku 1 vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných komisárov na ministerstve vnútra.

(3) Najmenej raz za päť rokov sa u skúšobného komisára vykoná kontrola spôsobu vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia. Táto kontrola trvá najmenej šesť hodín.

(4) Z kontroly vykonanej podľa odseku 3 sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných komisárov na ministerstve vnútra.


§ 25c

(1) Skúšobný komisár, u ktorého boli počas dohľadu podľa § 25b ods. 1 písm. a) alebo počas kontroly podľa § 25b ods. 3 zistené vážne nedostatky v spôsobe vedenia skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, bezodkladne absolvuje výučbu teórie podľa § 25a.

(2) Do piatich dní od absolvovania teórie podľa odseku 1 skúšobný komisár absolvuje mimoriadnu skúšku.

(3) Na vykonanie mimoriadnej skúšky a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 a 25.


§ 26

Platnosť preukazu skúšobného komisára možno predĺžiť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 a 25. Na vykonanie skúšky a na jej hodnotenie sa vzťahujú § 24 a 25.

§ 27
Preukaz skúšobného komisára

Vzor preukazu skúšobného komisára je vyobrazený v prílohe č. 4.

Zdravotná a psychická spôsobilosť
§ 28
(k § 86 ods. 6 zákona)

(1) Minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti viesť motorové vozidlo a spôsob ich posudzovania sú ustanovené v prílohe č. 5.

(2) Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia sa zisťuje pred jeho zaradením do výcviku na získanie vodičského oprávnenia.

§ 29
Lekárska prehliadka
(k § 87 ods. 7 zákona)

(1) Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, pričom

a) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T patria do skupiny 1,
b) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a držitelia vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE patria do skupiny 2.


(2) Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia a vodič, ktorý je podľa zákona povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke, preukážu posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky svoju totožnosť a predložia čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 6.

(3) Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, predloží posudzujúcemu lekárovi aj kópiu príslušného rozhodnutia.

(4) Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, predloží posudzujúcemu lekárovi aj záver tohto preskúmania vykonaného podľa § 91 ods. 4 zákona.

(5) Posudzovaná osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny podľa odseku 1 písm. b) alebo ktorá je vodičom podľa § 87 ods. 3 písm. b) zákona a žiada o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1, A2, A, BE alebo T, sa posudzuje ako vodič skupiny 2. Posudzujúci lekár sa v záveroch lekárskej prehliadky vyjadruje aj ku skupinám vodičského oprávnenia, ktorých už posudzovaná osoba je držiteľom.

(6) Predmetom lekárskej prehliadky je
a) posúdenie zdravotného stavu posudzovanej osoby so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vylučujú alebo podmieňujú; choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vylučujú alebo podmieňujú a spôsob ich posudzovania, sú uvedené v prílohe č. 5,
b) komplexné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, rovnováhy a orientačného neurologického vyšetrenia; do úvahy sa berú aj výsledky z preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.5)

(7) Posudzujúci lekár na základe čestného vyhlásenia, zdravotnej dokumentácie, iného podnetu alebo na základe ním vykonaného vyšetrenia v prípade, že u posudzovanej osoby existuje podozrenie na chorobu alebo poruchu, ktorá by mohla podmieňovať alebo vylúčiť zdravotnú spôsobilosť, požiada o odborné vyšetrenie.5) Odborným vyšetrením sa zisťuje splnenie minimálnych požiadaviek tak, ako je ustanovené v prílohe č. 5.

(8) Pri vykonaní lekárskej prehliadky osoby, ktorá sa prehliadke podrobuje na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, posudzujúci lekár pri rozhodovaní o predmete lekárskej prehliadky podľa odseku 6 a o potrebe odborného vyšetrenia podľa odseku 7 berie do úvahy skutočnosti uvedené v príslušnom rozhodnutí.

(9) Posudzujúci lekár zaznamená výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby a do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia v časti "Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky" alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti. Výsledok lekárskej prehliadky sa zaznamená do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia spôsobom ustanoveným pre zaznamenanie výsledku lekárskej prehliadky do dokladu o zdravotnej spôsobilosti v prílohe č. 7.

(10) Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia, pre ktoré by posudzovaná osoba nemohla viesť motorové vozidlo určitej skupiny, posudzujúci lekár vo výsledku lekárskej prehliadky uvedie, že posudzovaná osoba je zdravotne spôsobilá viesť vozidlo tejto skupiny.

(11) Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré posudzovaná osoba nie je schopná viesť motorové vozidlo určitej skupiny, posudzujúci lekár vo výsledku lekárskej prehliadky uvedie, že posudzovaná osoba nie je zdravotne spôsobilá viesť motorové vozidlo takej skupiny.

(12) Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré je zdravotná spôsobilosť podmienená podľa § 86 ods. 2 zákona, posudzujúci lekár navrhne obmedzenie vodičského oprávnenia tak, aby toto obmedzenie zodpovedalo zdravotnej spôsobilosti posudzovanej osoby.

(13) Návrh na obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 9 zaznamená posudzujúci lekár prostredníctvom harmonizovaného kódu Európskej únie (ďalej len "harmonizovaný kód") podľa prílohy č. 9 do zdravotnej dokumentácie a do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

(14) Ak je zdravotná spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona, posudzujúci lekár určí termín nasledujúcej lekárskej prehliadky a do zdravotnej dokumentácie a do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti zaznamená príslušný národný kód.

§ 30
Psychologické vyšetrenie
(k § 88 ods. 7 zákona)

(1) Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podmienky pre podmienenie psychickej spôsobilosti podľa § 88 ods. 4 zákona sú ustanovené v prílohe č. 10; posudzujúci psychológ pri posudzovaní psychickej spôsobilosti používa štandardizované psychologické testy, ktoré sú štandardizované na populácii vodičov a ich štandardizácia nie je staršia ako 15 rokov, a prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii.

(2) Psychická spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je podľa zákona povinný podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, sa zisťuje pred jeho zaradením do výcviku na získanie vodičského oprávnenia.

(3) Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia a vodič, ktorí sú podľa zákona povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, preukážu posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia svoju totožnosť a predložia čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 11.

(4) Výsledok psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia alebo vodiča a do dokladu o psychickej spôsobilosti.

(5) Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia dôvody, pre ktoré by posudzovaná osoba nebola spôsobilá viesť motorové vozidlo, posudzujúci psychológ v záveroch psychologického vyšetrenia uvedie, že posudzovaná osoba je psychicky spôsobilá viesť motorové vozidlo.

(6) Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré posudzovaná osoba nie je spôsobilá viesť motorové vozidlo, posudzujúci psychológ v záveroch psychologického vyšetrenia uvedie, že posudzovaná osoba nie je psychicky spôsobilá viesť motorové vozidlo.

(7) Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré treba psychickú spôsobilosť posudzovanej osoby podmieniť podľa § 88 ods. 4 zákona, posudzujúci psychológ navrhne obmedzenie vodičského oprávnenia prostredníctvom príslušného národného kódu podľa prílohy č. 9, ktorý zaznamená do dokladu o psychickej spôsobilosti.

(8) Interval medzi jednotlivými psychologickými vyšetreniami podľa § 88 ods. 4 zákona nesmie byť kratší ako 12 mesiacov.

§ 31
Doklad o zdravotnej spôsobilosti
a doklad o psychickej spôsobilosti
(k § 89 ods. 2 zákona)

(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva pre
a) žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky v žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo ak je toto potvrdenie nesprávne vyplnené,
b) vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti,
c) vodiča, ktorý má povinnosť podľa § 87 ods. 4, § 89 ods. 1 alebo § 143b zákona,
d) osobu, na ktorú sa vzťahuje § 87 ods. 5 zákona.

(2) Doklad o zdravotnej spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c) rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d) skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
e) zaradenie do skupiny podľa § 29 ods. 1,
f) závery lekárskej prehliadky,
g) miesto a dátum vyhotovenia,
h) dátum uplynutia platnosti,
i) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

(3) Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) a platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky podľa § 15 ods. 3 písm. f) je jeden rok od dátumu vyhotovenia; ak je zdravotná spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona, dobu platnosti určuje posudzujúci lekár, najviac však na jeden rok.

(4) Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. c) je päť rokov od dátumu vyhotovenia; ak ide o vodiča podľa § 87 ods. 3 zákona staršieho ako 65 rokov, platnosť je dva roky. Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. d) určuje posudzujúci lekár, najviac však na päť rokov; ak je posudzovaná osoba staršia ako 65 rokov, najviac na dva roky.

(5) Vzor, obsah a spôsob vypĺňania a vyhotovenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) je uvedený v prílohe č. 7.

(6) Vzor, obsah a spôsob vypĺňania a vyhotovenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. c) a d) je uvedený v prílohe č. 8.

(7) Doklad o psychickej spôsobilosti sa vydáva pre
a) žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
b) vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti,
c) vodiča, ktorý má povinnosť podľa § 89 ods. 1 alebo § 143b zákona,
d) osobu, na ktorú sa vzťahuje § 88 ods. 4 zákona.

(8) Doklad o psychickej spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c) rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d) skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
e) závery psychologického vyšetrenia,
f) miesto a dátum vyhotovenia,
g) dátum uplynutia platnosti,
h) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
i) evidenčné číslo.

(9) Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 7 písm. a) a b) je jeden rok od dátumu vyhotovenia; ak je psychická spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 88 ods. 4 zákona, dobu platnosti dokladu určuje posudzujúci psychológ, najviac však na jeden rok.

(10) Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti podľa odseku 7 písm. c) je päť rokov od dátumu vyhotovenia; ak ide o vodiča podľa § 88 ods. 6 zákona staršieho ako 65 rokov, platnosť je dva roky. Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti podľa odseku 7 písm. d) určuje posudzujúci psychológ, najviac však na päť rokov; ak je posudzovaná osoba staršia ako 65 rokov, najviac na dva roky.

(11) Vzor, obsah a spôsob vypĺňania a vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 7 písm. a) a b) je uvedený v prílohe č. 12.

(12) Vzor, obsah a spôsob vypĺňania a vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 7 písm. c) a d) je uvedený v prílohe č. 13.

§ 31a
Odborné poradenstvo
(k § 91 ods. 8 zákona)

(1) Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takej osoby ako účastníka cestnej premávky.

(2) Odborné poradenstvo, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva po dobu celého trvania rovnaký posudzujúci psychológ.

(3) Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky posudzujúcim psychológom, dlhodobej pracovnej neschopnosti posudzujúceho psychológa, pozastavenia alebo ukončenia odbornej praxe posudzujúceho psychológa alebo úmrtia posudzujúceho psychológa.

(4) Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá tri hodiny, pričom jedna hodina trvá 45 až 60 minút. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Individuálny výstupný rozhovor trvá najviac jednu hodinu a musí sa absolvovať najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa posledného skupinového stretnutia.

(5) Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej tri osoby a najviac desať osôb, ktoré sa podrobujú odbornému poradenstvu.

(6) Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného skupinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas odborného poradenstva.

(7) Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou a absolvovanie individuálneho výstupného rozhovoru.

(8) Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

(9) Osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie alebo individuálny výstupný rozhovor pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, nebude povolená účasť na skupinovom stretnutí alebo individuálnom výstupnom rozhovore a posudzujúci psychológ jej nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

(10) Rozsah a obsah odborného poradenstva je uvedený v prílohe č. 13a.

§ 31b
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti
osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej
návykovej látky alebo liečiva a doklad o podrobení sa
odbornému poradenstvu
(k § 91 ods. 9 zákona)

(1) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len "psychiater") osobe, ktorá sa podrobila preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

(2) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) psychiatra (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c) zameranie odborného vyšetrenia,
d) odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky alebo liečiva alebo odporúčanie rozhodnúť o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu,
e) miesto a dátum vyhotovenia,
f) odtlačok pečiatky a podpis psychiatra.

(3) Vzor dokladu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 7a.

(4) Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu vydáva posudzujúci psychológ osobe, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu.

(5) Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu,
c) potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,
d) miesto a dátum vyhotovenia,
e) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
f) evidenčné číslo.

(6) Vzor dokladu podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 13b.

§ 31c
Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti
(k § 91 ods. 10 zákona)

(1) Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobuje preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
b) adresu pobytu osoby podľa písmena a),
c) číslo a dátum rozhodnutia, na základe ktorého sa preskúšanie odbornej spôsobilosti vykonáva,
d) skupinu vodičského oprávnenia, na ktorú sa preskúšanie odbornej spôsobilosti vzťahuje,
e) rozsah preskúšania odbornej spôsobilosti,
f) záznam o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
g) hodnotenie preskúšania odbornej spôsobilosti a potvrdenie osoby, ktorá sa podrobila preskúšaniu odbornej spôsobilosti, že bola oboznámená s hodnotením preskúšania odbornej spôsobilosti.

(2) Vzor a spôsob vypĺňania dokladu o preskúšaní odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 13c.

§ 32
Vodičský preukaz (k § 94 ods. 4 zákona)

(1) Vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8, 56 cm x 5, 398 cm vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Fyzikálne charakteristiky vodičského preukazu a metódy ich testovania musia byť v súlade s technickými normami.6) Vodičský preukaz má dve strany.

(2) Predná strana vodičského preukazu obsahuje

a) slová "Vodičský preukaz" a "Slovenská republika" vytlačené veľkými písmenami v slovenskom jazyku,
b) v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami; vnútri kruhu sa uvádzajú veľké písmená "SK",
c) informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz

1. 1. priezvisko držiteľa,
2. 2. meno držiteľa,
3. 3. dátum a miesto narodenia v tvare deň, mesiac a rok,
4. 4a. dátum vydania preukazu v tvare deň, mesiac a rok,
5. 4b. dátum skončenia platnosti preukazu v tvare deň, mesiac a rok alebo pomlčka, ak má preukaz neobmedzenú platnosť,
6. 4c. názov orgánu vydávajúceho vodičský preukaz,
7. 4d. výrobné číslo čistopisu karty pridelené výrobcom,
8. 5. sériu a číslo vodičského preukazu,
9. 6. podobu tváre držiteľa s rozmermi 2 cm x 2, 5 cm,
10. 7. podpis držiteľa,
11. 9. skupina(y) vozidla(iel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť,

d) slová "Vodičský preukaz" v jazykoch členských štátov Európskej únie vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu,
Sviditelstvo za upravlenie na MPS,
Permiso de Conducción,
Řidičský průkaz,
Křrekort,
Führerschein,
Juhiluba,
kliknite pre zobrazenie textu
Driving Licence,
Permis de conduire,
Ceadúnas Tiomána,
Patente di guida,
Vaditaja aplieciba,
Vairuotojo pažymejimas,
Vezetői engedély,
Licenzja tas-Sewqan,
Rijbewijs,
Prawo Jazdy,
Carta de Conduçăo,
Permis de conducere,
Vodičský preukaz,
Vozniško dovoljenje,
Ajokortti,
Körkort.
e) slová "VZOR EURÓPSKEJ ÚNIE" vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu.

(3) Zadná strana vodičského preukazu obsahuje informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz

a) 9. skupina(y) vozidla(iel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
b) 10. dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia (tento dátum sa znovu uvedie v prípade následnej náhrady alebo výmeny v novom vodičskom preukaze); každé pole v dátume tvoria číslice v tomto poradí: deň.mesiac.rok (DD.MM.RR),
c) 11. dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu pre každú skupinu vodičského oprávnenia; každé pole v dátume tvoria číslice v tomto poradí: deň.mesiac.rok (DD.MM.RR).


(4) Zadná strana vodičského preukazu môže obsahovať aj tieto informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz:

a) 12. doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov podľa prílohy č. 9 vzťahujúce sa na príslušnú skupinu vozidiel,
b) 13. záznamy iného štátu,
c) 14. iné záznamy.

(5) Na zadnej strane vodičského preukazu vpravo sú uvedené doplňujúce texty k číselným kódom č.1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 a 12 v znení: "1. Priezvisko 2. Meno 3. Dátum a miesto narodenia 4a. Dátum vydania 4b. Dátum uplynutia platnosti 4c. Vydal 5. Číslo vodičského preukazu 10. Platný od 11. Platný do 12. Kódy".

(6) Údaje vo vodičskom preukaze vrátane podoby tváre a podpisu jeho držiteľa sú personalizované technológiou laserového gravírovania. Dátové údaje vo vodičskom preukaze sú personalizované čiernou farbou písmom latinskej abecedy. Informácie na prednej a zadnej strane vodičského preukazu musia byť čitateľné voľným okom, pričom pre položky 9 až 12 na zadnej strane sa použije veľkosť písma najmenej päť bodov. Farebné referencie použitých farieb na vodičskom preukaze sú v systéme pantone.

(7) Vzor čistopisu vodičského preukazu je vyobrazený v prílohe č. 14.

Medzinárodný vodičský preukaz
§ 33
(k § 101 ods. 8 zákona)

(1) Medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni (ďalej len "Viedenský dohovor") je knižka s rozmermi 14, 8 cm x 10, 5 cm. Jeho prvý a posledný list, ktoré tvoria obal knižky, sú sivej farby, vnútorné strany sú biele.

(2) Predtlačené údaje na prednej a zadnej strane obalu knižky sú uvedené v slovenskom jazyku. Predtlačené údaje na vnútorných stranách medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú v slovenskom, anglickom, ruskom, nemeckom, španielskom jazyku a posledné dve vnútorné strany sú vytlačené vo francúzskom jazyku.

(3) Jednotlivé údaje sa do medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru vypisujú paličkovým písmom latinskej abecedy alebo anglickou kurzívou. V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú osobné údaje o jeho držiteľovi a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá.

(4) V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú skupiny vodičských oprávnení s príslušnými piktogramami, ktorých rozsah sa vyznačuje odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru. Odtlačok pečiatky musí byť umiestnený pri každej skupine vodičského oprávnenia, ak žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru je držiteľom tejto skupiny.

(5) Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru ďalej obsahuje fotografiu jeho držiteľa podľa § 101 ods. 5 zákona a jeho podpis.

(6) Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru je vyobrazený v prílohe č. 15.

§ 34
(k § 101 ods. 8 zákona)

(1) Pre medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (ďalej len "Ženevský dohovor") platí § 33 ods. 1, 3 a 5.

(2) Predtlačené údaje na prednej a zadnej strane obalu knižky sa uvádzajú v slovenskom jazyku. Predtlačené údaje na vnútorných stranách medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru sa uvádzajú v slovenskom, anglickom, vo francúzskom, v ruskom, nemeckom, španielskom a čínskom jazyku.

(3) V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Ženevského dohovoru sa uvádzajú skupiny vodičských oprávnení, ktorých rozsah sa vyznačuje odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru. Odtlačok pečiatky musí byť umiestnený pri každej skupine vodičského oprávnenia, ak žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru je držiteľom tejto skupiny.

(4) Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru je vyobrazený v prílohe č. 16.

Evidenčné číslo
§ 35
(k § 123 ods. 18 zákona)

(1) Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery

a) 52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm prideleným vozidlu kategórie M, N, O, R, nákladnej štvorkolke a osobnej štvorkolke kategórie L7e,
b) 24 cm x 15 cm prideleným vozidlu kategórie L3e, L4e, L5e, T, C, Ps, Ls a viacúčelovej štvorkolke kategórie L7e,
c) 14, 5 cm x 11 cm prideleným vozidlu kategórie L1e, L2e a L6e.

(2) Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L, môže mať aj rozmery 24 cm x 15 cm alebo 14, 5 cm x 11 cm.

(3) Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O a R má za štátnym znakom Slovenskej republiky v dvojici písmen evidenčného čísla prvé písmeno Y; to neplatí, ak ide o vozidlo kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L.

(4) V odôvodnených prípadoch možno vozidlu kategórie T a C prideliť tabuľku s evidenčným číslom s rozmermi 52 cm x 11 cm, ktorá má za štátnym znakom Slovenskej republiky v dvojici písmen evidenčného čísla prvé písmeno Y.

(5) Tabuľka s evidenčným číslom prideleným zvláštnym motorovým vozidlám okrem traktorov a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom má rozmery 24 cm x 15 cm.

(6) Tabuľka s evidenčným číslom vyrobená z priehľadnej zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla má písmená a číslice čiernej farby na bielom podklade a rozmery 52 cm x 11 cm.

(7) Tabuľka s evidenčným číslom má na okraji vylisovanú obvodovú drážku, ktorej farba je totožná s farbou písmen a číslic evidenčného čísla.

(8) Neoddeliteľnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdičkami, ktorá je umiestnená na ľavom okraji tabuľky s evidenčným číslom, a štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je umiestnený na tabuľke s evidenčným číslom za prvou dvojicou písmen, alebo ak ide o osobitné evidenčné číslo, za písmenom P alebo za prvou dvojicou číslic, alebo za písmenom C, ak ide o zvláštne evidenčné číslo.

(9) Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0, 4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdičiek, ktorých stredy ležia na obvode kruhu s polomerom 1, 5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdičky je 0, 4 cm až 0, 5 cm. Rozlišovací znak a hviezdičky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9, 8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdičiek proporcionálne zmenšiť.

(10) Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; písmená a číslice evidenčných čísel vozidiel a značiek uvedených v § 37 sú žltej farby na modrom podklade.

(11) Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená na vonkajšej strane karosérie

a) pri vozidlách kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, O, R, Ps a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie L7e vzadu uprostred alebo na ľavej strane vozidla,
b) pri vozidlách kategórie M, N a pri nákladných štvorkolkách kategórie L7e vpredu spravidla uprostred a vzadu uprostred alebo na ľavej strane vozidla,
c) pri vozidlách kategórie C a T tabuľka s rozmermi 24 cm x 15 cm vzadu na ľavej strane, prípadne ak bola pridelená tabuľka s rozmermi 52 cm x 11 cm vzadu uprostred vozidla,
d) pri vozidlách kategórieLs vzadu spravidla uprostred.

(12) Tabuľka s evidenčným číslom sa upevňuje na mieste určenom schvaľovacím úradom7) kolmo na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla s toleranciou 5o, pričom kde to tvar vozidla vyžaduje, môže mať sklon ku kolmici

a) maximálne 30o, ak plocha tabuľky je obrátená smerom hore, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je nad rovinou vozovky vyššie ako 120 cm,
b) maximálne 15o, ak plocha tabuľky je obrátená smerom dole, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je nad rovinou vozovky vyššie ako 120 cm.

(13) Ak je potrebné tabuľku s evidenčným číslom upevniť na inom mieste, ako určil schvaľovací úrad, 7) spodná hrana tabuľky musí byť vpredu najmenej 20 cm a vzadu najmenej 30 cm nad rovinou vozovky. Horná hrana tabuľky nesmie byť nad rovinou vozovky vyššie ako

a) 150 cm pri vozidlách kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, Ls a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie L7e,
b) 200 cm pri vozidlách kategórie M, N, O, R, pri nákladných štvorkolkách a osobných štvorkolkách kategórie L7e,
c) 400 cm pri vozidlách kategórie C, T a Ps.

(14) Ak je tabuľka s evidenčným číslom upevnená podľa odseku 13, musia byť dodržané podmienky podľa odseku 12.

(15) Bočný okraj tabuľky s evidenčným číslom nesmie presahovať zvislú rovinu rovnobežnú s pozdĺžnou rovinou vozidla, ktorá je dotyčnicou vozidla v bode jeho najväčšej šírky.

(16) Vzory tabuliek s evidenčným číslom okrem tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky, vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou sú vyobrazené v prílohe č. 17.

§ 36

(1) Na vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a na spôsob a miesto pripevnenia tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom sa vzťahuje § 35 okrem vyhotovenia písmen a číslic pri zvláštnom evidenčnom čísle obsahujúcom

a) písmeno M, ktoré sú červenej farby na bielom podklade,
b) písmeno V, ktoré sú čiernej farby na žltom podklade,
c) písmeno H, ktoré sú červenej farby na žltom podklade,
d) písmeno S, ktoré sú modrej farby na bielom podklade,
e) písmeno Z, ktoré sú čiernej farby na zelenom podklade,
f) v prvom riadku písmeno C, ktoré sú zelenej farby na bielom podklade.

(2) Pre potreby evidenčného čísla sa označenie okresov ustanovuje takto:
BB, BC, BK Banská Bystrica
BS Banská Štiavnica
BJ Bardejov
BN Bánovce nad Bebravou
BR Brezno
BA, BD, BE, BI, BL, BT Bratislava
BY Bytča
CA Čadca
DT Detva
DK Dolný Kubín
DS Dunajská Streda
GA Galanta
GL Gelnica
HC Hlohovec
HE Humenné
IL Ilava
KK Kežmarok
KN Komárno
KE, KC, KI Košice
KS Košice-okolie
KA Krupina
KM Kysucké Nové Mesto
LV Levice
LE Levoča
LM Liptovský Mikuláš
LC Lučenec
MA Malacky
MT Martin
ML Medzilaborce
MI Michalovce
MY Myjava
NO Námestovo
NR, NI, NT Nitra
NM Nové Mesto nad Váhom
NZ Nové Zámky
PE Partizánske
PK Pezinok
PN Piešťany
PT Poltár
PP Poprad
PB Považská Bystrica
PO, PV, PS Prešov
PD Prievidza
PU Púchov
RA Revúca
RS Rimavská Sobota
RV Rožňava
RK Ružomberok
SB Sabinov
SC Senec
SE Senica
SI Skalica
SV Snina
SO Sobrance
SN Spišská Nová Ves
SL Stará Ľubovňa
SP Stropkov
SK Svidník
SA Šaľa
TO Topoľčany
TV Trebišov
TN, TC, TE Trenčín
TT, TA, TB Trnava
TR Turčianske Teplice
TS Tvrdošín
VK Veľký Krtíš
VT Vranov nad Topľou
ZM Zlaté Moravce
ZV Zvolen
ZC Žarnovica
ZH Žiar nad Hronom
ZA, ZI, ZL Žilina


§ 37
(k § 125 ods. 4 zákona)

(1) Značka s písmenami CD a CC je žltej farby vysoká najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na modrom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17, 5 cm a zvislá os najmenej 11, 5 cm.

(2) Vzory tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky, vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou a značiek s písmenami CD a CC sú vyobrazené v prílohe č. 18.

§ 38
(k § 128 ods. 3 zákona)

Vzor tlačiva na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačiva o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla je vyobrazený v prílohe č. 19.

§ 39
Poznávacia značka Slovenskej republiky
(k § 133 ods. 3 zákona)

(1) Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17, 5 cm a zvislá os najmenej 11, 5 cm.

(2) Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky je vyobrazený v prílohe č. 20.

§ 40
(k § 140 ods. 8 zákona)

Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo

a) ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, 8)
b) Policajného zboru,
c) Úradu vlády Slovenskej republiky a ním zriadených rozpočtových organizácií,
d) Národnej rady Slovenskej republiky,
e) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
f) Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
h) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,
i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
j) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
k) Slovenskej informačnej služby,
l) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
m) Vojenského spravodajstva,
n) Vojenskej polície,
o) ozbrojených síl Slovenskej republiky,
p) Colnej správy,
q) krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
r) obecnej polície alebo mestskej polície označené nápisom "OBECNÁ POLÍCIA" alebo "MESTSKÁ POLÍCIA",
s) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
t) banskej záchrannej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
u) Horskej záchrannej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
v) záchrannej zdravotnej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
w) Slovenského Červeného kríža,
x) prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,
y) Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,
z) zdravotníckeho zariadenia označené ako sanitné vozidlo,
aa) Národnej banky Slovenska alebo inej finančnej inštitúcie určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,
ab) Slovenskej legálnej metrológie,
ac) biskupského úradu a ústredia iných registrovaných cirkví a náboženských spoločností,
ad) súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo na ochranu osoby alebo vozidlo súkromnej bezpečnostnej služby určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín.

§ 41
Prechodné ustanovenia

(1) Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupiny BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sa môžu do 30. septembra 2013 vykonávať aj na motorových vozidlách spĺňajúcich podmienky podľa doterajších predpisov.

(2) Tabuľky s evidenčným číslom podľa doterajších predpisov okrem tabuľky s osobitným evidenčným číslom obsahujúcim písmeno X na prvom mieste za skratkou okresu sa vydávajú držiteľom vozidiel do vyčerpania ich skladových zásob.

(3) Umiestnenie tabuliek s evidenčným číslom na vozidlách schválených na cestnú premávku podľa doterajších predpisov zostáva v platnosti.

(4) Na konanie o udelení vodičského oprávnenia sa použijú doterajšie predpisy, ak výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie bol začatý alebo žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia bola podaná pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.

§ 41a
Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 15. septembra 2010

(1) Dopravné značky umiestnené podľa doterajších predpisov sa musia zosúladiť s podmienkami podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 2016.

(2) Na konanie o udelení vodičského oprávnenia sa použijú doterajšie predpisy, ak výcvik žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia bol začatý alebo žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia bola podaná pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Doklady o zdravotnej spôsobilosti a doklady o psychickej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za doklady vydané podľa tejto vyhlášky.

§ 41b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
od 19. januára 2013

(1)U skúšobného komisára, ktorému bol vydaný preukaz skúšobného komisára do 19. januára 2013, sa vykonávajú opatrenia podľa § 25b ods. 1 do 19. januára 2014.

(2) Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupín BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE sa môžu do 19. januára 2017 vykonávať aj v motorových vozidlách spĺňajúcich podmienky podľa doterajších predpisov.

(3) Odborné poradenstvo začaté pred 19. januárom 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.


§ 42

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 21.

§ 43
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Robert Kaliňák v. r.
1)Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
2)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
3)Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 7/zv. 1) v znení nariadenia Rady (ES) č. 2135/98 z 24. septembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 7/zv. 4).
4)§ 7 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
6)STN ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti. STN ISO/IEC 7816-1 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi a s kontaktmi. 1. časť: Fyzikálne vlastnosti.
7)§ 99 písm. o) a § 101 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
1)Napríklad STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN 73 6021 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel, STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky, časť 1: Trvalé dopravné značky, STN EN 12899-2 Trvalé zvislé dopravné značky, časť 2: Výstražné dopravné majáčiky, STN EN 12899-3 Trvalé zvislé dopravné značky, časť 3: Smerové stĺpiky a odrazky, STN EN 1436 (+ zmena A1): Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky, STN EN 1790 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné dopravné značky, STN EN 1463-1 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky, časť 1: Základné funkčné požiadavky, STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi, STN EN 1317 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách, STN EN 12368 Zariadenie na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá, STN EN 12352 Zariadenie na riadenie cestnej dopravy. Výstražné bezpečnostné svetlá, STN EN 12676 Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách, EN 13422 Dopravné kužele a valce, STN 73 6056 Odstavné plochy, STN 73 6057 Garáže, STN 73 6058 Hromadné garáže, STN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky, STN EN 13201-1, 2, 3, 4 Osvetlenie pozemných komunikácií.
9)§ 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle.
10)§ 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
12)Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.Príloha č. 1
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie
I. DIEL

VYOBRAZENIA A VZORY DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ, ICH ČÍSLA, ROZMERY, FARBY A PRESNÉ VYHOTOVENIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ


kliknite pre zobrazenie obrázka
Všeobecné informácie o povinnosti úhradykliknite pre zobrazenie obrázka
Výstražné zariadenie vypnuté - vyobrazenie dopravnej značky č.IP 30akliknite pre zobrazenie obrázka
Všeobecné informácie o povinnosti úhrady - vyobrazenie dopravnej značky č.IP 33avyobrazenie značky č. IS 4 sa nahrádza týmto vyobrazením
kliknite pre zobrazenie obrázka
Návesť pred križovatkou - vyobrazenie dopravnej značky č. IS 4*vyobrazenie značiek č. IS 7a a IS 7b sa nahrádza týmto vyobrazením
kliknite pre zobrazenie obrázka
Smerová tabuľa vyobrazenie dopravných značiek IS 7a - Smerová tabuĺa a IS 7b - Výjazd.
Výjazdza vyobrazenie dopravnej značky č. IS 11 sa vkladá vyobrazenie novej dopravnej značky č. IS 11a:
kliknite pre zobrazenie obrázkakliknite pre zobrazenie obrázka
Smerová tabuľa k predajnému miestukliknite pre zobrazenie obrázka
Smerová tabuľa k predajnému miestu - vyobrazenie dopravnej značky č. IS 22cza vyobrazenie dopravnej značky č. IS 23b sa vkladá vyobrazenie nových dopravných značiek č. IS 23c a č. IS 23d:
kliknite pre zobrazenie obrázkaza vyobrazenie dopravnej značky č. IS 39 vkladá vyobrazenie nových dopravných značiek č. IS 40a až IS 40i:
kliknite pre zobrazenie - obrázok 1


kliknite pre zobrazenie obrázok 2


kliknite pre zobrazenie obrázok 3za vyobrazenie dopravnej značky č. II 1b sa vkladá vyobrazenie novej dopravnej značky č. II 1c:
kliknite pre zobrazenie obrázkakliknite pre zobrazenie obrázka
dopravné značkykliknite pre zobrazenie obrázka
dopravné značky - vyobrazenie dopravných značiek č. II 21a, č. II 21b, č. II 22a a č. II 22bkliknite pre zobrazenie obrázka
Celková hmotnosť


kliknite pre zobrazenie obrázka
Celková hmotnosť - vyobrazenie dodatkových tabuliek č. E 6a a č. E 6b


za vyobrazenie dodatkovej tabuľky č. E 15 vkladá vyobrazenie nových dodatkových tabuliek č. E 16a až E 16d:
kliknite pre zobrazenie obrázkaza vyobrazenie vodorovnej dopravnej značky č. V 5c sa vkladá vyobrazenie novej vodorovnej dopravnej značky č. V 5d:
kliknite pre zobrazenie obrázkaza vyobrazenie vodorovnej dopravnej značky č. V 7 sa vkladá vyobrazenie novej vodorovnej dopravnej značky č. V 7a:
kliknite pre zobrazenie obrázkaza vyobrazenie vodorovnej dopravnej značky č. V 8b sa vkladá vyobrazenie novej vodorovnej dopravnej značky č. V 8c:
kliknite pre zobrazenie obrázkakliknite pre zobrazenie obrázka
Signál priecestného zabezpečovaciého zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením "Stoj" - vyobrazenie dopravného zariadenia, svetelný signál č. S 9vyobrazenie osobitného svetelného signálu č. S 13 nahrádza týmto vyobrazením
kliknite pre zobrazenie obrázka
Číselný odpočet svetelného signálu (vzor)kliknite pre zobrazenie
II. DIEL

VÝZNAM DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ


26. V prílohe č. 1 II. diele čl. 7 sa doterajšie odseky 29, 29, 30, 31 a 32 označujú ako odseky 29, 30, 31, 32 a 33.

27. V prílohe č. 1 II. diele čl. 8 sa doterajšie odseky 27 až 30 označujú ako odseky 26 až 29.

28. V prílohe č. 1 II. diele čl. 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) K značke č. II 1c:
Značka sa použije vždy pred miestom alebo úsekom cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením konštrukčne pevne spojeným so zemou, ktorým sa zaznamenávajú správne delikty držiteľa vozidla podľa § 139a ods. 2 a 3 zákona. Ďalšie spresňujúce údaje možno vyznačiť vhodným spôsobom na príslušnej dodatkovej tabuľke.".

Doterajšie odseky 3 až 19 sa označujú ako odseky 4 až 20.


Príloha č. 1a
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie obrázka

Žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky


Príloha č. 2
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie


Príloha č. 2a
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.kliknite pre zobrazenie obrázka

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia


Príloha č. 2a
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
v pdf formátePríloha č. 3
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie


Príloha č. 4
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie prílohy

VZOR PREUKAZU SKUŠOBNÉHO KOMISÁRAPríloha č. 5
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ÚROVE TELESNEJ SCHOPNOSTI A DUŠEVNEJ SCHOPNOSTI
NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL A SPÔSOB ICH POSUDZOVANIA


I. Minimálne požiadavky na zrak

(1) Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,
a) musí mať binokulárnu zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0, 5 pri súčasnom používaní obidvoch očí, a to aj v prípade použitia korekčných šošoviek (vnútroočné šošovky sa nepovažujú za korekčné šošovky) a
b) zároveň musí mať horizontálne zorné pole binokulárne najmenej 120 stupňov s dostatočným rozsahom najmenej 50 stupňov doľava a doprava a 20 stupňov smerom nahor a nadol, pričom v rozsahu centrálneho zorného poľa 20 stupňov nesmú byť prítomné žiadne výpadky zorného poľa.

(2) Ak sa u osoby podľa odseku 1 zistí alebo potvrdí očná choroba s progresívnou povahou, zdravotná spôsobilosť osoby sa podmieni povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke a odbornému očnému vyšetreniu zameraným na túto chorobu.

(3) Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 1, ktorá má úplnú funkčnú stratu zraku na jednom oku alebo používa iba jedno oko (aj v prípade diplopie), musí mať zrakovú ostrosť najmenej 0, 5, a to aj v prípadne použitia korekčných šošoviek, pričom stav monokulárneho videnia musí trvať najmenej šesť mesiacov a zorné pole tohto oka musí spĺňať požiadavku podľa odseku 1 písm. b). Posudzujúci lekár v takom prípade vždy požiada o odborné očné vyšetrenie.

(4) Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,
a) musí mať zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0, 8 na lepšom oku a aspoň 0, 1 na horšom oku, a to aj v prípade použitia korekčných šošoviek,
b) zároveň musí mať binokulárne horizontálne zorné pole najmenej 160 stupňov s dostatočným rozsahom najmenej 70 stupňov doľava a doprava a 30 stupňov smerom nahor a nadol, pričom v rozsahu centrálneho zorného poľa 30 stupňov nesmú byť prítomné žiadne výpadky zorného poľa.

(5) Ak sa na dosiahnutie hodnôt 0, 8 a 0, 1 podľa odseku 4 písm. a) používajú korekčné šošovky, minimálna ostrosť (0, 8 a 0, 1) sa musí dosiahnuť buď pomocou okuliarov so silou nepresahujúcou plus osem dioptrií, alebo pomocou kontaktných šošoviek, pričom korekcia sa musí dobre znášať.

(6) Zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 2 je vylúčená, ak má diplopiu alebo poruchu citlivosti na kontrast.

(7) Osoba patriaca do skupiny 2, u ktorej z rôznych príčin vzniklo výrazné zníženie videnia na jednom oku, môže byť zdravotne spôsobilá na vedenie motorových vozidiel v tejto skupine až po uplynutí najmenej šiestich mesiacov pri splnení podmienok podľa odseku 4, iba ak odborné vyšetrenie potvrdí zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel.

II. Minimálne požiadavky na sluch

(1) Choroby, poruchy alebo stavy sluchu vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla osobou patriacou do skupiny 1 a skupiny 2 sú ochorenia, poruchy alebo stavy sluchu spôsobujúce také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré pri vedení motorového vozidla predstavujú nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách.

(2) Vyšetrenie sluchu posudzovanej osoby je zamerané na zistenie chorôb, porúch alebo stavu sluchu, ktoré vylučujú zdravotnú spôsobilosť, pričom pri posudzovanej osobe patriacej do skupiny 2 sa musia vziať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla touto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

(3) Pri vyšetrení podľa odseku 2 sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu.

III. Zdravotná spôsobilosť osôb s obmedzenou pohyblivosťou

(1) Zdravotne nespôsobilá na vedenie motorových vozidiel je osoba, ktorá trpí na takú poruchu pohybového systému alebo na abnormalitu pohybového systému, ktorá má za následok obmedzenú pohyblivosť a ktorá môže pri vedení motorového vozidla predstavovať nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách.

(2) Osoba s obmedzenou pohyblivosťou môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel len na základe stanoviska odborného lekára.12) Toto stanovisko musí byť založené na lekárskom vyšetrení poruchy alebo abnormality pohybového systému. Ak je to nevyhnutné v záujme bezpečného ovládania motorového vozidla touto osobou, odborným vyšetrením sa môže zdravotná spôsobilosť tejto osoby podmieniť používaním jednej alebo viacerých zdravotníckych pomôcok alebo jednou alebo viacerými technickými úpravami vozidla.

(3) Osoba trpiaca na progresívnu chorobu pohybového systému je zdravotne spôsobilá na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na túto chorobu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Ak ide o nemenné postihnutie pohybového systému, dotknutá osoba sa nemusí pravidelne podrobovať lekárskym prehliadkam.

(4) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby patriacej do skupiny 2 a trpiacej na chorobu, poruchu, abnormalitu alebo postihnutie pohybového systému, ktoré majú za následok obmedzenú pohyblivosť, sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

IV. Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy kardiovaskulárneho systému

(1) Akékoľvek choroby, chyby alebo stavy, ktoré sa môžu prejaviť náhlym zlyhaním kardiovaskulárneho systému tak, že náhle zlyhávajú cerebrálne funkcie, predstavujú nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách a vylučujú zdravotnú spôsobilosť osoby; takouto chorobou, chybou alebo stavom je najmä:

a) u osoby patriacej do skupiny 1
1. vážna srdcová arytmia (porucha srdcového rytmu),
2. angina pectoris instabilná a stabilná,
3. hypertenzia s ťažkým orgánovým poškodením,
4. závažná komplikácia po srdcovom infarkte,
5. opakovaný výskyt tranzitórnych mozgových cievnych príhod ischemického alebo embolického pôvodu i bez trvalejšieho funkčného obmedzenia,
6. stav po cievnej mozgovej príhode s ťažkým obmedzením fyzických alebo duševných funkcií,
b) u osoby patriacej do skupiny 2
1. choroba alebo stav podľa písmena a),
2. závažné ochorenie srdca a ciev, ako je ťažká forma srdcovej choroby, vrodenej aj získanej, s funkčným obmedzením III. stupňa, závažnejšou poruchou srdcového rytmu alebo prekonanou synkopou,
3. ťažšia forma obliterujúcej aterosklerózy periférnych tepien s trofickými defektmi alebo hemodynamicky závažnými stenózami karotíd alebo väčšími aneuryzmami aorty,
4. cievna choroba mozgu s následnými poruchami,
5. komplikovaný stav po implantácii defibrilátora,
6. komplikovaný stav pri trvalej kardiostimulácii.
(2) Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia sa musí posudzovať v súvislosti s inými výsledkami lekárskej prehliadky, možnými zdravotnými komplikáciami a nebezpečenstvom, ktoré tieto komplikácie môžu predstavovať pre cestnú premávku.

(3) Zdravotnú spôsobilosť osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, vždy posudzuje odborný lekár. Takáto osoba môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(4) Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia alebo osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, môže byť podľa § 86 ods. 2 písm. d) zákona podmienená aj inak, ako povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke, napríklad podmienením zdravotnej spôsobilosti podľa prílohy č. 9 k tejto vyhláške.

(5) Osobu trpiacu na inú chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému iné, ako sú uvedené v odsekoch 1 až 4, alebo trpiacu na chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému uvedené v odsekoch 1 až 4, ale majúce ľahšiu formu, možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(6) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

V. Diabetes mellitus a zdravotná spôsobilosť

(1) Na účely minimálnych požiadaviek na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel u osôb s diabetes mellitus sa ťažkou hypoglykémiou rozumie stav, keď je potrebná pomoc inej osoby a opakovanou hypoglykémiou sa rozumie druhá ťažká hypoglykémia v priebehu predchádzajúcich dvanástich mesiacov, aj taká, ktorá nesúvisí s vedením motorového vozidla. Ťažkú hypoglykémiu ohlási osoba s diabetes mellitus špecialistovi, ktorý posúdi zdravotný stav osoby na udelenie vodičského oprávnenia.

(2) Zdravotná spôsobilosť osoby, ktorá má diabetes mellitus, sa vždy posudzuje odborným vyšetrením.

(3) Osoba, ktorá patrí do skupiny 1 a má diabetes mellitus, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak
a) sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus,
b) preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s ťažkou hypoglykémiou; tento stav dokáže primerane ovládať, čo preukazuje pravidelným denným monitorovaním glukózy.

(4) Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť dobu piatich rokov.

(5) Zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 1, ktorá má diabetes mellitus, je vylúčená, ak sa vyskytuje opakovaná hypoglykémia alebo ak taká osoba má diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie.

(6) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2, ktorá má diabetes mellitus, sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

(7) Osoba, ktorá patrí do skupiny 2 a má diabetes mellitus vyžadujúci liečbu inzulínom alebo inými liekmi, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú iba na základe stanoviska z odborného vyšetrenia a iba ak
a) sa u takej osoby v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch nevyskytla opakovaná hypoglykémia,
b) u takej osoby nebol diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie,
c) taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že tento stav dokáže primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním glukózy v krvi najmenej dvakrát denne a v čase, keď vedie motorové vozidlo,
d) taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že si uvedomuje riziko vyplývajúce z hypoglykémie,
e) u takej osoby neexistujú iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s diabetes mellitus,
f) sa taká osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(8) Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa stanovuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť dobu dvoch rokov.

VI. Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy

(1) Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla sú také choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré spôsobujú zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré pri vedení motorového vozidla predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku
a) u osoby patriacej do skupiny 1
1. záchvatové neurologické ochorenia spôsobujúce poruchy vedomia,
2. hyperkinézy a spasticity ťažkého stupňa,
3. stavy po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo ochoreniach nervového systému s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo poruchami pohybu, hlbokej citlivosti alebo ťažkými trofickými zmenami,
4. choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo trofickými zmenami v takom rozsahu, že zabraňujú bezpečnému vedeniu motorového vozidla,
5. záchvatové stavy s poruchou vedomia alebo hybnosti, ako je narkolepsia a kataplexia,
b) u osoby patriacej do skupiny 2
1. choroby, chyby alebo stavy podľa písmena a),
2. epilepsia, epileptické syndrómy počas desiatich rokov bez záchvatového obdobia po vysadení antiepileptickej liečby,
3. a iné ochorenia a poruchy nervového systému ovplyvňujúce spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo.

(2) Na účely tejto vyhlášky sa epilepsia vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým došlo v období kratšom ako päť rokov. Vyvolaný epileptický záchvat je na účely tejto vyhlášky vymedzený ako záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť.

(3) Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno osobu patriacu do skupiny 1 uznať za zdravotne spôsobilú len na základe záverov odborného vyšetrenia a pod podmienkou, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú, sú najmä neurologické poruchy spojené s chorobami alebo chirurgickými zákrokmi, ktoré ovplyvňujú centrálny alebo periférny nervový systém a spôsobujú psychické, zmyslové alebo motorické poruchy a majú vplyv na rovnováhu a koordináciu, ako sú
a) stavy po úrazoch a chorobách centrálnej nervovej sústavy s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo s poruchami pohybu, kognície (duševné pochody, vnímanie, pamäť, poznanie), hlbokej citlivosti alebo s ťažkými trofickými zmenami,
b) stavy po zranení alebo chorobe periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými zmenami, ak obmedzujú schopnosť viesť motorové vozidlo,
c) vyvolaný epileptický záchvat; posudzovaná osoba, ktorá dostala vyvolaný epileptický záchvat spôsobený rozoznateľným vyvolávajúcim faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať pri vedení vozidla, môže byť v jednotlivých prípadoch posúdená ako zdravotne spôsobilá, a to len na základe neurologického stanoviska (posudok by mal byť v prípade potreby v súlade s posudkom k inej poruche alebo chorobe uvedenej v tejto prílohe alebo k inému faktoru komorbidity),
d) prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, možno považovať za zdravotne spôsobilú, keď počas dvanástich mesiacov nemala záchvaty a absolvovala zodpovedajúce lekárske posúdenie zahŕňajúce aj EEG vyšetrenie so stimulačnými metódami; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
e) epilepsia; posudzovanú osobu možno považovať za zdravotne spôsobilú, keď uplynie obdobie jedného roka bez ďalších záchvatov; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
f) pooperačné stavy chirurgickej liečby epilepsie; postupuje sa podľa písmena e),
g) záchvaty výlučne počas spánku; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty počas spánku, možno považovať za zdravotne spôsobilú, pokiaľ sa tento ustálený stav pozoruje počas obdobia, ktoré nesmie byť kratšie ako obdobie bez záchvatov požadované pri epilepsii; ak sa u posudzovanej osoby vyskytujú záchvaty v bdelom stave, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vykonaním odborného vyšetrenia nedošlo k ďalšej príhode,
h) záchvaty bez vplyvu na vedomie alebo schopnosť konať; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty, pri ktorých sa výlučne preukázalo, že nemajú vplyv na vedomie a ani nespôsobujú nejakú funkčnú poruchu, možno považovať za zdravotne spôsobilú pod podmienkou, že tento ustálený stav pretrváva počas obdobia, ktoré nesmie byť kratšie ako obdobie bez záchvatu požadované pri epilepsii; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala žiaden iný typ epileptického záchvatu, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením; ak posudzovanú osobu postihne akýkoľvek iný druh záchvatu, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vykonaním odborného vyšetrenia nedošlo k ďalšej príhode,
i) záchvaty v dôsledku zmeny liečby na pokyn lekára; posudzovaná osoba sa môže považovať za nespôsobilú viesť motorové vozidlo od začiatku obdobia ukončovania liečby a následne na obdobie šiestich mesiacov po jej skončení; ak sa vyskytnú záchvaty počas obdobia zmeny alebo po prerušení podávania liekov na pokyn lekára, posudzovaná osoba nesmie viesť vozidlo tri mesiace po obnovení liečby, ktorá bola predtým účinná,
j) iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla.

(4) Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých osobu patriacu do skupiny 2 možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe záverov odborného vyšetrenia a pod podmienkou, že sa táto osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, pričom závery lekárskej prehliadky jej zdravotnú spôsobilosť nevylučujú, takými chorobami sú:
a) choroby, chyby alebo stavy podľa odseku 3,
b) vyvolaný epileptický záchvat; osoba, u ktorej bol zistený epileptický záchvat podmienený zjavne rozoznateľným príčinným faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak sa podrobí vyšetreniu EEG a neurologickému vyšetreniu s negatívnym záverom; to neplatí, ak bol u nej zistený ojedinelý záchvat alebo strata vedomia,
c) prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, možno považovať za zdravotne spôsobilú, ak bez pomoci protiepileptických liekov nemala nasledujúcich päť rokov epileptický záchvat a ak sa vykonalo vhodné neurologické posúdenie vrátane EEG vyšetrenia; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
d) epilepsia; je nevyhnutné, aby sa stav, keď sa desať rokov nevyskytli ďalšie záchvaty, dosiahol bez pomoci protiepileptických liekov; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
e) iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla; riziko opakovania by nemalo byť vyššie ako 2 % ročne,
f) ťažšie poruchy spánku ovplyvňujúce najmä schopnosť koncentrácie a rýchlosť reakcie a iné ochorenia a poruchy nervového systému ovplyvňujúce spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo.

(5) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k chorobám, chybám alebo stavom nervovej sústavy u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, ako je napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí, možnosť prepravy nadrozmerného nákladu a podobne.

(6) Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 2 nemôže užívať protiepileptické lieky v požadovanom období, v priebehu ktorého sa nevyskytnú u nej epileptické záchvaty. V prípade akútnej príhody je súčasťou posúdenia zdravotného stavu vyšetrenie EEG a neurologické vyšetrenie.

(7) Osobu patriacu do skupiny 2 nemožno uznať za zdravotne spôsobilú, ak bolo lekárskym vyšetrením preukázané riziko vzniku záchvatu viac ako 2 percentá za 12 mesiacov.

VII. Zdravotná spôsobilosť a duševné poruchy

(1) Duševné poruchy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2 sú choroby alebo stavy, ktoré spôsobujú také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré sú nebezpečné pre premávku na pozemných komunikáciách:

a) schizofrénia, bipolárna efektívna porucha,
b) organická porucha osobnosti,
c) demencia každého druhu,
d) trvalé ťažké psychické zmeny na podklade somatických ochorení,
e) psychotické poruchy,
f) organické poruchy osobnosti, konania, emotivity a myslenia v dôsledku chronickej intoxikácie,
g) duševná zaostalosť,
h) a iné.
(2) Duševné poruchy ovplyvňujúce bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2 uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na duševné poruchy a výsledok lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučuje:

a) duševné poruchy vrodené spôsobené chorobou, úrazom alebo neurochirurgickými operáciami,
b) vážne poruchy správania spôsobené starnutím alebo
c) poruchy osobnosti vedúce k vážnym poruchám úsudku, správania alebo adaptability,
d) a iné.
(3) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k duševným poruchám u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, ako je napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí, možnosť prepravy nadrozmerného nákladu a pod.

VIII. Zdravotná spôsobilosť a závislosť od alkoholu

(1) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo k neschopnosti zdržať sa vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu sa musí brať do úvahy spoločenská nebezpečnosť takého stavu alebo konania u vodiča motorového vozidla.

(2) Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá je závislá od alkoholu alebo nie je schopná zdržať sa vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu.

(3) Za zdravotne spôsobilú možno uznať osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti závislá od alkoholu len na základe záverov odborného vyšetrenia a za podmienky, že je nespochybniteľné, že dôsledne a trvale abstinuje po dobu aspoň 2 rokov, pravidelne sa podrobuje lekárskej prehliadke na závislosť od alkoholu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(4) Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, u ktorej boli zistené opakované akútne intoxikácie v anamnéze, je možné uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na závislosť od alkoholu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

IX. Zdravotná spôsobilosť a iné návykové látky a liečivá

(1) Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá je závislá od iných návykových látok alebo liečiv alebo ich kombinácií alebo pravidelne zneužíva iné návykové látky alebo liečivá alebo ich kombinácie.

(2) Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti závislá od iných návykových látok alebo liečiv alebo ich kombinácií alebo v minulosti pravidelne zneužívala iné návykové látky alebo liečivá alebo ich kombinácie, je možné uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na závislosť od návykových látok a liečiv a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

X. Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou činnosti obličiek

(1) Osobu patriacu do skupiny 1, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou obličiek a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(2) Osobu patriacu do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, možno uznať za zdravotne spôsobilú len vo výnimočnom prípade a len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou obličiek a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti takejto osoby sa vždy musia brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

XI. Zdravotná spôsobilosť a stavy súvisiace s transplantáciou orgánu alebo umelého implantátu

Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorej bol transplantovaný orgán alebo zavedený umelý implantát, ak táto transplantácia alebo implantácia ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo a jej vplyv nemožno podriadiť iným ustanoveniam tejto prílohy, možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia a ak je to potrebné, za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na stav súvisiaci s transplantáciou alebo implantáciou. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby patriacej do skupiny 2 sa vždy musia brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

XII. Ďalšie choroby, chyby alebo stavy, ktoré môžu mať vplyv na zdravotnú spôsobilosť

Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach a ktoré môžu vyústiť do funkčnej neschopnosti predstavujúcej pri vedení motorového vozidla nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách, možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a ak je to potrebné, za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na túto chorobu, chybu alebo stav.

Príloha č. 6
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K JEJ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
I.

1.

2.

3.

4.
a) žiadam o udelenie vodičského oprávnenia skupiny:
b) som držiteľom vodičského oprávnenia skupiny:
c) som vodič skupiny

5. Vyhlasujem, že1)
a) sa cítim zdravý/zdravá2) a že nie som si vedomý/vedomá, 2) že mám stav, poruchu alebo chorobu, ktoré by negatívne ovplyvňovali alebo vylučovali moju zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla
b) sa necítim zdravý/zdravá, 2) mám nasledujúce zdravotné problémy:3)
c) sa cítim zdravý/zdravá, 2) ale mám tento stav, poruchu alebo chorobu:3)
d) užívam pravidelne tieto lieky:3)
f) užívam/užíval2) som pravidelne/nepravidelne2) tieto návykové látky:3)

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

6.

7.


1) Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa vás týka; text v bode, ktorý sa vás netýka, prečiarknite.
2) Nehodiace sa prečiarknite.
3) Pri nedostatku miesta uveďte "pozri príloha" a pokračujte na osobitnom liste.II.
Forma, obsah a spôsob vypĺňania čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej
zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel


(1) Úvodná časť čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (ďalej len "čestné vyhlásenie posudzovanej osoby") sa vypĺňa podľa predtlače takto:
1. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
2. dátum narodenia posudzovanej osoby,
3. adresa trvalého alebo prechodného pobytu posudzovanej osoby,
4.
a) uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, o udelenie ktorých posudzovaná osoba žiada,
b) uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,
c) uvedie sa skupina, do ktorej posudzovaná osoba patrí v zmysle § 29 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z.

(2) Bod 5 čestného vyhlásenia posudzovanej osoby sa vypĺňa podľa poznámok k jednotlivým položkám.

(3) V bode 6 sa uvedie miesto a dátum spísania čestného vyhlásenia.

(4) Bod 7 je vyhradený pre podpis posudzovanej osoby podávajúcej čestné vyhlásenie.

Príloha č. 7
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie obrázka

DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI


Príloha č. 7a
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie obrázka

DOKLAD O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE VO VZŤAHU
K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ALEBO LIEČIVA


Príloha č. 8
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie obrázka

DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ
ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI


Príloha č. 9
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

ĎALŠIE PODMIENKY PRE VODIČA ALEBO ÚPRAVY MOTOROVÉHO VOZIDLA


I. HARMONIZOVANÉ KÓDY

Vo vodičskom preukaze sa môžu uvádzať harmonizované kódy, ktoré vyjadrujú ďalšie podmienky pre vodiča alebo úpravy motorového vozidla:

A. VODIČ (zdravotné dôvody)
a) Použitie zdravotníckej pomôcky
01. Korekcia a/alebo ochrana zraku

01.01 Okuliare

01.02 Kontaktné šošovky

01.03 Ochranné sklá

01.04 Nepriehľadné sklá

01.05 Ochrana očí

01.06 Okuliare alebo kontaktné šošovky

02. Sluchové pomôcky (komunikačná pomoc)

02.01 Sluchové pomôcky pre jedno ucho

02.02 Sluchové pomôcky pre obe uši

03. Protézy/ortézy pre končatiny

03.01 Protézy/ortézy pre horné končatiny

03.02 Protézy/ortézy pre dolné končatiny

b) Iné obmedzenie možnosti viesť motorové vozidlo zo zdravotných dôvodov
05. Obmedzená platnosť (použitie podkódov je povinné, vedenie motorového vozidla podlieha obmedzeniam zo zdravotných dôvodov)

05.01 Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe slnka do jednej hodiny pred západom slnka)

05.02 Obmedzenie jazdy v okruhu ... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu ...

05.03 Jazda bez spolucestujúcich

05.04 Obmedzenie na jazdy rýchlosťou maximálne ... km.h-1

05.05 Jazda povolená výhradne len vtedy, ak je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu

05.06 Bez prípojného vozidla

05.07 Nepovolená jazda po diaľnici

05.08 Žiadny alkohol

B. TECHNICKÉ ÚPRAVY VOZIDLA

10. Modifikované radenie
10. 01 Ručná prevodovka
10. 02 Automatická prevodovka
10. 03 Elektronicky riadená prevodovka
10. 04 Prispôsobená radiaca páka
10. 05 Bez prídavnej prevodovky
15. Modifikovaná spojka
15. 01 Prispôsobený spojkový pedál
15. 02 Ručná spojka
15. 03 Automatická spojka
15. 04 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným spojkovým pedálom
20. Modifikované brzdové systémy
20. 01 Prispôsobený brzdový pedál
20. 02 Zväčšený brzdový pedál
20. 03 Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou
20. 04 Brzdový pedál ovládaný chodidlom
20. 05 Sklápací brzdový pedál
20. 06 Ručná (prispôsobená) prevádzková brzda
20. 07 Prevádzková brzda s posilnenou servobrzdou
20. 08 Posilnená núdzová brzda integrovaná v prevádzkovej brzde
20. 09 Prispôsobená parkovacia brzda
20.10 Elektricky riadená parkovacia brzda
20.11 (Prispôsobená) parkovacia brzda obsluhovaná nohou
20.12 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným brzdovým pedálom
20.13 Brzda obsluhovaná kolenom
20.14 Elektricky riadená prevádzková brzda
25. Modifikované akcelerátorové systémy
25. 01 Prispôsobený pedál akcelerátora
25. 02 Akcelerátorový pedál ovládaný chodidlom
25. 03 Sklápací akcelerátorový pedál
25. 04 Ručný akcelerátor
25. 05 Akcelerátor ovládaný kolenom
25. 06 Servoakcelerátor (elektronický, pneumatický a podobne)
25. 07 Akcelerátorový pedál vľavo od brzdového pedála
25. 08 Akcelerátorový pedál vľavo
25. 09 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným pedálom akcelerátora
30. Modifikované kombinované brzdové a akcelerátorové systémy
30. 01 Paralelné pedále
30. 02 Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni
30. 03 Posúvací akcelerátor a brzda
30. 04 Posúvací akcelerátor a brzda a ortéza
30. 05 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným brzdovým pedálom a pedálom akcelerátora
30. 06 Zvýšená podlaha
30. 07 Deliaca priečka na strane brzdového pedála
30. 08 Deliaca priečka pre protézu na strane brzdového pedála
30. 09 Deliaca priečka pred pedálom akcelerátora a brzdovým pedálom
30.10 Podsek pre pätu/nohu
30.11 Elektricky riadený akcelerátor a brzda
35. Modifikované usporiadanie ovládačov (spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, húkačky, ukazovatele smeru a podobne)
35. 01 Ovládacie zariadenia prevádzkovateľné bez nepriaznivého vplyvu na riadenie a obsluhu
35. 02 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, vidlice a podobne)
35. 03 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, vidlice a podobne), ovládané ľavou rukou
35. 04 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, vidlice a podobne), ovládané pravou rukou
35. 05 Ovládacie zariadenia a kombinovaný mechanizmus akcelerátora a brzdy ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, vidlice a podobne)
40. Modifikovaný mechanizmus riadenia
40. 01 Štandardné servoriadenie
40. 02 Zosilnené servoriadenie
40. 03 Riadenie vyžadujúce podporný systém
40. 04 Predĺžený stĺpik riadenia
40. 05 Nastaviteľný volant (rozšírená a/alebo zosilnená časť volantu, zmenšený priemer volantu a podobne)
40. 06 Sklápací volant
40. 07 Vertikálny volant
40. 08 Horizontálny volant
40. 09 Nožné riadenie
40.10 Iné prispôsobené riadenie (riadiaca páka a podobne)
40.11 Stláčací gombík na volante
40.12 Ručná ortéza na volante
40.13 S ortézou pri tenodéze
42. Modifikované spätné zrkadlo(á)
42. 01 Vonkajšie pravé (alebo ľavé) spätné zrkadlo
42. 02 Vonkajšie spätné zrkadlo na blatníku
42. 03 Doplnkové vnútorné spätné zrkadlo umožňujúce pohľad na premávku
42. 04 Panoramatické vnútorné spätné zrkadlo
42. 05 Spätné zrkadlo pre mŕtvy uhol
42. 06 Elektricky riadené vonkajšie spätné zrkadlo(á)
43. Modifikované sedadlo vodiča
43. 01 Sedadlo vodiča prispôsobené výške a v normálnej vzdialenosti od volantu a pedála
43. 02 Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela
43. 03 Sedadlo vodiča s priečnou podperou na zlepšenie stability sedenia
43. 04 Sedadlo vodiča s lakťovými opierkami
43. 05 Predĺžené vodiace koľajničky pre sedadlo vodiča
43. 06 Nastavenie bezpečnostných pásov
43. 07 Bezpečnostné pásy trakového typu
44. Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné)
44. 01 Samostatne ovládaná brzda
44. 02 (Prispôsobená) ručná brzda (predné kolesá)
44. 03 (Prispôsobená) nožná brzda (zadné kolesá)
44. 04 (Prispôsobený) akcelerátor
44. 05 (Prispôsobené) ručné radenie a ručná spojka
44. 06 (Prispôsobené) spätné zrkadlo(á)
44. 07 (Prispôsobené) ovládače (smerovky, brzdové svetlá a podobne)
44. 08 Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na vozovke
45. Motocykle len s postranným vozíkom
50. Obmedzené na špecifické vozidlá/číslo karosérie (identifikačné číslo vozidla, VIN)
51. Obmedzené na špecifické vozidlá/registračnú tabuľku (registračné číslo vozidla, VRN)

C. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI

70. Výmena vodičského preukazu č. . . . vydaného . . . (rozlišovacia značka EÚ/OSN v prípade tretieho štátu; napríklad 70.0123456789.NL)
71. Duplikát vodičského preukazu č. . . . vydaného. . . (rozlišovacia značka EÚ/OSN v prípade tretieho štátu; napríklad 71.987654321.HR)
72. Len pre vozidlá skupiny A s maximálnym zdvihovým objemom valcov 125 cm a maximálnym výkonom 11 kW (A1)
73. Len pre vozidlá skupiny B trojkolky alebo štvorkolky (typ B1)
74. Len pre vozidlá skupiny C s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7 500 kg (C1)
75. Len pre vozidlá skupiny D s maximálne 16 sedadlami okrem sedadla vodiča (D1)
76. Len pre vozidlá skupiny C s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7 500 kg (C1), s prípojným vozidlom, ktoré má hmotnosť vyššiu než 750 kg, za predpokladu, že maximálna prípustná hmotnosť takto vytvorenej jazdnej súpravy nepresiahne 12 000 kg a že maximálna prípustná hmotnosť prípojného vozidla nepresiahne hmotnosť nenaloženého ťahača (C1E)
77. Len pre vozidlá skupiny D s maximálne 16 sedadlami okrem sedadla vodiča (D1), s prípojným vozidlom, ktoré má hmotnosť vyššiu než 750 kg, za predpokladu, že a) maximálna prípustná hmotnosť takto vytvorenej jazdnej súpravy nepresiahne 12 000 kg a maximálna prípustná hmotnosť prípojného vozidla nepresiahne hmotnosť nenaloženého ťahača a b) prípojné vozidlo sa nepoužíva na prepravu cestujúcich (D1E)
78. Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou
79. (. . .) Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách
90. 01: Vľavo
90. 02: Vpravo
90. 03: Ľavé
90. 04: Pravé
90. 05: Ruka
90. 06: Noha
90. 07: Použiteľné
95. Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti do... (napr. 95.01.01.2012)
96. Vodič, ktorý absolvoval odborný výcvik alebo zložil skúšku zručností a správania podľa § 76 ods. 7 zákona

II. NÁRODNÉ KÓDY

A. VODIČ (zdravotné dôvody)

500. Pravidelná lekárska prehliadka podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona

B. VODIČ (psychická spôsobilosť)

600. Pravidelné psychologické vyšetrenie podľa § 88 ods. 4 zákona
600.01 Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (za kódom sa uvádza čas v tvare 00.00-00.00)
600.02 Obmedzenie jazdy v okruhu ..... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo
len vnútri mesta/regiónu ..... (za kódom sa uvedie číslovka alebo názov mesta/regiónu)
600.03 Jazda bez spolucestujúcich
600.04 Obmedzenie rýchlosti jazdy maximálne ..... km.h-1 (za kódom sa uvedie číslovka)
600.05 Jazda povolená výhradne len vtedy, ak je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu
600.06 Bez prípojného vozidla
600.07 Nepovolená jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste
600.08 Nepovolená jazda po ceste I. triedy
600.09 Nepovolená preprava nebezpečných vecí
600.10 Nepovolené vedenie motorových vozidiel s právom prednostnej jazdy
-0 Kódy 600. až 600.10 sú platné, len ak ide o vodiča podľa § 88 ods. 4 alebo 6 zákona (kód "-0" sa pripája k jednotlivým kódom 600. až 600.10)

Príloha č. 10
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI


I. Minimálna úroveň psychických schopností na vedenie motorového vozidla sa posudzuje štandardizovanými psychologickými testmi, ktoré sú zamerané na:


1. Všeobecné rozumové schopnosti minimálne na úrovni podpriemeru populácie.

2. Gramotnosť (alfabetizmus).

3. Výkonové dispozície minimálne na úrovni podpriemeru populácie (minimálne 33 percentil) v každom z nasledujúcich kritérií:
pozornosť v záťaži,
psychomotorické tempo,
senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych a akustických podnetov),
reakcie na vizuálne podnety na dynamickom pozadí (minimálne v rozsahu 160 stupňov), testované pomocou prístroja na meranie periférneho vnímania u vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci (ADR),
pamäť, vizuálna percepcia a percepčná rýchlosť.

II. Kontraindikácie v štruktúre osobnosti

1. Nekritický sebaobraz, neprimerané sebahodnotenie.

2. Emocionálna labilita.

3. Nízka úroveň racionálnej regulácie správania a ovládania, resp. tolerancie negatívnych afektov.

4. Prevažne maladaptívne stratégie zvládania životných situácií, záťaže a vyhodnotenia dopravných situácií
a) nezodpovedné, ľahkomyseľné, bezohľadné, impulzívne a agresívne správanie, resp. štýl jazdy za volantom,
b) nízka schopnosť odhadnutia a posúdenia miery rizika a nebezpečenstva, vysoká miera tendencie riskovať,
c) sociálne neprijateľné správanie voči ostatným účastníkom cestnej premávky, súperivá, nekooperatívna orientácia, intolerancia, neohľaduplnosť.

III. Anamnestická prítomnosť znakov, príznakov a čŕt, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave

dopravné nehody a dopravné priestupky,
zadržaný vodičský preukaz,
celkový a ročný počet najazdených kilometrov,
vyšší počet úrazov,
opakovaná trestná činnosť,
výchovné, výučbové, pracovné a partnerské problémy,
alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok,
zdravotné chyby, poruchy a choroby,
neurotické alebo psychotické ochorenia.

IV. Podmienenie psychickej spôsobilosti

Posudzujúci psychológ môže podmieniť psychickú spôsobilosť, ak ide o posudzovanú osobu s
kognitívnymi deficitmi, ktoré sú nižšie ako 33-percentil štandardizovanej psychodiagnostickej metódy,
neistou prognózou z hľadiska rizikových faktorov v profile osobnosti,
neistou prognózou z hľadiska rizík neurotického a/alebo psychotického ochorenia,
neistou prognózou z hľadiska potenciálnych rizík v oblasti sebaregulácie, zvládania rizika, motivácie a vôle v kontexte psychologického profilu posudzovanej osoby,
rizikovými anamnestickými znakmi v kontexte psychologického profilu posudzovanej osoby aj s ohľadom na výkonové predpoklady a charakteristiky v štruktúre a dynamike osobnosti.

Príloha č. 11
k vyhláške 9/2009 Z.z.


kliknite pre zobrazenie obrázka

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K JEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE
MOTOROVÝCH VOZIDIEL


Príloha č. 12
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie obrázka

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE
PRESKÚMANIU PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI


Príloha č. 13
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie obrázka

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ
PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI


Príloha č. 13a
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

ROZSAH A OBSAH ODBORNÉHO PORADENSTVA
I. Odborné poradenstvo so zameraním na alkohol


1. stretnutie
Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny.
Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu z hľadiska samotných účastníkov skupiny, štatistika nehodovosti, somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody.
Vysvetlenie modelu "učenie - správanie - zvyky", zhodnotenie prvých dojmov účastníkmi odborného poradenstva, zadanie domácej úlohy.

2. stretnutie
Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia.
Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, vodičská anamnéza.
Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu konkrétnym účastníkom odborného poradenstva, možné následky pretrvávajúceho správania.

3. stretnutie
Pôsobenie alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov pitia jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola alkoholu v spoločnosti a skupinové procesy.
Koncentrácia alkoholu v krvi, problematika zvyškového alkoholu, odhadová výpočtová formulka podľa Widmarka.
Narušenie dopravného správania pod vplyvom alkoholu, nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke.

4. stretnutie
Požívanie, zneužívanie, závislosť od alkoholu, stratégie odmietnutia alkoholu, konkrétne techniky odmietnutia alkoholu.
Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri pití alkoholu, kognitívne preštruktúrovanie, situácie s vysokým rizikom recidívy.
Priestor na doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba účastníkov skupiny a posudzujúceho psychológa.
Výstupný individuálny rozhovor.
Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.

II. Odborné poradenstvo so zameraním na iné návykové látky a liečivá


1. stretnutie
Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny.
Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva z hľadiska samotných účastníkov skupiny, štatistika nehodovosti, somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody.
Vysvetlenie modelu "učenie - správanie - zvyky", zhodnotenie prvých dojmov účastníkmi odborného poradenstva, zadanie domácej úlohy.

2. stretnutie
Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia.
Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva účastníkmi odborného poradenstva, vodičská anamnéza.
Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva konkrétnym účastníkom odborného poradenstva, možné následky pretrvávajúceho správania.

3. stretnutie
Rozdelenie iných návykových látok a liečiv a ich pôsobenie na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov požívania inej návykovej látky alebo liečiva jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola inej návykovej látky alebo liečiva v spoločnosti a skupinové procesy.
Narušenie dopravného správania pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva, nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke.

4. stretnutie
Požívanie, zneužívanie, závislosť od inej návykovej látky alebo liečiva, stratégie odmietnutia inej návykovej látky alebo liečiva, konkrétne techniky odmietnutia inej návykovej látky alebo liečiva.
Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri požívaní inej návykovej látky alebo liečiva, kognitívne preštruktúrovanie, situácie s vysokým rizikom recidívy.
Priestor na doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba účastníkov skupiny a posudzujúceho psychológa.
Výstupný individuálny rozhovor.

Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.

Príloha č. 13b
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie obrázka

DOKLAD O PODROBENÍ SA ODBORNÉMU PORADENSTVU


Príloha č. 13c
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie obrázka

DOKLAD O PRESKÚŠANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI


Príloha č. 14
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie

VZOR VODIČSKÉHO PREUKAZU


Príloha č. 15
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie

VZOR ČISTOPISU MEDZINÁRODNÉHO VODIČSKÉHO PREUKAZU PODĽA VIEDENSKÉHO DOHOVORU


Príloha č. 16
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie

VZOR ČISTOPISU MEDZINÁRODNÉHO VODIČSKÉHO PREUKAZU PODĽA ŽENEVSKÉHO DOHOVORU


Príloha č. 17
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie

VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM


Príloha č. 18
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie

VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM VOZIDIEL CUDZÍCH ZASTUPITEĽ-SKÝCH ÚRADOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, VOZIDIEL ADMINI-STRATÍVNEHO A TECHNICKÉHO PERSONÁLU CUDZÍCH ZASTUPITEĽSKÝCH ÚRADOV SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A OBCHODNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV ZRIADENÝCH DIPLOMATICKOU MISIOU A ZNAČIEK S PÍSMENAMI CD A CC


Príloha č. 19
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie

VZOR TLAČIVA NA VEDENIE PREHĽADU O MANIPULÁCII S TABUĽKAMI SO ZVLÁŠTNYM EVIDENČNÝM ČÍSLOM A O ICH PRIDEĽOVANÍ, TLAČIVA O PRIDELENÍ ZVLÁŠTNEHO EVIDENČNÉHO ČÍSLA A OSVEDČENIA O PRIDELENÍ ZVLÁŠTNEHO EVIDENČNÉHO ČÍSLA


Príloha č. 20
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


kliknite pre zobrazenie

VZOR POZNÁVACEJ ZNAČKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Príloha č. 21
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.1; Ú. v. ES L 237, 24. 8. 1991) v znení smernice Rady 94/72/ES z 19. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv. 2; Ú. v. ES L 337, 24. 12. 1994), smernice Rady 96/47/ES z 23. júla 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996), smernice Rady 97/26/ES z 2. júna 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv. 3; Ú. v. ES L 150, 7. 6. 1997), smernice Komisie 2000/56/ES zo 14. septembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 237, 21. 9. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 226, 10. 9. 2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Komisie 2008/65/ES z 27. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2008).
Smernica Komisie 2009/112/ES z 25. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/439/EHS o vodičských preukazoch (U. v. EÚ L 223, 26. 8. 2009).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006) v znení smernice Komisie 2009/113/ES z 25. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 223, 26. 8. 2009).

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...